(SZBP) 2022/1271Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1271 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Publikováno: Úř. věst. L 193, 21.7.2022, s. 196-218 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 21. července 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. července 2022 Nabývá účinnosti: 22. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 193/196


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/1271

ze dne 21. července 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala rozhodnutí 2014/512/SZBP (1).

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok. Uvedený útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. února 2022 nanejvýš důrazně odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty Organizace spojených národů a ohrožuje evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada vyzvala k urychlenému vypracování a přijetí dalšího souboru individuálních a hospodářských sankcí.

(5)

Evropská rada v závěrech ze dne 24. března 2022 uvedla, že Unie zůstává připravena odstranit nedostatky a zaměřit se na existující i potenciální případy obcházení již přijatých omezujících opatření, jakož i urychleně přikročit k dalším koordinovaným důrazným sankcím vůči Rusku i Bělorusku, jimiž Rusku účinně znemožní v agresi pokračovat.

(6)

Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 23. a 24. června 2022 uvedla, že v práci na sankcích se bude dále pokračovat, a to i s cílem posílit jejich uplatňování a zabránit jejich obcházení.

(7)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině je vhodné zavést další omezující opatření.

(8)

Zejména je vhodné zakázat přímý či nepřímý dovoz, nákup nebo převod zlata, které představuje po energii nejvýznamnější vývoz Ruska. Tento zákaz se vztahuje na zlato pocházející z Ruska, které bylo vyvezeno z Ruska po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

(9)

Je rovněž vhodné rozšířit zákaz přístupu do přístavů na plavební komory, aby se zajistilo plné provedení opatření a zabránilo se jeho obcházení.

(10)

Kromě toho je vhodné rozšířit rozsah zákazu přijímat vklady tak, aby zahrnoval vklady od právnických osob, subjektů nebo orgánů, které jsou usazeny ve třetích zemích a které jsou ve většinovém vlastnictví ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku. Je rovněž vhodné podmínit přijímání vkladů u nezakázaného přeshraničního obchodu předchozím povolením příslušných vnitrostátních orgánů.

(11)

Je také vhodné doplnit některé položky na seznamy právnických osob, subjektů a orgánů obsažené v příloze IV rozhodnutí 2014/512/SZBP.

(12)

Dále je vhodné vyjasnit rozsah zákazu zadávání veřejných zakázek.

(13)

Aby se zajistila činnost Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v oblasti stanovování technických průmyslových norem, je vhodné umožnit v tomto konkrétním rámci sdílení technické pomoci s Ruskem, pokud jde o letecké zboží a technologie.

(14)

Aby byl zajištěn přístup ke spravedlnosti, je také vhodné zavést výjimku ze zákazu uzavírat jakékoli transakce s ruskými veřejnými subjekty tam, kde je to nezbytné pro zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení.

(15)

Vzhledem k odhodlání Unie bojovat proti nedostatku potravin a energie po celém světě a s cílem zabránit jakýmkoli možným negativním následkům tohoto nedostatku je vhodné rozšířit výjimku ze zákazu uzavírat transakce s některými subjekty ve vlastnictví státu, pokud jde o transakce se zemědělskými produkty a dodávky ropy a ropných produktů do třetích zemí.

(16)

Unie je obecněji odhodlána vyhnout se všem opatřením, která by mohla vést k celosvětovému nedostatku potravin. Žádné z opatření v tomto rozhodnutí ani z opatření, která byla přijata dříve vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, se tudíž žádným způsobem nezaměřují na obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty, včetně pšenice a hnojiv, mezi třetími zeměmi a Ruskem.

(17)

Opatření Unie obdobně nebrání třetím zemím a jejich státním příslušníkům působícím mimo Unii v nákupu farmaceutických nebo zdravotnických výrobků z Ruska.

(18)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(19)

Rozhodnutí 2014/512/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2014/512/SZBP se mění takto:

1)

článek 1aa se mění takto:

a)

odstavec 3 se mění takto:

i)

písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

transakce, které jsou nezbytně nutné k přímému či nepřímému nákupu, dovozu nebo přepravě zemního plynu, titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy z Ruska nebo přes Rusko do Unie, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo zemí západního Balkánu;“

ii)

vkládá se nové písmeno, které zní:

„aa)

transakce, které jsou nezbytně nutné k přímému či nepřímému nákupu, dovozu nebo přepravě ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Ruska nebo přes Rusko, není-li to podle článků 4o nebo 4p zakázáno;“

iii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

transakce včetně prodeje, které jsou nezbytně nutné k likvidaci společných podniků nebo podobných právních uspořádání, které byly uzavřeny před 16. březnem 2022 a které zahrnují právnickou osobu, subjekt nebo orgán uvedené v odstavci 1, do 31. prosince 2022;“

iv)

vkládají se nová písmena, která znějí:

„f)

transakce, které jsou nezbytně nutné k nákupu, dovozu nebo přepravě farmaceutických, zdravotnických, zemědělských a potravinářských výrobků, včetně pšenice a hnojiv, jejichž nákup, dovoz a přeprava jsou podle tohoto rozhodnutí dovoleny;

g)

transakce, které jsou nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, jakož i k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud jsou tyto transakce v souladu s cíli tohoto rozhodnutí a rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP (*1).

(*1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).“;"

2)

článek 1b se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku, právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku nebo právnických osob, subjektů či orgánů usazených mimo Unii, jež jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku, pokud celková hodnota vkladů dané fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR.“;

b)

odstavec 4 se zrušuje;

c)

v odstavci 5 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„f)

nezbytné pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi Unií a Ruskem.“;

3)

v článku 1c se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na státní příslušníky členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska ani na fyzické osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo ve Švýcarsku.“;

4)

v článku 1g se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se poskytovat ratingové služby jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku nebo ve vztahu k nim.“;

5)

v článku 1h se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU (*2), 2014/24/EU (*3), 2014/25/EU (*4) a 2009/81/ES (*5), jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10 a článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g) až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (*6):

a)

jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku;

b)

právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c)

fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 2009/81/ES, 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1)."

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65)."

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243)."

(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76)."

(*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).“;"

6)

v článku 1j se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud je zakladatel nebo obmyšlený státním příslušníkem některého členského států nebo fyzickou osobou, která má povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarsku.“;

7)

článek 1k se mění takto:

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Odstavec 1 se nepoužije na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„6.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 5 do dvou týdnů od jeho udělení.“;

8)

článek 3 se mění takto:

a)

v odst. 3 prvním pododstavci se zrušuje písmeno f);

b)

v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou prvního pododstavce písm. g) vývozce v celním prohlášení uvede, že položky jsou vyváženy v rámci příslušné výjimky stanovené v tomto odstavci, a do 30 dnů ode dne prvního vývozu oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž má sídlo nebo je usazen, první použití příslušné výjimky.“;

c)

v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

určeny pro zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Rusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou.“;

9)

článek 3a se mění takto:

a)

v odst. 3 prvním pododstavci se zrušuje písmeno f);

b)

v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou prvního pododstavce písm. g) vývozce v celním prohlášení uvede, že položky jsou vyváženy v rámci příslušné výjimky stanovené v tomto odstavci, a do 30 dnů ode dne prvního vývozu oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž má sídlo nebo je usazen, první použití příslušné výjimky.“;

c)

v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

určeny pro zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Rusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou.“;

10)

v článku 4c se vkládá nový odstavec, který zní:

„4a.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů po jeho udělení.“;

11)

v článku 4d se vkládá nový odstavec, který zní:

„8a.   Zákaz uvedený v odst. 4 písm. a) se nevztahuje na výměnu informací za účelem stanovení technických norem v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví, pokud jde o zboží a technologie uvedené v odstavci 1“;

12)

v článku 4h se vkládá nový odstavec, který zní:

„4a.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů po jeho udělení.“;

13)

článek 4ha se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Po dni 16. dubna 2022 se zakazuje poskytnout přístup do přístavů a po dni 29. července 2022 do plavebních komor na území Unie jakémukoli plavidlu registrovanému pod vlajkou Ruska, s výjimkou přístupu do plavebních komor za účelem opuštění území Unie.“,

b)

v odstavci 5 se návětí nahrazuje tímto:

„5.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit plavidlu přístup do přístavu nebo plavební komory za podmínek, které považují za vhodné, pokud určí, že je daný přístup nezbytný pro:“,

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány povolit plavidlu, u něhož došlo ke změně ruské vlajky nebo registrace na vlajku nebo registraci jakéhokoli jiného státu před 16. dubnem 2022, přístup do přístavu nebo plavební komory za podmínek, které považují za vhodné, pokud určí, že:

a)

ruská vlajka nebo registrace byly vyžadovány smlouvou a

b)

daný přístup je nezbytný pro vykládku zboží, které je nezbytně nutné pro dokončení projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v Unii, a dovoz takového zboží není jinak zakázán na základě tohoto rozhodnutí.“,

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 5 a 5a do dvou týdnů od jeho udělení.“,

14)

v článku 4j se vkládá nový odstavec, který zní:

„3a.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na luxusní zboží pro osobní potřebu fyzických osob cestujících z Evropské unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, které je ve vlastnictví uvedených osob a není určeno k prodeji.“;

15)

článek 4m se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií, na než se vztahuje tento článek, nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo technologie nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro:

a)

zdravotnické nebo farmaceutické účely nebo pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace, nebo

b)

výhradní použití členským státem udělujícím povolení a pod jeho plnou kontrolou, za účelem plnění povinností týkajících se údržby v oblastech, které jsou předmětem smlouvy o dlouhodobém pronájmu mezi tímto členským státem a Ruskou federací.“;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„5a.   Při rozhodování o žádosti o povolení pro zdravotnické nebo farmaceutické účely v souladu s odstavcem 5 neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické či právnické osobě, subjektu ani orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zboží mohlo být určeno ke koncovému vojenskému použití.

5b.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 5 do dvou týdnů od jeho udělení.“;

16)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4q

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět zlato, pokud pochází z Ruska a bylo vyvezeno z Ruska do Unie nebo do kterékoli třetí země po dni 22. července 2022.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět výrobky zpracované ve třetí zemi, které obsahují produkt zakázaný podle v odstavce 1.

3.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět zlaté šperky a klenoty, pokud pocházejí z Ruska a byly vyvezeny z Ruska do Unie po dni 22. července 2022.

4.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3 pro jakýkoli nákup, dovoz nebo převod uvedeného zboží nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3.

5.   Zákazy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nevztahují na zlato, které je nezbytné pro služební účely diplomatických misí, konzulárních úřadů či mezinárodních organizací v Rusku, které požívají výsad podle mezinárodního práva.

6.   Zákaz uvedený v odstavci 3 se nevztahuje na zlaté šperky a klenoty pro osobní potřebu fyzických osob cestujících do Evropské unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, které je ve vlastnictví uvedených osob a není určeno k prodeji.

7.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 mohou příslušné orgány povolit převod nebo dovoz kulturních statků zapůjčených v rámci formální kulturní spolupráce s Ruskem.

8.   Unie přijme veškerá nezbytná opatření k určení příslušných položek, na které se má vztahovat tento článek.“;

17)

příloha IV se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. července 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA

V příloze IV rozhodnutí 2014/512/SZBP se doplňují nové položky, které znějí:

 

„Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Federální středisko pro technologie dvojího užití (FCDT) Sojuz)

 

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Turajevská strojírenská konstrukční kancelář Sojuz)

 

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Žukovského ústřední ústav aerohydrodynamiky (CAGI))

 

Rosatomflot“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU