(EU) 2022/162Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/162 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o snížení spotřeby některých plastových výrobků na jedno použití a opatření přijatá členskými státy za účelem dosažení tohoto snížení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 26, 7.2.2022, s. 19-35 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 4. února 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. února 2022 Nabývá účinnosti: 27. února 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/19


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/162

ze dne 4. února 2022,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o snížení spotřeby některých plastových výrobků na jedno použití a opatření přijatá členskými státy za účelem dosažení tohoto snížení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 a na čl. 13 odst. 4 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2019/904 ukládá členským státům povinnost přijmout opatření k dosažení ambiciózního a trvalého snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy dotčené směrnice („plastové výrobky na jedno použití“). Komise stanoví metodiku pro výpočet a ověřování tohoto snížení spotřeby.

(2)

Směrnice (EU) 2019/904 rovněž ukládá členským státům povinnost oznamovat Komisi údaje o plastových výrobcích na jedno použití, které byly každoročně uvedeny na trh, a informace o opatřeních přijatých za účelem snížení spotřeby těchto výrobků, včetně zprávy o kontrole kvality. Komise stanoví formát tohoto vykazování údajů.

(3)

Směrnice (EU) 2019/904 ponechává členským státům značný prostor pro uvážení, jaká opatření za účelem dosažení ambiciózního a trvalého snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití přijmou. Opatření se mohou lišit v závislosti na dopadu plastových výrobků na jedno použití na životní prostředí v průběhu jejich životního cyklu, a to i poté, co se stanou odhozenými odpadky, a měla by být přiměřená a nediskriminační.

(4)

Vhodnou metodikou pro měření snížení spotřeby je měření na základě hmotnosti plastů obsažených v plastových výrobcích na jedno použití uvedených na trh, neboť tato metodika odráží dopad těchto výrobků na životní prostředí z hlediska znečištění životního prostředí plastovými odpadky. Tato metodika rovněž zohledňuje metody měření a formáty pro předkládání údajů o obalech a obalových odpadech stanovené v rozhodnutí Komise 2005/270/ES (2), které jsou založeny na hmotnosti a materiálu.

(5)

Vhodnou metodikou pro sledování dopadu snížení spotřeby na úrovni výrobků z hlediska předcházení vzniku odpadů, a tedy i potenciálního snížení plastového znečištění v životním prostředí, je rovněž měření na základě počtu plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh.

(6)

Vzhledem ke značnému prostoru pro uvážení, který členským státům poskytuje článek 4 směrnice (EU) 2019/904, by členské státy měly mít možnost volby mezi výpočtem snížení spotřeby buď na základě celkové hmotnosti plastů obsažených v plastových výrobcích na jedno použití uvedených na trh, nebo na základě počtu takových výrobků uvedených na trh. Jelikož obě metodiky poskytují vhodné údaje pro sledování trendů spotřeby a dopadu opatření přijatých za účelem předcházení vzniku odpadů a jejich nahrazování alternativami, které lze opakovaně použít nebo které neobsahují plasty, měly by mít členské státy možnost zvolit si metodiku, která je slučitelná s jejich politikami a opatřeními ke snížení spotřeby přijatými na základě článku 4 směrnice (EU) 2019/904.

(7)

Pokud v některém členském státě počet nebo hmotnost plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh není z hlediska spotřeby plastových výrobků na jedno použití v daném členském státě reprezentativní z důvodu významného pohybu plastových výrobků na jedno použití v rámci Unie na velkoobchodní úrovni, dotčenému členskému státu by mělo být povoleno upravit hmotnost nebo počet plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh tak, aby se tento pohyb zohlednil.

(8)

Pokud se členský stát rozhodne řídit metodikou založenou na hmotnosti, měl by rovněž vykazovat údaje o celkové hmotnosti plastových výrobků na jedno použití částečně vyrobených z plastu, které byly uvedeny na trh, neboť taková informace přispívá ke srovnatelnosti údajů a umožňuje získat širší přehled o dopadu požadavku na snížení spotřeby stanoveného ve směrnici (EU) 2019/904.

(9)

Aby bylo pro Komisi jednodušší získat přehled o opatřeních přijatých členskými státy za účelem snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití v souladu se směrnicí (EU) 2019/904, měl by formát pro podávání zpráv obsahovat orientační seznam různých kategorií takových opatření. Od členských států se však vyžaduje, aby oznámily všechna přijatá opatření, i ta, která nejsou výslovně uvedena v orientačním seznamu.

(10)

Aby byla zajištěna přesnost a ověřování údajů, formát pro podávání zpráv by měl zajistit, aby byly určeny všechny parametry relevantní pro výpočet a ověřování snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití, pro vykazování údajů o těchto výrobcích, které byly uvedeny na trh, a pro podávání zpráv o opatřeních přijatých za účelem snížení spotřeby, a měl by stanovit metodiku, která se použije pro výpočet a ověřování snížení spotřeby.

(11)

Metodika pro výpočet a ověřování snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedená v čl. 4 odst. 2 směrnice (EU) 2019/904 a formáty pro vykazování údajů o plastových výrobcích na jedno použití uvedených na trh a informací o opatřeních přijatých členskými státy podle čl. 13 odst. 4 uvedené směrnice jsou s ohledem na jejich předmět úzce propojené. Proto je vhodné přijmout tento akt na základě obou uvedených ustanovení, aby byla zajištěna soudržnost mezi pravidly pro výpočet, ověřování a podávání zpráv o snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití a aby byl usnadněn přístup k těmto pravidlům.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (3),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Metodika pro výpočet snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití

1.   Členské státy vypočítají snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití na základě jednoho z těchto parametrů:

a)

celkové hmotnosti plastů obsažených v plastových výrobcích na jedno použití uvedených na trh v členském státě v kalendářním roce;

b)

počtu plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh v členském státě v kalendářním roce.

2.   Členské státy vypočítají snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh v členském státě v kalendářním roce v souladu se vzorci stanovenými v příloze I.

3.   V případě významného vývozu, dovozu nebo jiného pohybu plastových výrobků na jedno použití v rámci Unie před jejich dodáním konečnému spotřebiteli nebo uživateli mohou členské státy upravit hmotnost nebo počet plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh podle odstavce 1, aby tyto pohyby zohlednily.

Článek 2

Vykazování údajů

1.   Členské státy vykazují údaje o plastových výrobcích na jedno použití, které byly uvedeny na trh, podle čl. 13 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2019/904, vypočítané v souladu s článkem 1 tohoto rozhodnutí, ve formátu stanoveném v příloze II tohoto rozhodnutí.

2.   Členské státy vykazují informace o opatřeních ke snížení spotřeby podle čl. 13 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2019/904 ve formátu stanoveném v příloze III tohoto rozhodnutí.

3.   Členské státy předloží zprávu o kontrole kvality údajů a informací uvedených v tomto článku ve formátu stanoveném v příloze IV.

4.   Komise údaje vykázané členskými státy zveřejní, s výjimkou případů, kdy členský stát vzhledem k informacím zahrnutým ve zprávách o kontrole kvality poskytne odůvodněnou žádost o nezveřejnění určitých údajů.

5.   Členské státy ke shromažďování a předkládání údajů Komisi v nejvyšší možné míře využívají elektronické registry.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. února 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2005/270/ES ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 86, 5.4.2005, s. 6), ve znění prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 2019 (Úř. věst. L 112, 26.4.2019, s. 26).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


PŘÍLOHA I

Vzorce pro výpočet snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití

V případě plastových nápojových kelímků na jedno použití, včetně jejich uzávěrů a víček, uvedených v části A bodě 1 přílohy směrnice (EU) 2019/904 (dále jen „nápojové kelímky“):

Image 1

V případě plastových nádob na potraviny na jedno použití uvedených v části A bodě 2 přílohy směrnice (EU) 2019/904 (dále jen „nádoby na potraviny“):

Image 2

kde:

CfB jsou nápojové kelímky;

FC jsou nádoby na potraviny;

ConRed je snížení spotřeby v členském státě za kalendářní rok;

PoMCfB je:

a)

celková hmotnost plastů (v tunách) obsažených v nápojových kelímcích uvedených na trh v členském státě v daném kalendářním roce, v příslušných případech upravená v souladu s čl. 1 odst. 3, pokud se pro výpočet snížení spotřeby použije metodika uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. a), nebo

b)

celkový počet plastových nápojových kelímků na jedno použití uvedených na trh v členském státě v daném kalendářním roce, v příslušných případech upravený v souladu s čl. 1 odst. 3, pokud se pro výpočet snížení spotřeby použije metodika uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. b);

PoMFC je

i)

celková hmotnost plastů (v tunách) obsažených v nádobách na potraviny uvedených na trh v členském státě v daném kalendářním roce, v příslušných případech upravená v souladu s čl. 1 odst. 3, pokud se pro výpočet snížení spotřeby použije metodika uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. a), nebo

ii)

celkový počet plastových nádob na potraviny na jedno použití uvedených na trh v členském státě v daném kalendářním roce, v příslušných případech upravený v souladu s čl. 1 odst. 3, pokud se pro výpočet snížení spotřeby použije metodika uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. b);

t2022 je referenční rok, kterým je kalendářní rok 2022;

t je referenční rok (rok, za který shromažďovány a vykazovány údaje).


PŘÍLOHA II

Formát pro podávání zpráv o plastových výrobcích na jedno použití uvedených na trh

 

Hmotnost plastů (1) (v tunách)

Celková hmotnost (2) (v tunách)

Výrobky (3)

(v tisících jednotek)

Nápojové kelímky na jedno použití, včetně jejich uzávěrů a víček, uvedené v části A bodě 1 přílohy směrnice (EU) 2019/904, vyrobené pouze z plastu

 

 

 

Nádoby na potraviny na jedno použití uvedené v části A bodě 2 přílohy směrnice (EU) 2019/904, vyrobené pouze z plastu

 

 

 

Nápojové kelímky na jedno použití, včetně jejich uzávěrů a víček, uvedené v části A bodě 1 přílohy směrnice (EU) 2019/904, vyrobené částečně z plastu

 

 

 

Nádoby na potraviny na jedno použití uvedené v části A bodě 2 přílohy směrnice (EU) 2019/904, vyrobené částečně z plastu

 

 

 


(1)  Poskytnutí údajů je povinné, pokud členský stát použije metodiku stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. a), přičemž údaje mohou být upraveny v souladu s čl. 1 odst. 3. Pokud členský stát použije metodiku stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. b), je poskytnutí údajů dobrovolné.

(2)  Poskytnutí údajů je povinné, pokud členský stát použije metodiku stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. a), přičemž údaje mohou být upraveny v souladu s čl. 1 odst. 3. Pokud členský stát použije metodiku stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. b), je poskytnutí údajů dobrovolné.

(3)  Poskytnutí údajů je povinné, pokud členský stát použije metodiku stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. b), přičemž údaje mohou být upraveny v souladu s čl. 1 odst. 3. Pokud členský stát použije metodiku stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. a), je poskytnutí údajů dobrovolné.


PŘÍLOHA III

Formát pro vykazování informací o opatřeních ke snížení spotřeby

1.   Opatření ke snížení spotřeby plastových nápojových kelímků na jedno použití, včetně jejich uzávěrů a víček, uvedených v části A bodě 1 přílohy směrnice (EU) 2019/904 (dále jen „SUP CfB“)

Opatření ke snížení spotřeby

Specifikace opatření (podkategorie)

Kvantitativní/kvalitativní popis opatření

Vstup opatření v platnost

Právní povaha opatření (dobrovolná/povinná)

Působnost opatření (místní, regionální, celostátní nebo jiná)

Cílová skupina opatření (výrobci, dovozci, prodejci, spotřebitelé)

Kvantitativní cíle

kvantitativní cíle pro snížení podílu SUP CfB uváděného na trh a dodávaného spotřebitelům.

kvantitativní cíle pro zvýšení podílu opakovaně použitelných alternativ k SUP CfB uváděných na trh a zpřístupněných spotřebitelům

 

 

 

 

 

Podpora udržitelných alternativ k SUP CfB (včetně opakovaně použitelných plastových CfB)

opatření na podporu opakovaně použitelných alternativ k SUP CfB ve veřejné správě

opatření zavádějící povinnost nebo pobídky pro hospodářské subjekty, aby spotřebitelům na velkých veřejných akcích zpřístupnily opakovaně použitelné alternativy k SUP CfB

opatření zavádějící systémy „přines si vlastní“, které spotřebitelům umožňují přinést si své vlastní nápojové kelímky

podpora obchodních modelů, které poskytují opakovaně použitelné alternativy k SUP CfB

opatření zavádějící povinnost nebo pobídky pro hospodářské subjekty, aby v místě prodeje konečnému spotřebiteli poskytovaly udržitelné alternativní CfB

podpora bezplatných veřejných zdrojů pitné vody s cílem podnítit lidi k tomu, aby si s sebou nosili opakovaně plnitelné nádoby na vodu nebo aby pili vodu z vodovodu

 

 

 

 

 

Ekonomické nástroje

poplatky uložené hospodářským subjektům při uvádění SUP CfB na trh

zelené veřejné zakázky

systémy zálohování a zpětného odběru

subvence nebo snížené poplatky pro hospodářské subjekty, které uvádí na trh opakovaně použitelné alternativy SUP CfB

nástroje zajišťující slevy pro spotřebitele, kteří nakupují nebo nabízejí vlastní opakovaně použitelné alternativy k SUP CfB

povinnost rozšířené odpovědnosti výrobce pro výrobce SUP CfB

 

 

 

 

 

Omezení uvádění na trh a používání

omezení uvádění SUP CfB na trh s cílem zajistit, aby byly nahrazeny alternativami, které lze opakovaně použít, neobsahují plasty nebo obsahují méně plastů, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 třetím pododstavci směrnice (EU) 2019/904

omezení týkající se zpřístupnění SUP CfB na určitých konkrétních místech (např. veřejné pláže nebo parky) nebo některými hospodářskými subjekty a orgány veřejné správy

omezení používání SUP CfB při podávání nápojů spotřebitelům

 

 

 

 

 

Dohody mezi příslušnými orgány a hospodářskými odvětvími podle čl. 17 odst. 3 směrnice (EU) 2019/904

dohody obsahující kvantitativní cíle týkající se snížení počtu SUP CfB uváděných na trh

dohody obsahující kvantitativní cíle týkající se uvádění opětovně použitelných alternativ nebo výrobků neobsahujících plasty na trh

dohody, ve kterých je stanovena povinnost hospodářských subjektů [v příslušných hospodářských odvětvích] informovat spotřebitele nebo podněcovat spotřebitele k používání alternativ k SUP CfB nebo systémů opakovaného použití

 

 

 

 

Příslušné odvětví a počet subjektů, které uvedené dohody podepsaly

Osvětová opatření [se zaměřením na SUP CfB]

kampaně na zvýšení povědomí o negativních dopadech SUP CfB na životní prostředí v důsledku odhazování odpadků a jiného nevhodného odstraňování odpadu, a to i v rámci kampaní na odklízení odpadků

podpora udržitelných alternativ k SUP CfB (např. opakovaně použitelných nápojových kelímků)

podpora míst napojených na systémy opakovaného použití (např. systémy „přines si vlastní kelímek“)

 

 

 

 

 

Jiná opatření

Upřesněte

 

 

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky.

 

2.   Opatření ke snížení spotřeby plastových nádob na potraviny na jedno použití uvedených v části A bodě 2 přílohy směrnice (EU) 2019/904 (dále jen „SUP FC“)

Opatření ke snížení spotřeby

Specifikace opatření (podkategorie)

Kvantitativní/kvalitativní popis opatření

Vstup opatření v platnost

Právní povaha opatření (dobrovolná/povinná)

Působnost opatření (místní, regionální, celostátní nebo jiná)

Cílová skupina opatření (výrobci, dovozci, prodejci, spotřebitelé)

Kvantitativní cíle

kvantitativní cíle pro snížení podílu SUP FC uváděného na trh a dodávaného spotřebitelům

kvantitativní cíle pro zvýšení podílu opakovaně použitelných alternativ k SUP FC uváděných na trh a zpřístupněných spotřebitelům

 

 

 

 

 

Podpora udržitelných alternativ k SUP FC (včetně opakovaně použitelných plastů)

opatření na podporu opakovaně použitelných alternativ k SUP FC ve veřejné správě

opatření zavádějící povinnost nebo pobídky pro hospodářské subjekty, aby spotřebitelům na velkých veřejných akcích zpřístupnily opakovaně použitelné alternativy k SUP FC

opatření zavádějící systémy „přines si vlastní“, které spotřebitelům umožňují přinést si své vlastní nádoby na potraviny.

podpora obchodních modelů, které poskytují opakovaně použitelné alternativy k SUP FC, např. systémů zálohování opatření zavádějící povinnost nebo pobídky pro hospodářské subjekty, aby v místě prodeje konečnému spotřebiteli poskytovaly udržitelné alternativy k SUP FC

podpora obchodních modelů, které nabízejí udržitelné alternativy k SUP FC

 

 

 

 

 

Ekonomické nástroje

poplatky uložené hospodářským subjektům při uvádění SUP FC na trh

subvence nebo snížené poplatky pro hospodářské subjekty, které uvádí na trh opakovaně použitelné alternativy SUP FC

zelené veřejné zakázky

systémy zálohování a zpětného odběru

nástroje zajišťující slevy pro spotřebitele, kteří nakupují opakovaně použitelné alternativy k SUP FC

 

 

 

 

 

Omezení uvádění na trh a používání

omezení uvádění SUP FC na trh s cílem zajistit, aby byly nahrazeny alternativami, které lze opakovaně použít, neobsahují plasty nebo obsahují méně plastů, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 třetím pododstavci směrnice (EU) 2019/904.

omezení týkající se zpřístupnění SUP FC na určitých konkrétních místech (např. veřejné pláže nebo parky) nebo některými hospodářskými subjekty a orgány veřejné správy

omezení používání SUP FC při poskytování potravin spotřebitelům

 

 

 

 

 

Dohody mezi příslušnými orgány a hospodářskými odvětvími podle čl. 17 odst. 3 směrnice (EU) 2019/904

dohody obsahující kvantitativní cíle týkající se snížení počtu SUP FC uváděných na trh

dohody obsahující kvantitativní cíle týkající se uvádění opětovně použitelných alternativ nebo výrobků neobsahujících plasty na trh

dohody, ve kterých je stanovena povinnost hospodářských subjektů [v příslušných hospodářských odvětvích] informovat spotřebitele nebo podněcovat spotřebitele k používání alternativ k SUP FC nebo systémů opakovaného použití

 

 

 

 

Příslušné odvětví a počet subjektů, které uvedené dohody podepsaly

Osvětová opatření [se zaměřením na SUP FC]

kampaně na zvýšení povědomí o negativních dopadech SUP FC na životní prostředí v důsledku odhazování odpadků a jiného nevhodného odstraňování odpadu, a to i v rámci kampaní na odklízení odpadků

podpora udržitelných alternativ k SUP FC (např. opakovaně použitelných nádob na potraviny)

podpora míst napojených na systémy opakovaného použití (např. systémy „přines si vlastní nádobu na potraviny“)

 

 

 

 

 

Jiná opatření

Upřesněte

 

 

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky.

 


PŘÍLOHA IV

Formát zprávy o kontrole kvality

1.   Obecné informace

1.1

Členský stát:

1.2

Organizace předkládající údaje a popis:

1.3

Kontaktní osoba / kontaktní údaje:

1.4

Referenční rok:

1.5

Datum doručení / verze:

1.6

Odkaz na zveřejnění údajů členským státem (pokud k němu došlo):

2.   Popis stran zapojených do sběru údajů:

Název instituce

Popis klíčových povinností

 

 

V případě potřeby vložte další řádky.

3.   Popis použitých metod

a.   Zdroje údajů pro výpočet údajů o plastových nápojových kelímcích na jedno použití, včetně jejich uzávěrů a víček, uvedených v části A bodě 1 přílohy směrnice (EU) 2019/904, které byly uvedeny na trh v členském státě

Zdroje údajů

Použitý zdroj údajů (ano/ne)

Popis použitých metod

Podíl na celkových údajích

Údaje ze systémů zálohování a zpětného odběru

 

 

 

Údaje o systému rozšířené odpovědnosti výrobce Údaje od výrobců nebo organizací, které jejich jménem plní povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce

 

 

 

Údaje z centrálních registrů týkající se plastových nápojových kelímků na jedno použití uvedených na trh

 

 

 

Údaje od obcí

 

 

 

Průzkumy

 

 

 

Elektronický registr

 

 

 

Správní vykazování

 

 

 

Statistické údaje o výrobě – vnitrostátní kódy

 

 

 

Daňové statistiky

 

 

 

Průmyslové statistiky

 

 

 

Jiné zdroje (upřesněte)

 

 

 

b.   Zdroje údajů pro výpočet údajů o plastových nádobách na potraviny na jedno použití uvedených v části A bodě 2 přílohy směrnice (EU) 2019/904, které byly uvedeny na trh v členském státě

Zdroje údajů

Použitý zdroj údajů (ano/ne)

Popis použitých metod

Podíl na celkových údajích

Údaje ze systémů zálohování a zpětného odběru

 

 

 

Údaje o systému rozšířené odpovědnosti výrobce Údaje od výrobců nebo organizací, které jejich jménem plní povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce

 

 

 

Údaje z centrálních registrů týkající se plastových nádob na potraviny na jedno použití uvedených na trh

 

 

 

Údaje od obcí

 

 

 

Průzkumy

 

 

 

Analýzy složení

 

 

 

Elektronický registr

 

 

 

Správní vykazování

 

 

 

Statistické údaje o výrobě – vnitrostátní kódy

 

 

 

Daňové statistiky

 

 

 

Průmyslové statistiky

 

 

 

Jiné zdroje (upřesněte)

 

 

 

c.   Jsou-li údaje vykazovány na základě hmotnosti za použití metodiky uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), uveďte, zda byla hmotnost plastů obsažených v plastových výrobcích na jedno použití uvedených na trh členského státu a jejich celková hmotnost vypočtena odhadem, pokud sběr údajů nepokrývá celý trh. Pokud ano, uveďte přidanou hmotnost plastů v % z celkové vykázané hmotnosti

Zohledněné problémy

Popis metod použitých ke stanovení odhadů(5)

%

 

„Subjekty neplnící povinnosti“ (1)

 

 

 

Soukromé pohyby v rámci Unie, dovoz/vývoz (2)

 

 

 

Prodej on-line (3)

 

 

 

Pravidla de minimis  (4)

 

 

 

Jiné (upřesněte)

 

 

 

d.   Jsou-li údaje vykazovány na základě počtu výrobků za použití metodiky uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), uveďte, zda byl počet plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh členského státu vypočten odhadem, pokud sběr údajů nepokrývá celý trh. Pokud ano, uveďte přidaný počet výrobků v % z celkového vykázaného počtu

Zohledněné problémy

Popis metod použitých ke stanovení odhadů(5)

%

„Subjekty neplnící povinnosti“ (5)

 

 

Soukromé pohyby uvnitř EU, dovoz/vývoz (6)

 

 

Prodej on-line (7)

 

 

Pravidla de minimis  (8)

 

 

Jiné (upřesněte)

 

 

4.   Systém ověřování a kontroly údajů

a.   Kontrola údajů o plastových výrobcích na jedno použití uvedených na trh členského státu

Postupy ověřování a kontroly

Použité na všechny relevantní údaje o

Případné další poznámky

plastových nápojových kelímcích na jedno použití, včetně jejich uzávěrů a víček, uvedených v části A bodě 1 přílohy směrnice (EU) 2019/904, které byly uvedeny na trh (ano/ne)

plastových nádobách na potraviny na jedno použití uvedených v části A bodě 2 přílohy směrnice (EU) 2019/904, které byly uvedeny na trh (ano/ne)

Kontroly úplnosti údajů

 

 

 

Křížové kontroly

 

 

 

Kontroly časových řad

 

 

 

Auditní kontroly

 

 

 

Jiné (upřesněte)

 

 

 

b.   Popis hlavních faktorů, které mají vliv na přesnost údajů o plastových výrobcích na jedno použití uvedených na trh členského státu

Faktory, které mohou ovlivnit spolehlivost [přesnost] údajů

Faktory důležité pro jakékoli údaje o

Popis toho, jak je ovlivněna přesnost údajů a jaké metody se používají k minimalizaci tohoto dopadu

plastových nápojových kelímcích na jedno použití, včetně jejich uzávěrů a víček, uvedených v části A bodě 1 přílohy směrnice (EU) 2019/904, které byly uvedeny na trh (ano/ne)

plastových nádobách na potraviny na jedno použití uvedených v části A bodě 2 přílohy směrnice (EU) 2019/904, které byly uvedeny na trh (ano/ne)

Chyby při odběru vzorků (9)

(např. koeficienty odchylek)

 

 

 

Chyby pokrytí (10)

(např. pravidla de minimis, územní pokrytí)

 

 

 

Chyby měření (11)

 

 

 

Nástroje na testování shromažďování údajů (12)

(např. dotazníky)

 

 

 

Chyby při zpracování (13)

 

 

 

Chyby vyplývající z neposkytnutí odpovědí (14)

 

 

 

Chyby vyplývající z přijatého modelu (15)

 

 

 

Ostatní (upřesněte)

 

 

 

 

c.   Vysvětlení rozsahu a platnosti průzkumů za účelem shromáždění údajů o plastových výrobcích na jedno použití uváděných na trh členského státu

V případě potřeby vložte další řádky.

d.   Rozdíly oproti údajům vykázaným za předchozí referenční roky

Významné metodické změny metody výpočtu, která byla uplatněna na současný referenční rok, oproti metodě výpočtu uplatněné na předchozí referenční roky, pokud existují (uveďte zejména zpětné opravy, jejich povahu a to, zda je u některého roku třeba vyznačit přerušení řady).

V případě potřeby vložte další řádky.

e.   Pokud se hmotnost plastů obsažených v plastových výrobcích na jedno použití a celková hmotnost plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh členského státu nebo počet takových výrobků uvedených na trh členského státu ve srovnání s předchozím referenčním rokem zvýšily o více než 10 %, vysvětlení důvodů těchto rozdílů

Plastové výrobky na jedno použití uvedené na trh

Rozdíl (%)

Hlavní příčina rozdílu

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky.

5.   Ochrana důvěrných informací

Odůvodnění neuveřejnění konkrétních částí této zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 2 odst. 4 a uvedení seznamu částí, na které se vztahuje žádost o neuveřejnění.

V případě potřeby vložte další řádky.

6.   Hlavní vnitrostátní internetové stránky, referenční dokumenty a publikace

Název a adresa URL hlavní internetové stránky, referenční dokumenty a publikace související s tímto shromažďováním údajů.

 

V případě potřeby vložte další řádky.


(1)  „Subjektem neplnícím povinnosti“ se rozumí výrobce nebo distributor, který uvádí na trh plastové výrobky na jedno použití, ale neplní (individuálně nebo společně s jinými výrobci) své povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce.

(2)  Pohyb v rámci Unie a dovoz/vývoz výrobků poté, co byly prodány konečným uživatelům.

(3)  Údaje o uvádění na trh musí zahrnovat prodej prostřednictvím komunikace na dálku.

(4)  Pravidla de minimis uplatňovaná na podávání zpráv o plastových výrobcích na jedno použití uvedených na trh.

(5)  „Subjektem neplnícím povinnosti“ se rozumí výrobce nebo distributor, který uvádí na trh plastové výrobky na jedno použití, ale neplní (individuálně nebo společně s jinými výrobci) své povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce.

(6)  Pohyb v rámci Unie a dovoz/vývoz výrobků poté, co byly prodány konečným uživatelům.

(7)  Údaje o uvádění na trh musí zahrnovat prodej prostřednictvím komunikace na dálku.

(8)  Pravidla de minimis uplatňovaná na podávání zpráv o plastových výrobcích na jedno použití uvedených na trh.

(9)  Popište odhadované koeficienty odchylek a metodiky použité pro odhad odchylek.

(10)  Popište typ a rozsah chyb pokrytí.

(11)  Popište nástroje, které snižují případná rizika a zabraňují chybám.

(12)  Popište nástroje a metodiky používané k zabezpečení nástrojů pro sběr kvalitních a odpovídajících údajů.

(13)  Popište kroky při zpracování mezi shromažďováním údajů a tvorbou statistik a uveďte všechny zjištěné chyby při zpracování a jejich rozsah.

(14)  Popište míru neposkytnutí odpovědí k hlavním proměnným a metodám imputací (v příslušných případech).

(15)  Popište typ a rozsah chyb z přijatého modelu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU