(EU) 2021/2285Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2285 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o seznam škodlivých organismů, zákazů a požadavků ohledně dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie, a kterým se zrušují rozhodnutí 98/109/ES a 2002/757/ES a prováděcí nařízení (EU) 2020/885 a (EU) 2020/1292

Publikováno: Úř. věst. L 458, 22.12.2021, s. 173-283 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 458/173


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2285

ze dne 14. prosince 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o seznam škodlivých organismů, zákazů a požadavků ohledně dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie, a kterým se zrušují rozhodnutí 98/109/ES a 2002/757/ES a prováděcí nařízení (EU) 2020/885 a (EU) 2020/1292

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 2, čl. 32 odst. 2, čl. 37 odst. 2, čl. 37 odst. 4, čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 2, čl. 53 odst. 2, čl. 54 odst. 2, čl. 72 odst. 1, článek 73, čl. 79 odst. 2 a čl. 80 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 (2) zavádí seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (RNŠO). Dále stanoví požadavky ohledně dovozu některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie a jejich přemísťování v Unii s cílem předcházet vstupu, usazení a šíření těchto škodlivých organismů na území Unie.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 by mělo být změněno, aby zohledňovalo dostupné vědecké a odborné informace z posouzení rizik škodlivých organismů, kategorizací rizik škodlivých organismů a analýz rizik škodlivých organismů, které provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), Evropská a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen „EPPO“) a členské státy. Tyto změny jsou rovněž nezbytné vzhledem k záchytům škodlivých organismů na hranicích Unie a ohniskům jejich výskytu na území Unie, jakož i k dalším analýzám, které provedly příslušné pracovní skupiny Komise.

(3)

Úřad řadu škodlivých organismů uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 opětovně posoudil za účelem aktualizace jejich fytosanitárního statusu v souladu s nejnovějšími odbornými a vědeckými poznatky (dále jen „opětovné posouzení“). V případě skupin regulovaných škodlivých organismů toto opětovné posouzení přezkoumalo příslušné škodlivé organismy pouze z hlediska jejich výskytu na území Unie, a tudíž nikoli s ohledem na celý evropský kontinent.

(4)

V důsledku tohoto opětovného posouzení by druhy a rody splňující kritéria článku 3 a oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) 2016/2031 skupin Acleris spp. (3), Choristoneura spp. (4), Cicadellidae, o nichž je známo, že jsou přenašeči organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.(5), Margarodidae (6), Premnotrypes spp. (7), Palm lethal yellowing phytoplasmas (8), Tephritidae (9), virů, viroidů a fytoplazem brambor (10), virů, viroidů a fytoplazem organismů Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L. (11) měly být uvedeny v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(5)

Na základě opětovného posouzení skupiny Tephritidae byly určeny konkrétní druhy a rody, které nejsou na území Unie přítomny nebo jsou přítomny v omezené míře a měly by být uvedeny na seznamu jako karanténní škodlivé organismy pro Unii. Několik rodů by mělo být zařazeno na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, aby bylo možné proti nim přijmout ochranná opatření, dokud nebudou k dispozici metody jejich identifikace na úrovni druhu, zejména na úrovni larválních stadií. V důsledku toho by měly být odpovídajícím způsobem změněny příslušné zvláštní požadavky stanovené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(6)

Na základě opětovného posouzení neevropské izoláty organismů potato virus A, M, V a Y, Arracacha virus B, oca strain a Papaya leaf crumple virus již nesplňují podmínky článku 3 a oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) 2016/2031, pokud jde o jejich potenciální dopad, a nejsou nadále považovány za karanténní škodlivé organismy pro Unii. Měly by proto být odstraněny ze seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(7)

Na základě opětovného posouzení bylo zjištěno, že organismus Citrus chlorotic spot virus splňuje podmínky článku 3 a oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) 2016/2031 s ohledem na území Unie, a měl by tudíž být zařazen na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(8)

Názvy škodlivých organismů Amauromyza maculosa (Malloch), Anomala orientalis (Waterhouse), Cicadellidae, o nichž je známo, že jsou přenašeči organismů Xylella fastidiosa (Wells et al.), Heliothis zea (Boddie), Phoma andina (Turkensteen), Rhizoecus hibisci Kawai a Takagi, Scolytidae spp. a Witches’ broom disease of lime by měly být nahrazeny názvy Nemorimyza maculosa (Malloch) (12), Exomala orientalis (Waterhouse) (13), Cicadomorpha, o nichž je známo, že jsou přenašeči organismů Xylella fastidiosa (Wells et al.(14), Helicoverpa zea (Boddie) (15), Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley (16), Ripersiella hibisci Kawai a Takagi (17), Scolytinae spp. (18)Candidatus Phytoplasma aurantifolia-reference strain (19), aby se zohlednil nejnovější vývoj mezinárodní nomenklatury uvedený v příslušných vědeckých stanoviscích úřadu.

(9)

Strawberry witches’ broom disease byla hlášena jako choroba postihující Fragaria L. Fytoplazma, která je původcem choroby, nebyla v minulosti identifikována pomocí molekulárních identifikačních nástrojů. Na základě nedávného vědeckého stanoviska úřadu (20) by měla být fytoplazma dříve známá a uvedená jako Strawberry witches’ broom phytoplasma na seznamu v části A přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 odstraněna a nahrazena položkou pro Candidatus Phytoplasma hispanicum.

(10)

Kromě toho je vzhledem k absenci organismů Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. na území Unie a s přihlédnutím k příslušnému stanovisku úřadu technicky odůvodněno zařadit dotčený škodlivý organismus na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072. Uvedený škodlivý organismus by proto měl být odstraněn ze seznamu RNŠO obsaženého v části J přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 v souvislosti s rozmnožovacím materiálem ovocných rostlin a ovocnými rostlinami určenými k produkci ovoce Fragaria L.

(11)

V důsledku toho by měly být zvláštní požadavky stanovené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 týkající se organismu Strawberry witches’ broom phytoplasma nahrazeny zvláštními požadavky týkajícími se organismů Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (referenční kmen), Candidatus Phytoplasma fraxini (referenční kmen) Griffiths et al. a Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenční kmen) Davis et al., neboť úřad zjistil, že tyto škodlivé organismy mají vliv na Fragaria L.

(12)

Škodlivý organismus Anoplophora glabripennis (Motschulsky) je uveden v části A přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072. Itálie však informovala, že v některých částech jejího území již není eradikace tohoto škodlivého organismu možná, a požádala o zavedení režimu izolace. Tento škodlivý organismus by tudíž měl být zařazen na seznam jako škodlivý organismus, jehož výskyt je na území Unie znám, a proto by měl být přesunut do části B přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(13)

V roce 2015 provedlo Španělsko analýzu rizik škodlivého organismu pro brouka Euwallacea sp. a s ním spojených hub Fusarium ambrosiumFusarium euwallaceae (21) a organizace EPPO rovněž vypracovala v roce 2017 zprávu o analýze rizik škodlivých organismů na základě španělské analýzy rizik škodlivých organismů Euwallacea fornicatus sensu latoFusarium euwallaceae (22). Podle uvedených analýz splňují zmíněné škodlivé organismy podmínky stanovené v článku 3 a oddíle 1 přílohy I nařízení (EU) 2016/2031 s ohledem na území Unie. Organismus Euwallacea fornicatus sensu lato je již regulován jako karanténní škodlivý organismus pro Unii v části A přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 ve skupině Scolytidae spp. (neevropské). Tento škodlivý organismus by měl být nyní konkrétně uveden v části A přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, neboť by měly být stanoveny zvláštní požadavky týkající se tohoto škodlivého organismu. Symbionty Fusarium ambrosiumFusarium euwallaceae by měly být po taxonomických změnách regulovány pod vědeckými názvy Neocosmospora ambrosiaNeocosmospora euwallaceae.

(14)

Organizace EPPO provedla několik analýz rizik škodlivých organismů Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat (23), Ceratothripoides claratris (Shumsher) (24), Massicus raddei (Blessig) (25), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback (26), Prodiplosis longifila Gagné (27)Trirachys sartus Solsky (28). Podle uvedených analýz splňují zmíněné škodlivé organismy podmínky stanovené v článku 3 a oddíle 1 přílohy I nařízení (EU) 2016/2031, pokud jde o území Unie, a měly by tudíž být uvedeny na seznamu v části A přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 jako karanténní škodlivé organismy pro Unii.

(15)

Na základě metodiky vypracované organizací EPPO (29) byl učiněn závěr, že organismus Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto splňuje kritéria pro RNŠO stanovená v oddíle 4 přílohy I nařízení (EU) 2016/2031. Je proto odůvodněné zařadit tento škodlivý organismus do částí D a M přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, kde jsou uvedeny RNŠO v souvislosti s rozmnožovacím materiálem okrasných rostlin a rozmnožovacím materiálem ovocných rostlin a ovocnými rostlinami určenými k produkci ovoce Actinidia Lindl. Kromě toho by měla být v částech C a K přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 stanovena zvláštní opatření, aby se předešlo výskytu tohoto škodlivého organismu na příslušných rostlinách k pěstování.

(16)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/885 (30) zavádí opatření proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie.

(17)

Z důvodu právní jasnosti by mělo být zrušeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/885, jelikož ustanovení uvedeného nařízení budou převzata prováděcím nařízením (EU) 2019/2072.

(18)

Na základě metodiky vypracované organizací EPPO byl učiněn závěr, že organismus Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld splňuje kritéria pro RNŠO stanovená v oddíle 4 přílohy I nařízení (EU) 2016/2031. Je proto odůvodněné zařadit tento škodlivý organismus do částí D, E a J přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, kde jsou uvedeny RNŠO v souvislosti s rozmnožovacím materiálem okrasných rostlin, reprodukčním materiálem lesních dřevin, kromě osiva, a rozmnožovacím materiálem ovocných rostlin a ovocnými rostlinami určenými k produkci ovoce. Kromě toho by měla být v částech C a D přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 stanovena zvláštní opatření, aby se předešlo výskytu tohoto škodlivého organismu na příslušných rostlinách k pěstování.

(19)

Na základě metodiky vypracované organizací EPPO byl učiněn závěr, že organismus Citrus bark cracking viroid („CBCVd“) splňuje kritéria pro RNŠO stanovená v oddíle 4 přílohy I nařízení (EU) 2016/2031. Je proto odůvodněné zařadit tento škodlivý organismus do části L přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, v níž jsou uvedeny RNŠO v souvislosti s rostlinami k pěstování Humulus lupulus L. S cílem zabránit výskytu tohoto škodlivého organismu na příslušných rostlinách k pěstování by měla být v části J přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 stanovena zvláštní opatření.

(20)

Na základě opatření k řízení rizik proti organismu Candidatus Phytoplasma pyri zavedených členskými státy od vstupu prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 v platnost a po výměně názorů s členskými státy ohledně přiměřenosti těchto opatření by měla být opatření k řízení rizik pro tento škodlivý organismus revidována. Aktualizovaná opatření, která mají předcházet výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri na určitých rostlinách k pěstování, by měla být stanovena v části C přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(21)

V části E přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 by měl být název Bruchus pisorum (L.) změněn na Bruchus pisorum (Linnaeus) a Bruchus rufimanus L. by měl být změněn na Bruchus rufimanus Boheman, aby se zohlednily zásady Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury.

(22)

Hlízy sadby brambor lze v současné době produkovat z rostlin rostoucích v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. Proto by opatření týkající se partií sadby brambor s ohledem na uvedený škodlivý organismus v části F přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 měla být změněna tak, aby tuto skutečnost zohlednila a umožnila méně přísné požadavky na sadbu brambor pěstovanou v těchto oblastech.

(23)

Na základě vědeckých a odborných poznatků a po posouzení rizika škodlivého organismu provedeném úřadem (31) a dokumentu o řízení rizik škodlivého organismu zveřejněného organizací EPPO (32) by měl být dovoz do Unie samostatné kůry Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. a Taxus brevifolia Nutt. pocházející z Kanady, Spojeného království, Spojených států amerických a Vietnamu zakázán z důvodu nepřijatelného rizika, které tyto druhy představují, pokud jde o karanténní škodlivý organismus pro Unii Phytophthora ramorum (izoláty mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Tyto rostlinné produkty by tudíž měly být zařazeny do přílohy VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 s ohledem na tyto třetí země a měly by být provedeny následné změny příloh VII a XI uvedeného nařízení, aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu.

(24)

Na základě vědeckých a odborných poznatků a po posouzení rizika škodlivého organismu provedeném úřadem a na základě záznamu o řízení rizika škodlivého organismu zveřejněného organizací EPPO je vhodné zahrnout zvláštní požadavky na dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a jejich přemísťování na území Unie z důvodu pravděpodobnosti, že se na nich vyskytuje karanténní škodlivý organismus pro Unii Phytophthora ramorum (izoláty mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Proto by příslušné rostliny a rostlinné produkty měly být uvedeny v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(25)

Rozhodnutí Komise 2002/757/ES (33) zavádí mimořádná opatření proti zavlékání organismu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie.

(26)

Z důvodu právní jasnosti by mělo být zrušeno rozhodnutí Komise 2002/757/ES, jelikož ustanovení uvedeného rozhodnutí budou převzata prováděcím nařízením (EU) 2019/2072.

(27)

Příloha VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 stanoví mimo jiné požadavek na registraci míst, kde se pěstují rostliny k pěstování, a nutnost prohlídky. Zkušenosti ukázaly, že tato praxe přispívá k rostlinolékařské ochraně území Unie. Z tohoto důvodu by měl být takový požadavek stanoven pro dovoz všech rostlin k pěstování ze všech třetích zemí do Unie.

(28)

Na základě vědeckých a odborných poznatků uvedených v příslušné analýze rizik škodlivého organismu, kterou provedla EPPO, je nezbytné stanovit zvláštní požadavky na dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie z důvodu pravděpodobnosti, že se na nich vyskytují škodlivé organismy Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat, Ceratothripoides claratris (Shumsher), Euwallacea fornicatus sensu lato, Massicus raddei (Blessig), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, Prodiplosis longifila Gagné, a Trirachys sartus Solsky. Proto by příslušné rostliny a rostlinné produkty, jakož i příslušné požadavky měly být uvedeny v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(29)

Vzhledem k rozšíření organismu Agrilus planipennis Fairmaire v některých třetích zemích a jeho šíření z Ukrajiny a Ruska na území Unie a do Běloruska a vzhledem k odborným informacím, které jsou o tomto škodlivém organismu k dispozici, by měly být stanoveny další zvláštní požadavky týkající se dovozu hostitelských rostlin, dřeva a kůry z těchto zemí na území Unie. Tyto požadavky by měly být podobné požadavkům stanoveným v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1292 (34), kterým se stanoví opatření k zabránění proniknutí organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Unie. Tyto zvláštní požadavky by měly obsahovat úpravy zohledňující vývoj odborných a vědeckých poznatků od přijetí uvedeného prováděcího nařízení. Body 36, 87, 88 a 89 přílohy VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny a mezi země původu by měly být přidány Ukrajina a Bělorusko. Kromě toho by na základě karty průzkumu výskytu škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire, kterou zveřejnil úřad (35), měla být do bodů 36, 87, 88 a 89 doplněna nová hostitelská rostlina Chionanthus virginicus L.

(30)

Z důvodu právní jasnosti by mělo být zrušeno prováděcí nařízení (EU) 2020/1292 a ustanovení uvedeného nařízení budou převzata prováděcím nařízením (EU) 2019/2072.

(31)

Aby se zabránilo výskytu, usazení a šíření organismu Agrilus planipennis Fairmaire na území Unie, nemělo by být povoleno přemísťování některých rostlin, jakož i některých druhů a některých typů dřeva a kůry z oblastí území Unie, které se nacházejí ve stanovené vzdálenosti od oblastí ohnisek na území Unie nebo oblastí ohnisek v sousedních třetích zemích. Z tohoto důvodu by měly být do přílohy VIII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 doplněny zvláštní požadavky. Kromě toho by měly být do přílohy VIII doplněny zvláštní požadavky týkající se přemísťování v rámci území Unie, pokud jde o jiné typy dřeva pocházejícího z takových oblastí. Příloha XIII by navíc měla být změněna tak, aby pro přemísťování komodit z tohoto dřeva pocházejícího z těchto oblastí v rámci území Unie vyžadovala rostlinolékařský pas.

(32)

Na základě vědeckých a odborných poznatků a v návaznosti na analýzu rizik škodlivého organismu provedenou organizací EPPO (36) (37), posouzení rizik škodlivého organismu provedené Španělskem (38), karty průzkumu výskytu škodlivého organismu zveřejněné úřadem (39) a údaje o záchytu je nutné stanovit zvláštní požadavky na dovoz některých rostlin do Unie z důvodu pravděpodobnosti, že se na nich vyskytují organismy Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) a Bactrocera zonata (Saunders). Proto by příslušné rostliny, jakož i příslušné požadavky měly být uvedeny v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(33)

Na základě oznámení o ohnisku od členských států a posouzení rizik škodlivého organismu, které provedl úřad (40), je nezbytné v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 stanovit zvláštní požadavky na dovoz některých rostlin na území Unie za účelem jeho ochrany před organismem Eotetranychus lewisi (McGregor).

(34)

Na základě posouzení rizik škodlivého organismu Pantoea stewartii subsp. stewartii, které provedl úřad (41), je nutné změnit zvláštní požadavky stanovené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(35)

Požadavky na dovoz stanovené v rozhodnutí Komise 98/109/ES (42) pro dovoz řezaných květin Orchidaceae pocházejících z Thajska do Unie by měly být zařazeny do přílohy VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072. To je nezbytné pro zlepšení právní přehlednosti prostřednictvím zařazení všech požadavků na dovoz rostlin do téhož prováděcího aktu. Z téhož důvodu by mělo být uvedené rozhodnutí zrušeno.

(36)

Některé kódy KN nebo jejich popisy používané v přílohách prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 by měly být doplněny nebo změněny, aby se přizpůsobily poslední změně přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 provedené prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1577 (43).

(37)

Na základě vědeckých a odborných poznatků a na základě kategorizace rizik škodlivých organismů provedené úřadem (44) by měly být tam, kde je to použitelné, zahrnuty zvláštní požadavky na dovoz některých rostlin na území Unie a jejich přemísťování na tomto území z důvodu pravděpodobnosti, že se na nich vyskytují organismy Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), Popillia japonica Newman a Toxoptera citricida (Kirkaldy), neboť tyto škodlivé organismy jsou uvedeny v části B přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 a je známo, že se na území Unie vyskytují. Kromě toho je Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) polyfágní škodlivý organismus, který se na území Unie vyskytuje pouze na určitých hostitelských rostlinách, a je proto vhodné omezit příslušné zvláštní požadavky pouze na uvedený seznam hostitelských rostlin.

(38)

Zvláštní požadavek na přemísťování dřevěného obalového materiálu v rámci území Unie v souvislosti s organismem Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašečem Pityophthorus juglandis Blackman, stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2019/2072, by měl být změněn s upřesněním, že se týká pouze dřevěného obalového materiálu ze dřeva Juglans L. a Pterocarya Kunth. Povinnost vydávat rostlinolékařský pas by měla být zrušena, protože vzhledem k současnému omezenému rozšíření uvedeného škodlivého organismu na území Unie představuje pro všechny profesionální provozovatele nepřijatelnou zátěž.

(39)

Vzhledem ke změnám v taxonomii Pinales by měly být všechny odkazy na rostliny a dřevo Pinales nahrazeny odkazy na rostliny nebo dřevo jehličnanů (Pinopsida).

(40)

Mělo by být vyjasněno, že pokud jde o pyl určený k opylování, mělo by se toto nařízení vztahovat pouze na pyl určený k pěstování, protože tento typ pylu představuje fytosanitární riziko, které vyžaduje opatření k řízení rizik.

(41)

Přílohy I, II, IV až VIII a X až XIV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(42)

Toto nařízení se použije ode dne 11. dubna 2022. Opatření pro rostliny k pěstování v souvislosti se škodlivým organismem Grapevine flavescence dorée phytoplasma, která byla zavedena tímto nařízením, by se měla používat ode dne 1. května 2022. Toto období je nezbytné k tomu, aby se příslušné orgány a profesionální provozovatelé mohli přizpůsobit novým požadavkům, a zohledňuje období každoročních průzkumů uvedeného škodlivého organismu. Opatření pro všechny rostliny k pěstování týkající se škodlivých organismů Meloidogyne enterolobiiEuwallacea fornicatus sensu lato zavedená tímto nařízením by se měla používat ode dne 11. ledna 2023. Tato období jsou nezbytná k tomu, aby se příslušné orgány a profesionální provozovatelé mohli přizpůsobit novým požadavkům.

(43)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2019/2072

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 se mění takto:

1)

v čl. 2 odst. 2 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d)

„pylem“ se rozumí pyl ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. k) nařízení (EU) 2016/2031, určený k pěstování.“;

2)

přílohy I, II, IV až VIII a X až XIV se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Zrušení

Rozhodnutí 98/109/ES a 2002/757/ES a prováděcí nařízení (EU) 2020/885 a (EU) 2020/1292 se zrušují.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 11. dubna 2022. Bod 7 písm. e) přílohy se však použije ode dne 1. května 2022 a bod 6 písm. b) podbod i) a bod 6 písm. l) podbod i) přílohy se použijí ode dne 11. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci neunijního škodlivého organismu Acleris spp., EFSA Journal 2019;17(10):5856, 37 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5856.

(4)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci neunijního škodlivého organismu Choristoneura spp., EFSA Journal 2019;17(5):5671, 31 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5671.

(5)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu v případě neunijních přenašečů Cicadomorpha organismů Xylella spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.

(6)  Kategorizace neunijního škodlivého organismu Margarodidae. EFSA Journal 2019;17(4):5672, 42 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5672.

(7)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Andean Potato Weevil (APW) complex (Coleoptera: Curculionidae). EFSA Journal 2020;18(7):6176, 38 s. https://doi.org/10.2903/j.ef s a.2020 .617 6.

(8)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Palm lethal yellowing phytoplasmas. EFSA Journal 2017;15(10):5028, 27 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5028.

(9)  Kategorizace neunijního škodlivého organismu Tephritidae. EFSA Journal 2020;18(1):5931, 62 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931.

(10)  Několik vědeckých stanovisek úřadu EFSA (2019, 2020).

(11)  Několik vědeckých stanovisek úřadu EFSA (2019, 2020).

(12)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Nemorimyza maculosa. EFSA Journal 2020;18(3):6036, 29 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036.

(13)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Exomala orientalis. EFSA Journal 2020;18(4):6103, 29 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6103.

(14)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu v případě neunijních přenašečů Cicadomorpha organismů Xylella spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.

(15)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Helicoverpa zea. EFSA Journal 2020;18(7):6177, 31 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6177.

(16)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Stagonosporopsis andigena. EFSA Journal 2018;16(10):5441, 25 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5441.

(17)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Ripersiella hibisci. EFSA Journal 2020;18(6):6178, 28 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6178.

(18)  Vědecké stanovisko k seznamu neunijních organismů Scolytinae jehličnatých hostitelů. EFSA Journal 2020;18(1):5933, 56 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5933;

vědecké stanovisko ke kategorizaci neunijních škodlivých organismů Scolytinae jehličnatých hostitelů. EFSA Journal 2020;18(1):5934, 39 s. https://doi.org/10.29 03/j.efsa.2020.5934.

(19)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Witches’ broom disease of lime (Citrus aurantifolia) phytoplasma. EFSA Journal 2017;15(10):5027, 22 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5027.

(20)  Vědecké stanovisko k seznamu neunijních fytoplazem Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L. EFSA Journal 2020;18(1):5930, 25 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa. 2020.5930;

vědecké stanovisko k seznamu neunijních fytoplazem Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L. EFSA Journal 2020;18(1):5929, 97 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5929.

(21)  Analýza rizik škodlivého organismu pro brouka* Euwallacea sp. včetně všech druhů rodu Euwallacea, které jsou morfologicky podobné druhu E.fornicatus, *Spojené houby: Fusarium sp. (např. F. ambrosium, Fusarium euwallaceae) nebo jiné možné symbionty. Španělsko (2015).

(22)  Zpráva o analýze rizik škodlivých organismů Euwallacea fornicatus sensu latoFusarium euwallaceae, EPPO (2017).

(23)  EPPO (2013), analýza rizik škodlivých organismů Apriona germari, A. japonica, A. cinerea.

(24)  EPPO (2017), analýza rizik škodlivých organismů Ceratothripoides brunneusC. claratris.

(25)  EPPO (2018), analýza rizik škodlivého organismu Massicus raddei.

(26)  EPPO (2010), analýza rizik škodlivého organismu Meloidogyne enterolobii.

(27)  EPPO (2017), analýza rizik škodlivého organismu Prodiplosis longifila.

(28)  EPPO (2000), analýza rizik škodlivého organismu Aeolesthes sarta.

(29)  Metodika pro přípravu seznamu doporučených regulovaných nekaranténních škodlivých organismů (RNŠO). EPPO Bulletin (2017) 47(3), 551–558.

(30)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/885 ze dne 26. června 2020 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 205, 29.6.2020, s. 9).

(31)  Vědecké stanovisko k analýze rizik škodlivého organismu Phytophthora ramorum vypracované v rámci projektu FP6 RAPRA. EFSA Journal 2011;9(6):2186. [108 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.

(32)  EPPO (2013), Řízení rizik škodlivého organismu pro Phytophthora kernoviaePhytophthora ramorum.

(33)  Rozhodnutí Komise 2002/757/ES ze dne 19. září 2002 o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 252, 20.9.2002, s. 37).

(34)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1292 ze dne 15. září 2020 o opatřeních k zabránění proniknutí organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Unie a o změně přílohy XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 (Úř. věst. L 302, 16.9.2020, s. 20).

(35)  Karta průzkumu výskytu škodlivého organismu Agrilus planipennis. Podpůrná publikace EFSA 2020:EN-1945. 43 s. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1945.

(36)  EPPO (2009, revidována 2017), Analýza rizik škodlivého organismu Bactrocera invadens.

(37)  EPPO (2017), Analýza rizik škodlivého organismu Bactrocera latifron; https://gd.eppo.int/taxon/DACULA.

(38)  2019, nezveřejněná zpráva o posouzení rizik škodlivého organismu.

(39)  Karta průzkumu výskytu škodlivého organismu Bactrocera dorsalis. Podpůrná publikace EFSA 2019:EN-1714. 24 s. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1714;

Karta průzkumu výskytu škodlivého organismu Bactrocera zonata. Podpůrná publikace EFSA 2021:EN-1999. 28 s. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1999.

(40)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Eotetranychus lewisi. EFSA Journal 2014;12(7):3776, 35 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3776.

Vědecké stanovisko k posouzení rizik škodlivého organismu Eotetranychus lewisi pro území EU. EFSA Journal 2017; 15(10):4878, 122 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4878.

(41)  Vědecké stanovisko k posouzení rizika vstupu Pantoea stewartii subsp. stewartii na osivo kukuřice dovážené do EU z USA. EFSA Journal 2019;17(10):5851, 49 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5851.

(42)  Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 1998, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření třásněnky Thrips palmi Karny vůči Thajsku (98/109/ES) (Úř. věst. L 27, 3.2.1998, s. 47).

(43)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1577 ze dne 21. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 361, 30.10.2020, s. 1).

(44)  Vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Aleurocanthus spp., EFSA Journal 2018; 16(10):5436, 31 s. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5436;

vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Popillia japonica. EFSA Journal 2018; 16(11):5438, 30 s. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5438;

vědecké stanovisko ke kategorizaci škodlivého organismu Toxoptera citricida. EFSA Journal 2018; 16(1):5103, 22 s. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5103.


PŘÍLOHA

Přílohy I, II, IV až VIII a X až XIV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 se mění takto:

1)

v příloze I části B se první sloupec tabulky mění takto:

a)

text v jedenáctém řádku se nahrazuje tímto:

 

„PŘÍLOHA XIII bod 5

Osivo obilovin“;

b)

text ve dvanáctém řádku se nahrazuje tímto:

 

„PŘÍLOHA XIII bod 6

Osivo zeleniny“;

c)

text ve třináctém řádku se nahrazuje tímto:

 

„PŘÍLOHA XIII bod 9

Osivo olejnin a přadných rostlin“;

2)

příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii a jejich příslušné kódy přidělené EPPO

OBSAH

Část A: Škodlivé organismy, jejichž výskyt není na území Unie znám

1.

Bakterie

2.

Houby a řasovky

3.

Hmyz a roztoči

4.

Hlístice

5.

Parazitické rostliny

6.

Viry, viroidy a fytoplazmy

Část B: Škodlivé organismy, jejichž výskyt je na území Unie znám

1.

Bakterie

2.

Houby a řasovky

3.

Hmyz a roztoči

4.

Měkkýši

5.

Hlístice

6.

Viry, viroidy a fytoplazmy

ČÁST A

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ VÝSKYT NENÍ NA ÚZEMÍ UNIE ZNÁM

Karanténní škodlivé organismy a jejich kódy přidělené EPPO

1.

Bakterie

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins a Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.

Houby a řasovky

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], s výjimkou Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] a Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], s výjimkou:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (izoláty mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.

Hmyz a roztoči

1.

Acleris spp.:

1.1.

Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.

Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.

Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.

Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.

Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.

Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.

Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.

Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.

Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andean potato weevil complex:

7.1.

Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.

Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.

Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), o níž je známo, že je přenašečem virů [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.

Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.

Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.

Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.

Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.

Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.

Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.

Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.

Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.

Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.

Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.

Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, o níž je známo, že je přenašečem virů Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.

Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.

Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.

Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.

Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.

Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.

Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.

Clasteroptera achatina Germar

23.8.

Clasteroptera brunnea Ball

23.9.

Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.

Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC]

23.11.

Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.

Dechacona missionum Berg

23.13.

Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.

Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.

Ferrariana trivittata Signoret

23.17.

Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.

Friscanus friscanus (Ball)

23.19.

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.

Graphocephala confluens Uhler

23.21.

Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.

Helochara delta Oman

23.23.

Homalodisca ignorata Melichar

23.24.

Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.

Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.

Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.

Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.

Molomea consolida Schroder

23.30.

Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.

Neokolla severini DeLong

23.32.

Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.

Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.

Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.

Oragua discoidula Osborn

23.36.

Pagaronia confusa Oman

23.37.

Pagaronia furcata Oman

23.38.

Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.

Pagaronia triunata Ball

23.40.

Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.

Plesiommata corniculata Young

23.42.

Plesiommata mollicella Fowler

23.43.

Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.

Sibovia sagata (Signoret)

23.45.

Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.

Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.

Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.

Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.

Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.

Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.

Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.

Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.

Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.

Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.

Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.

Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.

Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.

Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (neevropské populace) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (neevropské) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.

Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.

Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.

Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.

Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.

Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.

Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.

Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.

Bactrocera spp. [1BCTRG] s výjimkou Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.

Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.

Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.

Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.

Callistomyia flavilabris Hering

77.16.

Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.

Campiglossa californica (Novak)

77.18.

Campiglossa duplex (Becker)

77.19.

Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.

Campiglossa snowi (Hering)

77.21.

Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.

Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.

Ceratitis spp. [1CERTG], s výjimkou Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.

Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.

Dacus spp. [1DACUG]

77.26.

Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.

Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.

Euleia separata (Becker)

77.29.

Euphranta camelliae Hardy

77.30.

Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.

Euphranta cassia Hancock and Drew

77.32.

Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.

Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.

Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.

Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.

Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.

Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.

Gymnocarena spp.

77.39.

Insizwa oblita Munro

77.40.

Marriottella exquisita Munro

77.41.

Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.

Neaspilota alba (Loew)

77.43.

Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.

Paracantha trinotata (Foote)

77.45.

Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.

Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.

Paratephritis takeuchii Ito

77.48.

Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.

Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.

Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.

Ptilona confinis (Walker)

77.52.

Ptilona persimilis Hendel

77.53.

Rhagoletis spp. [1RHAGG], s výjimkou Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.

Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.

Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.

Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.

Strauzia [1STRAG] spp., s výjimkou Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.

Taomyia marshalli Bezzi

77.60.

Tephritis leavittensis Blanc

77.61.

Tephritis luteipes Merz

77.62.

Tephritis ovatipennis Foote

77.63.

Tephritis pura (Loew)

77.64.

Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.

Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.

Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.

Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.

Trupanea wheeleri Curran

77.69.

Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.

Trypeta flaveola Coquillett

77.71.

Urophora christophi Loew

77.72.

Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.

Zacerata asparagi Coquillett

77.74.

Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.

Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.

Hlístice

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], s výjimkou:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] a Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA ]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (populace mimo EU) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.

Parazitické rostliny

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], s výjimkou:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] a Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.

Viry, viroidy a fytoplazmy

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Begomoviry s výjimkou:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia-reference strain [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.

CiLV-C [CILVC0]

6.2.

CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.

HGSV-2 [HGSV20]

6.4.

Citrusový kmen OFV [OFV00] (citrusový kmen)

6.5.

CiLV-N sensu novo

6.6.

Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus (izoláty mimo EU) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

12.1.

Candidatus Phytoplasma cocostanzania – podskupina 16SrIV-C

12.2.

Candidatus Phytoplasma palmae – podskupiny 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.

Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.

Candidatus Phytoplasma palmicola-related strain 16SrXXII-B

12.5.

New Candidatus Phytoplasma causing palm lethal yellowing ze skupiny 16SrIV – „Bogia coconut syndrome“

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

22.

Viry, viroidy a fytoplazmy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.:

22.1.

American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.

Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.

Apple necrotic mosaic virus

22.4.

Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)

22.8.

Candidatus Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.

Candidatus Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis et al. [PHYP07]

22.10.

Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.

Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.

Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.

Candidatus Phytoplasma ziziphi (reference strain) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.

Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.

Cherry rosette virus

22.16.

Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.

Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.

Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.

Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.

Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.

Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.

Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.

Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.

Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.

Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.

Strawberry leaf curl virus

22.27.

Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.

Temperate fruit decay-associated virus

23.

Viry, viroidy a fytoplazmy na Solanum tuberosum L. a jiných hlízotvorných Solanum spp.:

23.1.

Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.

Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.

Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.

Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia–related strains (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.

Candidatus Phytoplasma fragariae-related strains (YN-169, YN-10G)

23.7.

Candidatus Phytoplasma pruni-related strains (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.

Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.

Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.

Potato virus B [PVB000]

23.11.

Potato virus H [PVH000]

23.12.

Potato virus P [PVP000]

23.13.

Potato virus T [PVT000]

23.14.

Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.

Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.

Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.

Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.

Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.

Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.

Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.

Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.

Neunijní izoláty potato virus S, X a Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] a [PLRV00]

ČÁST B

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ VÝSKYT JE NA ÚZEMÍ UNIE ZNÁM

Karanténní škodlivé organismy a jejich kódy přidělené EPPO

1.

Bakterie

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.

Houby a řasovky

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.

Hmyz a roztoči

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.

Měkkýši

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.

Hlístice

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.

Viry, viroidy a fytoplazmy

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

“;

3)

příloha IV se mění takto:

a)

v obsahu se doplňuje nový řádek, který zní:

„Část M: RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce Actinidia Lindl., kromě osiva“;

b)

část D se mění takto:

i)

mezi první a druhý řádek tabulky „Bakterie“ se vkládá nový řádek, který zní:

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Actinidia Lindl.

0 %“;

ii)

mezi čtvrtý a pátý řádek tabulky „Houby a řasovky“ se vkládá nový řádek, který zní:

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Rostliny k pěstování, kromě pylu a osiva

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. kromě R. simsii L., Viburnum L.

0 %“;

c)

část E se nahrazuje tímto:

„ČÁST E

RNŠO týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro reprodukční materiál lesních dřevin

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Rostliny k pěstování, kromě pylu a osiva

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %“;

d)

v části F „Hmyz a roztoči“ se druhý a třetí řádek tabulky nahrazuje tímto:

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %“;

e)

část J se mění takto:

i)

v tabulce „Houby a řasovky“ se mezi 22. a 23. řádek vkládá nový řádek, který zní:

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Rostliny k pěstování, kromě pylu a osiva

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %“;

ii)

v tabulce „Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy“ se zrušuje 21. řádek;

f)

v části L se za tabulku „Houby a řasovky“ doplňuje nová tabulka, která zní:

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Rostliny k pěstování, kromě pylu a osiva

Humulus lupulus L.

0 %“;

g)

doplňuje se nová část, která zní:

„ČÁST M

RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce Actinidia Lindl., kromě osiva

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %“;

4)

příloha V se mění takto:

a)

v obsahu se doplňuje nový řádek, který zní:

„Část K: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce Actinidia Lindl., kromě osiva“;

b)

část C se mění takto:

i)

v tabulce „Bakterie“ se mezi první a druhý řádek vkládá nový řádek který zní:

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Actinidia Lindl.

a)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

b)

i)

na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae nebo

ii)

na stanovišti produkce byly pozorovány příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae nejvýše u 1 % rostlin a tyto rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a

z reprezentativní části zbývajících rostlin bez příznaků napadení byly odebrány vzorky a tyto rostliny byly otestovány na výskyt organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae a byly shledány prostými tohoto škodlivého organismu

a

rostliny byly podrobeny náhodnému odběru vzorků a testování na výskyt organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae před uvedením na trh a byly shledány prostými tohoto škodlivého organismu. “;

ii)

v tabulce „Houby a řasovky“ se mezi druhý a třetí řádek vkládá nový řádek, který zní:

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. kromě R. simsii L., Viburnum L.

a)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izoláty z EU) v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

b)

na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) na hostitelských rostlinách nebo

c)

i)

rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) na stanovišti produkce a všechny rostliny v okruhu 2 m od materiálu s příznaky napadení byly vytrhány a zlikvidovány, včetně ulpělé zeminy

a

ii)

pro všechny hostitelské rostliny v okruhu 10 m od rostlin s příznaky napadení a pro všechny zbývající rostliny z napadené partie platí, že:

během tří měsíců od zjištění rostlin s příznaky napadení nebyly na uvedených rostlinách pozorovány při nejméně dvou prohlídkách ve vhodnou dobu pro zjištění škodlivého organismu žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) a během tohoto tříměsíčního období nebylo provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) a

po tomto tříměsíčním období:

na stanovišti produkce nebyly na těchto rostlinách pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) nebo

reprezentativní vzorek těchto rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU)

a

iii)

u všech ostatních rostlin na místě produkce:

na stanovišti produkce nebyly na těchto rostlinách pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) nebo

reprezentativní vzorek těchto rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU). “;

iii)

v tabulce „Hmyz a roztoči“ ve třetím řádku se třetí sloupec nahrazuje tímto:

„a)

rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla odpovědným úředním subjektem podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), nebo

b)

rostliny byly pěstovány po dobu dvou let před jejich přemístěním na stanovišti v Unii s fyzickou izolací proti zavlečení organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nebo na stanovišti v Unii, kde byla ohledně daného škodlivého organismu používána vhodná preventivní ošetření, a

c)

rostliny jsou podrobovány vizuálním prohlídkám prováděným alespoň jednou za čtyři měsíce, které potvrdí, že je uvedený materiál prostý organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).“;

iv)

v tabulce „Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy“ ve třetím řádku se třetí sloupec nahrazuje tímto:

„a)

rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a

b)

i)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

ii)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při vizuální prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým tohoto škodlivého organismu a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány

nebo

c)

rostliny na stanovišti produkce a veškeré rostliny v bezprostředním okolí, které během vizuálních prohlídek ve vhodných termínech během posledních tří vegetačních období vykazovaly příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.“;

v)

část D se nahrazuje tímto:

„ČÁST D

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na reprodukčním materiálu lesních dřevin, kromě osiva

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování, které jsou uvedeny ve třetím sloupci následující tabulky.

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Castanea sativa Mill.

a)

reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblastí uznaných příslušným orgánem za prosté organismů Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

b)

na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nebo

c)

reprodukční materiál lesních dřevin vykazující příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr byl vytrhán, zbývající materiál se pravidelně každý týden prohlíží a na stanovišti produkce nejsou v průběhu tří týdnů před přemístěním daného materiálu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pinus L.

a)

reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblastí uznaných příslušným orgánem za prosté organismů Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

b)

na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky sypavky způsobované organismy Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet nebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow nebo

c)

na stanovišti produkce bylo provedeno vhodné ošetření proti sypavce způsobované organismy Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet či Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow a reprodukční materiál lesních dřevin byl před přemístěním vizuálně prohlédnut a shledán prostým příznaků sypavky.

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Rostliny k pěstování, kromě pylu a osiva

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

a)

reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblastí uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

b)

na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány na reprodukčním materiálu lesních dřevin žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) nebo

c)

i)

reprodukční materiál lesních dřevin vykazující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) na stanovišti produkce a veškerý reprodukční materiál lesních dřevin s ulpělou zeminou v okruhu 2 m od materiálu s příznaky napadení byl vytrhán a zlikvidován, včetně ulpělé zeminy

a

ii)

pro veškerý reprodukční materiál lesních dřevin v okruhu 10 m od rostlin s příznaky napadení a veškerý zbývající reprodukční materiál lesních dřevin z napadené partie platí, že:

během tří měsíců od zjištění reprodukčního materiálu lesních dřevin s příznaky napadení nebyly na uvedeném reprodukčním materiálu lesních dřevin pozorovány při nejméně dvou prohlídkách ve vhodnou dobu pro zjištění škodlivého organismu žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) a během tohoto tříměsíčního období nebylo provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů EU) a

po tomto tříměsíčním období:

na stanovišti produkce nebyly na tomto reprodukčním materiálu lesních dřevin pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) nebo

reprezentativní vzorek tohoto reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU)

a

iii)

u veškerého ostatního reprodukčního materiálu lesních dřevin na místě produkce:

na stanovišti produkce nebyly na tomto reprodukčním materiálu lesních dřevin pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) nebo

reprezentativní vzorek tohoto reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU).“;

vi)

v části E se řádky týkající se organismů „Bruchus pisorum (L.)“ a „Bruchus rufimanus L.“ nahrazují tímto:

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

a)

reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a

b)

osivo bylo shledáno prostým organismu Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

a)

reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a

b)

osivo bylo shledáno prostým organismu Bruchus rufimanus Boheman.“;

vii)

v části F se první řádek třetí tabulky nahrazuje tímto:

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV, pokud partie nebyla vyprodukována z rostlin splňujících písm. b) bod i) třetího sloupce druhého řádku první tabulky v části F přílohy V. “;

viii)

v části J v tabulce „Houby“ se první řádek nahrazuje tímto:

„Houby a řasovky“;

ix)

v části J se za tabulku „Houby“ doplňuje nová tabulka, která zní:

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

a)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Citrus bark cracking viroid v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

b)

i)

místo produkce bylo během posledních dvou ukončených vegetačních období při vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu Citrus bark cracking viroid shledáno prostým tohoto škodlivého organismu a s cílem předejít mechanickému přenosu jsou na místě produkce uplatňována vhodná hygienická opatření a

ii)

rostliny k pěstování pocházejí z matečných rostlin, které byly shledány prostými příznaků výskytu organismu Citrus bark cracking viroid a

v případě matečných rostlin, které byly uchovávány na stanovišti produkce s fyzickou ochranou před zdroji infekce organismem Citrus bark cracking viroid, byly matečné rostliny každoročně vizuálně prohlíženy, byly z nich odebrány vzorky a byly testovány v nejvhodnějším termínu pro zjištění výskytu organismu Citrus bark cracking viroid tak, aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu pěti let, nebo

v případě matečných rostlin, které nebyly uchovávány na stanovišti produkce s fyzickou ochranou před zdroji infekce organismem Citrus bark cracking viroid, byly matečné rostliny v posledních pěti ukončených vegetačních obdobích při vizuální prohlídce rostlin v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu Citrus bark cracking viroid shledány prostými tohoto škodlivého organismu a

reprezentativní vzorek matečných rostlin byl během posledních dvanácti měsíců otestován v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu Citrus bark cracking viroid a byl shledán prostým tohoto škodlivého organismu a

matečné rostliny byly izolovány od rostlin Humulus lupulus L. rostoucích na sousedních místech produkce nacházejících se ve vzdálenosti nejméně 20 m a

iii)

v případě produkce zakořeněných rostlin k pěstování, které mají být přemístěny, bylo stanoviště produkce použité k zakořenění

izolováno od produkčních porostů Humulus lupulus L. nejméně na vzdálenost 20 m nebo

fyzicky chráněno před zdroji infekce organismem Citrus bark cracking viroid.“;

x)

doplňuje se nová část, která zní:

„ČÁST K

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlinách určených k produkci ovoce Actinidia Lindl., kromě osiva

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování, které jsou stanoveny ve třetím sloupci následující tabulky.

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

a)

rozmnožovací materiál a ovocné rostliny byly vyprodukovány v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

b)

rozmnožovací materiál a ovocné rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly dvakrát ročně vizuálně prohlédnuty a byly shledány prostými organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae

a

c)

i)

v případě matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních zajišťujících fyzickou ochranu před infekcí organismem Pseudomonas syringae pv. actinidiae, byly z reprezentativní části matečných rostlin každé čtyři roky odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae tak, aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu osmi let, nebo

ii)

v případě matečných rostlin, které nebyly uchovávány ve výše uvedených zařízeních, byly z reprezentativní části matečných rostlin každý rok odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae tak, aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu tří let,

a

d)

i)

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, které byly uchovávány ve výše uvedených zařízeních, nebyly na tomto rozmnožovacím materiálu a těchto ovocných rostlinách na stanovišti produkce v posledním ukončeném vegetačním období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae nebo

ii)

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, které nebyly uchovávány ve výše uvedených zařízeních, nebyly na tomto rozmnožovacím materiálu a těchto ovocných rostlinách na stanovišti produkce v posledním ukončeném vegetačním období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae a tento rozmnožovací materiál a tyto ovocné rostliny byly podrobeny náhodnému odběru vzorků a testování na výskyt organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae před uvedením na trh a byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu nebo

iii)

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, které nebyly uchovávány ve výše uvedených zařízeních, byly příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae pozorovány na stanovišti produkce nejvýše u 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a tento rozmnožovací materiál a tyto ovocné rostliny a veškerý rozmnožovací materiál a veškeré ovocné rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány, z reprezentativní části zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení byly odebrány vzorky a byly otestovány na výskyt organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae a byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu. “;

5)

příloha VI se mění takto:

a)

mezi body 3 a 4 se vkládá nový bod, který zní:

„3.1

Samostatná kůra Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. a Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Kanada, Spojené království  (1), USA, Vietnam

b)

bod 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Samostatná kůra Quercus L., vyjma Quercus suber L.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Mexiko“;

c)

v bodě 18 ve sloupci „Kód KN“ se kódy KN nahrazují tímto:

 

„ex 0602 10 90

 

ex 0602 90 30

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 46

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

 

ex 0602 90 70

 

ex 0602 90 91

 

ex 0602 90 99“;

6)

příloha VII se mění takto:

a)

mezi body 2 a 3 se vkládá nový bod, který zní:

„2.1

Rostliny k pěstování, vyjma cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Třetí země, vyjma Švýcarska

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

byly pěstovány ve školkách, které jsou registrovány státní organizací ochrany rostlin země původu, a tato organizace nad nimi vykonává dohled,

a

b)

byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem.“;

b)

po bodu 4 se provádějí tyto změny:

i)

vkládá se nový bod 4.1, který zní:

„4.1

Rostliny k pěstování s kořeny, kromě rostlin v tkáňové kultuře

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

pocházejí ze země, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

nebo

b)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

byly pěstovány trvale v pěstebním substrátu, který v době pěstování rostlin:

i)

byl prostý zeminy a organické hmoty a nebyl dříve využíván k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům

nebo

ii)

byl složen výhradně z rašeliny nebo vláken Cocos nucifera L. a dříve se nevyužíval k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům

nebo

iii)

byl podroben účinné fumigaci nebo tepelnému ošetření, které zajistí, že je prostý organismu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení,

nebo

iv)

byl podroben účinnému systémovému přístupu, který zajistí, že je prostý organismu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, a který je uveden v rostlinolékařském osvědčení,

a

ve všech případech uvedených v bodech i) až iv) byl uchováván a udržován ve vhodných podmínkách, aby byl udržen prostým organismu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, a od výsadby byla přijata vhodná opatření s cílem zajistit, aby byly rostliny udržovány prosty organismu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, zahrnující přinejmenším:

fyzickou izolaci pěstebního substrátu od zeminy a dalších možných zdrojů kontaminace a

hygienická opatření

nebo

d)

i)

pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

a

ii)

bezprostředně před vývozem byly kořeny reprezentativního vzorku zásilky prohlédnuty a jsou shledány prostými příznaků výskytu organismu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.“;

ii)

vkládá se nový bod 4.2, který zní:

„4.2

Rostliny k pěstování s pěstebním substrátem, určeným k udržení životaschopnosti rostlin, kromě rostlin v tkáňové kultuře a vodních rostlin

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Čína, Indie, Japonsko, Kanada, Rusko, Švýcarsko a USA

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Popillia japonica Newman. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

b)

byly pěstovány na místě produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Popillia japonica Newman a:

i)

které bylo podrobeno každoroční úřední prohlídce a alespoň měsíční prohlídce během tří měsíců před vývozem ohledně jakýchkoli známek výskytu organismu Popillia japonica Newman, provedeným ve vhodných termínech pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu, a to přinejmenším vizuální prohlídkou všech rostlin, včetně plevelů, a odběrem vzorku pěstebního substrátu, v němž rostliny rostou,

a

ii)

které je obklopeno nárazníkovou zónou o šířce alespoň 100 m, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu Popillia japonica Newman,

a

iii)

bezprostředně před vývozem byly rostliny a pěstební substrát podrobeny úřední prohlídce, včetně odběru vzorku pěstebního substrátu, a byly shledány prostými organismu Popillia japonica Newman,

a

iv)

pro rostliny platí, že:

s nimi bylo nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení nebo převozu, který brání jejich napadení organismem Popillia japonica Newman poté, co opustí místo produkce,

nebo

jsou přemístěny mimo letové období organismu Popillia japonica Newman

nebo

c)

byly pěstovány trvale na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení organismu Popillia japonica Newman a:

i)

je s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení nebo převozu, který brání jejich napadení organismem Popillia japonica Newman poté, co opustí stanoviště produkce,

nebo

ii)

jsou přemístěny mimo letové období organismu Popillia japonica Newman

nebo

d)

byly produkovány v souladu se systémovým přístupem schváleným v souladu s postupem, který je stanoven v článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, aby bylo zajištěno, že jsou prosty organismu Popillia japonica Newman.“;

c)

bod 8 se nahrazuje tímto:

„8.

Rostliny k pěstování bylinných druhů, vyjma cibulí, oddenkových hlíz, rostlin čeledi Poaceae, oddenků, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Třetí země, kde je znám výskyt organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch)

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

b)

pocházejí z místa produkce, které je státní organizací ochrany rostlin země původu podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznáno za prosté organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch), které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno za prosté organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch) na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem,

nebo

c)

bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti organismům Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch) a na základě úřední prohlídky byly shledány prostými organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch).

Podrobnosti o ošetření uvedeném v písmeni c) se uvedou v rostlinolékařském osvědčení.“;

d)

bod 20 se nahrazuje tímto:

„20.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování

0701 10 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že hlízy:

a)

pocházejí ze země, která je uznaná podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback a Meloidogyne fallax Karssen,

nebo

b)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback a Meloidogyne fallax Karssen. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback a Meloidogyne fallax Karssen na základě každoročního průzkumu hostitelských porostů vizuální prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální prohlídkou na povrchu i na řezu hlíz po sklizni z porostů brambor pěstovaných na místě produkce,

nebo

d)

byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď byly zkontrolovány na výskyt příznaků po použití vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byly rovněž vizuálně prohlédnuty na povrchu i na řezu ve vhodných termínech a při každém uzavírání obalů nebo kontejnerů a nebyly zjištěny žádné příznaky výskytu organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback a Meloidogyne fallax Karssen.“;

e)

mezi body 21 a 22 se vkládají nové body, které znějí:

„21.1

Rostliny k pěstování Cucurbitaceae Juss. a Solanaceae Juss., vyjma cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, pylu, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Ceratothripoides claratris (Shumsher),

nebo

b)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Ceratothripoides claratris (Shumsher). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

byly pěstovány trvale na stanovišti produkce s fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Ceratothripoides claratris (Shumsher), které bylo podrobeno alespoň tři měsíce před vývozem nejméně jedné prohlídce pro zjištění výskytu organismu Ceratothripoides claratris (Shumsher).

21.2

Rostliny k pěstování

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.,

Tagetes L., vyjma cibulí, oddenkových hlíz, rostlin v tkáňové kultuře, oddenků, pylu, osiva a hlíz.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru a USA

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Prodiplosis longifila Gagné. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

b)

byly pěstovány přinejmenším po dobu dvou měsíců před vývozem nebo v případě rostlin, které jsou mladší než dva měsíce, trvale na stanovišti produkce s fyzickou ochranou, které bylo v zemi původu uznáno za prosté organismu Prodiplosis longifila Gagné, na základě úředních prohlídek prováděných trvale nebo během posledních dvou měsíců před vývozem.“;

f)

mezi body 24 a 25 se vkládá nový bod, který zní:

„24.1

Rostliny k pěstování Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. a Rubus L., kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Eotetranychus lewisi (McGregor),

nebo

b)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Eotetranychus lewisi (McGregor). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Eotetranychus lewisi (McGregor).“;

g)

bod 28 se nahrazuje tímto:

„28.

Řezané květiny Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L. a listová zelenina Apium graveolens L. a Ocimum L.

0603 12 00 ,

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:

a)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch),

nebo

b)

byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch).“;

h)

bod 29 se nahrazuje tímto:

„29.

Řezané květiny čeledi Orchidaceae

0603 13 00

Třetí země kromě Thajska

Úřední potvrzení, že řezané květiny:

a)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Thrips palmi Karny,

nebo

b)

byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismu Thrips palmi Karny.

29.1

Řezané květiny čeledi Orchidaceae

0603 13 00

Thajsko

Úřední potvrzení, že řezané květiny:

a)

pocházejí z místa produkce, které bylo shledáno prostým organismu Trips palmi Karny při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem,

nebo

b)

byly ošetřeny vhodnou fumigací, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Thrips palmi Karny, a podrobnosti o ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.“;

i)

mezi body 30 a 31 se vkládá nový bod, který zní:

„30.1

Rostliny k pěstování Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., kromě osiva, pylu a rostlin v tkáňové kultuře

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Austrálie, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Kambodža, Čína, Svazijsko, Guam, Indie, Indonésie, Írán, Japonsko, Keňa, Laos, Malajsie, Mauricius, Mikronésie, Černá Hora, Nigérie, Severní Korea, Severní Mariany, Pákistán, Palau, Papua Nová Guinea, Filipíny, Réunion, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Šrí Lanka, Tchaj-wan, Tanzanie, Thajsko, Uganda, Vietnam a USA

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

b)

byly pěstovány na místě produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) a:

i)

které bylo během posledního roku před vývozem podrobeno úředním prohlídkám provedeným ve vhodné termíny,

a

ii)

s rostlinami bylo nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce,

nebo

c)

byly podrobeny účinnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosty organismu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), a byly shledány prostými tohoto organismu před vývozem.“;

j)

v bodě 31 v prvním sloupci „Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty“ se text nahrazuje tímto:

„Rostliny třídy jehličnanů (Pinopsida) vyjma plodů a osiva“;

k)

bod 32 se nahrazuje tímto:

„32.

Rostliny třídy jehličnanů (Pinopsida) vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00

Třetí země vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko, Severní Makedonie (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království(1) a Ukrajina

Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány na místě produkce prostém organismů Scolytidae spp. (neevropských).“;

l)

po bodu 32 se provádějí tyto změny:

i)

vkládá se nový bod 32.1, který zní:

„32.1

Rostliny k pěstování Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence., Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. a Xylosma avilae Sleumer, kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

mají průměr kmene u paty menší než 2 cm,

nebo

b)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Euwallacea fornicatus sensu lato,

nebo

c)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Euwallacea fornicatus sensu lato. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

d)

byly pěstovány:

i)

přinejmenším po dobu šesti měsíců před vývozem na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení organismu Euwallacea fornicatus sensu lato, kde jsou ve vhodnou dobu prováděny úřední prohlídky a které bylo shledáno prostým daného škodlivého organismu, což bylo ověřeno alespoň pomocí lapačů kontrolovaných alespoň každé čtyři týdny, včetně kontroly bezprostředně před přemístěním,

nebo

ii)

na místě produkce, které bylo shledáno prostým organismu Euwallacea fornicatus sensu lato od začátku posledního ukončeného vegetačního období, což bylo ověřeno alespoň pomocí lapačů během úředních prohlídek prováděných nejméně každé čtyři týdny; v případě podezření na výskyt uvedeného škodlivého organismu na stanovišti produkce byla proti tomuto škodlivému organismu provedena vhodná ošetření s cílem zajistit jeho nepřítomnost; je vymezena zóna obklopující stanoviště produkce do vzdálenosti 1 km, kde je ve vhodných termínech sledován výskyt organismu Euwallacea fornicatus sensu lato, a pokud se tento škodlivý organismus vyskytne, měly by být tyto rostliny vytrhány a zlikvidovány

a

zásilky rostlin byly bezprostředně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu tohoto škodlivého organismu, zejména prohlídce kmenů a větví uvedených rostlin, včetně destruktivního vzorkování. Velikost vzorku podrobeného prohlídce musí být taková, aby bylo možno s 99% jistotou detekovat i 1% stupeň zamoření.“;

ii)

vkládají se nové body 32.2 až 32.7, které znějí:

„32.2

Rostliny k pěstování Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC.,

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill.,

Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl,

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, a Xylosma G.Forst., kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kambodža, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

mají průměr kmene u paty menší než 1 cm,

nebo

b)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Apriona germari (Hope),

nebo

c)

byly trvale pěstovány v oblasti prosté organismu Apriona germari (Hope), stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro rostlinolékařská opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

d)

byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na místě produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Apriona germari (Hope)

a

i)

které je každoročně podrobeno dvěma úředním prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu organismu Apriona germari (Hope), prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky výskytu tohoto škodlivého organismu nebyly zjištěny

a

ii)

které je obklopeno nárazníkovou zónou o šířce alespoň 2 000  m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu Apriona germari (Hope),

a

iii)

bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu Apriona germari (Hope); v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování

nebo

e)

byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou izolací před zavlečením organismu Apriona germari (Hope)

a

bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu Apriona germari (Hope); v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování.

32.3

Rostliny k pěstování Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai a Zelkova serrata (Thunb.) Makino, kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko,

Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

mají průměr kmene u paty menší než 1 cm,

nebo

b)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Apriona rugicollis Chevrolat,

nebo

c)

byly trvale pěstovány v oblasti prosté organismu Apriona rugicollis Chevrolat, stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro rostlinolékařská opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

d)

byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na místě produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Apriona rugicollis Chevrolat

a

i)

které je každoročně podrobeno dvěma úředním prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu organismu Apriona rugicollis Chevrolat, prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky výskytu tohoto škodlivého organismu nebyly zjištěny

a

ii)

které je obklopeno nárazníkovou zónou o šířce alespoň 2 000  m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu Apriona rugicollis Chevrolat,

a

iii)

bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu Apriona rugicollis Chevrolat; v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování

nebo

e)

byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou izolací před zavlečením organismu Apriona rugicollis Chevrolat

a

bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu Apriona rugicollis Chevrolat; v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování.

32.4

Rostliny k pěstování Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Morus L., Populus L. a Salix L., kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kambodža, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

mají průměr kmene u paty menší než 1 cm,

nebo

b)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Apriona cinerea Chevrolat,

nebo

c)

byly trvale pěstovány v oblasti prosté organismu Apriona cinerea Chevrolat, stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro rostlinolékařská opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

d)

rostliny byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na místě produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Apriona cinerea Chevrolat

a

i)

které je každoročně podrobeno dvěma úředním prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu organismu Apriona cinerea Chevrolat, prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky výskytu tohoto škodlivého organismu nebyly zjištěny

a

ii)

které je obklopeno nárazníkovou zónou o šířce alespoň 2 000  m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu Apriona cinerea Chevrolat,

a

iii)

bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu Apriona cinerea Chevrolat; v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování

nebo

e)

byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou izolací před zavlečením organismu Apriona cinerea Chevrolat

a

bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu Apriona cinerea Chevrolat; v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování.

32.5

Rostliny Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry Laurus nobilis L., Leucothoe D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus L., Rhododendron L. kromě Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus L., Trientalis latifolia (Hook.), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium L. a Viburnum L., kromě plodů, pylu a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 40

ex 0604 20 90

ex 0604 90 91

ex 1401 90 00

ex 1404 90 00

Kanada, Spojené království (2), USA a Vietnam

Úřední potvrzení, že:

a)

rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld, což uznala státní organizace ochrany rostlin země původu podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

b)

na žádných náchylných rostlinách na místě produkce nebyly pozorovány žádné známky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld v průběhu úředních prohlídek ani při laboratorním testování podezřelých příznaků, které se prováděly od počátku posledního ukončeného vegetačního období

a

reprezentativní vzorek rostlin byl před odesláním prohlédnut a byl při těchto prohlídkách shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

32.6

Rostliny k pěstování Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., nebo Ulmus L., kromě roubů, řízků, rostlin v tkáňové kultuře, pylu nebo osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghánistán, Indie,

Írán, Kyrgyzstán, Pákistán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

mají průměr kmene u paty menší než 9 cm,

nebo

b)

byly trvale pěstovány v oblasti prosté organismu Trirachys sartus Solsky, stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro rostlinolékařská opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

byly trvale nebo po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány na stanovišti produkce prostém organismu Trirachys sartus Solsky podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, a pokud byly rostliny pěstovány

i)

na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení organismu Trirachys sartus Solsky, které bylo podrobeno nejméně jedné prohlídce ročně zaměřené na jakékoli známky výskytu organismu Trirachys sartus Solsky, provedené ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu,

nebo

ii)

na stanovišti produkce s uplatňováním vhodných preventivních ošetření, které bylo podrobeno ročně nejméně dvěma prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu organismu Trirachys sartus Solsky, provedeným ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu, které bylo obklopeno nárazníkovou zónou o šířce nejméně 500 m, kde byla během těchto úředních průzkumů potvrzena nepřítomnost organismu Trirachys sartus Solsky,

a rostliny, a zejména jejich kmeny byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu Trirachys sartus Solsky, případně včetně destruktivního vzorkování, a nebyly pozorovány žádné známky výskytu organismu Trirachys sartus Solsky.“

32.7

Rostliny k pěstování Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach a Quercus L., kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Čína, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Vietnam

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

mají průměr kmene u paty menší než 9 cm,

nebo

b)

byly trvale pěstovány v oblasti prosté organismu Massicus raddei (Blessig), stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro rostlinolékařská opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

byly trvale nebo po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány na stanovišti produkce prostém organismu Massicus raddei (Blessig) podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, a pokud byly rostliny pěstovány

i)

na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení organismu Massicus raddei (Blessig), které bylo podrobeno nejméně jedné prohlídce ročně zaměřené na jakékoli známky výskytu organismu Massicus raddei (Blessig), provedené ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu,

nebo

ii)

na stanovišti produkce s uplatňováním vhodných preventivních ošetření, které bylo podrobeno ročně nejméně dvěma prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu organismu Massicus raddei (Blessig), provedeným ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu, které bylo obklopeno nárazníkovou zónou o šířce nejméně 2 000 m, kde byla během úředních průzkumů potvrzena nepřítomnost organismu Massicus raddei (Blessig),

a rostliny, a zejména jejich kmeny byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu Massicus raddei (Blessig), případně včetně destruktivního vzorkování, a nebyly pozorovány žádné známky výskytu organismu Massicus raddei (Blessig).“

m)

bod 36 se nahrazuje tímto:

„36.

Rostliny Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., kromě plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Bělorusko, Kanada, Čína, Japonsko, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Ukrajina a USA

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt uvedeného škodlivého organismu úředně potvrzen; název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“;

n)

v bodě 45 ve třetím sloupci „Původ“ a čtvrtém sloupci „Zvláštní požadavky“ se text „neevropských virů, viroidů a fytoplazem“ nahrazuje tímto: „virů, viroidů a fytoplazem uvedených v bodě 22 části A přílohy II“;

o)

v bodě 49 ve třetím sloupci „Původ“ a čtvrtém sloupci „Zvláštní požadavky“ se text „Strawberry witches‘ broom phytoplasma“ nahrazuje tímto: „Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (reference strain), Candidatus Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths et al.Candidatus Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis et al.“;

p)

bod 56 se nahrazuje tímto:

„56.

Rostliny k pěstování Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. a Vallisneria sp., kromě pylu a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Třetí země, vyjma Švýcarska

Úřední potvrzení, že kořeny byly podrobeny testování přinejmenším na škodlivé hlístice na reprezentativním vzorku s použitím vhodných metod pro zjištění těchto škodlivých organismů a byly při těchto testech shledány prostými škodlivých hlístic.“;

q)

bod 61 se nahrazuje tímto:

„61.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich hybridů, Mangifera L. a Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)

plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Tephritidae podle bodu 77 tabulky 3 části A přílohy II, o nichž je známo, že mohou dané plody napadat, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Tephritidae podle bodu 77 tabulky 3 části A přílohy II, o nichž je známo, že mohou dané plody napadat, a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

c)

na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismů Tephritidae podle bodu 77 tabulky 3 části A přílohy II, o nichž je známo, že mohou dané plody napadat, a žádný z plodů sklizených na místě produkce nevykazoval při vhodných úředních prohlídkách známky výskytu příslušného škodlivého organismu a informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení

nebo

d)

plody byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů Tephritidae podle bodu 77 tabulky 3 části A přílohy II, o nichž je známo, že můžou dané plody napadat, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“;

r)

bod 67 se nahrazuje tímto:

„67.

Plody Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

ex 0810 90 75

Austrálie, americký kontinent a Nový Zéland

Úřední potvrzení, že plody pocházejí:

a)

ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Bactericera cockerelli (Sulc.), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Bactericera cockerelli (Sulc.), která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)

z místa produkce, kde byly během posledních tří měsíců před vývozem prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismu Bactericera cockerelli (Sulc.), včetně jeho bezprostředního okolí, které bylo podrobeno účinným ošetřením v zájmu zajištění nepřítomnosti tohoto škodlivého organismu, a před vývozem proběhla prohlídka reprezentativních vzorků plodů a informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení

nebo

d)

ze stanoviště produkce chráněného proti hmyzu, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismu Bactericera cockerelli (Sulc.) na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během tří měsíců před vývozem a informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.“;

s)

mezi body 68 a 69 se vkládá nový bod, který zní:

„68.1

Plody Capsicum L. a Solanum lycopersicum L.

0702 00 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru a USA

Úřední potvrzení, že plody:

a)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Prodiplosis longifila Gagné, která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Prodiplosis longifila Gagné, a na místě produkce byly během vegetačního období ve vhodných termínech prováděny úřední prohlídky a průzkumy, včetně prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které byly shledány prostými organismu Prodiplosis longifila Gagné, a informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

pocházejí ze stanoviště produkce s fyzickou izolací proti zavlečení organismu Prodiplosis longifila Gagné, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismu Prodiplosis longifila Gagné, na základě úředních prohlídek prováděných během posledních dvou měsíců před vývozem, a informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení

nebo

d)

byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Prodiplosis longifila Gagné, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.“;

t)

bod 71 se nahrazuje tímto:

„71.

Plody Momordica L.

ex 0709 99 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že plody pocházejí:

a)

ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thrips palmi Karny, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thrips palmi Karny a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“;

u)

mezi body 72 a 73 se vkládají nové body, které znějí:

„72.1

Plody Capsicum L. a Solanum L.

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

Alžírsko, Angola, Benin

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Pobřeží slonoviny, Džibuti, Egypt, Rovníková Guinea, Eritrea, Svazijsko, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretánie, Mauricius, Mayotte, Maroko, Mosambik, Namibie

Réunion, Rwanda, Rovníková Guinea, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kambodža, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen

Úřední potvrzení, že:

a)

plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Bactrocera latifrons (Hendel), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Bactrocera latifrons (Hendel) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)

na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismu Bactrocera latifrons (Hendel) a žádný z plodů sklizených na místě produkce nevykazoval při vhodných úředních prohlídkách známky výskytu organismu Bactrocera latifrons (Hendel)

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení

nebo

d)

plody byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bactrocera latifrons (Hendel), a

uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

72,2

Plody Annona L. a Carica papaya L.

ex 0810 90 75

0807 20 00

Alžírsko, Angola, Benin

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibuti, Egypt, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Lesotho, Liberie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mauricius, Mayotte, Maroko, Mozambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny,

Réunion, Rwanda, Rovníková Guinea, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko,

Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán,

Laos,

Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen

Úřední potvrzení, že:

a)

plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Bactrocera dorsalis (Hendel), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Bactrocera dorsalis (Hendel) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)

na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismu Bactrocera dorsalis (Hendel) a žádný z plodů sklizených na místě produkce nevykazoval při vhodných úředních prohlídkách známky výskytu organismu Bactrocera dorsalis (Hendel)

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení

nebo

d)

plody byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bactrocera dorsalis (Hendel), a

uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

72,3

Plody Psidium guajava L.

ex 0804 50 00

Alžírsko, Angola, Benin

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibuti, Egypt, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Lesotho, Liberie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mauricius, Mayotte, Maroko, Mozambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny,

Réunion, Rwanda, Rovníková Guinea, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko,

Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán,

Laos,

Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen

Úřední potvrzení, že:

a)

plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Bactrocera dorsalis (Hendel) a Bactrocera zonata (Saunders), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Bactrocera dorsalis (Hendel) a Bactrocera zonata (Saunders) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)

na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismů Bactrocera dorsalis (Hendel) a Bactrocera zonata (Saunders) a žádný z plodů sklizených na místě produkce nevykazoval při vhodných úředních prohlídkách známky výskytu organismů Bactrocera dorsalis (Hendel) a Bactrocera zonata (Saunders)

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení

nebo

d)

plody byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů Bactrocera dorsalis (Hendel) a Bactrocera zonata (Saunders), a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“;

v)

bod 73 se nahrazuje tímto:

„73.

Osivo Zea mays L.

0712 90 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)

osivo pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

nebo

b)

osivo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení,

nebo

c)

reprezentativní vzorek osiva byl otestován a shledán prostým organismu Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Velikost vzorku podrobeného prohlídce musí být taková, aby bylo možno s 99% jistotou detekovat i 0,5% stupeň zamoření. Avšak v případě partií osiva obsahujících méně než 8 000 semen byl reprezentativní vzorek představující 10 % partie otestován a shledán prostým organismu Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.;

w)

bod 76 se mění takto:

i)

slova „jehličnanů (Pinales)“ ve sloupci „Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty“ se nahrazují slovy „jehličnanů (Pinopsida)“;

ii)

ve druhém sloupci „Kódy CN“ se před kód „ex 4416 00 00“ vkládá kód „ex 4409 10 18“;

x)

v bodě 77 se slova „jehličnanů (Pinales)“ ve sloupci „Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty“ nahrazují slovy „jehličnanů (Pinopsida)“;

y)

v bodě 78 se ve druhém sloupci „Kódy CN“ před kód „ex 4416 00 00“ vkládá kód „ex 4409 10 18“;

z)

bod 79 se mění takto:

i)

slova „jehličnanů (Pinales)“ ve sloupci „Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty“ se nahrazují slovy „jehličnanů (Pinopsida)“;

ii)

ve druhém sloupci „Kódy CN“ se před kód „ex 4416 00 00“ vkládá kód „ex 4409 10 18“;

iii)

slova „Scolytidae spp. (neevropských)“ ve sloupci „Zvláštní požadavky“ se nahrazují slovy „Scolytinae spp. (neevropských)“;

aa)

bod 80 se mění takto:

i)

slova „jehličnanů (Pinales)“ ve sloupci „Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty“ se nahrazují slovy „jehličnanů (Pinopsida)“;

ii)

ve druhém sloupci „Kódy CN“ se před kód „ex 4416 00 00“ vkládá kód „ex 4409 10 18“;

bb)

bod 81 se mění takto:

i)

slova „jehličnanů (Pinales)“ ve sloupci „Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty“ se nahrazují slovy „jehličnanů (Pinopsida)“;

ii)

slova „Scolytidae spp. (neevropských)“ ve sloupci „Zvláštní požadavky“ se nahrazují slovy „Scolytinae spp. (neevropských)“;

cc)

v bodě 82 se slova „jehličnanů (Pinales)“ ve sloupci „Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty“ nahrazují slovy „jehličnanů (Pinopsida)“;

dd)

body 87, 88 a 89 se nahrazují tímto:

„87.

Dřevo Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., vyjma dřeva ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, a nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Bělorusko, Kanada, Čína, Japonsko, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Ukrajina a USA

Úřední potvrzení, že:

a)

dřevo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt uvedeného škodlivého organismu úředně potvrzen; oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

b)

kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled,

nebo

c)

dřevo bylo podrobeno ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.

88.

Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4404 20 00

Bělorusko, Kanada, Čína, Japonsko, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Ukrajina a USA

Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt uvedeného škodlivého organismu úředně potvrzen; oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

89.

Samostatná kůra a předměty vyrobené z kůry Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Bělorusko, Kanada, Čína, Japonsko, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Ukrajina a USA

Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt uvedeného škodlivého organismu úředně potvrzen; oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“;

ee)

v bodech 91, 93, 97, 99 a 101 se ve druhém sloupci „Kódy KN“ kód „ex 4401 22 00“ nahrazuje kódem „ex 4401 22 90“;

ff)

doplňují se nové body, které znějí:

„102.

Dřevo Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence. Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. a Xylosma avilae Sleumer,

vyjma dřeva ve formě:

dřevěných štěpků, pilin, hoblin a zbytků získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

4403 93 00

4403 97 00

4403 98 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

4407 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)

pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Euwallacea fornicatus sensu lato,

nebo

b)

pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Euwallacea fornicatus sensu lato. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C po dobu nejméně 30 minut, aby bylo zajištěno, že je prosté organismu Euwallacea fornicatus sensu lato, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení,

nebo

d)

bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „Kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.

103.

Dřevo Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, a Xylosma G.Forst., vyjma dřeva ve formě:

dřevěných štěpků, pilin, hoblin a zbytků získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán,

Laos,

Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)

pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Apriona germari (Hope),

nebo

b)

pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Apriona germari (Hope). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fytosanitárním osvědčení,

nebo

d)

bylo podrobeno vhodnému ionizujícímu záření tak, že v kterékoliv jeho části bylo dosaženo nejméně 1 kGy absorbované dávky,

nebo

e)

je prosté kůry, má příčný průměr v největším rozměru nepřesahující 20 cm a bylo ošetřeno vhodnou fumigací fluoridem sulfurylu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření.

104.

Dřevo ve formě dřevěných štěpků a zbytků, získané zcela nebo částečně z Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, a Xylosma G.Forst.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt,

Kyrgyzstán, Laos,

Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)

pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Apriona germari (Hope),

nebo

b)

pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Apriona germari (Hope). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm

nebo

d)

bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fytosanitárním osvědčení.

105.

Dřevo Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, a Zelkova serrata (Thunb.) Makino, vyjma dřeva ve formě:

dřevěných štěpků, pilin, hoblin a zbytků získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

4403 93 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt,

Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)

pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Apriona rugicollis Chevrolat,

nebo

b)

pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Apriona rugicollis Chevrolat. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

nebo

c)

bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fytosanitárním osvědčení,

nebo

d)

bylo podrob