(SZBP) 2022/2319Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2319 ze dne 25. listopadu 2022, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

Publikováno: Úř. věst. L 307, 28.11.2022, s. 135-141 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. listopadu 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/135


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/2319

ze dne 25. listopadu 2022,

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. října 2022 přijala Rada bezpečnosti OSN (dále jen „Rada bezpečnosti“) rezoluci č. 2653 (2022), v níž znovu potvrdila své pevné odhodlání prosazovat svrchovanost, nezávislost, územní celistvost a jednotu Haiti.

(2)

Rezoluce Rady bezpečnosti č. 2653 (2022) připomíná všechny předchozí rezoluce Rady bezpečnosti o Haiti, zejména rezoluci č. 2645 (2022), v níž se mimo jiné požaduje okamžité ukončení násilí páchaného gangy a trestné činnosti a vyjadřuje připravenost Rady bezpečnosti přijmout v případě potřeby vhodná opatření vůči osobám, které jsou zapojeny do násilí páchaného gangy, trestné činnosti nebo porušování lidských práv nebo je podporují nebo podnikají jiné kroky narušující mír, stabilitu a bezpečnost Haiti a regionu.

(3)

Rezoluce Rady bezpečnosti č. 2653 (2022) stanoví, že situace na Haiti nadále představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, a požaduje, aby se na osoby označené výborem zřízeným podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2653 (2022) (dále jen „Výbor pro sankce“) vztahovala cestovní omezení, aby byly zmrazeny veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje osob nebo subjektů označených Výborem pro sankce a aby na osoby nebo subjekty označené Výborem pro sankce bylo uplatňováno zbrojní embargo.

(4)

K provedení některých opatření je nezbytná činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vybavení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů osobám a subjektům označeným výborem zřízeným podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2653 (2022) (dále jen „Výbor pro sankce“) či ve prospěch těchto osob a subjektů státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel nebo letadel pod vlajkou členských států, bez ohledu na to, zda pocházejí z jejich území, či nikoli.

Seznam osob a subjektů, na které se vztahuje tento odstavec, je uveden v příloze.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, výcvik nebo jinou pomoc, včetně poskytování vyzbrojených žoldnéřů, související s vojenskou činností nebo s poskytováním, údržbou nebo používáním jakýchkoli zbraní a souvisejícího materiálu přímo či nepřímo jakékoli osobě nebo subjektu uvedeným v odstavci 1;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoliv prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytování související technické či jiné pomoci přímo či nepřímo jakékoli fyzické osobě nebo subjektu uvedeným v odstavci 1.

3.   Ve shodě se svými vnitrostátními orgány a v souladu se svými právními předpisy a s mezinárodním právem kontrolují členské státy na svém území, včetně přístavů a letišť, každý náklad směřující na Haiti, jestliže mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že náklad obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle tohoto článku.

4.   Členské státy Výboru pro sankce včas oznámí případy porušení opatření podle odstavců 1 a 2.

5.   Členské státy zajistí zavedení náležitých opatření pro označování a vedení záznamů za účelem sledování zbraní, včetně ručních palných a lehkých zbraní, v souladu s mezinárodními a regionálními nástroji, jichž jsou stranami, a zváží, jak v relevantních případech nejlépe pomoci sousedním zemím, které o to požádají, při prevenci a odhalování nedovoleného obchodování a odklonu v rozporu s opatřeními uloženými v odstavcích 1 a 2.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily ve vstupu na svá území nebo průjezd přes ně osobám označeným Výborem pro sankce za osoby, které jsou odpovědné nebo spoluodpovědné za činy, jež ohrožují mír, stabilitu a bezpečnost Haiti, nebo se na nich přímo nebo nepřímo podílejí, přičemž jde mimo jiné o tyto činy:

a)

přímá nebo nepřímá účast na trestné činnosti a násilí, do nichž jsou zapojeny ozbrojené skupiny a zločinecké sítě, které podporují násilí, včetně násilného náboru dětí těmito skupinami a sítěmi, únosů, obchodování s lidmi a pašování migrantů, vražd a sexuálního a genderově podmíněného násilí, nebo jejich podpora;

b)

podpora nedovoleného obchodování se zbraněmi a souvisejícím materiálem a jejich odklonu nebo souvisejících nezákonných finančních toků;

c)

jednání v zájmu nebo jménem nebo na pokyn nebo formou jiné podpory či financování jednotlivce nebo subjektu označeného v souvislosti s činností popsanou v písmenech a) a b), a to i prostřednictvím přímého nebo nepřímého využívání výnosů z organizované trestné činnosti, včetně výnosů z nedovolené výroby a obchodu s drogami a jejich prekursory pocházejícími z Haiti nebo procházejícími přes jeho území, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů z Haiti nebo pašování zbraní na Haiti nebo z Haiti;

d)

porušování zbrojního embarga, nebo přímé či nepřímé dodávky, prodej nebo převod zbraní nebo jakéhokoli souvisejícího materiálu ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím na Haiti, jakož i příjem zbraní nebo jakéhokoli souvisejícího materiálu, nebo jakéhokoli technického poradenství, odborné přípravy či pomoci, včetně finančních prostředků a finanční pomoci, související s násilnými činnostmi ozbrojených skupin či zločineckých sítí na Haiti;

e)

plánování, řízení nebo páchání činů, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv, nebo činů představujících porušování lidských práv, včetně poprav bez řádného soudu, včetně poprav žen a dětí, a páchání násilných činů, únosů, násilných zmizení nebo únosů za účelem výkupného na Haiti;

f)

plánování, řízení nebo páchání činů zahrnujících sexuální a genderově podmíněné násilí, včetně znásilnění a sexuálního otroctví, na Haiti;

g)

kladení překážek dodávkám humanitární pomoci na Haiti nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi;

h)

útoky na personál nebo prostory misí a operací OSN na Haiti nebo poskytování podpory těmto útokům.

Seznam osob, na něž se vztahuje tento odstavec, je uveden v příloze.

2.   Z odstavce 1 nevyplývá pro členské státy povinnost odmítnout vstup na své území svým státním příslušníkům.

3.   Odstavec 1 se nepoužije, jsou-li vstup na území nebo průjezd přes ně nezbytné, aby mohlo proběhnout soudní řízení.

4.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud Výbor pro sankce v jednotlivých případech rozhodne, že:

a)

vstup nebo průjezd dotčené osoby je odůvodněn humanitární potřebou, včetně náboženské povinnosti,

b)

výjimka by přispěla k cílům dosažení míru a stability na Haiti.

5.   Pokud členský stát podle odstavců 3 nebo 4 povolí osobám uvedeným na seznamu v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 3

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou ve vlastnictví nebo pod přímou nebo nepřímou kontrolou osob či subjektů označených Výborem pro sankce za osoby, které jsou odpovědné nebo spoluodpovědné za činy, jež ohrožují mír, stabilitu a bezpečnost Haiti, nebo se na nich přímo nebo nepřímo podílejí, přičemž jde mimo jiné o tyto činy:

a)

přímá nebo nepřímá účast na trestné činnosti a násilí, do nichž jsou zapojeny ozbrojené skupiny a zločinecké sítě, které podporují násilí, včetně násilného náboru dětí těmito skupinami a sítěmi, únosů, obchodování s lidmi a pašování migrantů, vražd a sexuálního a genderově podmíněného násilí, nebo jejich podpora;

b)

podpora nedovoleného obchodování se zbraněmi a souvisejícím materiálem a jejich odklonu nebo souvisejících nezákonných finančních toků;

c)

jednání v zájmu nebo jménem nebo na pokyn nebo formou jiné podpory či financování jednotlivce nebo subjektu označeného v souvislosti s činností popsanou v písmenech a) a b), a to i prostřednictvím přímého nebo nepřímého využívání výnosů z organizované trestné činnosti, včetně výnosů z nedovolené výroby a obchodu s drogami a jejich prekursory pocházejícími z Haiti nebo procházejícími přes jeho území, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů z Haiti nebo pašování zbraní na Haiti nebo z Haiti;

d)

porušování zbrojního embarga, nebo přímé či nepřímé dodávky, prodej nebo převod zbraní nebo jakéhokoli souvisejícího materiálu ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím na Haiti, jakož i příjem zbraní nebo jakéhokoli souvisejícího materiálu, nebo jakéhokoli technického poradenství, odborné přípravy či pomoci, včetně finančních prostředků a finanční pomoci, související s násilnými činnostmi ozbrojených skupin či zločineckých sítí na Haiti;

e)

plánování, řízení nebo páchání činů, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv, nebo činů představujících porušování lidských práv, včetně poprav bez řádného soudu, včetně poprav žen a dětí, a páchání násilných činů, únosů, násilných zmizení nebo únosů za účelem výkupného na Haiti;

f)

plánování, řízení nebo páchání činů zahrnujících sexuální a genderově podmíněné násilí, včetně znásilnění a sexuálního otroctví, na Haiti;

g)

kladení překážek dodávkám humanitární pomoci na Haiti nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi;

h)

útoky na personál nebo prostory misí a operací OSN na Haiti nebo poskytování podpory těmto útokům,

nebo osob či subjektů jednajících jejich jménem nebo na jejich pokyn či subjektů jimi vlastněných či ovládaných.

Seznam označených osob a subjektů, na něž se vztahuje tento odstavec, je uveden v příloze.

2.   Osobám ani subjektům uvedeným v příloze nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí na finanční prostředky a hospodářské zdroje, u nichž příslušný členský stát shledal, že jsou:

a)

nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně plateb za potraviny, nájemného nebo splátek hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb nebo poplatků či nákladů na služby v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků, dalších finančních aktiv a hospodářských zdrojů,

za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce svůj úmysl ve vhodných případech povolit přístup k těmto finančním prostředkům, jiným finančním aktivům či hospodářským zdrojům a že Výbor pro sankce nevydá do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení zamítavé rozhodnutí.

4.   Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, u nichž příslušný členský stát shledal, že jsou:

a)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud toto rozhodnutí dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce a tento výbor je schválil;

b)

předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, soudního nebo správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu; v tomto případě mohou být finanční prostředky, jiná finanční aktiva a hospodářské zdroje použity k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo být předmětem výkonu takového rozhodnutí či nálezu, pokud zástavní právo bylo zřízeno nebo rozhodnutí či nález vydány přede dnem, kdy osoba nebo subjekt byly zařazeny na seznam v příloze, pokud není ve prospěch osoby nebo subjektu označených Výborem pro sankce a pokud je členský stát tomuto výboru oznámil.

5.   Odstavec 1 nebrání označeným osobám nebo subjektům provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena dříve, než byly tyto osoby nebo subjekty zařazeny na seznam, pokud příslušný členský státy shledal, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavci 1, a oznámil Výboru pro sankce svůj úmysl provést nebo obdržet takovéto platby nebo ve vhodných případech povolit uvolnění zmrazených finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů za tímto účelem, a to nejméně deset pracovních dní před tímto povolením.

6.   Odstavec 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů; nebo

b)

platby splatné na základě smluv, dohod nebo závazků, které vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují opatření podle odstavců 1 a 2,

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny a nadále se na ně vztahují opatření podle odstavce 1.

7.   Aniž jsou dotčeny programy humanitární pomoci prováděné jinde, nevztahují se opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 na platbu finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů nezbytných k zajištění včasného dodání naléhavě potřebné humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které pomáhají naplňovat základní lidské potřeby na Haiti, Organizací spojených národů, jejími specializovanými agenturami nebo programy, humanitárními organizacemi se statusem pozorovatele při Valném shromáždění OSN, které poskytují humanitární pomoc, a jejich prováděcími partnery, včetně bilaterálně nebo multilaterálně financovaných nevládních organizací, které se účastní plánu humanitární pomoci OSN pro Haiti.

Článek 4

Rada jednomyslně mění seznam obsažený v příloze v souladu s rozhodnutími Rady bezpečnosti OSN (dále jen „Rada bezpečnosti“) nebo Výboru pro sankce.

Článek 5

1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce označí určitou osobu nebo subjekt, zařadí je Rada do přílohy. Rada sdělí dotčené osobě nebo subjektu své rozhodnutí včetně důvodů pro zařazení na seznam buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k záležitosti vyjádřit.

2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu nebo subjekt o této skutečnosti informuje.

Článek 6

1.   Příloha obsahuje důvody pro zařazení osob a subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce.

2.   Příloha rovněž obsahuje případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů. V případě osob mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně dalších používaných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. V případě subjektů mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 7

1.   Rada a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) zpracovávají osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto rozhodnutí, zejména:

a)

pokud jde o Radu, za účelem přípravy a provádění změn přílohy;

b)

pokud jde o vysokého představitele, za účelem přípravy změn přílohy.

2.   Rada a vysoký představitel mohou v příslušných případech zpracovávat relevantní údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami zařazenými na seznam, odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy.

3.   Pro účely tohoto rozhodnutí se Rada a vysoký představitel určují jako „správci“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1) s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle uvedeného nařízení.

Článek 8

Toto rozhodnutí bude změněno nebo zrušeno podle potřeby v souladu s rozhodnutími Rady bezpečnosti.

Článek 9

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. listopadu 2022.

Za Radu

předseda

J. SÍKELA


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Seznam osob uvedených v čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 a subjektů uvedených v čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 1

OSOBY

1.

Jimmy Cherizier (také znám jako „Barbeque“) se podílí na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Haiti, a naplánoval, řídil nebo spáchal činy, které představují závažné porušování lidských práv.

Zařazení na seznam: 21. října 2022.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Jimmy Cherizier je jedním z nejvlivnějších vůdců haitských gangů a vede alianci haitských gangů známou jako „G9 Family and Allies“.

V době, kdy Cherizier sloužil jako důstojník haitské národní policie (HNP), plánoval a podílel se na smrtícím útoku na civilisty ve čtvrti La Saline v Port-au-Prince v listopadu 2018. Při tomto útoku bylo zabito nejméně 71 lidí, zničeno přes 400 domů a ozbrojené gangy znásilnily nejméně sedm žen. V průběhu let 2018 a 2019 vedl Cherizier ozbrojené skupiny při koordinovaných brutálních útocích ve čtvrtích Port-au-Prince. V květnu 2020 vedl Cherizier ozbrojené gangy při pětidenním útoku v několika čtvrtích Port-au-Prince, při němž byli zabiti civilisté a zapáleny domy. Od 11. října 2022 Cherizier a jeho konfederace gangů G9 aktivně blokují volný pohyb pohonných hmot z největšího haitského terminálu Varreux. Jejich činnost tak přímo přispívá k hospodářskému ochromení a humanitární krizi na Haiti.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU