(EU) 2022/366Rozhodnutí Rady (EU) 2022/366 ze dne 3. března 2022 o částečném pozastavení uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Publikováno: Úř. věst. L 69, 4.3.2022, s. 105-106 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 3. března 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. března 2022 Nabývá účinnosti: 4. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 69/105


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2022/366

ze dne 3. března 2022

o částečném pozastavení uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 28. května 2015 a uzavřena dne 12. února 2016 rozhodnutím Rady (EU) 2016/272 (2). Usnadňuje občanům Vanuatu cestování do Unie a občanům Unie cestování na Vanuatu.

(2)

Dohoda je založena na společném přání smluvních stran podporovat kontakty mezi lidmi, cestovní ruch a podnítit obchod mezi Unií a Vanuatu.

(3)

Podle čl. 8 odst. 4 dohody může kterákoli smluvní strana zcela nebo částečně pozastavit její uplatňování, zejména z důvodů veřejného pořádku a ochrany národní bezpečnosti. Rozhodnutí o pozastavení má být druhé smluvní straně doručeno nejpozději dva měsíce před zamýšleným nabytím účinnosti. Jakmile důvody pozastavení pominou, má smluvní strana, která uplatňování dohody pozastavila, bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu a pozastavení zrušit.

(4)

Vanuatu uplatňuje režimy občanství pro investory, v jejichž rámci udělilo své státní občanství státním příslušníkům jiných zemí, aniž by dříve měli k Vanuatu vazby, a převážnou většinu žádostí vyřídilo kladně. Na základě informací poskytnutých Vanuatským pasovým úřadem dne 14. června 2021 vydalo Vanuatu do března 2021 v rámci těchto režimů více než 10 500 cestovních pasů, přičemž míra zamítnutých žádostí byla extrémně nízká. Vznikají tak pochybnosti o spolehlivosti bezpečnostního šetření a hloubkových kontrol prováděných vanuatskými orgány.

(5)

Při jednáních v říjnu 2017, listopadu 2019, červnu 2020 a březnu 2021 vyjádřila Komise vážné obavy a varovala vládu Vanuatu před možností obnovení vízové povinnosti. Vysvětlení poskytnutá ze strany Vanuatu uvedené obavy dostatečně nerozptýlila.

(6)

Udělení státního občanství žadatelům, kteří jsou evidováni v databázích Interpolu, je v rozporu s předchozími ujištěními orgánů Vanuatu ohledně bezpečnostního šetření a vyvolává další obavy, pokud jde o spolehlivost postupů bezpečnostního šetření v rámci těchto režimů.

(7)

Mezi úspěšnými žadateli o státní občanství Vanuatu patří i státní příslušnost několika zemí, jejichž státní příslušníci jsou povinni mít při překračování vnějších hranic Unie vízum. Komise rovněž s obavami poukázala na to, že nebyl stanoven žádný požadavek na fyzickou přítomnost nebo bydliště, že lhůty k vyřízení žádostí v rámci režimů jsou krátké a že se systematicky nevyměňují informace se zeměmi původu nebo hlavního předchozího pobytu. Komise dospěla k závěru, že prověřování žádostí v rámci režimu občanství pro investory na Vanuatu nezaručuje vysokou úroveň bezpečnosti.

(8)

Pozastavení uplatňování dohody by mělo být omezeno na běžné cestovní pasy vydané od 25. května 2015, kdy začal výrazně narůstat počet úspěšných žadatelů o udělení státního občanství Vanuatu v rámci režimu pro investory.

(9)

Uplatňování dohody ve vztahu k občanům Vanuatu, kteří jsou držiteli běžného cestovního pasu vydaného Vanuatu od 25. května 2015, by proto mělo být pozastaveno.

(10)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (3); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty se od 4. května 2022 pozastavuje ve vztahu k občanům Vanuatu, kteří jsou držiteli běžných cestovních pasů vydaných Vanuatu od 25. května 2015.

Článek 2

Předseda Rady provede jménem Unie oznámení uvedené v čl. 8 odst. 4 dohody.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 3. března 2022.

Za Radu

předseda

G. DARMANIN


(1)  Úř. věst. L 173, 3.7.2015, s. 48.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/272 ze dne 12. února 2016 o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (Úř. věst. L 52, 27.2.2016, s. 11).

(3)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU