(EU) 2021/2325Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2325 ze dne 16. prosince 2021, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 465, 29.12.2021, s. 8-88 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2026
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 465/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2325

ze dne 16. prosince 2021,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 48 odst. 3 a čl. 57 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 45 odst. 1 písm. b) bodu iii) nařízení (EU) 2018/848 může být produkt dovezen s cílem uvedení na trh v Unii jako ekologický produkt nebo jako produkt z přechodného období, pokud splňuje rovnocenná pravidla produkce a kontroly uznané třetí země a je dovážen s certifikátem kontroly, který tento soulad potvrzuje a který vydaly příslušné orgány, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty uvedené třetí země. Ustanovení čl. 48 odst. 1 uvedeného nařízení upřesňuje, že v této souvislosti se uznanou třetí zemí rozumí třetí země, která byla uznána pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (2).

(2)

Zmíněné uznání pozbývá platnosti dne 31. prosince 2026. Uvedené třetí země budou až do tohoto data nadále uznávány, aby byl zajištěn hladký přechod na režim uznávání v rámci obchodní dohody podle článku 47 nařízení (EU) 2018/848, pokud budou i nadále zajišťovat, aby jejich pravidla ekologické produkce a kontroly byla rovnocenná příslušným platným pravidlům Unie, a budou splňovat všechny požadavky týkající se dohledu nad jejich uznáním ze strany Komise v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 (3).

(3)

Seznam uznaných třetích zemí stanovený tímto nařízením vychází ze seznamu zveřejněného v příloze III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (4) s výjimkou Chile, Švýcarska a Spojeného království, jelikož na obchod s ekologickými produkty s těmito zeměmi se vztahují zvláštní dohody. Vzhledem k novým informacím, které Komise od poslední změny uvedeného seznamu obdržela od některých třetích zemí, by však měly být zohledněny některé změny a seznam by měl být odpovídajícím způsobem upraven.

(4)

Podle informací, které poskytla Argentina, se název kontrolního subjektu „Argencert“ změnil na „Ecocert Argentina SA“.

(5)

Kostarika informovala Komisi, že její příslušný orgán odstranil kontrolní subjekty „Control Union Perú“ a „Primus Labs.com CR S.A.“ ze seznamu kontrolních subjektů uznaných Kostarikou.

(6)

Pokud jde o Indii, byl z této třetí země dovezen velký počet zásilek celkově představující tisíce tun údajně ekologického sezamového osiva kontaminovaného ethylenoxidem (dále jen „ETO“), a to zejména od hospodářských subjektů kontrolovaných kontrolními orgány pod dohledem Indie, což mělo za následek přibližně 90 oznámení v informačním systému ekologického zemědělství (OFIS). Zdá se, že přítomnost ETO, který je karcinogenní pro člověka, byla v ekologických produktech zjištěna před rokem 2020. V posledních třech desetiletích byly vyvinuty různé spolehlivé metody analýzy ETO, a byly tak dostupné k odhalení kontaminace. Pokud jde o tato oznámení OFIS, úrovně kontaminace zjištěné v zásilkách obvykle značně překročily maximální limity reziduí stanovené pro ETO, přičemž přesné úrovně kontaminace se liší v závislosti na zásilce. To vedlo jednak k uvedení spotřebitelů v omyl, a rovněž ke značnému zdravotnímu riziku. Výskyt kontaminace ethylenoxidem a zjištěné vysoké koncentrace a rovněž nedostatečná reakce na hlavní příčiny selhání kontrolního systému ze strany kontrolních subjektů spojených s těmito případy kontaminace, jež podléhají dohledu indického příslušného orgánu, jakož i nedostatečná nápravná opatření přijatá těmito kontrolními subjekty a příslušným orgánem ohrožují spolehlivost kontrol a samotného dohledu. Kromě toho se na základě informací, které Komise obdržela, zdá, že některé kontrolní subjekty angažující se v těchto případech OFIS nerespektovaly rozsah uznání Indie, pokud jde o produkty, které mohou být do Unie dováženy. Ze všech těchto důvodů a v souladu s čl. 3 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 by na seznamu kontrolních subjektů uznaných příslušným indickým orgánem neměly být uvedeny tyto kontrolní subjekty: „CU Inspections India Pvt Ltd“, „Ecocert India Pvt Ltd“, „Indian Organic Certification Agency (Indocert)“, „Lacon Quality Certifications Pvt Ltd“ a „OneCert International Private Limited“.

(7)

V příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2196 (5) byl kontrolnímu subjektu „Japan Agricultural Standard Certification Alliance“ omylem přidělen číselný kód JP-BIO-038, který byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/25 (6) již přidělen kontrolnímu subjektu „Akatonbo“. Kontrolnímu subjektu „Japan Agricultural Standard Certification Alliance“ by proto měl být přidělen jiný kód.

(8)

Korejská republika informovala Komisi, že její příslušný orgán doplnil na seznam kontrolních subjektů, jež uznává, kontrolní subjekt „ORGANIC PROMOTION“.

(9)

Nový Zéland informoval Komisi, že jeho příslušný orgán změnil název.

(10)

Systém uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů ze strany Komise podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 způsobilých k provádění kontrol a vystavování certifikátů ve třetích zemích pro účely dovozu produktů poskytujících rovnocenné záruky se nařízením (EU) 2018/848 postupně ruší. Jelikož by měl být těmto kontrolním orgánům a kontrolním subjektům poskytnut dostatek času, aby se mohly připravit na získání uznání pro účely dovozu produktů, které jsou v souladu s pravidly Unie, skončí platnost jejich uznání dne 31. prosince 2024, pokud budou splňovat všechny požadavky týkající se dohledu nad jejich uznáním ze strany Komise v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342.

(11)

Seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů stanovený tímto nařízením vychází ze seznamu zveřejněného v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Vzhledem k novým informacím a novým žádostem o zařazení na seznam, které Komise od poslední změny uvedeného seznamu obdržela, by však měly být v seznamu provedeny některé změny. V souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1235/2008 byly posouzeny pouze úplné žádosti podané do 30. června 2021 v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „A CERT European Organization for Certification S.A.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání u všech třetích zemí, které jsou v současnosti uvedeny v bodě 3 položky týkající se uvedeného subjektu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008, o kategorie produktů B, C a E.

(13)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „AfriCert Limited“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Pobřeží slonoviny, Egypt, Etiopii a Jihoafrickou republiku u kategorií produktů A, B a D a rozšířit rozsah jeho uznání u Burundi, Demokratické republiky Kongo, Ghany, Keni, Rwandy, Tanzanie a Ugandy u kategorií produktů D.

(14)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Albinspekt“ o změnu jeho názvu. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné nahradit název uvedeného kontrolního subjektu zněním „Albinspekt bio.inspecta“. Komise byla kromě toho informována o změně některých údajů v adrese zmíněného kontrolního subjektu.

(15)

Subjekt „Australian Certified Organic“ oznámil Komisi změnu své adresy.

(16)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „BaŞak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Spojené arabské emiráty u kategorií produktů A a D.

(17)

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé uzavřená rozhodnutím Rady (EU) 2021/689 (7) stanoví vzájemné uznávání rovnocennosti současných ekologických právních předpisů a kontrolních systémů obou stran uvedené dohody. V důsledku toho by mělo být zrušeno uznání kontrolních subjektů „Biodynamic Association Certification“, „Organic Farmers & Growers C. I. C“, „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd“, „Organic Food Federation“, „Quality Welsh Food Certification Ltd“ a „Soil Association Certification Limited“ pro účely dovozu ekologických produktů ze Spojeného království udělené prováděcím nařízením (EU) 2020/2196.

(18)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bio.inspecta AG“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Egypt u kategorií produktů A, B, D, E a F a o Thajsko u kategorií produktů A, B, D a E a rozšířit rozsah jeho uznání u Beninu o kategorii produktů D a u Turecka o kategorii produktů B.

(19)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bureau Veritas Certification France SAS“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné zrušit uznání u kategorie produktů A u Madagaskaru a zrušit jeho uznání pro Mauricius, Monako, Maroko a Nikaraguu.

(20)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CCPB srl“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Libyi u kategorií produktů A, B a D a rozšířit rozsah jeho uznání u Vietnamu o kategorie produktů A, B, C a E.

(21)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Angolu, Guineu-Bissau, Jordánsko, Omán a Trinidad a Tobago u kategorií produktů A, B a D a o Afghánistán a Šrí Lanku u kategorií produktů A a D a rozšířit rozsah jeho uznání u Íránu o kategorii produktů B, u Kolumbie a Peru o kategorii produktů C a u Turecka o kategorie produktů C a F.

(22)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Certificadora Biotropico S.A“ o změnu jeho právního statusu. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné nahradit název tohoto kontrolního subjektu zněním „Certificadora Biotropico SAS“.

(23)

Subjekt „Certisys“ oznámil Komisi změnu adresy.

(24)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání na Samou, Saúdskou Arábii, Šalamounovy ostrovy a Vanuatu pro kategorie produktů A, D a F, na Argentinu u kategorií produktů C a D a rozšířit rozsah jeho uznání pro Bangladéš o kategorii produktů A, v případě Kuby a Namibie o kategorii produktů B, pro Katar o kategorie produktů B a E, v případě Salvadoru, Guatemaly, Keni a Nikaraguy o kategorii produktů C a C.

(25)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.“ o zařazení na seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných pro účely rovnocennosti podle nařízení (ES) č. 834/2007. Na základě obdržených informací je odůvodněné uznat uvedený kontrolní subjekt pro Turecko pro kategorie produktů A a D.

(26)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Bahrajn u kategorií produktů A a B, o Bhútán a Gabon u kategorií produktů A a D, o Maledivy u kategorie produktů D, o Katar u kategorií produktů A, B a D a o Svatý Bartoloměj u kategorií produktů A, B, D a E. Rovněž je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání u Arménie, Kamerunu, Lesotha, Mauriciu, Mosambiku, Namibie, Okupovaného palestinského území, Rwandy, Ugandy a Zambie o kategorii produktů F, u Bangladéše, Indie, Saúdské Arábie, Šrí Lanky a Toga o kategorii produktů B, u Botswany, Svazijska, Etiopie, Malawi a Tanzanie o kategorie produktů E a F, u Egypta a Kuvajtu o kategorii produktů E, u Jordánska, Ománu a Pákistánu o kategorie produktů B a E a u Nigérie o kategorie produktů B, E a F. Dále je na základě vysvětlení od subjektu „Ecocert SA“ nutné zrušit jeho uznání u kategorie produktů C pro Bangladéš.

(27)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecoglobe“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Egypt a Spojené arabské emiráty u kategorií produktů A, B a D.

(28)

Subjekt „Ecogruppo Italia“ informoval Komisi o změně své adresy.

(29)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „EGYCERT Ltd“ o zařazení na seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných pro účely rovnocennosti podle nařízení (ES) č. 834/2007. Na základě obdržených informací je odůvodněné uznat uvedený kontrolní subjekt pro Čínu, Egypt, Ghanu, Kuvajt, Pákistán, Saúdskou Arábii, Súdán, Turecko a Spojené arabské emiráty u kategorií produktů A a D.

(30)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „EKO-CONTROL SK s.r.o.“ o zařazení na seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných pro účely rovnocennosti podle nařízení (ES) č. 834/2007. Na základě obdržených informací je odůvodněné uznat uvedený kontrolní subjekt pro Moldavsko, Srbsko a Rusko pro kategorii produktů A.

(31)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Food Safety SA“ o zařazení na seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných pro účely rovnocennosti podle nařízení (ES) č. 834/2007. Na základě obdržených informací je odůvodněné uznat uvedený kontrolní subjekt pro Paraguay a Uruguay pro kategorie produktů A, B a D a pro Argentinu pro kategorii produktů D.

(32)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IBD Certificações Ltda.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání u Číny o kategorii produktů B.

(33)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Jamajku a Trinidad a Tobago u kategorií produktů A, D a F a rozšířit rozsah jeho uznání u Kostariky o kategorii produktů B a u Nikaraguy, Panamy, Peru a Venezuely o kategorii produktů C.

(34)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „LACON GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné zrušit jeho uznání pro Brazílii, Kubu, Dominikánskou republiku a Mexiko a rozšířit rozsah jeho uznání o Írán u kategorií produktů A, B a D.

(35)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Mayacert“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Ekvádor, Írán a Turecko u kategorií produktů A a D a o Indii u kategorie produktů D.

(36)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Bangladéš, Bhútán, Brunej, Kambodžu, Fidži, Francouzskou Polynésii, Hongkong, Kiribati, Laos, Marshallovy ostrovy, Mikronésii, Myanmar/Barmu, Nauru, Novou Kaledonii, Palau, Filipíny, Thajsko, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam a Wallis a Futunu u kategorií produktů A, B a D a o Indii u kategorií produktů B a D.

(37)

Subjekt „Oregon Tilth“ oznámil Komisi změnu adresy.

(38)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organic Control System“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání u Černé Hory a Severní Makedonie o kategorii produktů B a u Bosny a Hercegoviny a Srbska o kategorie produktů B a E.

(39)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organic Standard“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání u Gruzie a Moldavska o kategorie produktů C, E a F a u Kazachstánu o kategorie produktů C a F.

(40)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Čínu u kategorií produktů A a D.

(41)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organska Kontrola“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Ázerbájdžán u kategorií produktů A, B a D.

(42)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „ORSER“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Moldavsko, Rusko, Srbsko, Ukrajinu a Uzbekistán u kategorií produktů A, D a E.

(43)

Subjekt „SIA – Sertifikācijas un testēšanas centrs“ oznámil Komisi změnu adresy.

(44)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „SRS Certification GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Burkinu Faso, Kongo, Pobřeží slonoviny, Ghanu, Senegal, Singapur, a Togo u kategorií produktů A, D a E a o Arménii, Kambodžu, Kamerun, Středoafrickou republiku, Čad, Demokratickou republiku Kongo, Rovníkovou Guineu, Gabon, Indonésii, Keňu, Laos, Malajsii, Myanmar/Barmu, Niger, Pákistán, Filipíny, Rwandu, Šrí Lanku, Thajsko a Vietnam u kategorií produktů A a D.

(45)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „The First Agricultural Co., for Registration, Inspection and Certification Limited Liability (TAWTHIQ)“ o zařazení na seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných pro účely rovnocennosti podle nařízení (ES) č. 834/2007. Na základě obdržených informací je odůvodněné uznat uvedený kontrolní subjekt pro Egypt, Saúdskou Arábii a Uzbekistán pro kategorie produktů A a D.

(46)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „TÜV Nord Integra“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací je odůvodněné rozšířit rozsah jeho uznání o Gambii u kategorií produktů A a D.

(47)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848. V souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 skončí platnost uznání třetích zemí pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 dne 31. prosince 2026. V souladu s čl. 57 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 skončí platnost uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů udělené podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 nejpozději dne 31. prosince 2024.

(48)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam uznaných třetích zemí

Seznam třetích zemí uznaných pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 je uveden v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů

Seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Článek 1 se použije do 31. prosince 2026.

Článek 2 se použije do 31. prosince 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 ze dne 27. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro dovážené ekologické produkty, a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu (Úř. věst. L 292, 16.8.2021, s. 20).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2196 ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 434, 23.12.2020, s. 31).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/25 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 8, 14.1.2020, s. 18).

(7)  Rozhodnutí Rady (EU) 2021/689 ze dne 29. dubna 2021 o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie (Úř. věst. L 149, 30.4.2021, s. 2).


PŘÍLOHA I

SEZNAM UZNANÝCH TŘETÍCH ZEMÍ PODLE ČLÁNKU 1 A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE

Pozn.:

Podle čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 834/2007 zvířata ani produkty živočišného původu získané v období přechodu nesmí být v Unii uváděny na trh označené výrazy uvedenými v článcích 23 a 24 uvedeného nařízení a rovněž nesmí být takové výrazy použity při jejich označování a propagaci. Tyto produkty jsou proto vyloučeny i z uznání, pokud jde o kategorie produktů B a D pro všechny třetí země uvedené v této příloze.

ARGENTINA

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (1)

D

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.

Původ: produkty kategorií A, B a F, které byly vypěstovány v Argentině, a produkty kategorie D zpracované v Argentině s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Argentině.

3.

Norma produkce: Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica“.

4.

Příslušný orgán: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Kontrolní subjekty

Číselný kód

Název

Internetová adresa

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Ecocert Argentina SA

https://www.ecocert.com/es-AR/home

AR-BIO-003

LETIS S.A.

www.letis.org

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

AUSTRÁLIE

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (2)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.

Původ: produkty kategorií A a F, které byly vypěstovány v Austrálii, a produkty kategorie D zpracované v Austrálii s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Austrálii.

3.

Norma produkce: national standard for organic and bio-dynamic produce.

4.

Příslušný orgán: Department of Agriculture and Water Resources (http://www.agriculture.gov.au)

5.

Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au

6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

KANADA

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny

D

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo

E

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.

Původ: produkty kategorií A, B a F vypěstované v Kanadě a produkty kategorií D a E zpracované v Kanadě s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Kanadě nebo které byly dovezeny do Kanady v souladu s kanadskými právními předpisy.

3.

Norma produkce: Organic Products Regulation.

4.

Příslušný orgán: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Kontrolní subjekty

Číselný kód

Název

Internetová adresa

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS S.A.

www.letis.com.ar

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/

6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

KOSTARIKA

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů nebo produkty

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (3)

D

Pouze zpracované rostlinné produkty

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.

Původ: produkty kategorií A a F, které byly vypěstovány na Kostarice, a produkty kategorie D zpracované v Kostarice s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány na Kostarice.

3.

Norma produkce: Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.

Příslušný orgán: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

5.

Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.

www.primusauditingops.com

6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

IZRAEL

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů nebo produkty

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (4)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.

Původ: produkty kategorií A a F, které byly vypěstovány v Izraeli, a produkty kategorie D zpracované v Izraeli s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Izraeli nebo byly do Izraele dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země v rámci úpravy uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za rovnocennou.

3.

Norma produkce: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005 a související předpisy.

4.

Příslušný orgán: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Kontrolní subjekty

Číselný kód

Název

Internetová adresa

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

INDIE

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů nebo produkty

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.

Původ: produkty kategorií A a F, které byly vypěstovány v Indii.

3.

Norma produkce: National Programme for Organic Production.

4.

Příslušný orgán: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5.

Kontrolní subjekty

Číselný kód

Název

Internetová adresa

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

IN-ORG-027

Karnataka State Organic Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in

6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

JAPONSKO

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů nebo produkty

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (5)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

2.

Původ: produkty kategorie A, které byly vypěstovány v Japonsku, a produkty kategorie D zpracované v Japonsku s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Japonsku nebo byly do Japonska dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země, v jejímž případě Japonsko uznalo, že produkty byly vyprodukovány a zkontrolovány v této třetí zemi v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným japonskými právními předpisy.

3.

Normy produkce: 17 Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Příslušné orgány Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.

Kontrolní subjekty

Číselný kód

Název

Internetová adresa

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp

JP-BIO-041

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

KOREJSKÁ REPUBLIKA

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů nebo produkty

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny

D

 

2.

Původ: produkty kategorie D zpracované v Korejské republice s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Korejské republice nebo byly do Korejské republiky dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země, v jejímž případě Korejská republika uznala, že produkty jsou v dané zemi produkovány a kontrolovány v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným jihokorejskými právními předpisy.

3.

Normy produkce: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.

Příslušný orgán: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

5.

Kontrolní subjekty

Číselný kód

Název

Internetová adresa

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Centre

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-014

The Centrefor Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image 1

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc

http://blog.daum.net/ifea2011

KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

https://blog.naver.com/onr77830

KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. Ltd

http://blog.daum.net/ctforum

KR-ORG-038

ORGANIC PROMOTION

http://blog.daum.net/op7373

6.

Subjekty a orgány vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

NOVÝ ZÉLAND

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů nebo produkty

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (6)

D

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.

Původ: produkty kategorií A, B a F, které byly vypěstovány na Novém Zélandu, a produkty kategorie D zpracované na Novém Zélandu s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány na Novém Zélandu nebo byly na Nový Zéland dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země v rámci úpravy uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za rovnocennou,

nebo ze třetí země, jejíž pravidla produkce a kontrola byly uznány za rovnocenné s Programem pro zajištění ekologických potravin MPI na základě ujištění a informací poskytnutých příslušným orgánem této země v souladu s ustanoveními zavedenými MPI a za předpokladu, že dováženy budou pouze organicky vyprodukované složky určené pro produkty kategorie D připravené na Novém Zélandu, až do maxima 5 % produktů zemědělského původu.

3.

Norma produkce: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.

Příslušný orgán: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

5.

Kontrolní subjekty

Číselný kód

Název

Internetová adresa

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz

6.

Subjekty vydávající potvrzení: Ministry for Primary Industries (MPI).

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

TUNISKO

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů nebo produkty

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (7)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.

Původ: produkty kategorií A a F, které byly vypěstovány v Tunisku, a produkty kategorie D zpracované v Tunisku s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Tunisku.

3.

Normy produkce: zákon č. 99-30 ze dne 5. dubna 1999 o ekologickém zemědělství; vyhláška ministra zemědělství ze dne 28. února 2001, kterou se schvalují standardní specifikace ekologického pěstování plodin.

4.

Příslušný orgán: 40 Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn and www.onagri.tn.

5.

Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

SPOJENÉ STÁTY

1.

Kategorie produktů

Kategorie produktů nebo produkty

Označení kategorie podle přílohy II

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (8)

D

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo

E

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.

Původ: produkty kategorií A, B a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorií D a E, které:

byly vypěstovány ve Spojených státech, nebo

byly do Spojených států dovezeny a byly zpracovány nebo zabaleny ve Spojených státech v souladu s právními předpisy Spojených států.

3.

Normy produkce: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Příslušný orgán: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Kontrolní subjekty

Číselný kód

Název

Internetová adresa

US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certification

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-010

Ecocert S.A

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc

www.certifiedseed.org

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-024

Mayacert S.A

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-036

NOFA

New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-046

Organización Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.scs globalservices.com

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture

US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-064

Food Safety S.A.

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-065

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-066

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-068

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/

6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2026.

(1)  Kromě vína a kvasnic.

(2)  Kromě vína a kvasnic.

(3)  Kromě vína a kvasnic.

(4)  Kromě vína a kvasnic.

(5)  Kromě vína.

(6)  Kromě kvasinek.

(7)  Kromě vína a kvasnic.

(8)  Včetně vína.


PŘÍLOHA II

SEZNAM UZNANÝCH KONTROLNÍCH ORGÁNŮ A KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 2 A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE

Pro účely této přílohy jsou kategorie produktů označeny těmito kódy:

A:

Nezpracované rostlinné produkty

B:

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

C:

Nezpracované produkty akvakultury a řasy

D:

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (1)

E:

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo (2)

F:

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

Internetovou stránku podle čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342, na které lze nalézt seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, jakož i kontaktní místo, kde jsou k dispozici snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace, dotčených kategorií produktů a o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena, lze nalézt na internetové adrese uvedené u každého kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu v bodě 2, není-li uvedeno jinak.

„A CERT European Organization for Certification S.A.“

1.

Adresa: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Řecko

2.

Internetová adresa: www.a-cert.org

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-171

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

 

AL-BIO-171

Albánie

x

x

x

x

x

 

AM-BIO-171

Arménie

x

x

x

x

x

 

AZ-BIO-171

Ázerbájdžán

x

x

x

x

x

 

BT-BIO-171

Bhútán

x

x

x

x

x

 

BY-BIO-171

Bělorusko

x

x

x

x

x

 

CL-BIO-171

Chile

x

x

x

x

x

 

CN-BIO-171

Čína

x

x

x

x

x

 

DO-BIO-171

Dominikánská republika

x

x

x

x

x

 

EC-BIO-171

Ekvádor

x

x

x

x

x

 

EG-BIO-171

Egypt

x

x

x

x

x

 

ET-BIO-171

Etiopie

x

x

x

x

x

 

GD-BIO-171

Grenada

x

x

x

x

x

 

GE-BIO-171

Gruzie

x

x

x

x

x

 

GH-BIO-171

Ghana

x

x

x

x

x

 

ID-BIO-171

Indonésie

x

x

x

x

x

 

IR-BIO-171

Írán

x

x

x

x

x

 

JM-BIO-171

Jamajka

x

x

x

x

x

 

JO-BIO-171

Jordánsko

x

x

x

x

x

 

KE-BIO-171

Keňa

x

x

x

x

x

 

KW-BIO-171

Kuvajt

x

x

x

x

x

 

KZ-BIO-171

Kazachstán

x

x

x

x

x

 

LB-BIO-171

Libanon

x

x

x

x

x

 

MA-BIO-171

Maroko

x

x

x

x

x

 

MD-BIO-171

Moldavsko

x

x

x

x

x

 

MK-BIO-171

Severní Makedonie

x

x

x

x

x

 

OM-BIO-171

Omán

x

x

x

x

x

 

PE-BIO-171

Peru

x

x

x

x

x

 

PG-BIO-171

Papua-Nová Guinea

x

x

x

x

x

 

PH-BIO-171

Filipíny

x

x

x

x

x

 

PK-BIO-171

Pákistán

x

x

x

x

x

 

RS-BIO-171

Srbsko

x

x

x

x

x

 

RU-BIO-171

Rusko

x

x

x

x

x

 

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

x

x

x

 

SA-BIO-171

Saúdská Arábie

x

x

x

x

x

 

SD-BIO-171

Súdán

x

x

x

x

x

 

TH-BIO-171

Thajsko

x

x

x

x

x

 

TR-BIO-171

Turecko

x

x

x

x

x

 

TW-BIO-171

Tchaj-wan

x

x

x

x

x

 

TZ-BIO-171

Tanzanie

x

x

x

x

x

 

UA-BIO-171

Ukrajina

x

x

x

x

x

 

UG-BIO-171

Uganda

x

x

x

x

x

 

UZ-BIO-171

Uzbekistán

x

x

x

x

x

 

VN-BIO-171

Vietnam

x

x

x

x

x

 

XK-BIO-171

Kosovo (3)

x

x

x

x

x

 

ZA-BIO-171

Jihoafrická republika

x

x

x

x

x

 

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na které se vztahuje dohoda, jež stanoví obchod s ekologickými produkty.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„AfriCert Limited“

1.

Adresa: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Keňa

2.

Internetová adresa: www.africertlimited.co.ke

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

x

CD-BIO-184

Demokratická republika Kongo

x

x

x

CI-BIO-184

Pobřeží slonoviny

x

x

x

EG-BIO-184

Egypt

x

x

x

ET-BIO-184

Etiopie

x

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

x

KE-BIO-184

Keňa

x

x

x

RW-BIO-184

Rwanda

x

x

x

TZ-BIO-184

Tanzanie

x

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

x

ZA-BIO-184

Jihoafrická republika

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Agreco R.F. Göderz GmbH“

1.

Adresa: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Německo

2.

Internetová adresa: http://agrecogmbh.de

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Ázerbájdžán

x

x

x

BA-BIO-151

Bosna a Hercegovina

x

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

x

BO-BIO-151

Bolívie

x

x

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

x

x

CO-BIO-151

Kolumbie

x

x

x

CU-BIO-151

Kuba

x

x

x

CV-BIO-151

Kapverdy

x

x

x

DO-BIO-151

Dominikánská republika

x

x

x

EC-BIO-151

Ekvádor

x

x

x

EG-BIO-151

Egypt

x

x

x

ET-BIO-151

Etiopie

x

x

x

FJ-BIO-151

Fidži

x

x

x

GE-BIO-151

Gruzie

x

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

x

ID-BIO-151

Indonésie

x

x

x

IR-BIO-151

Írán

x

x

x

KE-BIO-151

Keňa

x

x

x

KG-BIO-151

Kyrgyzstán

x

x

x

KH-BIO-151

Kambodža

x

x

x

KZ-BIO-151

Kazachstán

x

x

x

LK-BIO-151

Šrí Lanka

x

x

x

MA-BIO-151

Maroko

x

x

x

MD-BIO-151

Moldavsko

x

x

x

ME-BIO-151

Černá Hora

x

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

x

MK-BIO-151

Severní Makedonie

x

x

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

x

MX-BIO-151

Mexiko

x

x

x

NG-BIO-151

Nigérie

x

x

x

NI-BIO-151

Nikaragua

x

x

x

NP-BIO-151

Nepál

x

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

x

PG-BIO-151

Papua-Nová Guinea

x

x

x

PH-BIO-151

Filipíny

x

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-151

Srbsko

x

x

x

RU-BIO-151

Rusko

x

x

x

SB-BIO-151

Šalomounovy ostrovy

x

x

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

x

SR-BIO-151

Surinam

x

x

x

SV-BIO-151

Salvador

x

x

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

x

TH-BIO-151

Thajsko

x

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistán

x

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

x

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

x

TZ-BIO-151

Tanzanie

x

x

x

UA-BIO-151

Ukrajina

x

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-151

Uzbekistán

x

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

x

x

ZA-BIO-151

Jihoafrická republika

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA“

1.

Adresa: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalsko

2.

Internetová adresa: www.agricert.pt

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

AZ-BIO-172

Ázerbájdžán

x

x

BR-BIO-172

Brazílie

x

x

CM-BIO-172

Kamerun

x

x

CN-BIO-172

Čína

x

x

CV-BIO-172

Kapverdy

x

x

EG-BIO-172

Egypt

x

x

GE-BIO-172

Gruzie

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

GW-BIO-172

Guinea-Bissau

x

x

KH-BIO-172

Kambodža

x

x

KZ-BIO-172

Kazachstán

x

x

MA-BIO-172

Maroko

x

x

MX-BIO-172

Mexiko

x

x

MZ-BIO-172

Mosambik

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Senegal

x

x

ST-BIO-172

Svatý Tomáš a Princův ostrov

x

x

TL-BIO-172

Východní Timor

x

x

TR-BIO-172

Turecko

x

x

VN-BIO-172

Vietnam

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Albinspekt bio.inspecta“

1.

Adresa: ‘Rr. Kavajes’, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43, 1023 Tirana, Albánie

2.

Internetová adresa: http://www.albinspekt.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albánie

x

x

x

AM-BIO-139

Arménie

x

x

x

BA-BIO-139

Bosna a Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Írán

x

KZ-BIO-139

Kazachstán

x

MD-BIO-139

Moldavsko

x

ME-BIO-139

Černá Hora

x

x

x

MK-BIO-139

Severní Makedonie

x

x

x

RS-BIO-139

Srbsko

x

x

x

TR-BIO-139

Turecko

x

UA-BIO-139

Ukrajina

x

XK-BIO-139

Kosovo (4)

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Australian Certified Organic“

1.

Adresa: Level 21, 12 Creek St, Brisbane QLD 4000, Austrálie

2.

Internetová adresa: http://www.aco.net.au

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Austrálie

x

x

CK-BIO-107

Cookovy ostrovy

x

x

CN-BIO-107

Čína

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidži

x

x

FK-BIO-107

Falklandské ostrovy

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonésie

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Barma

x

x

MY-BIO-107

Malajsie

x

x

PG-BIO-107

Papua-Nová Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapur

x

x

TH-BIO-107

Thajsko

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Tchaj-wan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.a produkty, na které se vztahuje příloha I.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje“

1.

Adresa: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Severní Makedonie

2.

Internetová adresa: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Severní Makedonie

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“

1.

Adresa: Çinarli Mahallesi Șehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Turecko

2.

Internetová adresa: http://basakekolojik.com.tr

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-175

Spojené arabské emiráty

x

x

KG-BIO-175

Kyrgyzstán

x

x

TU-BIO-175

Turecko

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd“

1.

Adresa: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2.

Internetová adresa: www.bjchtc.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

„CN-BIO-182

Čína

x

x

—’

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Bioagricert s.r.l.“

1.

Adresa: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Itálie

2.

Internetová adresa: http://www.bioagricert.org

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afghánistán

x

x

AL-BIO-132

Albánie

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Ázerbájdžán

x

x

BD-BIO-132

Bangladéš

x

x

x

BO-BIO-132

Bolívie

x

x

x

BR-BIO-132

Brazílie

x

x

x

CA-BIO-132

Kamerun

x

x

x

 

CN-BIO-132

Čína

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ekvádor

x

x

x

ET-BIO-132

Etiopie

x

x

FJ-BIO-132

Fidži

x

x

x

GE-BIO-132

Gruzie

x

x

ID-BIO-132

Indonésie

x

x

IN-BIO-132

Indie

x

x

IR-BIO-132

Írán

x

x

KG-BIO-132

Kyrgyzstán

x

x

KH-BIO-132

Kambodža

x

x

x

KR-BIO-132

Korejská republika

x

x

KZ-BIO-132

Kazachstán

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Šrí Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Maroko

x

x

x

MD-BIO-132

Moldavsko

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Barma

x

x

x

MX-BIO-132

Mexiko

x

x

x

MY-BIO-132

Malajsie

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepál

x

x

x

PF-BIO-132

Francouzská Polynésie

x

x

x

PH-BIO-132

Filipíny

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Srbsko

x

x

x

RU-BIO-132

Rusko

x

x

SG-BIO-132

Singapur

x

x

x

x

SN-BIO-132

Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thajsko

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turecko

x

x

x

x

UA-BIO-132

Ukrajina

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„BIOCert Indonesia“

1.

Adresa: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonésie

2.

Internetová adresa: http://www.biocert.co.id

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonésie

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Biocert International Pvt Ltd“

1.

Adresa: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, Indie

2.

Internetová adresa: http://www.biocertinternational.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-177

Spojené arabské emiráty

x

x

AF-BIO-177

Afghánistán

x

x

BD-BIO-177

Bangladéš

x

x

BJ-BIO-177

Benin

x

x

x

BT-BIO-177

Bhútán

x

x

EG-BIO-177

Egypt

x

x

ET-BIO-177

Etiopie

x

x

x

GE-BIO-177

Gruzie

x

x

x

IN-BIO-177

Indie

x

x

LK-BIO-177

Šrí Lanka

x

x

x

MM-BIO-177

Myanmar/Barma

x

x

MU-BIO-177

Mauricius

x

x

MY-BIO-177

Malajsie

x

x

MZ-BIO-177

Mosambik

x

x

x

NG-BIO-177

Nigérie

x

x

x

NP-BIO-177

Nepál

x

x

OM-BIO-177

Omán

x

x

PH-BIO-177

Filipíny

x

x

PK-BIO-177

Pákistán

x

x

QA-BIO-177

Katar

x

x

x

RU-BIO-177

Rusko

x

x

x

SD-BIO-177

Súdán

x

x

x

TG-BIO-177

Togo

x

x

x

TH-BIO-177

Thajsko

x

x

TZ-BIO-177

Tanzanie

x

x

UA-BIO-177

Ukrajina

x

x

x

UG-BIO-177

Uganda

x

x

x

VN-BIO-177

Vietnam

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„BioGro New Zealand Limited“

1.

Adresa: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Nový Zéland

2.

Internetová adresa: http://www.biogro.co.nz

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidži

x

x

MY-BIO-130

Malajsie

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Bio.inspecta AG“

1.

Adresa: Ackerstrasse, 5070 Frick, Švýcarsko

2.

Internetová adresa: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Spojené arabské emiráty

x

x

AF-BIO-161

Afghánistán

x

x

AL-BIO-161

Albánie

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Arménie

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Ázerbájdžán

x

 

x

x

BA-BIO-161

Bosna a Hercegovina

x

x

x

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

x

BR-BIO-161

Brazílie

x

x

CI-BIO-161

Pobřeží slonoviny

x

x

CN-BIO-161

Čína

x

x

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikánská republika

x

x

DZ-BIO-161

Alžírsko

x

x

x

EG-BIO-161

Egypt

x

x

x

x

x

ET-BIO-161

Etiopie

x

x

GE-BIO-161

Gruzie

x

x

x

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonésie

x

x

IR-BIO-161

Írán

x

x

x

x

x

KE-BIO-161

Keňa

x

x

KG-BIO-161

Kyrgyzstán

x

x

x

KH-BIO-161

Kambodža

x

x

KR-BIO-161

Korejská republika

x

KZ-BIO-161

Kazachstán

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

x

x

MA-BIO-161

Maroko

x

x

MD-BIO-161

Moldavsko

x

x

x

x

x

ME-BIO-161

Černá Hora

x

x

x

x

x

MK-BIO-161

Severní Makedonie

x

x

x

x

x

NP-BIO-161

Nepál

x

x

PH-BIO-161

Filipíny

x

x

RS-BIO-161

Srbsko

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Rusko

x

x

x

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TD-BIO-161

Čad

x

x

TH-BIO-161

Thajsko

x

x

x

x

 

TJ-BIO-161

Tádžikistán

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turecko

x

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzanie

x

x

x

x

UA-BIO-161

Ukrajina

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistán

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (5)

x

x

x

x

x

ZA-BIO-161

Jihoafrická republika

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Bio Latina Certificadora“

1.

Adresa: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Internetová adresa: http://www.biolatina.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolívie

x

x

x

CO-BIO-118

Kolumbie

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexiko

x

x

NI-BIO-118

Nikaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Bureau Veritas Certification France SAS“

1.

Adresa: Le Triangle de l’Arche – 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Francie

2.

Internetová adresa: https://filiereagro.bureauveritas.fr/

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„Caucascert Ltd“

1.

Adresa: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzie

2.

Internetová adresa: http://www.caucascert.ge

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Gruzie

x

x

x

x

TR-BIO-117

Turecko

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„CCOF Certification Services“

1.

Adresa: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Spojené státy

2.

Internetová adresa: http://www.ccof.org

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexiko

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„CCPB srl“

1.

Adresa: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Itálie

2.

Internetová adresa: http://www.ccpb.it

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-102

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghánistán

x

x

AL-BIO-102

Albánie

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Arménie

x

x

AZ-BIO-102

Ázerbájdžán

x

x

x

x

BF-BIO-102

Burkina Faso

x

x

x

BJ-BIO-102

Benin

x

BY-BIO-102

Bělorusko

x

x

x

CI-BIO-102

Pobřeží slonoviny

x

x

x

CM-BIO-102

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-102

Čína

x

x

x

x

x

DZ-BIO-102

Alžírsko

x

x

x

x

x

EG-BIO-102

Egypt

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopie

x

x

GE-BIO-102

Gruzie

x

x

x

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

IQ-BIO-102

Irák

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Írán

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordánsko

x

x

x

x

x

KG-BIO-102

Kyrgyzstán

x

x

x

x

KM-BIO-102

Komory

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazachstán

x

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

x

x

LY-BIO 102

Libye

x

x

x

MA-BIO-102

Maroko

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-102

Moldavsko

x

x

x

MG-BIO-102

Madagaskar

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

x

x

x

MZ-BIO-102

Mosambik

x

x

NG-BIO-102

Nigérie

x

x

PH-BIO-102

Filipíny

x

x

x

x

x

QA-BIO-102

Katar

x

x

x

RS-BIO-102

Srbsko

x

x

x

RU-BIO-102

Rusko

x

x

x

SA-BIO-102

Saúdská Arábie

x

x

x

x

x

SC-BIO-102

Seychely

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

SY-BIO-102

Sýrie

x

x

x

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

TH-BIO-102

Thajsko

x

x

x

TJ-BIO-102

Tádžikistán

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistán

x

x

x

TN-BIO-102

Tunisko

x

x

x

x

TR-BIO-102

Turecko

x

x

x

x

x

TZ-BIO-102

Tanzanie

x

x

UA-BIO-102

Ukrajina

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Uzbekistán

x

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

x

x

x

x

ZA-BIO-102

Jihoafrická republika

x

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.a produkty, na které se vztahuje příloha I.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2024.

„CERES Certification of Environmental Standards GmbH“

1.

Adresa: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.ceres-cert.com/

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Spojené arabské emiráty

x

x

AF-BIO-140

Afghánistán

x

x

AL-BIO-140

Albánie

x

x

x

AM-BIO-140

Arménie

x

x

x

AO-BIO-140

Angola

x

x

x

AZ-BIO-140

Ázerbájdžán

x

x

BD-BIO-140

Bangladéš

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-140

Burundi

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolívie

x

x

x

BR-BIO-140

Brazílie

x

x

x

BT-BIO-140

Bhútán

x

x

BY-BIO-140

Bělorusko

x

x

x

CB-BIO-140

Kuba

x

x

x

CD-BIO-140

Demokratická republika Kongo

x

x

CG-BIO-140

Kongo

x

x

CL-BIO-140

Chile

x

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Čína

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Kolumbie

x

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikánská republika

x

x

x

DZ-BIO-140

Alžírsko

x

x

EC-BIO-140

Ekvádor

x

x

x

EG-BIO-140

Egypt

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopie

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

x

GN-BIO-140

Guinea

x

x

GM-BIO-140

Gambie

x

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

x

GW-BIO-140

Guinea-Bissau

x

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

x

ID-BIO-140

Indonésie

x

x

x

IR-BIO-140

Írán

x

x

x

JM-BIO-140

Jamajka

x

x

x

JO-BIO-140

Jordánsko

x

x

x

KE-BIO-140

Keňa

x

x

x

KG-BIO-140

Kyrgyzstán

x

x

KH-BIO-140

Kambodža

x

x

KZ-BIO-140

Kazachstán

x

x

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Svatá Lucie

x

x

x

LK-BIO-140

Šrí Lanka

x

x

MA-BIO-140

Maroko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavsko

x

x

x

x

ME-BIO-140

Černá Hora

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

Severní Makedonie

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Barma

x

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

MX-BIO-140

Mexiko

x

x

x

MY-BIO-140

Malajsie

x

x

MZ-BIO-140

Mosambik

x

x

NA-BIO-140

Namibie

x

x

NE-BIO-140

Niger

x

x

NG-BIO-140

Nigérie

x

x

x

NI-BIO-140

Nikaragua

x

x

x

NP-BIO-140

Nepál

x

x

OM-BIO-140

Omán

x

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

x

PG-BIO-140

Papua-Nová Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filipíny

x

x

x

PK-BIO-140

Pákistán

x

x

PS-BIO-140

Okupované palestinské území

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Srbsko

x

x