(EU) 2021/2284Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2284 ze dne 10. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o podávání zpráv pro účely dohledu a zpřístupňování informací investičními podniky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 458, 22.12.2021, s. 48-172 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 458/48


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2284

ze dne 10. prosince 2021,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o podávání zpráv pro účely dohledu a zpřístupňování informací investičními podniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (1), a zejména na čl. 49 odst. 2 a čl. 54 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Požadavky na podávání zpráv investičními podniky stanovené v článku 54 nařízení (EU) 2019/2033 by měly být přizpůsobeny činnosti investičních podniků a měly by být přiměřené rozsahu a složitosti různých investičních podniků. Tyto požadavky by měly zejména zohlednit skutečnost, že některé investiční podniky mají být považovány za malé a nepropojené podle podmínek stanovených v článku 12 nařízení (EU) 2019/2033.

(2)

Podle čl. 54 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 mají malé a nepropojené investiční podniky předkládat zprávy o výši a složení svého kapitálu, svých kapitálových požadavcích, základu pro výpočet kapitálových požadavků a intenzitě činnosti ve vztahu k podmínkám stanoveným v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033. Malé a nepropojené podniky tedy nemusí předkládat zprávy na stejné úrovni podrobností jako ostatní investiční podniky, na které se vztahuje nařízení (EU) 2019/2033. Šablony pro podávání zpráv o výpočtu K-faktorů by se proto neměly vztahovat na malé a nepropojené podniky. Podle čl. 54 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) 2019/2033 jsou navíc malé a nepropojené podniky osvobozeny od povinnosti podávat zprávy o riziku koncentrace a příslušné orgány mohou osvobodit malé a nepropojené podniky od povinnosti podávat zprávy o požadavcích na likviditu.

(3)

Všechny investiční podniky, na které se vztahuje nařízení (EU) 2019/2033, by měly podávat zprávy o svém profilu činnosti a velikosti, na základě kterých příslušné orgány posoudí, zda tyto investiční podniky splňují podmínky stanovené v článku 12 nařízení (EU) 2019/2033 k tomu, aby mohly být považovány za malé a nepropojené investiční podniky.

(4)

Za účelem zajištění transparentnosti pro investory a širší trhy článek 46 nařízení (EU) 2019/2033 požaduje, aby investiční podniky, které nejsou malé a nepropojené investiční podniky, zpřístupnily informace uvedené v části šesté uvedeného nařízení. Na malé a nepropojené investiční podniky se požadavky na zpřístupňování těchto informací nevztahují, ledaže vydají nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1, a to za účelem zajištění transparentnosti vůči investorům v souvislosti s těmito nástroji.

(5)

Toto nařízení by mělo investičním podnikům poskytnout šablony a tabulky, jež obsahují dostatečně komplexní a srovnatelné informace o složení a kvalitě jejich kapitálu. Přesněji řečeno je nutné zavést šablonu pro zpřístupňování kvantitativních informací o složení kapitálu a flexibilní šablonu pro sesouhlasení regulatorního kapitálu s auditovanou účetní závěrkou. Ze stejného důvodu je také nutné zavést šablonu obsahující informace o nejdůležitějších vlastnostech kapitálových nástrojů vydaných investičním podnikem.

(6)

Pro usnadnění plnění požadavků na podávání zpráv a zpřístupňování informací je nutné posílit soulad mezi šablonami pro podávání zpráv a zpřístupňování informací. Šablona pro zpřístupňování informací o složení kapitálu by proto měla být úzce sladěna se související šablonou pro podávání zpráv o výši a složení kapitálu. Ze stejného důvodu by měla být flexibilní šablona pro zpřístupňování informací o úplném sesouhlasení kapitálu s auditovanou účetní závěrkou, přičemž členění šablony by mělo vycházet z rozčlenění rozvahy v auditované účetní závěrce investičního podniku. Kromě toho by šablona pro zpřístupňování informací o hlavních vlastnostech regulatorního kapitálu měla být šablona s pevným formátem a její členitost by měla záviset na složitosti kapitálových nástrojů.

(7)

Aby se zajistilo, že náklady na zajištění souladu nebudou pro investiční podniky nepřiměřeně navýšeny a že bude zachována kvalita údajů, měly by být povinnosti týkající se podávání zpráv a zpřístupňování informací co nejvíce ve své podstatě vzájemně sladěny. Je proto vhodné stanovit normy platné pro požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací v rámci jediného nařízení.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví poté, co vedl konzultace s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(9)

Orgán EBA uskutečnil k návrhům prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PODÁVÁNÍ ZPRÁV PRO ÚČELY DOHLEDU

Článek 1

Referenční data vykazování

1.   Informace uvedené v čl. 54 odst. 1 nařízení se vykazují podle platnosti těchto informací k následujícím referenčním datům vykazování:

a)

čtvrtletní vykazování: ke dni 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince;

b)

roční vykazování: ke dni 31. prosince.

2.   Referenční data vykazování uvedená v odstavci 1 lze upravit, pokud je investičním podnikům podle vnitrostátních právních předpisů povoleno vykazovat své finanční informace na konci účetního období, které se liší od kalendářního roku. Čtvrtletní vykazování informací se tedy provádí každé tři měsíce příslušného účetního období a roční vykazování se provádí na konci účetního období.

Článek 2

Lhůty pro zasílání zpráv

1.   Informace uvedené v čl. 54 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 se předkládají do konce běžné pracovní doby k následujícím datům pro zasílání zpráv:

a)

čtvrtletní vykazování: ke dni 12. května, 11. srpna, 11. listopadu a 11. února;

b)

roční vykazování: ke dni 11. února.

2.   Připadá-li v členském státě příslušného orgánu, jemuž se zpráva předkládá, lhůta pro zaslání zprávy na státní svátek nebo na sobotu či na neděli, je lhůtou pro zaslání zprávy nejbližší následující pracovní den.

3.   Vykazují-li investiční podniky své informace v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení na základě upravených referenčních dat odpovídajících konci účetního roku, mohou být příslušným způsobem upraveny lhůty pro zasílání zpráv, tak aby byla zachována délka období od upraveného referenčního data vykazování.

4.   Investiční podniky mohou předkládat neauditované údaje. Pokud se auditované údaje liší od předložených neauditovaných údajů, musí být bez zbytečného prodlení předloženy revidované auditované údaje. Pro účely tohoto článku se „neauditovanými údaji“ rozumí údaje, k nimž nebylo předáno stanovisko externího auditora, zatímco údaje auditované jsou naopak údaje, u nichž externí auditor provedl audit a vydal k nim výrok auditora.

5.   Jakékoli opravy předložených zpráv se příslušným orgánům předkládají bez zbytečného odkladu.

Článek 3

Uplatňování požadavků na podávání zpráv na individuálním základě

S cílem splnit požadavky na podávání zpráv podle článku 54 nařízení (EU) 2019/2033 na individuálním základě investiční podniky vykazují informace uvedené v článcích 5, 6 a 7 tohoto nařízení s četností v nich stanovenou.

Článek 4

Uplatňování požadavků na podávání zpráv na konsolidovaném základě

S cílem splnit požadavky na podávání zpráv podle článku 54 nařízení (EU) 2019/2033 na konsolidovaném základě investiční podniky vykazují informace uvedené v článcích 5 a 6 tohoto prováděcího nařízení s četností v nich stanovenou.

Článek 5

Formát a četnost podávání zpráv investičními podniky, které nejsou malé a nepropojené investiční podniky

1.   Investiční podniky, které nejsou malé a nepropojené investiční podniky, vykazují informace požadované podle čl. 54 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2019/2033 pomocí šablon obsažených v příloze I tohoto nařízení v souladu s pokyny uvedenými v příloze II tohoto nařízení čtvrtletně.

2.   Investiční podniky, které nejsou malé a nepropojené investiční podniky a které určují požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh (RtM) na základě K-NPR v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033, vykazují informace uvedené v šablonách C 18.00 až C 24.00 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/451 (3) v souladu s pokyny uvedenými v části 2 přílohy II uvedeného prováděcího nařízení čtvrtletně.

3.   Investiční podniky, které nejsou malé a nepropojené investiční podniky a které uplatňují výjimku stanovenou v čl. 25 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033, vykazují informace uvedené v šabloně C 34.02 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2021/451 v souladu s pokyny uvedenými v části 2 přílohy II uvedeného prováděcího nařízení čtvrtletně.

4.   Investiční podniky, které nejsou malé a nepropojené investiční podniky a které uplatňují výjimku stanovenou v čl. 25 odst. 5 druhém pododstavci nařízení (EU) 2019/2033, vykazují informace uvedené v šabloně C 25.00 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2021/451 v souladu s pokyny uvedenými v části 2 přílohy II uvedeného prováděcího nařízení čtvrtletně.

Článek 6

Formát a četnost podávání zpráv malými a nepropojenými investičními podniky

1.   Malé a nepropojené investiční podniky vykazují informace uvedené v šablonách přílohy III tohoto nařízení v souladu s pokyny uvedenými v příloze IV tohoto nařízení ročně. Investiční podniky, které uplatňují výjimku uvedenou v čl. 43 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) 2019/2033, jsou osvobozeny od povinnosti předkládat informace uvedené v šabloně IF 09.01 obsažené v příloze III tohoto nařízení.

Článek 7

Formát a četnost podávání zpráv subjekty, které mají prospěch z použití článku 8 nařízení (EU) 2019/2033

Odchylně od článku 4 tohoto nařízení vykazují subjekty uvedené v čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033, které mají prospěch z použití uvedeného článku, informace uvedené v šablonách obsažených v příloze VIII tohoto nařízení v souladu s pokyny stanovenými v příloze IX tohoto nařízení čtvrtletně.

Článek 8

Přesnost údajů a informace související s předkládáním zpráv

1.   Investiční podniky předkládají informace, na něž se odkazuje v tomto nařízení, ve formátech pro výměnu údajů a ve výkazech, jež určí příslušné orgány a jež se řídí definicemi datových polí obsaženými v modelu datových polí a vzorci pro ověřování platnosti podle přílohy V, přičemž musí splňovat také následující parametry:

a)

součástí předkládaných údajů nejsou informace, které nejsou vyžadovány nebo nejsou v daném případě relevantní;

b)

číselné hodnoty se fakticky vykazují podle následujících pravidel:

i)

datové body s údaji typu „měna“ se vykazují s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek;

ii)

datové body s údaji typu „procento“ se pro každou jednotku vyjádří s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům;

iii)

datové body s údaji typu „celé číslo“ se vykazují s přesností odpovídající jednotkám bez desetinných míst.

2.   Investiční podniky se označují svým identifikačním kódem právnické osoby (LEI). Právnické osoby a protistrany jiné než investiční podniky jsou identifikovány pomocí jejich LEI, je-li k dispozici.

3.   Informace předkládané investičními podniky v souladu s tímto nařízením jsou doprovázeny následujícími informacemi:

a)

referenčním datem vykazování a referenčním obdobím;

b)

vykazovací měnou;

c)

účetním standardem;

d)

identifikačním kódem právnické osoby (LEI) vykazující instituce;

e)

rozsahem konsolidace.

KAPITOLA II

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ INVESTIČNÍMI PODNIKY

Článek 9

Zásady zpřístupňování informací

1.   Na informace, které mají být zpřístupněny podle tohoto nařízení, se vztahují tyto zásady:

a)

zpřístupňované informace podléhají stejné úrovni interního ověřování, jaká se používá v případě zprávy o činnosti obsažené ve finanční zprávě investičního podniku;

b)

zpřístupňované informace musí být jasné a musí být předloženy uživatelům informací srozumitelným způsobem a sděleny pomocí média, k němuž je snadný přístup. Důležitá sdělení musí být zvýrazněna a snadno dohledatelná. Složité záležitosti musí být vysvětleny jednoduše. Související informace se předkládají společně;

c)

zpřístupňované informace musí být smysluplné a v průběhu času konzistentní, aby uživatelé informací mohli informace porovnávat v různých obdobích, za něž se informace zpřístupňují;

d)

kvantitativní zpřístupňované informace musí doprovázet kvalitativní vysvětlení a veškeré jiné doplňující informace potřebné k tomu, aby uživatelé příslušných informací daným zpřístupněným kvantitativním informacím porozuměli, zejména s ohledem na jakékoli významné změny v daných zpřístupněných informacích v porovnání s dříve zpřístupněnými informacemi.

Článek 10

Zpřístupňování informací o kapitálu investičními podniky

Investiční podniky zpřístupní informace o kapitálu požadované podle čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 pomocí šablon obsažených v příloze VI tohoto nařízení a v souladu s příslušnými pokyny uvedenými v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 11

Obecná ustanovení o zpřístupňování informací

1.   Při zpřístupňování informací uvedených v článku 10 tohoto nařízení investiční podniky zajistí, aby se číselné hodnoty fakticky vykazovaly podle následujících pravidel:

a)

kvantitativní peněžní údaje se zpřístupní s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek;

b)

kvantitativní údaje typu „procento“ se pro každou jednotku vyjadřují s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům.

2.   Při zpřístupňování informací uvedených v článku 10 tohoto nařízení investiční podniky zajistí, aby byly údaje spojeny se všemi následujícími informacemi:

a)

referenčním datem zpřístupňování informací a referenčním obdobím;

b)

měnou zveřejněného údaje;

c)

názvem a případně identifikačním kódem právnické osoby instituce zpřístupňující informaci;

d)

v příslušných případech účetním standardem;

e)

v příslušných případech rozsahem konsolidace.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (Úř. věst. L 97, 19.3.2021, s. 1).


PRILOHA I

PODÁVÁNÍ ZPRÁV INVESTIČNÍMI PODNIKY, KTERÉ NEJSOU MALÉ A NEPROPOJENÉ INVESTIČNÍ PODNIKY

ŠABLONY PRO INVESTIČNÍ PODNIKY

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

Zkrácený název

 

 

KAPITÁL: výše, složení, požadavky a výpočet

 

1

I 01.00

Kapitál

I1

2,1

I 02.01

Kapitálové požadavky

I2.1

2,2

I 02.02

Poměry kapitálu

I2.2

3

I 03.00

Výpočet požadavků dle fixních režijních nákladů

I3

4

I 04.00

Výpočty celkového požadavku dle K-faktorů

I4

 

 

MALÉ A NEPROPOJENÉ INVESTIČNÍ PODNIKY

 

5

I 05.00

Intenzita činnosti – přezkum prahových hodnot

I5

 

 

POŽADAVKY DLE K-FAKTORŮ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI

 

6,1

I 06.01

Spravovaný majetek – doplňující podrobnost

I6.1

6,2

I 06.02

Průměrná hodnota celkového měsíčního spravovaného majetku

I6.2

6,3

I 06.03

Držené peníze zákazníků – doplňující podrobnost

I6.3

6,4

I 06.04

Průměrná hodnota celkových denních držených peněz zákazníků

I6.4

6,5

I 06.05

Majetek v úschově a správě – doplňující podrobnost

I6.5

6,6

I 06.06

Průměrná hodnota celkového denního majetku v úschově a správě

I6.6

6,7

I 06.07

Zpracované pokyny zákazníků – doplňující podrobnost

I6.7

6,8

I 06.08

Průměrná hodnota celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků

I6.8

6,9

I 06.09

K-faktor čisté poziční riziko (K-NPR) – doplňující podrobnosti

I6.9

6,1

I 06.10

Marže požadovaná pro účely clearingu (CMG) – doplňující podrobnosti

I6.10

6,11

I 06.11

Selhání protistrany obchodu (TCD) – doplňující podrobnosti

I6.11

6,12

I 06.12

Denní objem obchodování (DTF) – doplňující podrobnosti

I6.12

6,13

I 06.13

Průměrná hodnota celkového denního DTF

I6.13

 

 

RIZIKO KONCENTRACE

 

7

I 07.00

K-CON – doplňující podrobnosti

I7

8,1

I 08.01

Úroveň rizika koncentrace – držené peníze zákazníků

I8.1

8,2

I 08.02

Úroveň rizika koncentrace – majetek v úschově a správě

I8.2

8,3

I 08.03

Úroveň rizika koncentrace – uložená vlastní hotovost celkem

I8.3

8,4

I 08.04

Úroveň rizika koncentrace – zisk celkem

I8.4

8,5

I 08.05

Expozice obchodního portfolia

I8.5

8,6

I 08.06

Investiční portfolio a podrozvahové položky

I8.6

 

 

POŽADAVKY NA LIKVIDITU

 

9

I 09.00

Požadavky na likviditu

I9

I 01.00 – SLOŽENÍ KAPITÁLU (I1)

Řádky

Položka

Částka

0010

0010

KAPITÁL

 

0020

KAPITÁL TIER 1

 

0030

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

0040

Zcela splacené kapitálové nástroje

 

0050

Emisní ážio

 

0060

Nerozdělený zisk

 

0070

Nerozdělený zisk z předchozích let

 

0080

Způsobilý zisk

 

0090

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

 

0100

Ostatní fondy

 

0110

Menšinový podíl uznaný v kapitálu CET1

 

0120

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů

 

0130

Ostatní fondy

 

0140

(–) ODPOČTY OD KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

 

0150

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1

 

0160

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

0170

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

0180

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

0190

(–) Ztráty běžného účetního roku

 

0200

(–) Goodwill

 

0210

(–) Jiná nehmotná aktiva

 

0220

(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků

 

0230

(–) Kvalifikovaná účast mimo finanční sektor přesahující 15 % kapitálu

 

0240

(–) Celkové kvalifikované účastí v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, přesahující 60 % kapitálu

 

0250

(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž investiční podnik nemá významnou investici

 

0260

(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má investiční podnik významnou investici

 

0270

(–) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

 

0280

(–) Ostatní odpočty

 

0290

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

0300

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

0310

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

0320

Emisní ážio

 

0330

(–) ODPOČTY OD VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

 

0340

(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

 

0350

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

0360

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

0370

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

0380

(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž investiční podnik nemá významnou investici

 

0390

(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má investiční podnik významnou investici

 

0400

(–) Ostatní odpočty

 

0410

Vedlejší kapitál tier 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

0420

KAPITÁL TIER 2

 

0430

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

0440

Emisní ážio

 

0450

(–) ODPOČTY OD KAPITÁLU TIER 2 CELKEM

 

0460

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2

 

0470

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

0480

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

0490

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

0500

(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž investiční podnik nemá významnou investici

 

0510

(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má investiční podnik významnou investici

 

0520

Kapitál tier 2: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

I 02.01 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (I2.1)

Řádky

Položka

Částka

0010

0010

Kapitálový požadavek

 

0020

Trvalý minimální kapitálový požadavek

 

0030

Požadavek dle fixních režijních nákladů

 

0040

Celkový požadavek dle K-faktorů

 

 

Přechodné kapitálové požadavky

 

0050

Přechodný požadavek na základě kapitálových požadavků dle CRR

 

0060

Přechodný požadavek na základě požadavků dle fixních režijních nákladů

 

0070

Přechodný požadavek pro investiční podniky, které dříve podléhaly požadavku na počáteční kapitál

 

0080

Přechodný požadavek na základě požadavku na počáteční kapitál při udělení povolení

 

0090

Přechodný požadavek pro investiční podniky, které nemají povolení poskytovat určité služby

 

0100

Přechodný požadavek na nejméně 250 000  EUR

 

 

Doplňkové položky

 

0110

Dodatečné kapitálové požadavky

 

0120

Pokyny k držení dodatečného kapitálu

 

0130

Celkový kapitálový požadavek

 

IF 02.02 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY (IF2.2)

Řádky

Položka

Částka

0010

0010

Poměr kmenového kapitálu tier 1

 

0020

Přebytek (+) / nedostatek (–) kmenového kapitálu tier 1

 

0030

Poměr kapitálu tier 1

 

0040

Přebytek (+) / nedostatek (–) kapitálu tier 1

 

0050

Poměr kapitálu

 

0060

Přebytek (+) / nedostatek (–) celkového kapitálu

 

I 03.00 – VÝPOČET POŽADAVKU DLE FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ (I3)

 

 

Částka

Řádky

Položka

0010

0010

Požadavek dle fixních režijních nákladů

 

0020

Roční fixní režijní náklady předchozího roku po rozdělení zisku

 

0030

Celkové náklady předchozího roku po rozdělení zisku

 

0040

z toho: Fixní náklady vynaložené jménem investičních podniků třetími stranami

 

0050

(–) Celkové odpočty

 

0060

(–) Bonusy pracovníků a jiné odměny

 

0070

(–) Podíly zaměstnanců, řídících pracovníků a společníků na čistém zisku

 

0080

(–) Jiná rozdělení zisku a pohyblivé složky odměny na základě volného uvážení podniku

 

0090

(–) Závazky ze sdílených provizí a poplatků

 

0100

(–) Poplatky, provize makléřům a jiné platby hrazené ústředním protistranám, které jsou účtovány zákazníkům

 

0110

(–) Poplatky vázaným zástupcům

 

0120

(–) Úroky placené zákazníkům z peněz zákazníků na základě volného uvážení podniku

 

0130

(–) Jednorázové výdaje vyplývající z jiné než běžné činnosti

 

0140

(–) Daňové náklady

 

0150

(–) Ztráty z obchodování s finančními nástroji na vlastní účet

 

0160

(–) Dohody o převodu zisku a ztrát

 

0170

(–) Náklady na suroviny

 

0180

(–) Platby do rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika

 

0190

(–) Náklady související s položkami, které již byly odečteny od kapitálu

 

0200

Předpokládané fixní režijní náklady běžného roku

 

0210

Výkyv fixních režijních nákladů (%)

 

I 04.00 – VÝPOČTY CELKOVÉHO POŽADAVKU DLE K-FAKTORŮ (I4)

 

 

Výše faktoru

Požadavek dle K-faktorů

Řádky

Položka

0010

0020

0010

CELKOVÝ POŽADAVEK DLE K-FAKTORŮ

 

 

0020

Rizika pro zákazníka

 

 

0030

Spravovaný majetek

 

 

0040

Držené peníze zákazníků – oddělené

 

 

0050

Držené peníze zákazníků – neoddělené

 

 

0060

Majetek v úschově a správě

 

 

0070

Zpracované pokyny zákazníků – hotovostní obchody

 

 

0080

Zpracované pokyny zákazníků – obchody s deriváty

 

 

0090

Rizika pro trh

 

 

0100

Požadavek na čisté poziční riziko dle K-faktorů

 

 

0110

Marže požadovaná pro účely clearingu

 

 

0120

Rizika pro podnik

 

 

0130

Selhání protistrany obchodu

 

 

0140

Denní objem obchodování – hotovostní obchody

 

 

0150

Denní objem obchodování – obchody s deriváty

 

 

0160

Požadavek na riziko koncentrace dle K-faktorů

 

 

I 05.00 – INTENZITA ČINNOSTI – PŘEZKUM PRAHOVÝCH HODNOT (I5)

 

 

Částka

Řádky

Položka

0010

0010

(Kombinovaný) spravovaný majetek

 

0020

(Kombinované) zpracované pokyny zákazníků – hotovostní obchody

 

0030

(Kombinované) zpracované pokyny zákazníků – obchody s deriváty

 

0040

Majetek v úschově a správě

 

0050

Držená hotovost zákazníků

 

0060

Denní objem obchodování – hotovostní obchody a obchody s deriváty

 

0070

Čisté poziční riziko

 

0080

Marže požadovaná pro účely clearingu

 

0090

Selhání protistrany obchodu

 

0100

(Kombinovaná) rozvahová i podrozvahová bilanční suma

 

0110

Kombinované celkové hrubé roční výnosy

 

0120

Celkové hrubé roční výnosy

 

0130

(–) Část hrubých ročních výnosů uvnitř skupiny

 

0140

z toho: výnosy z přijímání a předávání pokynů

 

0150

z toho: výnosy z provádění pokynů

 

0160

z toho: výnosy z obchodování na vlastní účet

 

0170

z toho: výnosy ze správy portfolií

 

0180

z toho: výnosy z investičního poradenství

 

0190

z toho: výnosy z upsání finančních nástrojů nebo umístění finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí

 

0200

z toho: výnosy z umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí

 

0210

z toho: výnosy z provozování mnohostranného obchodního systému

 

0220

z toho: výnosy z provozování organizovaného obchodního systému

 

0230

z toho: výnosy z ukládání a správy finančních nástrojů

 

0240

z toho: výnosy z poskytování úvěrů nebo půjček investorům

 

0250

z toho: výnosy z poradenské činnosti podnikům v oblasti struktury kapitálu, průmyslové strategie a souvisejících záležitostí a poradenství a služeb týkajících se fúzí a nákupu podniků

 

0260

z toho: výnosy z měnových služeb

 

0270

z toho: investiční výzkum a finanční analýza

 

0280

z toho: výnosy ze služeb souvisejících s upisováním

 

0290

z toho: investiční služby a doplňkové činnosti související s podkladovým aktivem derivátů

 

I 06.00   K-Faktor - doplňující podrobnosti (I 06)

I 06.01   Spravovaný majetek – doplňující podrobnosti

 

 

Výše faktoru

 

 

Měsíc t

Měsíc t–1

Měsíc t–2

 

 

0010

0020

0030

0010

Spravovaný majetek celkem (průměrné částky)

 

 

 

0020

z toho: spravovaný majetek – správa portfolia s možností vlastního uvážení

 

 

 

0030

z toho: spravovaný majetek formálně přenesený na jiný subjekt

 

 

 

0040

spravovaný majetek – poradenství průběžné povahy bez možnosti vlastního uvážení

 

 

 

I 06.02   Měsíční spravovaný majetek

 

 

Hodnoty ke konci měsíce

 

 

Měsíc t–3

Měsíc t–4

Měsíc t–5

Měsíc t–6

Měsíc t–7

Měsíc t–8

Měsíc t–9

Měsíc t–10

Měsíc t–11

Měsíc t–12

Měsíc t–13

Měsíc t–14

Měsíc t–15

Měsíc t–16

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Celkový měsíční spravovaný majetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Měsíční spravovaný majetek – správa portfolia s možností vlastního uvážení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

z toho: majetek formálně přenesený na jiný subjekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Měsíční spravovaný majetek – poradenství průběžné povahy bez možnosti vlastního uvážení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.03   Držené peníze zákazníků – doplňující podrobnosti

 

 

Výše faktoru

 

 

Měsíc t

Měsíc t–1

Měsíc t–2

 

 

0010

0020

0030

0010

Držené peníze zákazníků – oddělené (průměrné částky)

 

 

 

0020

Držené peníze zákazníků – neoddělené (průměrné částky)

 

 

 

I 06.04   Průměrná hodnota celkových denních držených peněz zákazníků

 

 

Měsíční průměrné hodnoty celkových denních držených peněz zákazníků

 

 

Měsíc t–3

Měsíc t–4

Měsíc t–5

Měsíc t–6

Měsíc t–7

Měsíc t–8

Měsíc t–9

Měsíc t–10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Celkové denní držené peníze zákazníků – oddělené

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Celkové denní držené peníze zákazníků – neoddělené

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.05   Majetek v úschově a správě – doplňující podrobnosti

 

 

Výše faktoru

 

 

Měsíc t

Měsíc t–1

Měsíc t–2

 

 

0010

0020

0030

0010

Majetek v úschově a správě celkem (průměrné částky)

 

 

 

0020

z toho: reálná hodnota finančního nástroje (úroveň 2)

 

 

 

0030

z toho: reálná hodnota finančního nástroje (úroveň 3)

 

 

 

0040

z toho: majetek formálně přenesený na jiný finanční subjekt

 

 

 

0050

z toho: majetek jiného finančního subjektu, který jej formálně přenesl na investiční podnik

 

 

 

I 06.06   Průměrná hodnota denního majetku v úschově a správě celkem

 

 

Měsíční průměrné hodnoty celkového denního majetku v úschově a správě

 

 

Měsíc t–3

Měsíc t–4

Měsíc t–5

Měsíc t–6

Měsíc t–7

Měsíc t–8

Měsíc t–9

Měsíc t–10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Majetek v úschově a správě

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

z toho: reálná hodnota finančního nástroje (úroveň 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

z toho: reálná hodnota finančního nástroje (úroveň 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

z toho: majetek formálně přenesený na jiný finanční subjekt

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

z toho: majetek jiného finančního subjektu, který jej formálně přenesl na investiční podnik

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.07   Zpracované pokyny zákazníků – doplňující podrobnosti

 

 

Výše faktoru

 

 

Měsíc t

Měsíc t–1

Měsíc t–2

 

 

0010

0020

0030

0010

Zpracované pokyny zákazníků – hotovostní obchody (průměrné částky)

 

 

 

0020

z toho: Provádění pokynů zákazníků

 

 

 

0030

z toho: Přijímání a předávání pokynů zákazníků

 

 

 

0040

Zpracované pokyny zákazníků – deriváty (průměrné částky)

 

 

 

0050

z toho: Provádění pokynů zákazníků

 

 

 

0060

z toho: Přijímání a předávání pokynů zákazníků

 

 

 

I 06.08   Průměrná hodnota celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků

 

 

Měsíční průměrné hodnoty celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků

 

 

Měsíc t–3

Měsíc t–4

Měsíc t–5

Měsíc t–6

Měsíc t–7

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Celkové denní zpracované pokyny zákazníků – hotovostní obchody

 

 

 

 

 

0020

z toho: Provádění pokynů zákazníků

 

 

 

 

 

0030

z toho: Přijímání a předávání pokynů zákazníků

 

 

 

 

 

0040

Celkové denní zpracované pokyny zákazníků – deriváty

 

 

 

 

 

0050

z toho: Provádění pokynů zákazníků

 

 

 

 

 

0060

z toho: Přijímání a předávání pokynů zákazníků

 

 

 

 

 

I 06.09   K-faktor čisté poziční riziko (K-NPR) – doplňující podrobnosti

 

 

Požadavek dle K-faktorů / částka

 

0010

0010

Standardizovaný přístup celkem

 

0020

Poziční riziko

 

0030

Kapitálové nástroje

 

0040

Dluhové nástroje

 

0050

z toho: sekuritizace

 

0055

Zvláštní přístup pro poziční riziko u subjektů kolektivního investování

 

0060

Měnové riziko

 

0070

Komoditní riziko

 

0080

Metoda interních modelů

 

I 06.10   Marže požadovaná pro účely clearingu (CMG) – doplňující podrobnosti

Člen clearingového systému

Příspěvek k celkové marži požadované na denní bázi v den

Název/jméno

Kód

Typ kódu

nejvyšší výše celkové marže

druhé nejvyšší výše celkové marže

třetí nejvyšší výše celkové marže

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 06.11   Selhání protistrany obchodu (TCD) – doplňující podrobnosti

 

 

Požadavek dle K-faktorů

Hodnota expozice

Reprodukční náklady (RC)

Potenciální budoucí expozice (PFE)

Kolaterál

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

 

Členění podle metody pro určení hodnoty expozice

0010

Použití nařízení o investičních podnicích: K-TCD

 

 

 

 

 

0020

Alternativní přístupy: Hodnota expozice určená podle nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

0030

SA-CCR

 

 

 

 

 

0040

Zjednodušený přístup SA-CCR

 

 

 

 

 

0050

Metoda původní expozice

 

 

 

 

 

0060

Alternativní přístupy: Použití rámce nařízení o kapitálových požadavcích v plném rozsahu

 

 

 

 

 

0070

Doplňková položka: Složka úvěrové úpravy v ocenění

 

 

 

 

 

0080

z toho: vypočteno podle rámce nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

Členění podle druhu protistrany

0090

Ústřední vlády, centrální banky a subjekty veřejného sektoru

 

 

 

 

 

0100

Úvěrové instituce a investiční podniky

 

 

 

 

 

0110

Ostatní protistrany

 

 

 

 

 

I 06.12   Denní objem obchodování - doplňující podrobnosti

 

 

Výše faktoru

 

 

Měsíc t

Měsíc t–1

Měsíc t–2

 

 

0010

0020

0030

0010

Celkový denní objem obchodování – hotovostní obchody (průměrné částky)

 

 

 

0020

Celkový denní objem obchodování – obchody s deriváty (průměrné částky)

 

 

 

I 06.13   Průměrná hodnota celkových denních objemů obchodování

 

 

Měsíční průměrné hodnoty celkového denního objemu obchodování

 

 

Měsíc t–3

Měsíc t–4

Měsíc t–5

Měsíc t–6

Měsíc t–7

Měsíc t–8

Měsíc t–9

Měsíc t–10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Denní objem obchodování – hotovostní obchody

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Denní objem obchodování – obchody s deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

I 07.00 – K-CON – doplňující podrobnosti (I7)

Identifikace protistrany

Expozice obchodního portfolia přesahující limity stanovené v čl. 37 odst. 1 nařízení o investičních podnicích

Kód

Typ kódu

Název/jméno

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Druh protistrany

Hodnota expozice

Hodnota expozice (jako % kapitálu)

Kapitálový požadavek celkové expozice

Překročení hodnoty expozice

Doba trvání překročení (v dnech)

Kapitálový požadavek K-CON pro překročení

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 08.00 – RIZIKO KONCENTRACE – článek 54 nařízení o investičních podnicích (I8)

I 08.01   Úroveň rizika koncentrace – držené peníze zákazníků

Instituce

Držené peníze zákazníků celkem ke dni podání zpráv

 

Kód

Typ kódu

Název/jméno

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Procentní podíl držených peněz zákazníků v této instituci

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.02   Úroveň rizika koncentrace – majetek v úschově a správě

Instituce

Majetek v úschově a správě celkem ke dni podání zpráv

 

Kód

Typ kódu

Název/jméno

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Procentní podíl cenných papírů zákazníků uložených v této instituci

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.03   Úroveň rizika koncentrace – uložená vlastní hotovost celkem

Instituce

Uložená vlastní hotovost podniku – pět nejvýznamnějších expozic

Kód

Typ kódu

Název/jméno

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Částka hotovosti podniku uložené v této instituci

Procentní podíl vlastní hotovosti podniku uložené v této instituci

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.04   Úroveň rizika koncentrace – zisk celkem

Zákazník

Zisk – pět nejvýznamnějších expozic

Kód

Typ kódu

Název/jméno

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Celkové výnosy od tohoto zákazníka

Úrokové výnosy a výnosy z dividend

Poplatky a provize a jiné výnosy

Částka vytvořená z pozic v obchodním portfoliu

Částka vytvořená z pozic v investičním portfoliu

z toho: Částka vytvořená z podrozvahových položek

Procentní podíl úrokových výnosů a výnosů z dividend od tohoto zákazníka

Částka

Procentní podíl poplatků a provizí a jiných výnosů od tohoto zákazníka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 08.05   Expozice obchodního portfolia

Protistrana

Pět nejvýznamnějších expozic obchodního portfolia

Kód

Typ kódu

Název/jméno

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Procentní podíl expozice vůči této protistraně s ohledem na kapitál podniku (pouze pozice v obchodním portfoliu)

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

I 08.06   Investiční portfolio a podrozvahové položky

Protistrana

Pět nejvýznamnějších celkových expozic (včetně investičního portfolia a podrozvahových položek)

Kód

Typ kódu

Název/jméno

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Procentní podíl expozice s ohledem na kapitál podniku (včetně podrozvahových aktiv a položek investičního portfolia)

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

I 09.00 – POŽADAVKY NA LIKVIDITU (I9)

 

 

Částka

Řádky

Položka

0010

0010

Požadavek na likviditu

 

0020

Záruky zákazníkům

 

0030

Likvidní aktiva celkem

 

0040

Nezatížené krátkodobé vklady

 

0050

Celkové způsobilé pohledávky splatné do 30 dnů

 

0060

Aktiva úrovně 1

 

0070

Mince a bankovky

 

0080

Vyplatitelné rezervy v centrální bance

 

0090

Aktiva ve vztahu k centrálním bankám

 

0100

Aktiva ve vztahu k ústředním vládám

 

0110

Aktiva ve vztahu k regionálním vládám / místním orgánům

 

0120

Aktiva ve vztahu k subjektům veřejného sektoru

 

0130

Uznatelná aktiva ve vztahu k ústředním vládám a centrálním bankám v národní a zahraniční měně

 

0140

Aktiva ve vztahu k úvěrovým institucím (instituce chráněné vládou členského státu, poskytovatelé podpůrných úvěrů)

 

0150

Aktiva ve vztahu k mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím

 

0160

Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

 

0170

Aktiva úrovně 2A

 

0180

Aktiva ve vztahu k regionálním vládám / místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru (členský stát, riziková váha 20 %)

 

0190

Aktiva ve vztahu k centrálním bankám nebo ústředním/regionálním vládám nebo místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru (třetí země, riziková váha 20 %)

 

0200

Kryté dluhopisy vysoké kvality (stupeň úvěrové kvality 2)

 

0210

Kryté dluhopisy vysoké kvality (třetí země, stupeň úvěrové kvality 1)

 

0220

Korporátní dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 1)

 

0230

Aktiva úrovně 2B

 

0240

Cenné papíry zajištěné aktivy

 

0250

Korporátní dluhové cenné papíry

 

0260

Akcie (hlavní akciový index)

 

0270

Závazné likviditní přísliby centrálních bank s omezeným použitím

 

0280

Kryté dluhopisy vysoké kvality (riziková váha 35 %)

 

0290

Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování

 

0300

Ostatní způsobilé finanční nástroje celkem

 


PŘÍLOHA II

PODÁVÁNÍ ZPRÁV INVESTIČNÍMI PODNIKY, KTERÉ NEJSOU MALÉ A NEPROPOJENÉ INVESTIČNÍ PODNIKY

Obsah

ČÁST I:

OBECNÉ POKYNY 68

1.

Struktura a konvence 68

1.1

Struktura 68

1.2

Konvence v oblasti číslování 68

1.3

Konvence v oblasti znamének 68

1.4

Obezřetnostní konsolidace 68

ČÁST II:

POKYNY K ŠABLONÁM 69

1.

KAPITÁL: VÝŠE, SLOŽENÍ, POŽADAVKY A VÝPOČET 69

1.1

Obecné poznámky 69

1.2.

I 01.00 – SLOŽENÍ KAPITÁLU (I 1) 69

1.2.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 69

1.3.

I 02.01 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (I 2.1) 76

1.3.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 76

1.4.

I 02.02 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY (I 2.2) 78

1.4.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 78

1.5.

I 03.00 – VÝPOČET POŽADAVKU DLE FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ (I 3) 78

1.5.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 78

1.6.

I 04.00 – VÝPOČTY CELKOVÉHO POŽADAVKU DLE K-FAKTORŮ (I 4) 81

1.6.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 81

2.

MALÉ A NEPROPOJENÉ INVESTIČNÍ PODNIKY 83

2.1.

I 05.00 – INTENZITA ČINNOSTI – PŘEZKUM PRAHOVÝCH HODNOT (I 5) 83

2.1.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 83

3.

POŽADAVKY DLE K-FAKTORŮ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI 86

3.2.

I 06.01 – SPRAVOVANÝ MAJETEK – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.1) 86

3.2.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 22

3.3.

I 06.02 – MĚSÍČNÍ SPRAVOVANÝ MAJETEK (I 6.2) 86

3.3.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 87

3.4.

I 06.03 – DRŽENÉ PENÍZE ZÁKAZNÍKŮ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.3) 87

3.4.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 88

3.5.

I 06.04 – PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÝCH DENNÍCH DRŽENÝCH PENĚZ ZÁKAZNÍKŮ (I 6.4) 89

3.5.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 89

3.6.

I 06.05 – MAJETEK V ÚSCHOVĚ A SPRÁVĚ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.5) 89

3.6.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 89

3.7.

I 06.06 – PRŮMĚRNÁ HODNOTA DENNÍHO MAJETKU V ÚSCHOVĚ A SPRÁVĚ CELKEM (I 6.6) 90

3.7.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 90

3.8.

I 06.07 – ZPRACOVANÉ POKYNY ZÁKAZNÍKŮ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.7) 91

3.8.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 91

3.9.

I 06.08 – PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÝCH DENNÍCH ZPRACOVANÝCH POKYNŮ ZÁKAZNÍKŮ (I 6.8) 93

3.9.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 91

3.10.

I 06.09 – K-FAKTOR ČISTÉ POZIČNÍ RIZIKO – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.9) 93

3.10.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 93

3.11.

I 06.10 – MARŽE POŽADOVANÁ PRO ÚČELY CLEARINGU – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.10) 94

3.11.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 94

3.12.

I 06.11 – SELHÁNÍ PROTISTRANY OBCHODU – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.11) 95

3.12.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 95

3.13.

I 06.12 – DENNÍ OBJEM OBCHODOVÁNÍ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.12) 96

3.13.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 96

3.14.

I 06.13 – PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO DENNÍHO OBJEMU OBCHODOVÁNÍ (I 6.13) 98

3.14.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 98

4.

PODÁVÁNÍ ZPRÁV O RIZIKU KONCENTRACE 98

4.1.

Obecné poznámky 98

4.2.

I 07.00 – K-CON – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I7) 99

4.2.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 99

4.3.

I 08.01 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRACE – DRŽENÉ PENÍZE ZÁKAZNÍKŮ (I 8.1) 99

4.3.1.

Pokyny týkající se jednotlivých sloupců 99

4.4.

I 08.02 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRACE – MAJETEK V ÚSCHOVĚ A SPRÁVĚ (I 8.2) 101

4.4.1.

Pokyny týkající se jednotlivých sloupců 101

4.5.

I 08.03 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRACE – ULOŽENÁ VLASTNÍ HOTOVOST CELKEM (I 8.3) 101

4.5.1.

Pokyny týkající se jednotlivých sloupců 101

4.6.

I 08.04 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRACE – ZISK CELKEM (I 8.4) 102

4.6.1.

Pokyny týkající se jednotlivých sloupců 102

4.7.

I 08.05 – EXPOZICE OBCHODNÍHO PORTFOLIA (I 8.5) 103

4.7.1.

Pokyny týkající se jednotlivých sloupců 103

4.8.

I 08.06 – INVESTIČNÍ PORTFOLIO A PODROZVAHOVÉ POLOŽKY (I 8.6) 104

4.8.1.

Pokyny týkající se jednotlivých sloupců 104

5.

POŽADAVKY NA LIKVIDITU 105

5.1

I 09.00 – POŽADAVKY NA LIKVIDITU (I 9) 105

5.1.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 106

ČÁST I:   OBECNÉ POKYNY

1.   Struktura a konvence

1.1   Struktura

1.

Rámec celkově sestává z následujících skupin informací:

a)

kapitál;

b)

výpočty kapitálových požadavků;

c)

výpočet požadavků dle fixních režijních nákladů;

d)

intenzita činnosti ve vztahu k podmínkám stanoveným v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033;

e)

výpočty požadavků dle K-faktorů;

f)

požadavky týkající se rizika koncentrace;

g)

požadavky na likviditu.

2.

Ke každé šabloně jsou uvedeny odkazy na právní předpisy. V této části tohoto nařízení jsou obsaženy další podrobné informace týkající se obecnějších aspektů podávání zpráv ke každé skupině šablon, pokyny ohledně specifických pozic a také pravidla pro ověřování.

1.2   Konvence v oblasti číslování

3.

Jestliže dokument odkazuje na sloupce, řádky a buňky šablon, řídí se označováním, které je stanoveno v bodech 4 až 7. Uvedené číselné kódy se běžně používají v pravidlech pro ověřování.

4.

V pokynech se používá tento obecný zápis: {šablona; řádek; sloupec}.

5.

V případě validací v rámci šablony, ve které jsou užity pouze údaje z této šablony, zápisy neodkazují na šablonu: {řádek; sloupec}.

6.

Má-li šablona pouze jeden sloupec, odkazuje se pouze na řádky: {šablona; řádek}.

7.

Hvězdičkou se označuje skutečnost, že u předem specifikovaných řádků či sloupců byla provedena validace.

1.3   Konvence v oblasti znamének

8.

Jakákoli částka, která zvyšuje kapitál nebo kapitálové požadavky nebo požadavky na likviditu, se vykazuje jako kladné číslo. Naopak jakákoli částka, která celkový kapitál nebo kapitálové požadavky snižuje, se vykazuje jako záporné číslo. Je-li před označením položky uvedeno záporné znaménko (–), předpokládá se, že u této položky nebude uvedeno kladné číslo.

1.4   Obezřetnostní konsolidace

9.

Pokud nebylo přiznáno osvobození, vztahují se na investiční podniky na individuálním i konsolidovaném základě nařízení (EU) 2019/2033 a směrnice (EU) 2019/2034 a požadavky na podávání zpráv obsažené v části sedmé nařízení (EU) 2019/2033. Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 11 nařízení (EU) 2019/2033 definuje konsolidovanou situaci jako situaci vyplývající z uplatnění požadavků nařízení (EU) 2019/2033 na skupinu investičního podniku, jako kdyby subjekty skupiny tvořily společně jediný investiční podnik. Na základě použití článku 7 nařízení (EU) 2019/2033 skupiny investičních podniků splní požadavky na podávání zpráv obsažené ve všech šablonách na základě jejich působnosti obezřetnostní konsolidace (která se může lišit od rozsahu jejich účetní konsolidace).

ČÁST II:   POKYNY K ŠABLONÁM

1.   KAPITÁL: VÝŠE, SLOŽENÍ, POŽADAVKY A VÝPOČET

1.1   Obecné poznámky

10.

Oddíl pojednávající o kapitálu obsahuje informace o kapitálu, který investiční podnik drží, a jeho kapitálových požadavcích. Obsahuje dvě šablony:

a)

šablona I 01.00 zahrnuje složení kapitálu, který drží investiční podnik: kmenového kapitálu tier 1 (CET1), vedlejšího kapitálu tier 1 (AT1) a kapitálu tier 2 (T2);

b)

šablony I 02.01 a I 02.02 zahrnují celkový kapitálový požadavek, trvalý minimální kapitálový požadavek, požadavek dle fixních režijních nákladů a celkový požadavek dle K-faktorů, případný dodatečný kapitálový požadavek a pokyny a přechodný kapitálový požadavek a kapitálové poměry;

c)

šablona I 03.00 obsahuje informace týkající se výpočtu požadavku dle fixních režijních nákladů;

d)

šablona I 04.00 obsahuje požadavky dle K-faktorů a výši faktoru.

11.

Položky v těchto šablonách se obecně uvádějí bez přechodných úprav. Znamená to, že číselné hodnoty (kromě případů, kdy je výslovně uveden přechodný kapitálový požadavek) se vypočítávají podle závěrečných ustanovení (tj. jako kdyby neexistovala přechodná ustanovení).

1.2.   I 01.00 – SLOŽENÍ KAPITÁLU (I 1)

1.2.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

KAPITÁL

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Kapitál investičního podniku je součtem jeho kapitálu tier 1 a tier 2.

0020

KAPITÁL TIER 1

Kapitál tier 1 je součtem kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1.

0030

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Článek 50 nařízení (EU) č. 575/2013.

0040

Zcela splacené kapitálové nástroje

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 27 až 31 nařízení (EU) č. 575/2013.

Zahrnují se kapitálové nástroje vzájemných institucí, družstev nebo podobných institucí (články 27 a 29 nařízení (EU) č. 575/2013).

Emisní ážio související s těmito nástroji není zahrnuto.

Zahrnují se kapitálové nástroje upsané veřejnými orgány v mimořádných situacích, jsou-li splněny všechny podmínky článku 31 nařízení (EU) č. 575/2013.

0050

Emisní ážio

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

Emisní ážio má stejný význam jako v použitelném účetním standardu.

Částka, která má být vykázána v této položce, je částí vztahující se k položce „Splacené kapitálové nástroje“.

0060

Nerozdělený zisk

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.

Nerozdělený zisk zahrnuje nerozdělený zisk z předchozího roku, k němuž se přičte způsobilý mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku.

Vykáže se celkový součet řádků 0070 a 0080.

0070

Nerozdělený zisk z předchozích let

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 123 a čl. 26 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.

V čl. 4 odst. 1 bodu 123 nařízení (EU) č. 575/2013 je nerozdělený zisk definován jako „zisky a ztráty z předchozích období po započtení hospodářského výsledku podle použitelného účetního rámce“.

0080

Způsobilý zisk

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 121 a čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.

Podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 je možno zahrnout do nerozděleného zisku mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku, a to s předchozím svolením příslušného orgánu, pokud jsou splněny určité podmínky.

0090

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013.

0100

Ostatní fondy

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 117 a čl. 26 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013.

Částka, která má být vykázána, musí být očištěna o veškeré daňové platby předvídatelné v době výpočtu.

0110

Menšinový podíl uznaný v kmenovém kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 84 odst. 1, čl. 85 odst. 1 a čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013

Součet všech částek menšinových podílů dceřiných podniků, který se zahrne do konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1.

0120

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

články 32 až 35 nařízení (EU) č. 575/2013.

0130

Ostatní fondy

Ustanovení čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033.

0140

(–) ODPOČTY OD KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

Vykáže se celkový součet řádku 0150 a řádků 0190 až 0280.

0150

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. f) a článku 42 nařízení (EU) č. 575/2013.

Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 držené vykazující institucí nebo skupinou ke dni vykazování. S výhradou výjimek uvedených v článku 42 nařízení (EU) č. 575/2013.

V tomto řádku se nevykazují držby akcií zahrnuté v položce „Nezpůsobilé kapitálové nástroje“.

Částka, která má být vykázána, zahrnuje emisní ážio související s vlastními akciemi.

0160

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. f) a článku 42 nařízení (EU) č. 575/2013

Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 držené investičním podnikem.

0170

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. f) a článku 42 nařízení (EU) č. 575/2013.

Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 držené investičním podnikem.

0180

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 114, čl. 36 odst. 1 písm. f) a článku 42 nařízení (EU) č. 575/2013.

0190

(–) Ztráty běžného účetního roku

Ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

0200

(–) Goodwill

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 113, čl. 36 odst. 1 písm. b) a článku 37 nařízení (EU) č. 575/2013.

0210

(–) Jiná nehmotná aktiva

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 115, čl. 36 odst. 1 písm. b) a čl. 37 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

Za jiná nehmotná aktiva se považují nehmotná aktiva podle použitelného účetního standardu bez goodwillu rovněž dle použitelného účetního standardu.

0220

(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.

0230

(–) Kvalifikovaná účast mimo finanční sektor přesahující 15 % kapitálu

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0240

(–) Celkové kvalifikované účastí v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, přesahující 60 % kapitálu

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0250

(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž investiční podnik nemá významnou investici

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013.

0260

(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má investiční podnik významnou investici

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) č. 575/2013.

0270

(–) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013.

0280

(–) Ostatní odpočty

Součet všech ostatních odpočtů v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, které nejsou zahrnuty v žádném z výše uvedených řádků 0150 až 0270.

0290

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

Tento řádek zahrnuje v příslušných případech součet těchto položek:

přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků (čl. 483 odst. 1, 2 a 3 a články 484 až 487 nařízení (EU) č. 575/2013),

přechodné úpravy provedené v důsledku dodatečných menšinových podílů (články 479 a 480 nařízení (EU) č. 575/2013),

ostatní přechodné úpravy kmenového kapitálu tier 1 (články 469 až 478 a článek 481 nařízení (EU) č. 575/2013): úpravy odpočtů od kmenového kapitálu tier 1 v důsledku přechodných ustanovení,

ostatní položky kmenového kapitálu tier 1 nebo odpočty od položky kmenového kapitálu tier 1, které nelze přiřadit do jednoho z řádků 0040 až 0280.

Tento řádek neslouží k zahrnutí kapitálových položek či odpočtů od kapitálu, na něž se nevztahuje nařízení (EU) 2019/2033 nebo nařízení (EU) č. 575/2013, do výpočtu ukazatelů kapitálové

0300

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Článek 61 nařízení (EU) č. 575/2013.

Vykáže se celkový součet řádků 0310 až 0330 a řádku 0410.

0310

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 51 písm. a) a článků 52, 53 a 54 nařízení (EU) č. 575/2013.

Částka, která má být vykázána, nezahrnuje emisní ážio související s těmito nástroji.

0320

Emisní ážio

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 51 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

Emisní ážio má stejný význam jako v použitelném účetním standardu.

Částka, která má být vykázána v této položce, je částí vztahující se k položce „Splacené kapitálové nástroje“.

0330

(–) ODPOČTY OD VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

Článek 56 nařízení (EU) č. 575/2013.

Vykáže se celkový součet řádku 0340 a řádků 0380 až 0400.

0340

(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. b), čl. 56 písm. a) a článku 57 nařízení (EU) č. 575/2013.

Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 držené investičním podnikem ke dni vykazování. S výhradou výjimek uvedených v článku 57 nařízení (EU) č. 575/2013.

Částka, která má být vykázána, zahrnuje emisní ážio související s vlastními akciemi.

0350

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 56 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

0360

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 56 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

0370

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 56 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

0380

(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž investiční podnik nemá významnou investici

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 56 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.

0390

(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má investiční podnik významnou investici

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 56 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013.

0400

(–) Ostatní odpočty

Součet všech ostatních odpočtů v souladu s článkem 56 nařízení (EU) č. 575/2013, které nejsou zahrnuty v žádném z výše uvedených řádků 0340 až 0390.

0410

Vedlejší kapitál tier 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

Tento řádek zahrnuje v příslušných případech součet těchto položek:

přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků (čl. 483 odst. 4 a 5 a články 484 až 487, články 489 a 491 nařízení (EU) č. 575/2013),

nástroje vydané dceřinými podniky a uznané ve vedlejším kapitálu tier 1 (články 83, 85 a 86 nařízení (EU) č. 575/2013): součet všech částek kvalifikovaného kapitálu tier 1 dceřiných podniků, který se zahrne do konsolidovaného vedlejšího kapitálu tier 1, včetně kapitálu vydaného jednotkou pro speciální účel (článek 83 nařízení (EU) č. 575/2013),

přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které byly vydány dceřinými podniky, ve vedlejším kapitálu tier 1 (článek 480 nařízení (EU) č. 575/2013), úpravy kvalifikovaného kapitálu tier 1 zahrnutého v konsolidovaném vedlejším kapitálu tier 1 provedené v důsledku přechodných ustanovení,

ostatní přechodné úpravy vedlejšího kapitálu tier 1 (články 472, 473a, 474, 475, 478 a 481 nařízení (EU) č. 575/2013): úpravy odpočtů v důsledku přechodných ustanovení,

odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího kapitálu tier 1, který se odečítá od kmenového kapitálu tier 1 v souladu s čl. 36 odst. 1 písm. j) nařízení (EU) č. 575/2013: vedlejší kapitál tier 1 nemůže být záporný, ale odpočty od položek vedlejšího kapitálu tier 1 mohou překročit výši položek dostupného vedlejšího kapitálu tier 1. Pokud k tomu dojde, tato položka představuje částku potřebnou ke zvýšení částky vykázané v řádku 0300 na nulu a rovná se převrácené hodnotě odpočtů od položek vedlejšího kapitálu tier 1, které přesahují výši vedlejšího kapitálu tier 1, zahrnutých jako ostatní odpočty v řádku 0280,

ostatní položky vedlejšího kapitálu tier 1 nebo odpočty od položky vedlejšího kapitálu tier 1, které nelze přiřadit do jednoho z řádků 0310 až 0400.

Tento řádek neslouží k zahrnutí kapitálových položek či odpočtů od kapitálu, na něž se nevztahuje nařízení (EU) 2019/2033 nebo nařízení (EU) č. 575/2013, do výpočtu ukazatelů kapitálové přiměřenosti.

0420

KAPITÁL TIER 2

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Článek 71 nařízení (EU) č. 575/2013.

Vykáže se celkový součet řádků 0430 až 0450 a řádku 0520.

0430

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 62 písm. a) a článků 63 a 65 nařízení (EU) č. 575/2013.

Částka, která má být vykázána, nezahrnuje emisní ážio související s těmito nástroji.

0440

Emisní ážio

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 62 písm. b) a článku 65 nařízení (EU) č. 575/2013.

Emisní ážio má stejný význam jako v použitelném účetním standardu.

Částka, která má být vykázána v této položce, je částí vztahující se k položce „Splacené kapitálové nástroje“.

0450

(–) ODPOČTY OD KAPITÁLU TIER 2 CELKEM

Článek 66 nařízení (EU) č. 575/2013.

0460

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 63 písm. b) bodu i), čl. 66 písm. a) a článku 67 nařízení (EU) č. 575/2013.

Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 držené vykazující institucí nebo skupinou ke dni vykazování. S výhradou výjimek uvedených v článku 67 nařízení (EU) č. 575/2013.

V tomto řádku se nevykazují držby akcií zahrnuté v položce „Nezpůsobilé kapitálové nástroje“.

Částka, která má být vykázána, zahrnuje emisní ážio související s vlastními akciemi.

0470

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

Ustanovení čl. 63 písm. b), čl. 66 písm. a) a článku 67 nařízení (EU) č. 575/2013.

0480

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 114, čl. 63 písm. b), čl. 66 písm. a) a článku 67 nařízení (EU) č. 575/2013.

0490

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 126, čl. 63 písm. b), čl. 66 písm. a) a článku 67 nařízení (EU) č. 575/2013.

0500

(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž investiční podnik nemá významnou investici

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 66 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.

0510

(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má investiční podnik významnou investici

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 27, čl. 66 písm. d) a článků 68, 69 a 79 nařízení (EU) č. 575/2013.

Kapitálové investice instituce do nástrojů kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru (ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 27 nařízení (EU) č. 575/2013), v nichž má investiční podnik významnou investici, se odečítají v plném rozsahu.

0520

Kapitál tier 2: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

Tento řádek zahrnuje v příslušných případech součet těchto položek:

přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2, pro něž platí zachování právních účinků (čl. 483 odst. 6 a 7 a články 484, 486, 488, 490 a 491 nařízení (EU) č. 575/2013),

nástroje vydané dceřinými podniky a uznané v kapitálu tier 2 (články 83, 87 a 88 nařízení (EU) č. 575/2013): součet všech částek kvalifikovaného kapitálu dceřiných podniků, který se zahrne do konsolidovaného kapitálu tier 2, včetně kvalifikovaného kapitálu tier 2 vydaného jednotkou pro speciální účel (článek 83 nařízení (EU) č. 575/2013),

přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které byly vydány dceřinými podniky, v kapitálu tier 2 (článek 480 nařízení (EU) č. 575/2013): úpravy kvalifikovaného kapitálu zahrnutého v konsolidovaném kapitálu tier 2 provedené v důsledku přechodných ustanovení,

ostatní přechodné úpravy kapitálu tier 2 (články 472, 473a, 476, 477, 478 a 481 nařízení (EU) č. 575/2013): úpravy odpočtů od kapitálu tier 2 v důsledku přechodných ustanovení,

odpočet od položek kapitálu tier 2, který přesahuje výši kapitálu tier 2, který se odečítá od vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s čl. 56 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013: kapitál tier 2 nemůže být záporný, ale odpočty od položek kapitálu tier 2 mohou překročit výši položek dostupného kapitálu tier 2. Pokud k tomu dojde, tato položka představuje částku potřebnou ke zvýšení částky vykázané v řádku 0420 na nulu,

ostatní položky kapitálu tier 2 nebo odpočty od položky kapitálu tier 2, které nelze přiřadit do jednoho z řádků 0430 až 0510.

Tento řádek neslouží k zahrnutí kapitálových položek či odpočtů od kapitálu, na něž se nevztahuje nařízení (EU) 2019/2033 nebo nařízení (EU) č. 575/2013, do výpočtu ukazatelů kapitálové přiměřenosti.

1.3.   I 02.01 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (I 2.1)

1.3.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Kapitálový požadavek

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka bez uplatnění čl. 57 odst. 3, 4 a 6 nařízení (EU) 2019/2033.

V tomto řádku se vykáže částka, jež je maximální částka vykázaná v řádcích 0020, 0030 a 0040.

0020

Trvalý minimální kapitálový požadavek

Článek 14 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka bez uplatnění čl. 57 odst. 3, 4 a 6 nařízení (EU) 2019/2033.

0030

Požadavek dle fixních režijních nákladů

Článek 13 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka bez uplatnění čl. 57 odst. 3, 4 a 6 nařízení (EU) 2019/2033.

0040

Celkový požadavek dle K-faktorů

Článek 15 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka bez uplatnění čl. 57 odst. 3, 4 a 6 nařízení (EU) 2019/2033.

0050–0100

Přechodné kapitálové požadavky

0050

Přechodný požadavek na základě kapitálových požadavků dle nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení čl. 57 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0060

Přechodný požadavek na základě požadavku dle fixních režijních nákladů

Ustanovení čl. 57 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0070

Přechodný požadavek pro investiční podniky, které dříve podléhaly požadavku na počáteční kapitál

Ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0080

Přechodný požadavek na základě požadavku na počáteční kapitál při udělení povolení

Ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0090

Přechodný požadavek pro investiční podniky, které nemají povolení poskytovat určité služby

Ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

0100

Přechodný požadavek na nejméně 250 000  EUR

Ustanovení čl. 57 odst. 6 nařízení (EU) 2019/2033.

0110–0130

Doplňkové položky

0110

Dodatečné kapitálové požadavky

Článek 40 směrnice (EU) 2019/2034.

Dodatečný kapitálový požadavek na základě procesu přezkumu a hodnocení.

0120

Pokyny k držení dodatečného kapitálu

Článek 41 směrnice (EU) 2019/2034.

Dodatečný kapitálový požadavek podle pokynů k držení dodatečného kapitálu.

0130

Celkový kapitálový požadavek

Celkový kapitálový požadavek investičního podniku se skládá ze součtu jeho kapitálových požadavků platných k referenčnímu datu, dodatečného kapitálového požadavku uvedeného v řádku 0110 a pokynů k držení dodatečného kapitálu uvedených v řádku 0120.

1.4.   I 02.02 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY (I 2.2)

1.4.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Poměr kmenového kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. a) a čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033.

Tato položka se vyjádří v procentech.

0020

Přebytek (+)/nedostatek (–) kmenového kapitálu tier 1

Tato položka uvádí přebytek nebo nedostatek kmenového kapitálu tier 1 v souvislosti s požadavkem uvedeným v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2019/2033 se pro tuto položku nezohlední.

0030

Poměr kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Tato položka se vyjádří v procentech.

0040

Přebytek (+)/nedostatek (–) kapitálu tier 1

Tato položka uvádí přebytek nebo nedostatek kapitálu tier 1 v souvislosti s požadavkem uvedeným v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2019/2033 se pro tuto položku nezohlední.

0050

Poměr kapitálu

Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. c) a čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Tato položka se vyjádří v procentech.

0060

Přebytek (+)/nedostatek (–) celkového kapitálu

Tato položka uvádí přebytek nebo nedostatek kapitálu v souvislosti s požadavkem uvedeným v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2019/2033 se pro tuto položku nezohlední.

1.5.   I 03.00 – VÝPOČET POŽADAVKU DLE FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ (I 3)

1.5.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Požadavek dle fixních režijních nákladů

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykázaná částka musí činit alespoň 25 % ročních fixních režijních nákladů předchozího roku (řádek 0020).

Pokud dojde k podstatné změně, je vykázanou částkou požadavek dle fixních režijních nákladů uložený příslušným orgánem v souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

V případech uvedených v čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 jsou vykázanou částkou předpokládané fixní režijní náklady běžného roku (řádek 0210).

0020

Roční fixní režijní náklady předchozího roku po rozdělení zisku

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Investiční podniky vykáží fixní režijní náklady předchozího roku po rozdělení zisku.

0030

Celkové náklady předchozího roku po rozdělení zisku

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka po rozdělení zisku.

0040

Z toho: fixní náklady vynaložené jménem investičních podniků třetími stranami

Pokud třetí stranám, včetně vázaných zástupců, vznikly jménem investičních podniků fixní náklady, které však nejsou zahrnuty do celkových nákladů v roční účetní závěrce uvedené v odstavci 1, přičtou se tyto fixní náklady k celkovým nákladům investičního podniku. Pokud je k dispozici rozčlenění nákladů třetí strany, investiční podnik připočte k číselné hodnotě představující celkové náklady pouze podíl těchto fixních nákladů, které se vztahují na investiční podnik. Pokud takové rozčlenění není k dispozici, investiční podnik připočte k číselné hodnotě představující celkové náklady pouze svůj podíl nákladů třetí strany, jenž vyplývá z obchodního plánu investičního podniku.

0050

(–) Celkové odpočty

Vedle položek k odpočtu uvedených v čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033 se od celkových nákladů odečítají také následující položky, pokud jsou v souladu s příslušným účetním rámcem zahrnuty do celkových nákladů:

a)

poplatky, provize makléřům a jiné platby hrazené ústředním protistranám, burzám a jiným obchodním místům a zprostředkujícím makléřům za účelem provádění, registrace nebo zúčtování transakcí, a to pouze v případě, že jsou přímo přeneseny na zákazníky a zákazníkům účtovány. Tyto položky nezahrnují poplatky a jiné zúčtovatelné částky nezbytné k zachování členství nebo plnění finančních závazků týkajících se sdílení ztrát vůči ústředním protistranám, burzám a jiným obchodním místům;

b)

úroky placené zákazníkům z peněz zákazníků, pokud není stanovena žádná povinnost jakéhokoli druhu tyto úroky platit;

c)

daňové výdaje, pokud jsou splatné ve vztahu k ročnímu zisku investičního podniku;

d)

ztráty z obchodování s finančními nástroji na vlastní účet;

e)

platby související s dohodami o převodu zisku a ztrát, podle nichž se investiční podnik zavazuje po vypracování roční účetní závěrky převést svůj roční výsledek mateřskému podniku;

f)

platby do rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013;

g)

náklady související s položkami, které již byly odečteny od kapitálu v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.

0060

(–) Bonusy pracovníků a jiné odměny

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Má se za to, že bonusy pracovníků a jiné odměny závisí na čistém zisku investičního podniku v příslušném roce, pokud jsou splněny obě tyto podmínky:

h)

bonusy pracovníků a jiné odměny, které mají být odečteny, již byly zaměstnancům vyplaceny v roce předcházejícím roku výplaty, nebo výplata bonusů pracovníků a jiných odměn zaměstnancům nebude mít žádný dopad na stav kapitálu podniku v roce výplaty;

i)

s ohledem na běžný rok a budoucí roky není podnik povinen udělovat nebo přidělovat žádné další bonusy nebo jiné platby ve formě odměn, pokud v daném roce nedosáhne čistého zisku.

0070

(–) Podíly zaměstnanců, řídících pracovníků a společníků na čistém zisku

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

Podíl zaměstnanců, řídících pracovníků a společníků na zisku se vypočítá na základě čistého zisku.

0080

(–) Jiná rozdělení zisku a pohyblivé složky odměny na základě volného uvážení podniku

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

0090

(–) Závazky ze sdílených provizí a poplatků

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

0100

(–) Poplatky, provize makléřům a jiné platby hrazené ústředním protistranám, které jsou účtovány zákazníkům

Poplatky, provize makléřům a jiné platby hrazené ústředním protistranám, burzám a jiným obchodním místům a zprostředkujícím makléřům za účelem provádění, registrace nebo zúčtování transakcí, a to pouze v případě, že jsou přímo přeneseny na zákazníky a zákazníkům účtovány. Tyto položky nezahrnují poplatky a jiné zúčtovatelné částky nezbytné k zachování členství nebo plnění finančních závazků týkajících se sdílení ztrát vůči ústředním protistranám, burzám a jiným obchodním místům;

0110

(–) Poplatky vázaným zástupcům

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) 2019/2033.

0120

(–) Úroky placené zákazníkům z peněz zákazníků na základě volného uvážení podniku

Úroky placené zákazníkům z peněz zákazníků, pokud není stanovena žádná povinnost jakéhokoli druhu tyto úroky platit;

0130

(–) Jednorázové výdaje vyplývající z jiné než běžné činnosti

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2019/2033.

0140

(–) Daňové náklady

Daňové náklady, pokud jsou splatné ve vztahu k ročnímu zisku investičního podniku.

0150

(–) Ztráty z obchodování s finančními nástroji na vlastní účet

Ztráty z obchodování s finančními nástroji na vlastní účet.

0160

(–) Dohody o převodu zisku a ztrát

Platby související s dohodami o převodu zisku a ztrát, podle nichž se investiční podnik zavazuje po vypracování roční účetní závěrky převést svůj roční výsledek mateřskému podniku.

0170

(–) Náklady na suroviny

Obchodníci s komoditami a emisními povolenkami si mohou odečíst náklady na suroviny v souvislosti s obchodováním investičního podniku s deriváty podkladové komodity.

0180

(–) Platby do rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika

Platby do rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013.

0190

(–) Náklady související s položkami, které již byly odečteny od kapitálu

Náklady související s položkami, které již byly odečteny od kapitálu v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.

0200

Předpokládané fixní režijní náklady běžného roku

Předpoklad fixních režijních nákladů běžného roku po rozdělení zisku.

0210

Výkyv fixních režijních nákladů (%)

Částka se vykáže jako absolutní hodnota:

[(předpokládané fixní režijní náklady běžného roku) – (roční fixní režijní náklady předchozího roku)]/(roční fixní režijní náklady předchozího roku).

1.6.   I 04.00 – VÝPOČTY CELKOVÉHO POŽADAVKU DLE K-FAKTORŮ (I 4)

1.6.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

CELKOVÝ POŽADAVEK DLE K-FAKTORŮ

Ustanovení čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Rizika pro zákazníka

Článek 16 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykázaná částka je součtem řádků 0030 až 0080.

0030

Spravovaný majetek

Ustanovení čl. 15 odst. 2 a článku 17 nařízení (EU) 2019/2033.

Spravovaný majetek zahrnuje jak správu portfolia s možností vlastního uvážení, tak poradenská ujednání bez možnosti vlastního uvážení.

0040

Držené peníze zákazníků – oddělené

Ustanovení čl. 15 odst. 2 a článku 18 nařízení (EU) 2019/2033.

0050

Držené peníze zákazníků – neoddělené

Ustanovení čl. 15 odst. 2 a článku 18 nařízení (EU) 2019/2033.

0060

Majetek v úschově a správě

Ustanovení čl. 15 odst. 2 a článku 19 nařízení (EU) 2019/2033.

0070

Zpracované pokyny zákazníků – hotovostní obchody

Ustanovení čl. 15 odst. 2 a čl. 20 odst. 1 a čl. 20 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0080

Zpracované pokyny zákazníků – obchody s deriváty

Ustanovení čl. 15 odst. 2 a čl. 20 odst. 1 a čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0090

Rizika pro trh

Ustanovení čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykázaná částka je součtem řádků 0100 až 0110.

0100

Požadavek na čisté poziční riziko dle K-faktorů

Článek 22 nařízení (EU) 2019/2033.

0110

Marže požadovaná pro účely clearingu

Ustanovení čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0120

Rizika pro podnik

Článek 24 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykázaná částka je součtem řádků 0130 až 0160.

0130

Selhání protistrany obchodu

Články 26 a 24 nařízení (EU) 2019/2033.

0140

Denní objem obchodování – hotovostní obchody

Pro účely výpočtu požadavků dle K-faktorů investiční podniky vykáží údaje pomocí koeficientu podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

V případě napjatých tržních podmínek v souladu s čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033 investiční podniky použijí upravený koeficient podle čl. 1 odst. 1 písm. a) regulačních technických norem k upřesnění úpravy koeficientů K-DTF.

Faktor denního objemu obchodování se vypočítá v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0150

Denní objem obchodování – obchody s deriváty

Pro účely výpočtu požadavků dle K-faktorů investiční podniky vykáží údaje pomocí koeficientu podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

V případě napjatých tržních podmínek v souladu s čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033 investiční podniky použijí upravený koeficient podle čl. 1 odst. 1 písm. b) regulačních technických norem k upřesnění úpravy koeficientů K-DTF.

Faktor denního objemu obchodování se vypočítá v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0160

Požadavek na riziko koncentrace dle K-faktorů

Ustanovení čl. 37 odst. 2 a článků 39 a 24 nařízení (EU) 2019/2033.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Výše faktoru

Investiční podniky vykáží částku, jež odpovídá každému z faktorů, před vynásobením každého faktoru odpovídajícím koeficientem.

0020

Požadavek dle K-faktorů

Vypočte se v souladu s články 16, 21 a 24 nařízení (EU) 2019/2033.

2.   MALÉ A NEPROPOJENÉ INVESTIČNÍ PODNIKY

2.1.   I 05.00 – INTENZITA ČINNOSTI – PŘEZKUM PRAHOVÝCH HODNOT (I 5)

2.1.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

(Kombinovaný) spravovaný majetek

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud je investiční podnik, který podává zprávu, součástí skupiny, vykazovaná hodnota se určí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny, podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Investiční podniky uvedou spravovaný majetek s možností vlastního uvážení i bez možnosti vlastního uvážení.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0020

(Kombinované) zpracované pokyny zákazníků – hotovostní obchody

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud je investiční podnik, který podává zprávu, součástí skupiny, vykazovaná hodnota se určí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny, podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0030

(Kombinované) zpracované pokyny zákazníků – obchody s deriváty

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud je investiční podnik, který podává zprávu, součástí skupiny, vykazovaná hodnota se určí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny, podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0040

Majetek v úschově a správě

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0050

Držená hotovost zákazníků

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0060

Denní objem obchodování – hotovostní obchody a obchody s deriváty

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0070

Čisté poziční riziko

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0080

Marže požadovaná pro účely clearingu

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0090

Selhání protistrany obchodu

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0100

(Kombinovaná) rozvahová i podrozvahová bilanční suma

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud je investiční podnik, který podává zprávu, součástí skupiny, vykazovaná hodnota se určí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny, podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0110

Kombinované celkové hrubé roční výnosy

Ustanovení čl. 12 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud je investiční podnik, který podává zprávu, součástí skupiny, vykazovaná hodnota se určí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny, podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0120

Celkové hrubé roční výnosy

Hodnota celkových ročních hrubých výnosů bez hrubých výnosů vytvořených v rámci skupiny podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0130

(–) Část hrubých ročních výnosů uvnitř skupiny

Hodnota hrubých výnosů vytvořených v rámci skupiny investičního podniku podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0140

Z toho: výnosy z přijímání a předávání pokynů

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.

0150

Z toho: výnosy z provádění pokynů zákazníků

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.

0160

Z toho: výnosy z obchodování na vlastní účet

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.

0170

Z toho: výnosy ze správy portfolií

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.

0180

Z toho: výnosy z investičního poradenství

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.

0190

Z toho: výnosy z upsání finančních nástrojů nebo umístění finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.

0200

Z toho: výnosy z umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.

0210

Z toho: výnosy z provozování mnohostranného obchodního systému

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.

0220

Z toho: výnosy z provozování organizovaného obchodního systému

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.

0230

Z toho: výnosy z ukládání a správy finančních nástrojů

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU.

0240

Z toho: výnosy z poskytování úvěrů nebo půjček investorům

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU.

0250

Z toho: výnosy z poradenské činnosti podnikům v oblasti struktury kapitálu, průmyslové strategie a souvisejících záležitostí a poradenství a služeb týkajících se fúzí a nákupu podniků

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU.

0260

Z toho: výnosy z měnových služeb

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU.

0270

Z toho: investiční výzkum a finanční analýza

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU.

0280

Z toho: výnosy ze služeb souvisejících s upisováním

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU.

0290

Z toho: investiční služby a doplňkové činnosti související s podkladovým aktivem derivátů

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU.

3.   POŽADAVKY DLE K-FAKTORŮ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI

3.1.   Obecné poznámky

12.

V šabloně I 06.00 má každý z K-faktorů AUM, ASA, CMH, COH a DTF dvě určené tabulky.

13.

První tabulka obsahuje ve sloupcích informace týkající se „výše faktoru“ pro každý měsíc čtvrtletí, za které se podává zpráva. Výše faktoru je hodnota, která se používá pro výpočet každého K-faktoru před použitím koeficientu z tabulky 1 v čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

14.

Druhá tabulka obsahuje podrobné informace nezbytné k výpočtu výše faktoru.

V případě AUM vykazovaná výše odpovídá hodnotě spravovaného majetku k poslednímu dni v měsíci podle článku 17 nařízení (EU) 2019/2033.

V případě CMH, ASA, COH a DTF vykazovaná hodnota odpovídá průměru denní hodnoty příslušného ukazatele za měsíc.

3.2.   I 06.01 – SPRAVOVANÝ MAJETEK – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.1)

3.2.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Spravovaný majetek celkem (průměrné částky)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 27 nařízení (EU) 2019/2033.

Celková hodnota AUM jako aritmetický průměr podle čl. 17 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033. Vykázaná hodnota je součtem řádků 0020 a 0040.

0020

Z toho: spravovaný majetek – správa portfolia s možností vlastního uvážení

Celková výše majetku, v souvislosti s nímž investiční podnik poskytuje službu správy portfolia podle čl. 4 odst. 1 bodu 8 směrnice 2014/65/EU, jež se vypočítá podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0030

Z toho: spravovaný majetek formálně přenesený na jiný subjekt

Ustanovení čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0040

Spravovaný majetek – poradenství průběžné povahy bez možnosti vlastního uvážení

Celková výše majetku, v souvislosti s nímž investiční podnik průběžně a bez možnosti vlastního uvážení poskytuje službu investičního poradenství podle čl. 4 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/65/EU.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Výše faktoru – měsíc t

AUM ke konci třetího měsíce (tj. posledního) čtvrtletí, za které se zpráva podává.

0020

Výše faktoru – měsíc t–1

AUM za druhý měsíc čtvrtletí, za které se zpráva podává.

0030

Výše faktoru – měsíc t–2

AUM za první měsíc čtvrtletí, za které se zpráva podává.

3.3.   I 06.02 – MĚSÍČNÍ SPRAVOVANÝ MAJETEK (I 6.2)

3.3.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Celkový měsíční spravovaný majetek

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 27 nařízení (EU) 2019/2033.

Celkový měsíční spravovaný majetek k poslednímu obchodnímu dni příslušného měsíce podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykázaná částka v tomto řádku je součtem řádků 0020 a 0040.

0020

Měsíční spravovaný majetek – správa portfolia s možností vlastního uvážení

Vykáže se částka představující měsíční majetek, v souvislosti s nímž investiční podnik poskytuje službu správy portfolia podle čl. 4 odst. 1 bodu 8 směrnice 2014/65/EU k poslednímu obchodnímu dni příslušného měsíce podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0030

Z toho: majetek formálně přenesený na jiný subjekt

Ustanovení čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Měsíční majetek, jehož správou byl formálně pověřen jiný subjekt, vykázaný k poslednímu obchodnímu dni příslušného měsíce.

0040

Měsíční spravovaný majetek – poradenství průběžné povahy bez možnosti vlastního uvážení

Celková výše majetku, v souvislosti s nímž investiční podnik průběžně a bez možnosti vlastního uvážení poskytuje službu investičního poradenství podle čl. 4 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/65/EU, vykázaná k poslednímu obchodnímu dni příslušného měsíce.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0140

Hodnoty ke konci měsíce

Vykáží se hodnoty k poslednímu obchodnímu dni příslušného měsíce podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

3.4.   I 06.03 – DRŽENÉ PENÍZE ZÁKAZNÍKŮ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.3)

3.4.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Držené peníze zákazníků – oddělené (průměrné částky)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodů 28 a 49 nařízení (EU) 2019/2033 a článku 1 regulačních technických norem pojednávající o definici odděleného účtu (čl. 15 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033).

Vykázaná hodnota je aritmetickým průměrem denních hodnot CMH, pokud jsou peníze zákazníků drženy na oddělených účtech podle čl. 18 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Držené peníze zákazníků – neoddělené (průměrné částky)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 28 a 49 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykázaná hodnota je aritmetickým průměrem denních hodnot CMH, pokud nejsou peníze zákazníků drženy na oddělených účtech podle čl. 18 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Výše faktoru – měsíc t

CMH ke konci třetího měsíce (tj. posledního) čtvrtletí, kterého se zpráva týká.

Tato částka se vypočítá jako aritmetický průměr denních částek v období uvedeném v čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Výše faktoru – měsíc t–1

CMH ke konci druhého měsíce čtvrtletí, za které se zpráva podává.

Tato částka se vypočítá jako aritmetický průměr denních částek v období uvedeném v čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0030

Výše faktoru – měsíc t–2

CMH ke konci prvního měsíce čtvrtletí, za které se zpráva podává.

Tato částka se vypočítá jako aritmetický průměr denních částek v období uvedeném v čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

3.5.   I 06.04 – PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÝCH DENNÍCH DRŽENÝCH PENĚZ ZÁKAZNÍKŮ (I 6.4)

3.5.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Celkové denní držené peníze zákazníků – oddělené

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodů 28 a 49 nařízení (EU) 2019/2033 a regulační technické normy pojednávající o definici odděleného účtu (čl. 15 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033).

Vykázaná hodnota je měsíčním průměrem celkových denních držených peněz zákazníků, pokud jsou peníze zákazníků drženy na oddělených účtech podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Celkové denní držené peníze zákazníků – neoddělené

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 28 a 49 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykázaná hodnota je měsíčním průměrem celkových denních držených peněz zákazníků, pokud nejsou peníze zákazníků drženy na oddělených účtech podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0080

Měsíční průměrné hodnoty celkových denních držených peněz zákazníků

Investiční podniky vykáží každý měsíc průměrnou měsíční hodnotu celkových denních držených peněz zákazníků měřených ke konci každého obchodního dne podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

3.6.   I 06.05 – MAJETEK V ÚSCHOVĚ A SPRÁVĚ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.5)

3.6.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Majetek v úschově a správě celkem (průměrné částky)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 29 nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 5 odst. 1 regulačních technických norem upřesňujících metody pro měření K-faktorů (čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033).

Celková hodnota ASA jako klouzavý průměr hodnoty celkového denního majetku v úschově a správě, která se stanoví na konci každého obchodního dne za předchozích devět měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce, podle čl. 19 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Z toho: reálná hodnota finančního nástroje (úroveň 2)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) regulačních technických norem upřesňujících metody pro měření K-faktorů (čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033).

Finanční nástroje úrovně 2 oceněné podle IFRS 13.81.

0030

Z toho: reálná hodnota finančního nástroje (úroveň 3)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) regulačních technických norem upřesňujících metody pro měření K-faktorů (čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033).

Ocenění na základě nepozorovatelných vstupů za použití nejlepších dostupných informací IFRS 13.86.

0040

Z toho: majetek formálně přenesený na jiný finanční subjekt

Ustanovení čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Hodnota majetku, jehož úschova a správa byla formálně přenesena na jiný finanční subjekt, jako aritmetický průměr podle čl. 19 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.

0050

Z toho: majetek jiného finančního subjektu, který jej formálně přenesl na investiční podnik

Ustanovení čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Hodnota majetku jiného finančního subjektu, který formálně přenesl jeho úschovu a správu na investiční podnik, jako aritmetický průměr podle čl. 19 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Výše faktoru – měsíc t

ASA ke konci třetího měsíce (tj. posledního) čtvrtletí, za které se zpráva podává.

0020

Výše faktoru – měsíc t–1

ASA ke konci druhého měsíce čtvrtletí, za které se zpráva podává.

0030

Výše faktoru – měsíc t–2

ASA ke konci prvního měsíce čtvrtletí, za které se zpráva podává.

3.7.   I 06.06 – PRŮMĚRNÁ HODNOTA DENNÍHO MAJETKU V ÚSCHOVĚ A SPRÁVĚ CELKEM (I 6.6)

3.7.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Majetek v úschově a správě

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 29 nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 5 odst. 1 regulačních technických norem upřesňujících metody pro měření K-faktorů (čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033).

Vykáže se hodnota odpovídající měsíčnímu průměru celkového denního majetku v úschově a správě podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Z toho: reálná hodnota finančního nástroje (úroveň 2)

Ustanovení čl. 5 odst. 2 regulačních technických norem upřesňujících metody pro měření K-faktorů (čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033).

Finanční nástroje úrovně 2 oceněné podle IFRS 13.81.

0030

Z toho: reálná hodnota finančního nástroje (úroveň 3)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) regulačních technických norem upřesňujících metody pro měření K-faktorů (čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033).

Ocenění na základě nepozorovatelných vstupů za použití nejlepších dostupných informací IFRS 13.86.

0040

Z toho: majetek formálně přenesený na jiný finanční subjekt

Ustanovení čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se hodnota odpovídající měsíčnímu průměru celkového denního majetku, jehož úschova a správa byla formálně přenesena na jiný finanční subjekt podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0050

Z toho: majetek jiného finančního subjektu, který jej formálně přenesl na investiční podnik

Ustanovení čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se hodnota odpovídající měsíčnímu průměru celkového denního majetku jiného finančního subjektu, který jeho úschovu a správu formálně přenesl na investiční podnik podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0080

Měsíční průměrné hodnoty celkového denního majetku v úschově a správě

Investiční podniky vykáží každý měsíc průměrnou denní hodnotu celkového denního majetku v úschově a správě, která se stanoví na konci každého obchodního dne, podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

3.8.   I 06.07 – ZPRACOVANÉ POKYNY ZÁKAZNÍKŮ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.7)

3.8.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Zpracované pokyny zákazníků – hotovostní obchody (průměrné částky)

Hodnota COH – hotovostních obchodů podle čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) 2019/2033 a stanovená podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Investiční podniky vykazují aritmetický průměr výše COH – hotovostních obchodů za předchozích šest měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce, podle čl. 20 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033, která se měří podle čl. 20 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Z toho: provádění pokynů zákazníků

COH pro hotovostní obchody, v souvislosti s nimiž investiční podnik poskytuje službu provádění pokynů zákazníků podle čl. 4 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/65/EU.

Vykazuje se aritmetický průměr hodnoty COH za předchozích šest měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce, podle čl. 20 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.

0030

Z toho: přijímání a předávání pokynů zákazníků

COH pro hotovostní obchody, v souvislosti s nimiž investiční podnik poskytuje službu přijímání a předávání pokynů zákazníků.

Vykazuje se aritmetický průměr hodnoty COH za předchozích šest měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce, podle čl. 20 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.

0040

Zpracované pokyny zákazníků – deriváty (průměrné částky)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) 2019/2033.

Investiční podniky vykazují aritmetický průměr výše COH – derivátů za předchozích šest měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce, podle čl. 20 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033, která se měří podle čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0050

Z toho: provádění pokynů zákazníků

COH pro deriváty, v souvislosti s nimiž investiční podnik poskytuje službu provádění pokynů zákazníků podle čl. 4 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/65/EU.

Vykazuje se aritmetický průměr hodnoty COH za předchozích šest měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce, podle čl. 20 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.

0060

Z toho: přijímání a předávání pokynů zákazníků

COH pro deriváty, v souvislosti s nimiž investiční podnik poskytuje službu přijímání a předávání pokynů zákazníků.

Vykazuje se aritmetický průměr hodnoty COH za předchozích šest měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce, podle čl. 20 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Výše faktoru – měsíc t

Hodnota COH ke konci třetího měsíce (posledního) čtvrtletí, kterého se zpráva týká.

0020

Výše faktoru – měsíc t–1

Hodnota COH ke konci druhého měsíce čtvrtletí, za které se zpráva podává.

0030

Výše faktoru – měsíc t–2

Hodnota COH ke konci prvního měsíce čtvrtletí, za které se zpráva podává.

3.9.   I 06.08 – PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÝCH DENNÍCH ZPRACOVANÝCH POKYNŮ ZÁKAZNÍKŮ (I 6.8)

3.9.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Celkové denní zpracované pokyny zákazníků – hotovostní obchody

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) 2019/2033.

Průměrná hodnota celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků (hotovostních obchodů) za příslušný měsíc podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033, jež se měří podle čl. 20 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Z toho: provádění pokynů zákazníků

Průměrná hodnota celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků pro hotovostní obchody, v souvislosti s nimiž investiční podnik poskytuje službu provádění pokynů zákazníků podle čl. 4 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/65/EU.

0030

Z toho: přijímání a předávání pokynů zákazníků

Průměrná hodnota celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků pro hotovostní obchody, v souvislosti s nimiž investiční podnik poskytuje službu přijímání a předávání pokynů zákazníků.

0040

Celkové denní zpracované pokyny zákazníků – deriváty

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) 2019/2033.

Průměrná hodnota celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků (derivátů) za příslušný měsíc podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033, jež se měří podle čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0050

Z toho: provádění pokynů zákazníků

Průměrná hodnota celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků pro deriváty, v souvislosti s nimiž investiční podnik poskytuje službu provádění pokynů zákazníků podle čl. 4 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/65/EU.

0060

Z toho: přijímání a předávání pokynů zákazníků

Průměrná hodnota celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků pro deriváty, v souvislosti s nimiž investiční podnik poskytuje službu přijímání a předávání pokynů zákazníků.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0050

Měsíční průměrné hodnoty celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků

Investiční podniky vykazují každý měsíc průměrnou měsíční hodnotu celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků podle čl. 20 odst. 1.

3.10.   I 06.09 – K-FAKTOR ČISTÉ POZIČNÍ RIZIKO – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.9)

3.10.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Standardizovaný přístup celkem

Ustanovení čl. 22 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Pozice, pro které je kapitálový požadavek stanoven v souladu s kapitolami 2, 3 nebo 4 hlavy IV části třetí nařízení (EU) č. 575/2013.

0020

Poziční riziko

Ustanovení čl. 22 písm. a) a čl. 21 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033.

Pozice v obchodním portfoliu, pro které je kapitálový požadavek pro poziční riziko stanoven v souladu s kapitolou 2 hlavy IV části třetí nařízení (EU) č. 575/2013.

0030

Kapitálové nástroje

Ustanovení čl. 22 písm. a) a čl. 21 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033.

Pozice v obchodním portfoliu v kapitálových nástrojích, pro které je kapitálový požadavek stanoven v souladu s oddílem 3 kapitoly 2 hlavy IV části třetí nařízení (EU) č. 575/2013.

0040

Dluhové nástroje

Ustanovení čl. 22 písm. a) a čl. 21 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033.

Pozice v obchodním portfoliu v dluhových nástrojích, pro které je kapitálový požadavek stanoven v souladu s oddílem 2 kapitoly 2 hlavy IV části třetí nařízení (EU) č. 575/2013.

0050

Z toho: sekuritizace

Ustanovení čl. 22 písm. a) a čl. 21 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033.

Pozice v sekuritizovaných nástrojích podle článku 337 nařízení (EU) č. 575/2013 a pozice v portfoliu obchodování s korelací podle článku 338 nařízení (EU) č. 575/2013.

0055

Zvláštní přístup pro poziční riziko u subjektů kolektivního investování

Ustanovení čl. 22 písm. a) a čl. 21 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033.

Celkový objem rizikové expozice u pozic v subjektech kolektivního investování, pokud se kapitálové požadavky vypočtou podle čl. 348 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 buďto ihned, nebo v důsledku stropu vymezeného v čl. 350 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013. V nařízení (EU) č. 575/2013 není výslovně stanoveno zařazení těchto pozic k úrokovému riziku, nebo akciovému riziku.

Uplatňuje-li se zvláštní přístup podle první věty čl. 348 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazuje se částka ve výši 32 % čisté pozice dotčené expozice subjektů kolektivního investování.

Uplatňuje-li se zvláštní přístup podle druhé věty čl. 348 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazuje se nižší z těchto dvou hodnot: 32 % čisté pozice příslušné expozice subjektů kolektivního investování a rozdíl mezi 40 % této čisté pozice a kapitálovými požadavky vyplývajícími z měnového rizika, které souvisí s expozicí subjektů kolektivního investování.

0060

Měnové riziko

Ustanovení čl. 22 písm. a) a čl. 21 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2019/2033.

Pozice vystavené měnovému riziku, pro které je kapitálový požadavek stanoven v souladu s kapitolou 3 hlavy IV části třetí nařízení (EU) č. 575/2013.

0070

Komoditní riziko

Ustanovení čl. 22 písm. a) a čl. 21 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2019/2033.

Pozice vystavené komoditnímu riziku, pro které je kapitálový požadavek stanoven v souladu s kapitolou 4 hlavy IV části třetí nařízení (EU) č. 575/2013.

0080

Metoda interních modelů

Ustanovení čl. 57 odst. 2 a čl. 21 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2019/2033.

Pozice v obchodním portfoliu a pozice v investičním portfoliu vystavené měnovému riziku nebo komoditnímu riziku, pro které je kapitálový požadavek stanoven v souladu s kapitolou 5 hlavy IV části třetí nařízení (EU) č. 575/2013.

3.11.   I 06.10 – MARŽE POŽADOVANÁ PRO ÚČELY CLEARINGU – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.10)

15.

V této šabloně vykazují podniky obchodující na vlastní účet všechny členy clearingového systému způsobilých ústředních protistran, na jejichž odpovědnost probíhá provádění a vypořádání obchodů podniku.

3.11.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Sloupec

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0030

Člen clearingového systému

0010

Název/jméno

Investiční podniky vykazují názvy/jména všech členů clearingového systému způsobilých ústředních protistran, na jejichž odpovědnost probíhá provádění a vypořádání obchodů podniku obchodujícího na vlastní účet.

0020

Kód

Kód jakožto součást identifikátoru řádku musí být jedinečný pro každý vykazovaný subjekt. U investičních podniků se jako kód použije identifikační kód právnické osoby (kód LEI). U jiných subjektů se použije kód LEI nebo případně vnitrostátní kód, není-li kód LEI k dispozici. Kód je jedinečný a používá se trvale a ve všech šablonách jednotně. V poli pro kód musí být vždy uvedena nějaká hodnota.

0030

Typ kódu

Typ kódu vykázaný ve sloupci 0020 se uvede jako „typ kódu LEI“ nebo „typ vnitrostátního kódu“.

0040–0060

Příspěvek k celkové marži požadované na denní bázi

Investiční podniky vykazují informace za tři dny během předcházejících tří měsíců, kdy byla vypočtena nejvyšší, druhá nejvyšší a třetí nejvyšší výše celkové marže požadované na denní bázi podle čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Investiční podnik v šabloně uvede všechny členy clearingového systému, kteří byli alespoň v jeden z těchto dnů použiti.

Příspěvek k celkové marži požadované na denní bázi se vykazuje jako částka před vynásobením koeficientem 1,3 podle čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0040

Příspěvek k celkové marži požadované na denní bázi – v den nejvyšší výše celkové požadované marže

0050

Příspěvek k celkové marži požadované na denní bázi – v den druhé nejvyšší výše celkové požadované marže

0060

Příspěvek k celkové marži požadované na denní bázi – v den třetí nejvyšší výše celkové požadované marže

3.12.   I 06.11 – SELHÁNÍ PROTISTRANY OBCHODU – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.11)

3.12.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0080

Členění podle metody pro určení hodnoty expozice

0010

Použití nařízení (EU) 2019/2033: K-TCD

Článek 26 nařízení (EU) 2019/2033.

Expozice, pro které se kapitálový požadavek vypočítá jako K-TCD v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Alternativní přístupy: Hodnota expozice určená podle nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení čl. 25 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.

Expozice, pro které je hodnota expozice určena podle nařízení (EU) č. 575/2013 a jejichž související kapitálové požadavky se vypočítají vynásobením hodnoty expozice rizikovým faktorem uvedeným v tabulce 2 v článku 26 nařízení (EU) 2019/2033.

0030

SA-CCR

Článek 274 nařízení (EU) č. 575/2013.

0040

Zjednodušený přístup SA-CCR

Článek 281 nařízení (EU) č. 575/2013.

0050

Metoda původní expozice

Článek 282 nařízení (EU) č. 575/2013.

0060

Alternativní přístupy: Použití rámce nařízení (EU) č. 575/2013 v plném rozsahu

Ustanovení čl. 25 odst. 4 druhého pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.

Expozice, pro které jsou hodnota expozice a kapitálové požadavky určeny v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.

0070

Doplňková položka: Složka úvěrové úpravy v ocenění

Ustanovení čl. 25 odst. 5 a článku 26 nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud instituce uplatňují přístup podle článku 26 nařízení (EU) 2019/2033 nebo uplatňují výjimku z čl. 26 odst. 5 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033, určí se složka CVA jako rozdíl mezi příslušnou částkou po uplatnění CVA faktoru a příslušnou částkou před uplatněním CVA faktoru.

Pokud instituce uplatňují výjimku z čl. 25 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (EU) 2019/2033, určí se složka CVA v souladu s hlavou VI části třetí nařízení (EU) č. 575/2013.

0080

Z toho: vypočteno v souladu s rámcem nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení čl. 25 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (EU) 2019/2033.

0090–0110

Členění podle druhu protistrany

Členění protistran vychází z druhů protistran uvedených v tabulce 2 v článku 26 nařízení (EU) 2019/2033.

0090

Ústřední vlády, centrální banky a subjekty veřejného sektoru

0100

Úvěrové instituce a investiční podniky

0110

Ostatní protistrany


Sloupec

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Požadavek dle K-faktorů

Kapitálový požadavek se vykáže podle výpočtu v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2019/2033 nebo příslušnými ustanoveními nařízení (EU) č. 575/2013.

0020

Hodnota expozice

Hodnota expozice vypočtená v souladu s článkem 27 nařízení (EU) 2019/2033 nebo příslušnými ustanoveními nařízení (EU) č. 575/2013.

0030

Reprodukční náklady (RC)

Článek 28 nařízení (EU) 2019/2033.

0040

Potenciální budoucí expozice (PFE)

Článek 29 nařízení (EU) 2019/2033.

0050

Kolaterál

Ustanovení čl. 30 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se hodnota představující hodnotu kolaterálu použitá pro výpočet hodnoty expozice, a tedy případně hodnota po uplatnění koeficientu volatility a koeficientu volatility pro nesoulad měn podle čl. 30 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2019/2033.

3.13.   I 06.12 – DENNÍ OBJEM OBCHODOVÁNÍ – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I 6.12)

3.13.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Celkový denní objem obchodování – hotovostní obchody (průměrné částky)

Investiční podniky vykazují aritmetický průměr výše DTF – hotovostních obchodů za zbývajících šest měsíců podle čl. 33 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033, která se měří podle čl. 33 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Částka vykázaná v této buňce zohlední čl. 33 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Celkový denní objem obchodování – obchody s deriváty (průměrné částky)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

Investiční podniky vykazují aritmetický průměr výše DTF – obchodů s deriváty za zbývajících šest měsíců podle čl. 33 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/2033, která se měří podle čl. 33 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

Částka vykázaná v této buňce zohlední čl. 33 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Průměrná výše faktoru – měsíc t

Hodnota DTF ke konci třetího měsíce (posledního) čtvrtletí, kterého se zpráva týká.

0020

Průměrná výše faktoru – měsíc t–1

Hodnota DTF ke konci druhého měsíce čtvrtletí, za které se zpráva podává.

0030

Průměrná výše faktoru – měsíc t–2

Hodnota DTF ke konci prvního měsíce čtvrtletí, za které se zpráva podává.

3.14.   I 06.13 – PRŮMĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉHO DENNÍHO OBJEMU OBCHODOVÁNÍ (I 6.13)

3.14.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Denní objem obchodování – hotovostní obchody

Průměrná hodnota celkového denního objemu obchodování (hotovostních obchodů) za příslušný měsíc podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033, jež se měří podle čl. 33 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Denní objem obchodování – obchody s deriváty

Průměrná hodnota celkového denního objemu obchodování (obchodů s deriváty) za příslušný měsíc podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033, jež se měří podle čl. 33 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.


Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0080

Měsíční průměrné hodnoty celkového denního objemu obchodování

Investiční podniky vykáží v každém příslušném sloupci měsíce průměrnou měsíční hodnotu celkového denního objemu obchodování měřenou během každého obchodního dne podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

4.   PODÁVÁNÍ ZPRÁV O RIZIKU KONCENTRACE

4.1.   Obecné poznámky

16.

Podávání zpráv o riziku koncentrace zahrnuje informace o rizicích koncentrace, kterým je investiční podnik vystaven prostřednictvím pozic v obchodním portfoliu v důsledku selhání protistran. Na základě toho se vypočítá K-CON, dodatečný kapitálový požadavek v důsledku expozic, které má investiční podnik ve své rozvaze. Tento výpočet je v souladu s definicí „rizika koncentrace“ obsaženou v čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení (EU) 2019/2033, který uvádí, že: „rizikem koncentrace“ či „CON“ (concentration risk) se rozumí expozice v obchodním portfoliu investičního podniku vůči zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, jejíž hodnota přesahuje limity uvedené v čl. 37 odst. 1.

17.

Podávání zpráv o riziku koncentrace rovněž zahrnuje informace o:

i.

penězích zákazníků;

ii.

majetku zákazníků;

iii.

vlastní hotovosti podniku;

iv.

zisku od zákazníků;

v.

pozicích v obchodním portfoliu;

vi.

expozicích vypočtených s přihlédnutím k aktivům a podrozvahovým položkám neevidovaným v obchodním portfoliu.

18.

Ačkoli znění čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033 také zmiňuje pojem „riziko koncentrace“, nejsou definice tohoto pojmu obsažená v čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení (EU) 2019/2033 ani limity stanovené v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 slučitelné s položkami popsanými v čl. 54 odst. 2 písm. b) až e) nařízení (EU) 2019/2033. Z tohoto důvodu se požadované podávání zpráv zaměřuje na pět nejvýznamnějších pozic, jsou-li k dispozici, s ohledem na každý z bodů i) až vi) odstavce 19, které jsou drženy konkrétní institucí, zákazníkem nebo jiným subjektem. Toto podávání zpráv umožňuje příslušným orgánům lépe porozumět rizikům, kterým by investiční podniky mohly být díky nim vystaveny.

19.

Podávání zpráv o riziku koncentrace zahrnuje šablony I 07.00 a I 08.00 a podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033 podniky, které splňují podmínky pro to, aby mohly být považovány za malé a nepropojené investiční podniky, stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033, nejsou povinny v tomto ohledu podávat žádné zprávy.

4.2.   I 07.00 – K-CON – DOPLŇUJÍCÍ PODROBNOSTI (I7)

4.2.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0060

Identifikace protistrany

Investiční podnik uvede identifikaci protistran nebo ekonomicky spjaté skupiny klientů, vůči nimž má expozici přesahující limity stanovené v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0010

Kód

Kód jakožto součást identifikátoru řádku musí být jedinečný pro každý vykazovaný subjekt. V případě investičních podniků a pojišťoven se použije kód LEI. U jiných subjektů se použije kód LEI nebo případně vnitrostátní kód, není-li kód LEI k dispozici. Kód je jedinečný a používá se trvale a ve všech šablonách jednotně. V poli pro kód musí být vždy uvedena nějaká hodnota.

0020

Typ kódu

Investiční podniky označí typ kódu vykázaného ve sloupci 0010 jako „typ kódu LEI“ nebo „typ vnitrostátního kódu“.

Typ kódu se vykazuje vždy.

0030

Název/jméno

Pokud se podává zpráva o ekonomicky spjaté skupině klientů, název musí odpovídat názvu mateřského podniku. Ve všech ostatních případech název odpovídá jednotlivé protistraně.

0040

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Investiční podnik uvede „1“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči jednotlivým klientům nebo „2“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů.

0050

Druh protistrany

Investiční podnik podává zprávu pro každou expozici, pokud je spojena s:

1. úvěrovou institucí nebo ekonomicky spjatou skupinou klientů, která zahrnuje úvěrovou instituci;

2. investičním podnikem nebo ekonomicky spjatou skupinou klientů, která zahrnuje investiční podnik;

3. jinou institucí než úvěrovou institucí nebo jiným podnikem než investičním podnikem nebo ekonomicky spjatou skupinou klientů, která zahrnuje investiční podnik nebo instituci

0060–0110

Expozice obchodního portfolia přesahující limity stanovené v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033

Investiční podnik uvede informace o každé expozici přesahující limity stanovené v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 v souladu s články 36 a 39 nařízení (EU) 2019/2033.

0060

Hodnota expozice

Článek 36 nařízení (EU) 2019/2033.

0070

Hodnota expozice (jako % kapitálu)

Expozice vypočtená v souladu s článkem 36 nařízení (EU) 2019/2033 a vyjádřená jako procentní podíl kapitálu podniku.

0080

Kapitálový požadavek celkové expozice

Kapitálový požadavek celkové expozice vůči jednotlivé protistraně nebo ekonomicky spjaté skupině klientů vypočtený jako celková výše K-TCD a požadavku specifického rizika dle K-NPR pro příslušnou expozici.

0090

Překročení hodnoty expozice

Částka vypočtená v souladu s čl. 37 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2019/2033 pro příslušnou expozici.

0100

Doba trvání překročení (v dnech)

Počet dní uplynulých od prvního výskytu překročení expozice.

0110

Kapitálový požadavek K-CON pro překročení

Částka vypočtená v souladu s čl. 39 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033 pro příslušnou expozici.

4.3.   I 08.01 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRACE – DRŽENÉ PENÍZE ZÁKAZNÍKŮ (I 8.1)

4.3.1.   Pokyny týkající se jednotlivých sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0060

Celkem CMH

Ustanovení čl. 54 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

Investiční podnik uvede identifikaci pokud možno pěti protistran nebo ekonomicky spjaté skupiny protistran, ve kterých jsou drženy největší částky peněz zákazníků.

0010

Kód

Kód jakožto součást identifikátoru řádku musí být jedinečný pro každý vykazovaný subjekt. V případě investičních podniků a pojišťoven se použije kód LEI. U jiných subjektů se použije kód LEI nebo případně vnitrostátní kód, není-li kód LEI k dispozici. Kód je jedinečný a používá se trvale a ve všech šablonách jednotně. V poli pro kód musí být vždy uvedena nějaká hodnota.

0020

Typ kódu

Investiční podniky označí typ kódu vykázaného ve sloupci 0010 jako „typ kódu LEI“ nebo „typ vnitrostátního kódu“.

0030

Název/jméno

Pokud se podává zpráva o ekonomicky spjaté skupině protistran, název musí odpovídat názvu mateřského podniku. Ve všech ostatních případech název odpovídá jednotlivé protistraně.

0040

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Investiční podnik uvede „1“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči jednotlivým klientům nebo „2“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů.

0050

Držené peníze zákazníků celkem ke dni podání zpráv

Podnik uvede celkovou výši peněz zákazníků ke dni, k němuž se zpráva podává.

0060

Procentní podíl držených peněz zákazníků v této instituci

Podnik uvede částku peněz zákazníků držených ke dni, k němuž se zpráva podává, u každé protistrany nebo ekonomicky spjaté skupiny klientů, pro kterou se podává zpráva, vyjádřenou jako procentní podíl z celkové výše (uvedené ve sloupci 0050).

4.4.   I 08.02 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRACE – MAJETEK V ÚSCHOVĚ A SPRÁVĚ (I 8.2)

4.4.1.   Pokyny týkající se jednotlivých sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0060

ASA celkem

Ustanovení čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

Podnik uvede identifikaci pokud možno pěti protistran nebo ekonomicky spjaté skupiny protistran, ve kterých jsou uloženy největší částky cenných papírů zákazníků.

0010

Kód

Kód jakožto součást identifikátoru řádku musí být jedinečný pro každý vykazovaný subjekt. V případě investičních podniků a pojišťoven se použije kód LEI. U jiných subjektů se použije kód LEI nebo případně vnitrostátní kód, není-li kód LEI k dispozici. Kód je jedinečný a používá se trvale a ve všech šablonách jednotně. V poli pro kód musí být vždy uvedena nějaká hodnota.

0020

Typ kódu

Investiční podniky označí typ kódu vykázaného ve sloupci 0010 jako „typ kódu LEI“ nebo „typ vnitrostátního kódu“.

0030

Název/jméno

Pokud se podává zpráva o ekonomicky spjaté skupině protistran, název musí odpovídat názvu mateřského podniku. Ve všech ostatních případech název odpovídá jednotlivé protistraně.

0040

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Investiční podnik uvede „1“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči jednotlivým klientům nebo „2“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů.

0050

Majetek v úschově a správě celkem ke dni podání zpráv

Podnik uvede celkovou výši cenných papírů zákazníků uložených v každé instituci ke dni, k němuž se zpráva podává.

0060

Procentní podíl cenných papírů zákazníků uložených v této instituci

Podnik uvede částku cenných papírů zákazníků uložených ke dni, k němuž se zpráva podává, u každé protistrany nebo ekonomicky spjaté skupiny protistran, pro kterou se podává zpráva, vyjádřenou jako procentní podíl z celkové výše (uvedené ve sloupci 0050).

4.5.   I 08.03 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRACE – ULOŽENÁ VLASTNÍ HOTOVOST CELKEM (I 8.3)

4.5.1.   Pokyny týkající se jednotlivých sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0060

Uložená vlastní hotovost celkem

Ustanovení čl. 54 odst. 2 písm. d) a f) nařízení (EU) 2019/2033.

Podnik uvede identifikaci pokud možno pěti protistran nebo ekonomicky spjaté skupiny protistran, ve kterých jsou uloženy největší částky vlastní hotovosti podniku.

0010

Kód

Kód jakožto součást identifikátoru řádku musí být jedinečný pro každý vykazovaný subjekt. V případě investičních podniků a pojišťoven se použije kód LEI. U jiných subjektů se použije kód LEI nebo případně vnitrostátní kód, není-li kód LEI k dispozici. Kód je jedinečný a používá se trvale a ve všech šablonách jednotně. V poli pro kód musí být vždy uvedena nějaká hodnota.

0020

Typ kódu

Investiční podniky označí typ kódu vykázaného ve sloupci 0010 jako „typ kódu LEI“ nebo „typ vnitrostátního kódu“.

0030

Název/jméno

Pokud se podává zpráva o ekonomicky spjaté skupině protistran, název musí odpovídat názvu mateřského podniku. Ve všech ostatních případech název odpovídá jednotlivé protistraně.

0040

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Investiční podnik uvede „1“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči jednotlivým klientům nebo „2“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů.

0050

Částka hotovosti podniku uložené v této instituci

Podnik uvede celkovou výši vlastní hotovosti držené v každé instituci ke dni, k němuž se zpráva podává.

0060

Procentní podíl vlastní hotovosti podniku uložené v této instituci

Podnik uvede částku vlastní hotovosti uložené ke dni, k němuž se zpráva podává, u každé protistrany nebo ekonomicky spjaté skupiny protistran, pro kterou se podává zpráva, vyjádřenou jako procentní podíl z celkové výše vlastní hotovosti investičního podniku.

4.6.   I 08.04 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRACE – ZISK CELKEM (I 8.4)

4.6.1.   Pokyny týkající se jednotlivých sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0080

Zisk celkem

Ustanovení čl. 54 odst. 2 písm. e) a f) nařízení (EU) 2019/2033.

Podnik uvede identifikaci pokud možno pěti zákazníků nebo ekonomicky spjaté skupiny klientů, od nichž pochází největší částky zisku podniku.

0010

Kód

Kód jakožto součást identifikátoru řádku musí být jedinečný pro každý vykazovaný subjekt. V případě investičních podniků a pojišťoven se použije kód LEI. U jiných subjektů se použije kód LEI nebo případně vnitrostátní kód, není-li kód LEI k dispozici. Kód je jedinečný a používá se trvale a ve všech šablonách jednotně. V poli pro kód musí být vždy uvedena nějaká hodnota.

0020

Typ kódu

Investiční podniky označí typ kódu vykázaného ve sloupci 0010 jako „typ kódu LEI“ nebo „typ vnitrostátního kódu“.

0030

Název/jméno

Pokud se podává zpráva o ekonomicky spjaté skupině klientů, název musí odpovídat názvu mateřského podniku. Ve všech ostatních případech název odpovídá jednotlivého klienta.

0040

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Investiční podnik uvede „1“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči jednotlivým klientům nebo „2“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů.

0050

Celkové výnosy od tohoto zákazníka

Podnik vykáže celkové výnosy na každého klienta nebo ekonomicky spjatou skupinu klientů vytvořené od začátku účetního období. Výnosy se člení na úrokové výnosy a výnosy z dividend na jedné straně a výnosy z poplatků a provizí a ostatní výnosy na straně druhé.

0060–0090

Úrokové výnosy a výnosy z dividend

0060

Úrokové výnosy a výnosy z dividend – částka vytvořená z pozic v obchodním portfoliu

Obchodní portfolio podle čl. 4 odst. 1 bodu 54 nařízení (EU) 2019/2033.

0070

Úrokové výnosy a výnosy z dividend – částka vytvořená z pozic v investičním portfoliu

0080

Úrokové výnosy a výnosy z dividend – z toho: Částka vytvořená z podrozvahových položek

0090

Procentní podíl úrokových výnosů a výnosů z dividend od tohoto zákazníka

Podnik uvede úrokové výnosy a výnosy z dividend vytvořené od každého zákazníka nebo ekonomicky spjaté skupiny klientů, vyjádřené jako procentní podíl z celkových úrokových výnosů a výnosů z dividend investičního podniku.

0100–0110

Poplatky a provize a jiné výnosy

0100

Poplatky a provize a jiné výnosy – výše

0110

Procentní podíl poplatků a provizí a jiných výnosů od tohoto zákazníka

Podnik uvede poplatky a provize a jiné výnosy vytvořené od každého zákazníka nebo ekonomicky spjaté skupiny klientů, vyjádřené jako procentní podíl z celkových poplatků a provizí a jiných výnosů investičního podniku.

4.7.   I 08.05 – EXPOZICE OBCHODNÍHO PORTFOLIA (I 8.5)

4.7.1.   Pokyny týkající se jednotlivých sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0050

Expozice obchodního portfolia

Ustanovení čl. 54 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Podnik uvede informace o pěti nejvýznamnějších expozicích obchodního portfolia, jsou-li k dispozici.

0010

Kód

Kód jakožto součást identifikátoru řádku musí být jedinečný pro každý vykazovaný subjekt. V případě investičních podniků a pojišťoven se použije kód LEI. U jiných subjektů se použije kód LEI nebo případně vnitrostátní kód, není-li kód LEI k dispozici. Kód je jedinečný a používá se trvale a ve všech šablonách jednotně. V poli pro kód musí být vždy uvedena nějaká hodnota.

0020

Typ kódu

Investiční podniky označí typ kódu vykázaného ve sloupci 0010 jako „typ kódu LEI“ nebo „typ vnitrostátního kódu“.

0030

Název/jméno

Pokud se podává zpráva o ekonomicky spjaté skupině protistran, název musí odpovídat názvu mateřského podniku. Ve všech ostatních případech název odpovídá jednotlivé protistraně.

0040

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Investiční podnik uvede „1“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči jednotlivým klientům nebo „2“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů.

0050

Procentní podíl expozice vůči této protistraně s ohledem na kapitál podniku (pouze pozice v obchodním portfoliu)

Podnik uvede expozice obchodního portfolia ke dni, k němuž se zpráva podává, vůči každé protistraně nebo ekonomicky spjaté skupině protistran, pro kterou se podává zpráva, vyjádřené jako procentní podíl kapitálu).

4.8.   I 08.06 – INVESTIČNÍ PORTFOLIO A PODROZVAHOVÉ POLOŽKY (I 8.6)

4.8.1.   Pokyny týkající se jednotlivých sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010–0050

Investiční portfolio a podrozvahové položky

Ustanovení čl. 54 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) 2019/2033.

Podnik uvede informace týkající se pokud možno pěti nejvýznamnějších expozic vypočítaných včetně aktiv neevidovaných v obchodním portfoliu.

0010

Kód

Kód jakožto součást identifikátoru řádku musí být jedinečný pro každý vykazovaný subjekt. V případě investičních podniků a pojišťoven se použije kód LEI. U jiných subjektů se použije kód LEI nebo případně vnitrostátní kód, není-li kód LEI k dispozici. Kód je jedinečný a používá se trvale a ve všech šablonách jednotně. V poli pro kód musí být vždy uvedena nějaká hodnota.

0020

Typ kódu

Investiční podniky označí typ kódu vykázaného ve sloupci 0010 jako „typ kódu LEI“ nebo „typ vnitrostátního kódu“.

0030

Název/jméno

Pokud se podává zpráva o ekonomicky spjaté skupině protistran, název musí odpovídat názvu mateřského podniku. Ve všech ostatních případech název odpovídá jednotlivé protistraně.

0040

Skupina nebo jednotlivá protistrana

Investiční podnik uvede „1“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči jednotlivým klientům nebo „2“ v případě podávání zpráv o expozicích vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů.

0050

Procentní podíl expozice s ohledem na kapitál podniku (včetně podrozvahových položek a položek investičního portfolia)

Podnik uvede expozice vypočítané s přihlédnutím k aktivům a podrozvahovým položkám neevidovaným v obchodním portfoliu nad rámec pozic v obchodním portfoliu, a to ke dni podání zprávy vůči každé protistraně nebo ekonomicky spjaté skupině protistran, pro které se zpráva podává, vyjádřené jako procentní podíl způsobilého kapitálu.

5.   POŽADAVKY NA LIKVIDITU

5.1   I 09.00 – POŽADAVKY NA LIKVIDITU (I 9)

5.1.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Požadavek na likviditu

Ustanovení čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Záruky zákazníkům

Článek 45 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se hodnota odpovídající 1,6 % z celkové částky záruk poskytnutých zákazníkům podle článku 45 nařízení (EU) 2019/2033.

0030

Likvidní aktiva celkem

Ustanovení čl. 43 odst. 1 písm. a) a čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Likvidní aktiva celkem se vykáží po uplatnění příslušných srážek.

Tento řádek je součtem řádků 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 a 0300.

0040

Nezatížené krátkodobé vklady

Ustanovení čl. 43 odst. 1 písm. d) a čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0050

Celkové způsobilé pohledávky splatné do 30 dnů

Ustanovení čl. 43 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 a čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0060

Aktiva úrovně 1

Článek 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 a čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Likvidní aktiva celkem se vykáží po uplatnění příslušných srážek.

Součet řádků 0070 až 0160.

0070

Mince a bankovky

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

Celková výše hotovosti z mincí a bankovek.

0080

Vyplatitelné rezervy v centrální bance

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. b) bodu iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0090

Aktiva ve vztahu k centrálním bankám

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. b) bodu i) a ii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0100

Aktiva ve vztahu k ústředním vládám

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. c) bodu i) a ii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0110

Aktiva ve vztahu k regionálním vládám/místním orgánům

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. c) bodu iii) a iv) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0120

Aktiva ve vztahu k subjektům veřejného sektoru

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. c) bodu v) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0130

Uznatelná aktiva ve vztahu k ústředním vládám a centrálním bankám v národní a zahraniční měně

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0140

Aktiva ve vztahu k úvěrovým institucím (instituce chráněné vládou členského státu, poskytovatelé podpůrných úvěrů)

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. e) bodu i) a ii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0150

Aktiva ve vztahu k mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0160

Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0170

Aktiva úrovně 2 A

Článek 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 a čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0180

Aktiva ve vztahu k regionálním vládám/místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru (členský stát, riziková váha 20 %)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0190

Aktiva ve vztahu k centrálním bankám nebo ústředním/regionálním vládám nebo místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru (třetí země, riziková váha 20 %)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0200

Kryté dluhopisy vysoké kvality (stupeň úvěrové kvality 2)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0210

Kryté dluhopisy vysoké kvality (třetí země, stupeň úvěrové kvality 1)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0220

Korporátní dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 1)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0230

Aktiva úrovně 2B

Článek 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 a čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0240

Cenné papíry zajištěné aktivy

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. a) a čl. 13 odst. 2 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0250

Korporátní dluhové cenné papíry

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0260

Akcie (hlavní akciový index)

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0270

Závazné likviditní přísliby centrálních bank s omezeným použitím

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0280

Kryté dluhopisy vysoké kvality (riziková váha 35 %)

Ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

0290

Způsobilé akcie/podílové jednotky v subjektech kolektivního investování

Článek 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

Ustanovení čl. 43 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0300

Ostatní způsobilé finanční nástroje celkem

Ustanovení čl. 43 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.


PRILOHA III

PODÁVÁNÍ ZPRÁV MALÝMI A NEPROPOJENÝMI INVESTIČNÍMI PODNIKY

ŠABLONY PRO INVESTIČNÍ PODNIKY

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

Zkrácený název

 

 

KAPITÁL: výše, složení, požadavky a výpočet

 

1

I 01.01

Kapitál

I1.1

2,3

I 02.03

Kapitálové požadavky

I2.3

2,4

I 02.04

Poměry kapitálu

I2.4

3,1

I 03.01

Výpočet požadavků dle fixních režijních nákladů

I3.1

 

 

MALÉ A NEPROPOJENÉ INVESTIČNÍ PODNIKY

 

5

I 05.00

Intenzita činnosti – přezkum prahových hodnot

I5.0

 

 

POŽADAVKY NA LIKVIDITU

 

9,1

I 09.01

Požadavky na likviditu

I9.1

I 01.01 – SLOŽENÍ KAPITÁLU (I1.1)

Řádky

Položka

Částka

0010

0010

KAPITÁL

 

0020

KAPITÁL TIER 1

 

0030

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

0040

Zcela splacené kapitálové nástroje

 

0050

Emisní ážio

 

0060

Nerozdělený zisk

 

0070

Nerozdělený zisk z předchozích let

 

0080

Způsobilý zisk

 

0090

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

 

0100

Ostatní fondy

 

0110

Menšinový podíl uznaný v kmenovém kapitálu tier 1

 

0120

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů

 

0130

Ostatní fondy

 

0140

(–) ODPOČTY OD KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

 

0190

(–) Ztráty běžného účetního roku

 

0200

(–) Goodwill

 

0210

(–) Jiná nehmotná aktiva

 

0220

(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků

 

0230

(–) Kvalifikovaná účast mimo finanční sektor přesahující 15 % kapitálu

 

0240

(–) Celkové kvalifikované účastí v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, přesahující 60 % kapitálu

 

0285

(–) Ostatní odpočty

 

0290

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

0300

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

0310

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

0320

Emisní ážio

 

0330

(–) ODPOČTY OD VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

 

0410

Vedlejší kapitál tier 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

0420

KAPITÁL TIER 2

 

0430

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

0440

Emisní ážio

 

0450

(–) ODPOČTY OD KAPITÁLU TIER 2 CELKEM

 

0520

Kapitál tier 2: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

I 02.03 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (I2.3)

Řádky

Položka

Částka

0010

0010

Kapitálový požadavek

 

0020

Trvalý minimální kapitálový požadavek

 

0030

Požadavek dle fixních režijních nákladů

 

 

Přechodné kapitálové požadavky

 

0050

Přechodný požadavek na základě kapitálových požadavků dle CRR

 

0060

Přechodný požadavek na základě požadavků dle fixních režijních nákladů

 

0070

Přechodný požadavek pro investiční podniky, které dříve podléhaly pouze požadavku na počáteční kapitál

 

0080

Přechodný požadavek na základě požadavku na počáteční kapitál při udělení povolení

 

0090

Přechodný požadavek pro investiční podniky, které nemají povolení poskytovat určité služby

 

 

Doplňkové položky

 

0110

Dodatečné kapitálové požadavky

 

0120

Celkový kapitálový požadavek

 

I 02.04 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY (I2.4)

 

 

Částka

Řádky

Položka

0010

0010

Poměr kmenového kapitálu tier 1

 

0020

Přebytek (+) / nedostatek (–) kmenového kapitálu tier 1

 

0030

Poměr kapitálu tier 1

 

0040

Přebytek (+) / nedostatek (–) kapitálu tier 1

 

0050

Poměr kapitálu

 

0060

Přebytek (+) / nedostatek (–) celkového kapitálu

 

I 03.01 – VÝPOČET POŽADAVKU DLE FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ (I3.1)

 

 

Částka

Řádky

Položka

0010

0010

Požadavek dle fixních režijních nákladů

 

0020

Roční fixní režijní náklady předchozího roku po rozdělení zisku

 

0030

Celkové náklady předchozího roku po rozdělení zisku

 

0040

Z toho: Fixní náklady vynaložené jménem investičních podniků třetími stranami

 

0050

(–) Celkové odpočty

 

0060

(–) Bonusy pracovníků a jiné odměny

 

0070

(–) Podíly zaměstnanců, řídících pracovníků a společníků na čistém zisku

 

0080

(–) Jiná rozdělení zisku a pohyblivé složky odměny na základě volného uvážení podniku

 

0090

(–) Závazky ze sdílených provizí a poplatků

 

0100

(–) Poplatky, provize makléřům a jiné platby hrazené ústředním protistranám, které jsou účtovány zákazníkům

 

0110

(–) Poplatky vázaným zástupcům

 

0130

(–) Jednorázové výdaje vyplývající z jiné než běžné činnosti

 

0140

(–) Daňové náklady

 

0150

(–) Ztráty z obchodování s finančními nástroji na vlastní účet

 

0160

(–) Dohody o převodu zisku a ztrát

 

0170

(–) Náklady na suroviny

 

0180

(–) Platby do rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika

 

0190

(–) Náklady související s položkami, které již byly odečteny od kapitálu

 

0200

Předpokládané fixní režijní náklady běžného roku

 

0210

Výkyv fixních režijních nákladů (%)

 

I 05.00 – INTENZITA ČINNOSTI – PŘEZKUM PRAHOVÝCH HODNOT (I5)

 

 

Částka

Řádky

Položka

0010

0010

(Kombinovaný) spravovaný majetek

 

0020

(Kombinované) zpracované pokyny zákazníků – hotovostní obchody

 

0030

(Kombinované) zpracované pokyny zákazníků – obchody s deriváty

 

0040

Majetek v úschově a správě

 

0050

Držená hotovost zákazníků

 

0060

Denní objem obchodování – hotovostní obchody a obchody s deriváty

 

0070

Čisté poziční riziko

 

0080

Marže požadovaná pro účely clearingu

 

0090

Selhání protistrany obchodu

 

0100

(Kombinovaná) rozvahová i podrozvahová bilanční suma

 

0110

Kombinované celkové hrubé roční výnosy

 

0120

Celkové hrubé roční výnosy

 

0130

(–) Část hrubých ročních výnosů uvnitř skupiny

 

0140

Z toho: výnosy z přijímání a předávání pokynů

 

0150

Z toho: výnosy z provádění pokynů

 

0160

Z toho: výnosy z obchodování na vlastní účet

 

0170

Z toho: výnosy ze správy portfolií

 

0180

Z toho: výnosy z investičního poradenství

 

0190

Z toho: výnosy z upsání finančních nástrojů nebo umístění finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí

 

0200

Z toho: výnosy z umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí

 

0210

Z toho: výnosy z provozování mnohostranného obchodního systému

 

0220

Z toho: výnosy z provozování organizovaného obchodního systému

 

0230

Z toho: výnosy z ukládání a správy finančních nástrojů

 

0240

Z toho: výnosy z poskytování úvěrů nebo půjček investorům

 

0250

Z toho: výnosy z poradenské činnosti podnikům v oblasti struktury kapitálu, průmyslové strategie a souvisejících záležitostí a poradenství a služeb týkajících se fúzí a nákupu podniků

 

0260

Z toho: výnosy z měnových služeb

 

0270

Z toho: investiční výzkum a finanční analýza

 

0280

Z toho: výnosy ze služeb souvisejících s upisováním

 

0290

Z toho: investiční služby a doplňkové činnosti související s podkladovým aktivem derivátů

 

I 09.01 – POŽADAVKY NA LIKVIDITU (I9.1)

 

 

Částka

Řádky

Položka

0010

0010

Požadavek na likviditu

 

0020

Záruky zákazníkům

 

0030

Likvidní aktiva celkem

 


PŘÍLOHA IV

PODÁVÁNÍ ZPRÁV MALÝMI A NEPROPOJENÝMI INVESTIČNÍMI PODNIKY

Obsah

ČÁST I:

OBECNÉ POKYNY 114

1.

Struktura a konvence 114

1.1

Struktura 114

1.2

Konvence v oblasti číslování 115

1.3

Konvence v oblasti znamének 115

1.4

Obezřetnostní konsolidace 115

ČÁST II:

POKYNY K ŠABLONÁM 115

1.

KAPITÁL: VÝŠE, SLOŽENÍ, POŽADAVKY A VÝPOČET 115

1.1

Obecné poznámky 115

1.2.

I 01.01 – SLOŽENÍ KAPITÁLU (I 1.1) 115

1.2.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 115

1.3

I 02.03 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (I 2.3) 120

1.3.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 120

1.4.

I 02.04 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY (I 2.4) 121

1.4.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 121

1.5.

I 03.01 – VÝPOČET POŽADAVKU DLE FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ (I 3.1) 122

1.5.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 122

2.

MALÉ A NEPROPOJENÉ INVESTIČNÍ PODNIKY 124

2.1.

I 05.00 – INTENZITA ČINNOSTI – PŘEZKUM PRAHOVÝCH HODNOT (I 5) 124

2.1.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 124

3.

POŽADAVKY NA LIKVIDITU 127

3.1

I 09.01 – POŽADAVKY NA LIKVIDITU (I 9.1) 127

3.1.1.

Pokyny pro konkrétní pozice 127

ČÁST I:   OBECNÉ POKYNY

1.   Struktura a konvence

1.1   Struktura

1.

Rámec celkově sestává z následujících skupin informací:

a)

kapitál;

b)

výpočty kapitálových požadavků;

c)

výpočet požadavků dle fixních režijních nákladů;

d)

intenzita činnosti ve vztahu k podmínkám stanoveným v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033;

e)

požadavky na likviditu.

2.

Ke každé šabloně jsou uvedeny odkazy na právní předpisy. V této části tohoto nařízení jsou obsaženy další podrobné informace týkající se obecnějších aspektů podávání zpráv ke každé skupině šablon, pokyny ohledně specifických pozic a také pravidla pro ověřování.

1.2   Konvence v oblasti číslování

3.

Jestliže dokument odkazuje na sloupce, řádky a buňky šablon, řídí se označováním, které je stanoveno v bodech 4 až 7. Uvedené číselné kódy se běžně používají v pravidlech pro ověřování.

4.

V pokynech se používá tento obecný zápis: {šablona; řádek; sloupec}.

5.

V případě validací v rámci šablony, ve které jsou užity pouze údaje z této šablony, zápisy neodkazují na šablonu: {řádek; sloupec}.

6.

Má-li šablona pouze jeden sloupec, odkazuje se pouze na řádky: {šablona; řádek}.

7.

Hvězdičkou se označuje skutečnost, že u předem specifikovaných řádků či sloupců byla provedena validace.

1.3   Konvence v oblasti znamének

8.

Jakákoli částka, která zvyšuje kapitál nebo kapitálové požadavky nebo požadavky na likviditu, se vykazuje jako kladné číslo. Naopak jakákoli částka, která celkový kapitál nebo kapitálové požadavky snižuje, se vykazuje jako záporné číslo. Je-li před označením položky uvedeno záporné znaménko (–), předpokládá se, že u této položky nebude uvedeno kladné číslo.

1.4   Obezřetnostní konsolidace

9.

Pokud nebylo přiznáno osvobození, vztahují se na investiční podniky na individuálním i konsolidovaném základě nařízení (EU) 2019/2033 a směrnice (EU) 2019/2034 a požadavky na podávání zpráv obsažené v části sedmé nařízení (EU) 2019/2033. Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 11 nařízení (EU) 2019/2033 definuje konsolidovanou situaci jako situaci vyplývající z uplatnění požadavků nařízení (EU) 2019/2033 na skupinu investičního podniku, jako kdyby subjekty skupiny tvořily společně jediný investiční podnik. Na základě použití článku 7 nařízení (EU) 2019/2033 skupiny investičních podniků splní požadavky na podávání zpráv obsažené ve všech šablonách na základě jejich působnosti obezřetnostní konsolidace (která se může lišit od rozsahu jejich účetní konsolidace).

ČÁST II:   POKYNY K ŠABLONÁM

1.   KAPITÁL: VÝŠE, SLOŽENÍ, POŽADAVKY A VÝPOČET

1.1   Obecné poznámky

10.

Oddíl pojednávající o kapitálu obsahuje informace o kapitálu, který investiční podnik drží, a jeho kapitálových požadavcích. Obsahuje dvě šablony:

a)

šablona I 01.01 zahrnuje složení kapitálu, který drží investiční podnik: kmenového kapitálu tier 1 (CET1), vedlejšího kapitálu tier 1 (AT1) a kapitálu tier 2 (T2);

b)

šablony I 02.03 a I 02.04 zahrnují celkový kapitálový požadavek, trvalý minimální kapitálový požadavek, požadavek dle fixních režijních nákladů, případný dodatečný kapitálový požadavek a pokyny a přechodný kapitálový požadavek a kapitálové poměry;

c)

šablona I 03.01 obsahuje informace týkající se výpočtu požadavku dle fixních režijních nákladů.

11.

Položky v těchto šablonách se obecně uvádějí bez přechodných úprav. Znamená to, že číselné hodnoty (kromě případů, kdy je výslovně uveden přechodný kapitálový požadavek) se vypočítávají podle závěrečných ustanovení (tj. jako kdyby neexistovala přechodná ustanovení).

1.2.   I 01.01 – SLOŽENÍ KAPITÁLU (I 1.1)

1.2.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

KAPITÁL

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Kapitál investičního podniku je součtem jeho kapitálu tier 1 a tier 2.

Vykáže se celkový součet řádků (0020 a 0380).

0020

KAPITÁL TIER 1

Kapitál tier 1 je součtem kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1.

0030

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Článek 50 nařízení (EU) č. 575/2013.

Vykáže se celkový součet řádků (0040 až 0060, 0090 až 0140 a 0290).

0040

Zcela splacené kapitálové nástroje

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 27 až 31 nařízení (EU) č. 575/2013.

Zahrnují se kapitálové nástroje vzájemných institucí, družstev nebo podobných institucí (články 27 a 29 nařízení (EU) č. 575/2013).

Emisní ážio související s těmito nástroji není zahrnuto.

Zahrnují se kapitálové nástroje upsané veřejnými orgány v mimořádných situacích, jsou-li splněny všechny podmínky článku 31 nařízení (EU) č. 575/2013.

0050

Emisní ážio

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

Emisní ážio má stejný význam jako v použitelném účetním standardu.

Částka, která má být vykázána v této položce, je částí vztahující se k položce „Splacené kapitálové nástroje“.

0060

Nerozdělený zisk

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.

Nerozdělený zisk zahrnuje nerozdělený zisk z předchozího roku, k němuž se přičte způsobilý mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku.

Vykáže se celkový součet řádků 0070 a 0080.

0070

Nerozdělený zisk z předchozích let

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 123 a čl. 26 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.

V čl. 4 odst. 1 bodu 123 nařízení (EU) č. 575/2013 je nerozdělený zisk definován jako „zisky a ztráty z předchozích období po započtení hospodářského výsledku podle použitelného účetního rámce“.

0080

Způsobilý zisk

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 121, čl. 26 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

Podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 je možno zahrnout do nerozděleného zisku mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku, a to s předchozím svolením příslušného orgánu, pokud jsou splněny určité podmínky.

0090

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013.

0100

Ostatní fondy

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 117 a čl. 26 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013.

Částka, která má být vykázána, musí být očištěna o veškeré daňové platby předvídatelné v době výpočtu.

0110

Menšinový podíl uznaný v kmenovém kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 84 odst. 1, čl. 85 odst. 1 a čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.

Součet všech částek menšinových podílů dceřiných podniků, který se zahrne do konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1.

0120

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Články 32 až 35 nařízení (EU) č. 575/2013.

0130

Ostatní fondy

Ustanovení čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033.

0140

(–) ODPOČTY OD KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

Vykáže se celkový součet řádků 0190 až 0285.

0190

(–) Ztráty běžného účetního roku

Ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

0200

(–) Goodwill

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 113, čl. 36 odst. 1 písm. b) a článku 37 nařízení (EU) č. 575/2013.

0210

(–) Jiná nehmotná aktiva

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 115, čl. 36 odst. 1 písm. b) a čl. 37 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013

Za jiná nehmotná aktiva se považují nehmotná aktiva podle použitelného účetního standardu bez goodwillu rovněž dle použitelného účetního standardu.

0220

(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.

0230

(–) Kvalifikovaná účast mimo finanční sektor přesahující 15 % kapitálu

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0240

(–) Celkové kvalifikované účastí v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, přesahující 60 % kapitálu

Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0285

(–) Ostatní odpočty

Součet všech ostatních odpočtů v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, které nejsou zahrnuty v žádném z výše uvedených řádků 0160 až 0240.

0290

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

Tento řádek zahrnuje v příslušných případech součet těchto položek:

přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků (čl. 483 odst. 1, 2 a 3 a články 484 až 487 nařízení (EU) č. 575/2013),

přechodné úpravy provedené v důsledku dodatečných menšinových podílů (články 479 a 480 nařízení (EU) č. 575/2013),

ostatní přechodné úpravy kmenového kapitálu tier 1 (články 469 až 478 a článek 481 nařízení (EU) č. 575/2013): úpravy odpočtů od kmenového kapitálu tier 1 v důsledku přechodných ustanovení,

ostatní položky kmenového kapitálu tier 1 nebo odpočty od položky kmenového kapitálu tier 1, které nelze přiřadit do jednoho z řádků 0040 až 0285.

Tento řádek neslouží k zahrnutí kapitálových položek či odpočtů od kapitálu, na něž se nevztahuje nařízení (EU) 2019/2033 nebo nařízení (EU) č. 575/2013, do výpočtu ukazatelů kapitálové přiměřenosti.

0300

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Článek 61 nařízení (EU) č. 575/2013.

Vykáže se celkový součet řádků 0310 až 0410.

0310

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 51 písm. a) a článků 52, 53 a 54 nařízení (EU) č. 575/2013.

Částka, která má být vykázána, nezahrnuje emisní ážio související s těmito nástroji.

0320

Emisní ážio

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 51 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

Emisní ážio má stejný význam jako v použitelném účetním standardu.

Částka, která má být vykázána v této položce, je částí vztahující se k položce „Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje“.

0330

(–) ODPOČTY OD VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

Článek 56 nařízení (EU) č. 575/2013.

0410

Vedlejší kapitál tier 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

Tento řádek zahrnuje v příslušných případech součet těchto položek:

přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků (čl. 483 odst. 4 a 5 a články 484 až 487, články 489 a 491 nařízení (EU) č. 575/2013),

nástroje vydané dceřinými podniky a uznané ve vedlejším kapitálu tier 1 (články 83, 85 a 86 nařízení (EU) č. 575/2013): součet všech částek kvalifikovaného kapitálu tier 1 dceřiných podniků, který se zahrne do konsolidovaného vedlejšího kapitálu tier 1, včetně kapitálu vydaného jednotkou pro speciální účel (článek 83 nařízení (EU) č. 575/2013),

přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které byly vydány dceřinými podniky, ve vedlejším kapitálu tier 1 (článek 480 nařízení (EU) č. 575/2013): úpravy kvalifikovaného kapitálu tier 1 zahrnutého v konsolidovaném vedlejším kapitálu tier 1 provedené v důsledku přechodných ustanovení,

ostatní přechodné úpravy vedlejšího kapitálu tier 1 (články 472, 473a, 474, 475, 478 a 481 nařízení (EU) č. 575/2013): úpravy odpočtů v důsledku přechodných ustanovení,

odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího kapitálu tier 1, který se odečítá od kmenového kapitálu tier 1 v souladu s čl. 36 odst. 1 písm. j) nařízení (EU) č. 575/2013: vedlejší kapitál tier 1 nemůže být záporný, ale odpočty od položek vedlejšího kapitálu tier 1 mohou překročit výši položek dostupného vedlejšího kapitálu tier 1. Pokud k tomu dojde, tato položka představuje částku potřebnou ke zvýšení částky vykázané v řádku 0300 na nulu a rovná se převrácené hodnotě odpočtů od položek vedlejšího kapitálu tier 1, které přesahují výši vedlejšího kapitálu tier 1, zahrnutých jako ostatní odpočty v řádku 0285,

ostatní položky vedlejšího kapitálu tier 1 nebo odpočty od položky vedlejšího kapitálu tier 1, které nelze přiřadit do jednoho z řádků 0310 až 0330.

Tento řádek neslouží k zahrnutí kapitálových položek či odpočtů od kapitálu, na něž se nevztahuje nařízení (EU) 2019/2033 nebo nařízení (EU) č. 575/2013, do výpočtu ukazatelů kapitálové přiměřenosti

0420

KAPITÁL TIER 2

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Článek 71 nařízení (EU) č. 575/2013.

Vykáže se celkový součet řádků 0430 až 0520.

0430

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 62 písm. a) a článků 63 a 65 nařízení (EU) č. 575/2013.

Částka, která má být vykázána, nezahrnuje emisní ážio související s těmito nástroji.

0440

Emisní ážio

Ustanovení čl. 9 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 62 písm. b) a článku 65 nařízení (EU) č. 575/2013.

Emisní ážio má stejný význam jako v použitelném účetním standardu.

Částka, která má být vykázána v této položce, je částí vztahující se k položce „Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje“.

0450

(–) ODPOČTY OD KAPITÁLU TIER 2 CELKEM

Článek 66 nařízení (EU) č. 575/2013.

0520

Kapitál tier 2: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

Tento řádek zahrnuje v příslušných případech součet těchto položek:

přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2, pro něž platí zachování právních účinků (čl. 483 odst. 6 a 7 a články 484, 486, 488, 490 a 491 nařízení (EU) č. 575/2013),

nástroje vydané dceřinými podniky a uznané v kapitálu tier 2 (články 83, 87 a 88 nařízení (EU) č. 575/2013): součet všech částek kvalifikovaného kapitálu dceřiných podniků, který se zahrne do konsolidovaného kapitálu tier 2, včetně kvalifikovaného kapitálu tier 2 vydaného jednotkou pro speciální účel (článek 83 nařízení (EU) č. 575/2013),

přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které byly vydány dceřinými podniky, v kapitálu tier 2 (článek 480 nařízení (EU) č. 575/2013): úpravy kvalifikovaného kapitálu zahrnutého v konsolidovaném kapitálu tier 2 provedené v důsledku přechodných ustanovení,

ostatní přechodné úpravy kapitálu tier 2 (články 472, 473a, 476, 477, 478 a 481 nařízení (EU) č. 575/2013): úpravy odpočtů od kapitálu tier 2 v důsledku přechodných ustanovení,

odpočet od položek kapitálu tier 2, který přesahuje výši kapitálu tier 2, který se odečítá od vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s čl. 56 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013: kapitál tier 2 nemůže být záporný, ale odpočty od položek kapitálu tier 2 mohou překročit výši položek dostupného kapitálu tier 2. Pokud k tomu dojde, tato položka představuje částku potřebnou ke zvýšení částky vykázané v řádku 0420 na nulu,

ostatní položky kapitálu tier 2 nebo odpočty od položky kapitálu tier 2, které nelze přiřadit do jednoho z řádků 0430 až 0450.

Tento řádek neslouží k zahrnutí kapitálových položek či odpočtů od kapitálu, na něž se nevztahuje nařízení (EU) 2019/2033 nebo nařízení (EU) č. 575/2013, do výpočtu ukazatelů kapitálové přiměřenosti.

1.3   I 02.03 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (I 2.3)

1.3.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Kapitálový požadavek

Ustanovení čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Tento řádek je maximální hodnotou řádku 0020 a řádku 0030.

0020

Trvalý minimální kapitálový požadavek

Článek 14 nařízení (EU) 2019/2033.

0030

Požadavek dle fixních režijních nákladů

Článek 13 nařízení (EU) 2019/2033.

0050–0090

Přechodné kapitálové požadavky

0050

Přechodný požadavek na základě kapitálových požadavků dle nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení čl. 57 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0060

Přechodný požadavek na základě požadavků dle fixních režijních nákladů

Ustanovení čl. 57 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0070

Přechodný požadavek pro investiční podniky, které dříve podléhaly požadavku na počáteční kapitál

Ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

0080

Přechodný požadavek na základě požadavku na počáteční kapitál při udělení povolení

Ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

0090

Přechodný požadavek pro investiční podniky, které nemají povolení poskytovat určité služby

Ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

0110–0130

Doplňkové položky

0110

Dodatečné kapitálové požadavky

Článek 40 směrnice (EU) 2019/2034.

Dodatečný kapitálový požadavek na základě procesu přezkumu a hodnocení.

0120

Celkový kapitálový požadavek

Celkový kapitálový požadavek investičního podniku se skládá ze součtu jeho kapitálových požadavků platných k referenčnímu datu, dodatečného kapitálového požadavku uvedeného v řádku 0110 a pokynů k držení dodatečného kapitálu uvedených v řádku 0120.

1.4.   I 02.04 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY (I 2.4)

1.4.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Poměr kmenového kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. a) a čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Tato položka se vyjádří v procentech.

0020

Přebytek (+)/nedostatek (–) kmenového kapitálu tier 1

Tato položka uvádí přebytek nebo nedostatek kmenového kapitálu tier 1 v souvislosti s požadavkem uvedeným v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2019/2033 se pro tuto položku nezohlední.

0030

Poměr kapitálu tier 1

Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Tato položka se vyjádří v procentech.

0040

Přebytek (+)/nedostatek (–) kapitálu tier 1

Tato položka uvádí přebytek nebo nedostatek kapitálu tier 1 v souvislosti s požadavkem uvedeným v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2019/2033 se pro tuto položku nezohlední.

0050

Poměr kapitálu

Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. c) a čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Tato položka se vyjádří v procentech.

0060

Přebytek (+)/nedostatek (–) celkového kapitálu

Tato položka uvádí přebytek nebo nedostatek kapitálu v souvislosti s požadavkem uvedeným v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2019/2033 se pro tuto položku nezohlední.

1.5.   I 03.01 – VÝPOČET POŽADAVKU DLE FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ (I 3.1)

1.5.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Požadavek dle fixních režijních nákladů

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykázaná částka musí činit alespoň 25 % ročních fixních režijních nákladů předchozího roku (řádek 0020).

Pokud dojde k podstatné změně podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033, je vykázanou částkou požadavek dle fixních režijních nákladů uložený příslušným orgánem v souladu s uvedeným článkem.

V případech uvedených v čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 jsou vykázanou částkou předpokládané fixní režijní náklady běžného roku (řádek 0200).

0020

Roční fixní režijní náklady předchozího roku po rozdělení zisku

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Investiční podniky vykáží fixní režijní náklady předchozího roku po rozdělení zisku.

0030

Celkové náklady předchozího roku po rozdělení zisku

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka po rozdělení zisku.

0040

Z toho: fixní náklady vynaložené jménem investičních podniků třetími stranami

Článek 13 nařízení (EU) 2019/2033.

0050

(–) Celkové odpočty

Vedle položek k odpočtu uvedených v čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033 se od celkových nákladů odečítají také následující položky, pokud jsou v souladu s příslušným účetním rámcem zahrnuty do celkových nákladů:

a)

poplatky, provize makléřům a jiné platby hrazené ústředním protistranám, burzám a jiným obchodním místům a zprostředkujícím makléřům za účelem provádění, registrace nebo zúčtování transakcí, a to pouze v případě, že jsou přímo přeneseny na zákazníky a zákazníkům účtovány. Tyto položky nezahrnují poplatky a jiné zúčtovatelné částky nezbytné k zachování členství nebo plnění finančních závazků týkajících se sdílení ztrát vůči ústředním protistranám, burzám a jiným obchodním místům;

b)

úroky placené zákazníkům z peněz zákazníků, pokud není stanovena žádná povinnost jakéhokoli druhu tyto úroky platit;

c)

daňové výdaje, pokud jsou splatné ve vztahu k ročnímu zisku investičního podniku;

d)

ztráty z obchodování s finančními nástroji na vlastní účet;

e)

platby související s dohodami o převodu zisku a ztrát, podle nichž se investiční podnik zavazuje po vypracování roční účetní závěrky převést svůj roční výsledek mateřskému podniku;

f)

platby do rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013;

g)

náklady související s položkami, které již byly odečteny od kapitálu v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.

0060

(–) Bonusy pracovníků a jiné odměny

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Má se za to, že bonusy pracovníků a jiné odměny závisí na čistém zisku investičního podniku v příslušném roce, pokud jsou splněny obě tyto podmínky:

h)

bonusy pracovníků a jiné odměny, které mají být odečteny, již byly zaměstnancům vyplaceny v roce předcházejícím roku výplaty, nebo výplata bonusů pracovníků a jiných odměn zaměstnancům nebude mít žádný dopad na stav kapitálu podniku v roce výplaty;

i)

s ohledem na běžný rok a budoucí roky není podnik povinen udělovat nebo přidělovat žádné další bonusy nebo jiné platby ve formě odměn, pokud v daném roce nedosáhne čistého zisku.

0070

(–) Podíly zaměstnanců, řídících pracovníků a společníků na čistém zisku

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

Podíl zaměstnanců, řídících pracovníků a společníků na zisku se vypočítá na základě čistého zisku.

0080

(–) Jiná rozdělení zisku a pohyblivé složky odměny na základě volného uvážení podniku

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

0090

(–) Závazky ze sdílených provizí a poplatků

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

0100

(–) Poplatky, provize makléřům a jiné platby hrazené ústředním protistranám, které jsou účtovány zákazníkům

Poplatky, provize makléřům a jiné platby hrazené ústředním protistranám, burzám a jiným obchodním místům a zprostředkujícím makléřům za účelem provádění, registrace nebo zúčtování transakcí, a to pouze v případě, že jsou přímo přeneseny na zákazníky a zákazníkům účtovány. Tyto položky nezahrnují poplatky a jiné zúčtovatelné částky nezbytné k zachování členství nebo plnění finančních závazků týkajících se sdílení ztrát vůči ústředním protistranám, burzám a jiným obchodním místům.

0110

(–) Poplatky vázaným zástupcům

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) 2019/2033.

0130

(–) Jednorázové výdaje vyplývající z jiné než běžné činnosti

Ustanovení čl. 13 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2019/2033.

0140

(–) Daňové náklady

 

Daňové náklady, pokud jsou splatné ve vztahu k ročnímu zisku investičního podniku.

0150

(–) Ztráty z obchodování s finančními nástroji na vlastní účet

Vyplývá z textu.

0160

(–) Dohody o převodu zisku a ztrát

Platby související s dohodami o převodu zisku a ztrát, podle nichž se investiční podnik zavazuje po vypracování roční účetní závěrky převést svůj roční výsledek mateřskému podniku.

0170

(–) Náklady na suroviny

Obchodníci s komoditami a emisními povolenkami si mohou odečíst náklady na suroviny v souvislosti s obchodováním investičního podniku s deriváty podkladové komodity.

0180

(–) Platby do rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika

Platby do rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013.

0190

(–) Náklady související s položkami, které již byly odečteny od kapitálu

Náklady související s položkami, které již byly odečteny od kapitálu v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.

0200

Předpokládané fixní režijní náklady běžného roku

Předpoklad fixních režijních nákladů běžného roku po rozdělení zisku.

0210

Výkyv fixních režijních nákladů (%)

Částka se vykáže jako absolutní hodnota:

[(roční fixní režijní náklady běžného roku) – (předpokládané fixní režijní náklady předchozího roku)/(roční fixní režijní náklady předchozího roku)]

2.   MALÉ A NEPROPOJENÉ INVESTIČNÍ PODNIKY

2.1.   I 05.00 – INTENZITA ČINNOSTI – PŘEZKUM PRAHOVÝCH HODNOT (I 5)

2.1.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

(Kombinovaný) spravovaný majetek

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud je investiční podnik, který podává zprávu, součástí skupiny, vykazovaná hodnota se určí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny, podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Investiční podniky uvedou spravovaný majetek s možností vlastního uvážení i bez možnosti vlastního uvážení.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0020

(Kombinované) zpracované pokyny zákazníků – hotovostní obchody

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud je investiční podnik, který podává zprávu, součástí skupiny, vykazovaná hodnota se určí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny, podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0030

(Kombinované) zpracované pokyny zákazníků – obchody s deriváty

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud je investiční podnik, který podává zprávu, součástí skupiny, vykazovaná hodnota se určí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny, podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0040

Majetek v úschově a správě

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0050

Držená hotovost zákazníků

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0060

Denní objem obchodování – hotovostní obchody a obchody s deriváty

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0070

Čisté poziční riziko

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0080

Marže požadovaná pro účely clearingu

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0090

Selhání protistrany obchodu

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se částka, která by byla použita pro výpočet K-faktorů před uplatněním příslušných koeficientů.

0100

(Kombinovaná) rozvahová i podrozvahová bilanční suma

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud je investiční podnik, který podává zprávu, součástí skupiny, vykazovaná hodnota se určí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny, podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0110

Kombinované celkové hrubé roční výnosy

Ustanovení čl. 12 odst. 1 bodu i) nařízení (EU) 2019/2033.

Pokud je investiční podnik, který podává zprávu, součástí skupiny, vykazovaná hodnota se určí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny, podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se hodnota (řádek 0120 + řádek 0130).

0120

Celkové hrubé roční výnosy

Hodnota celkových ročních hrubých výnosů bez hrubých výnosů vytvořených v rámci skupiny podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0130

(–) Část hrubých ročních výnosů uvnitř skupiny

Hodnota hrubých výnosů vytvořených v rámci skupiny investičního podniku podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

0140

Z toho: výnosy z přijímání a předávání pokynů

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU

0150

Z toho: výnosy z provádění pokynů zákazníků

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU

0160

Z toho: výnosy z obchodování na vlastní účet

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU

0170

Z toho: výnosy ze správy portfolií

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU

0180

Z toho: výnosy z investičního poradenství

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU

0190

Z toho: výnosy z upsání finančních nástrojů nebo umístění finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU

0200

Z toho: výnosy z umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU

0210

Z toho: výnosy z provozování mnohostranného obchodního systému

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU

0220

Z toho: výnosy z provozování organizovaného obchodního systému

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU

0230

Z toho: výnosy z ukládání a správy finančních nástrojů

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU

0240

Z toho: výnosy z poskytování úvěrů nebo půjček investorům

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU

0250

Z toho: výnosy z poradenské činnosti podnikům v oblasti struktury kapitálu, průmyslové strategie a souvisejících záležitostí a poradenství a služeb týkajících se fúzí a nákupu podniků

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU

0260

Z toho: výnosy z měnových služeb

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU

0270

Z toho: investiční výzkum a finanční analýza

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU

0280

Z toho: výnosy ze služeb souvisejících s upisováním

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU

0290

Z toho: investiční služby a doplňkové činnosti související s podkladovým aktivem derivátů

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/65/EU.

3.   POŽADAVKY NA LIKVIDITU

3.1   I 09.01 – POŽADAVKY NA LIKVIDITU (I 9.1)

3.1.1.   Pokyny pro konkrétní pozice

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Požadavek na likviditu

Ustanovení čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

0020

Záruky zákazníkům

Článek 45 nařízení (EU) 2019/2033.

Vykáže se hodnota odpovídající 1,6 % z celkové částky záruk poskytnutých zákazníkům podle článku 45 nařízení (EU) 2019/2033.

0030

Likvidní aktiva celkem

Ustanovení čl. 43 odst. 1 písm. a) a čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Likvidní aktiva celkem se vykáží po uplatnění příslušných srážek.


PŘÍLOHA V

Část I: Jednotný model datových bodů

Veškeré datové položky uvedené v přílohách tohoto nařízení se transformují do jednotného modelu datových bodů, jenž je základem jednotných IT systémů institucí a příslušných orgánů.

Jednotný model datových bodů musí splňovat tato kritéria:

a)

uvádí strukturovaným způsobem všechny datové položky uvedené v přílohách I, III a VIII;

b)

identifikuje všechny obchodní koncepty uvedené v přílohách I až IV, VIII a IX;

c)

poskytuje slovník dat identifikující označení tabulky, označení svislé osy, označení os, označení oblasti, označení dimenzí a označení člena;

d)

poskytuje parametry definující vlastnosti nebo kvantitu datových bodů;

e)

poskytuje definice datových bodů, jež jsou vyjádřeny jako soubor vlastností, které jednoznačně identifikují daný koncept;

f)

obsahuje veškeré relevantní technické specifikace nezbytné pro vývoj IT řešení pro podávání zpráv generujících jednotné údaje pro účely dohledu.

Část II: Pravidla pro validaci

Na datové položky uvedené v přílohách tohoto nařízení se vztahují pravidla pro ověřování, zajišťující kvalitu a konzistenci údajů.

Pravidla pro ověřování musí splňovat tato kritéria:

a)

definují logické vztahy mezi příslušnými datovými body;

b)

zahrnují filtry a předpoklady definující soubor dat, na nějž se vztahuje určité pravidlo pro ověřování;

c)

kontrolují konzistenci vykazovaných údajů;

d)

kontrolují přesnost vykazovaných údajů;

e)

stanoví standardní hodnoty, které se použijí, pokud příslušné informace nejsou vykázány.


PRILOHA VI

ŠABLONY PRO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ O KAPITÁLU

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ INVESTIČNÍMI PODNIKY

Číslo šablony

Kód šablony

Název/jméno

Odkaz na právní předpis

 

 

KAPITÁL

 

1

I CC1

SLOŽENÍ REGULATORNÍHO KAPITÁLU

Ustanovení čl. 49 odst. 1 písm. c)

2

I CC2

SESOUHLASENÍ KAPITÁLU S AUDITOVANÝMI ÚČETNÍMI ZÁVĚRKAMI

Ustanovení čl. 49 odst. 1 písm. a)

3

I CCA

HLAVNÍ VLASTNOSTI KAPITÁLU

Ustanovení čl. 49 odst. 1 písm. b)

Šablona EU IF CC1.01 – Složení regulatorního kapitálu (jiné investiční podniky než malé a nepropojené investiční podniky)

 

 

a)

b)

 

 

Výše

Zdroj založený na referenčních číslech/písmenech rozvahy v auditované účetní závěrce

Kmenový kapitál tier 1: nástroje a rezervy

1

KAPITÁL

 

 

2

KAPITÁL TIER 1

 

 

3

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

 

4

Zcela splacené kapitálové nástroje

 

 

5

Emisní ážio

 

 

6

Nerozdělený zisk

 

 

7

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

 

 

8

Ostatní fondy

 

 

9

Menšinový podíl uznaný v kapitálu CET1

 

 

10

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů

 

 

11

Ostatní fondy

 

 

12

(–) ODPOČTY OD KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

 

 

13

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1

 

 

14

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

 

15

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

 

16

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

 

17

(–) Ztráty běžného účetního roku

 

 

18

(–) Goodwill

 

 

19

(–) Jiná nehmotná aktiva

 

 

20

(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků

 

 

21

(–) Kvalifikovaná účast mimo finanční sektor přesahující 15 % kapitálu

 

 

22

(–) Celkové kvalifikované účasti v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, přesahující 60 % kapitálu

 

 

23

(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

24

(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

25

(–) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

 

 

26

(–) Ostatní odpočty

 

 

27

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

 

28

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

 

29

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

 

30

Emisní ážio

 

 

31

(–) ODPOČTY OD VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

 

 

32

(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

33

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

34

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

35

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

36

(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

37

(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

38

(–) Ostatní odpočty

 

 

39

Vedlejší kapitál tier 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

 

40

KAPITÁL TIER 2

 

 

41

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

 

42

Emisní ážio

 

 

43

(–) ODPOČTY OD KAPITÁLU TIER 2 CELKEM

 

 

44

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2

 

 

45

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

 

46

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

 

47

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

 

48

(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

49

(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

50

Kapitál tier 2: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

 

Šablona EU IF CC1.02 – Složení regulatorního kapitálu (malé a nepropojené investiční podniky)

 

 

a)

b)

 

 

Výše

Zdroj založený na referenčních číslech/písmenech rozvahy v auditované účetní závěrce

Kmenový kapitál tier 1: nástroje a rezervy

1

KAPITÁL

 

 

2

KAPITÁL TIER 1

 

 

3

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

 

4

Zcela splacené kapitálové nástroje

 

 

5

Emisní ážio

 

 

6

Nerozdělený zisk

 

 

7

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

 

 

8

Ostatní fondy

 

 

9

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů

 

 

10

Ostatní fondy

 

 

11

(–) ODPOČTY OD KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

 

 

12

(–) Ztráty běžného účetního roku

 

 

13

(–) Goodwill

 

 

14

(–) Jiná nehmotná aktiva

 

 

15

(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků

 

 

16

(–) Kvalifikovaná účast mimo finanční sektor přesahující 15 % kapitálu

 

 

17

(–) Celkové kvalifikované účastí v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, přesahující 60 % kapitálu

 

 

18

(–) Ostatní odpočty

 

 

19

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

 

20

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

 

21

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

 

22

Emisní ážio

 

 

23

(–) ODPOČTY OD VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

 

 

24

Vedlejší kapitál tier 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

 

25

KAPITÁL TIER 2

 

 

26

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

 

27

Emisní ážio

 

 

28

(–) ODPOČTY OD KAPITÁLU TIER 2 CELKEM

 

 

29

Kapitál tier 2: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

 

Šablona EU IF CC1.03 – Složení regulatorního kapitálu (skupinový kapitálový test)

 

 

a)

b)

 

 

Výše

Zdroj založený na referenčních číslech/písmenech rozvahy v auditované účetní závěrce

Kmenový kapitál tier 1: nástroje a rezervy

1

KAPITÁL

 

 

2

KAPITÁL TIER 1

 

 

3

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

 

4

Zcela splacené kapitálové nástroje

 

 

5

Emisní ážio

 

 

6

Nerozdělený zisk

 

 

7

Nerozdělený zisk z předchozích let

 

 

8

Způsobilý zisk nebo ztráta

 

 

9

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

 

 

10

Ostatní fondy

 

 

11

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů

 

 

12

Ostatní fondy

 

 

13

(–) ODPOČTY OD KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

 

 

14

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1

 

 

15

(–) Ztráty běžného účetního roku

 

 

16

(–) Goodwill

 

 

17

(–) Jiná nehmotná aktiva

 

 

18

(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků

 

 

19

(–) Kvalifikovaná účast mimo finanční sektor přesahující 15 % kapitálu

 

 

20

(–) Celkové kvalifikované účasti v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, přesahující 60 % kapitálu

 

 

21

(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

22

(–) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

 

 

23

(–) Ostatní odpočty

 

 

24

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

 

25

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

 

26

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

 

27

Emisní ážio

 

 

28

(–) ODPOČTY OD VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

 

 

29

(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

30

(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

31

(–) Ostatní odpočty

 

 

32

Vedlejší kapitál tier 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

 

33

KAPITÁL TIER 2

 

 

34

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

 

35

Emisní ážio

 

 

36

(–) ODPOČTY OD KAPITÁLU TIER 2 CELKEM

 

 

37

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2

 

 

38

(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

39

Kapitál tier 2: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

 

 

Šablona EU ICC2: Kapitál: Sesouhlasení regulatorního kapitálu s rozvahou v auditované účetní závěrce

Flexibilní šablona.

Obsah řádků musí být vykázán v souladu s rozvahou obsaženou v auditované účetní závěrce investičního podniku.

Sloupce se ponechají pevně dané, pokud investiční podnik nemá stejný účetní a regulatorní rozsah konsolidace. V takovém případě se uvedou objemy pouze ve sloupci a).

 

 

a

b

c

 

 

Rozvaha dle zveřejněné/auditované účetní závěrky

Podle regulatorní konsolidace

Křížový odkaz na EU IF CC1

 

 

Ke konci období

Ke konci období

 

Aktiva – rozdělení podle kategorií aktiv v rozvaze ve zveřejněné/auditované účetní závěrce

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Aktiva celkem

 

 

 

Závazkyrozdělení podle kategorií závazků v rozvaze ve zveřejněné/auditované účetní závěrce

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3