(EU) 2021/2268Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 ze dne 6. září 2021, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 455I, 20.12.2021, s. 1-55 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 6. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 455/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2268

ze dne 6. září 2021,

kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 a čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zkušenosti získané během prvních let uplatňování nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (2) ukázaly, že je třeba upravit některé prvky prezentace a obsahu sdělení klíčových informací. Jejich upravení je nezbytné k zajištění toho, aby retailovým investorům byly i nadále poskytovány příslušné informace týkající se řady různých typů strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „produkty s investiční složkou“), a to bez ohledu na konkrétní okolnosti na trhu, zejména pokud trh dlouhodobě vykazoval pozitivní výkonnost.

(2)

Aby byly retailovým investorům poskytovány informace srozumitelné, nezavádějící a relevantní pro různé druhy produktů s investiční složkou, neměly by scénáře výkonnosti uvedené ve sdělení klíčových informací uvádět příliš pozitivní vyhlídky na potenciální budoucí výnosy. Výkonnost podkladových investic je úzce spojena s výkonností nestrukturovaných investičních fondů a dalších podobných produktů s investiční složkou. Příslušná metodika prezentace scénářů výkonnosti by proto měla být upravena tak, aby se nemusela opírat o statistickou metodu, jež vytváří scénáře výkonnosti, které by mohly zvýšit sledované výnosy. Příslušná metodika prezentace scénářů výkonnosti by měla být rovněž upravena tak, aby bylo zajištěno, že tyto scénáře jsou založeny na delším období sledovaných výnosů, aby zachycovala období pozitivního i negativního růstu, a tím poskytovala stabilnější scénáře výkonnosti v průběhu času a minimalizovala procyklické výsledky. Schopnost metodiky prezentace scénářů výkonnosti poskytovat vhodné výhledové odhady byla prokázána prostřednictvím zpětného testování, které porovnávalo výsledky této metodiky se skutečně sledovanou výkonností produktů s investiční složkou.

(3)

Aby nebyly scénáře výkonnosti považovány za prognózy nejlepších odhadů, je nutné u těchto scénářů zavést výraznější upozornění. Zveřejnění dalších informací o předpokladech, z nichž tyto scénáře vycházejí, by jednoduše mělo rovněž snížit riziko nepřiměřeného očekávání ohledně možných budoucích výnosů.

(4)

Informace o nákladech jsou pro retailové investory důležité při porovnávání různých produktů s investiční složkou. Aby byli retailoví investoři schopni lépe porozumět různým typům nákladových struktur různých produktů s investiční složkou a významu těchto struktur pro jejich individuální situaci, měly by informace o nákladech uvedené ve sdělení klíčových informací obsahovat popis hlavních nákladových položek. Aby se usnadnilo poskytování poradenství o produktech s investiční složkou a jejich prodej, měly by být ukazatele jednotlivých nákladových položek v souladu s informacemi zveřejněnými podle odvětvových právních předpisů Unie, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 (4). Zároveň je nutné zajistit srovnatelnost všech typů produktů s investiční složkou, pokud jde o celkové náklady. Ve sdělení klíčových informací by měl být vyjasněn význam souhrnných ukazatelů nákladů tak, aby byli retailoví investoři schopni těmto souhrnným ukazatelům nákladů lépe porozumět.

(5)

Aby bylo možné lépe zohlednit ekonomické znaky některých tříd aktiv a produktů s investiční složkou, které nevytvářejí dostatek transakcí k eliminaci pohybů trhu s dostatečnou statistickou jistotou, měla by upravená metodika pro výpočet transakčních nákladů používat diferencovanější a přiměřenější přístup. Tato metodika by měla rovněž eliminovat výskyt potenciálních negativních transakčních nákladů, které by pro retailové investory mohly být matoucí.

(6)

V případě produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice by měla být upravena prezentace informací o nákladech, aby byli retailoví investoři schopni lépe porozumět dopadům těchto různých možností investic na náklady.

(7)

Aby mohli retailoví investoři sledovat a porovnávat případnou volatilitu výnosů lineárních produktů s investiční složkou a možnosti lineárních podkladových investic i dosavadní výkonnost za daných tržních okolností a porozumět jim, je nutné stanovit určité požadavky na standardizovaný obsah a prezentaci dosavadní výkonnosti v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 tím, že se začlenění a upraví některá pravidla stanovená nařízením Komise (EU) č. 583/2010 (5). Standardizovaný obsah a prezentace dosavadní výkonnosti by měly doplňovat informace poskytované v rámci scénářů výkonnosti. Sdělení klíčových informací by v případě těchto lineárních produktů s investiční složkou a možností lineárních podkladových investic měla v oddíle s názvem „Jiné relevantní informace“ obsahovat odkazy na samostatné dokumenty nebo internetové stránky s informacemi o dosavadní výkonnosti.

(8)

Podle čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 jsou správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby poskytující poradenství o podílových jednotkách SKIPCP nebo tyto jednotky prodávající osvobozeny od povinností uvedených v tomto nařízení do 31. prosince 2021. Pokud členský stát uplatňuje pravidla týkající se formátu a obsahu sdělení klíčových informací, jak je stanoveno v článcích 78 až 81 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (6), na jiné fondy než SKIPCP nabízené retailovým investorům, vztahuje se osvobození stanovené v čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 i na správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby poskytující poradenství ohledně podílů takových fondů nebo podíly těchto fondů prodávající retailovým investorům. S cílem poskytnout pro tyto fondy konzistentní přechodný právní režim umožňuje čl. 14 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, který se v souladu s článkem 18 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci použije do 31. prosince 2021, tvůrcům strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „tvůrci produktů s investiční složkou“) nadále používat taková sdělení vypracovaná v souladu s články 78 až 81 směrnice 2009/65/ES, je-li alespoň jednou z možností podkladových investic fond SKIPCP nebo jiný fond než SKIPCP. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (7), kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, předložený Komisí navrhuje prodloužit přechodná opatření stanovená v článku 32 uvedeného nařízení do 30. června 2022. Je nezbytné umožnit tvůrcům produktů s investiční složkou po dobu platnosti těchto přechodných opatření nadále používat dokumenty vypracované v souladu s články 78 až 81 směrnice 2009/65/ES.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Toto nařízení je založeno na návrhu regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro bankovnictví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (dále jen „evropské orgány dohledu“).

(11)

Evropské orgány dohledu uspořádaly otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedly analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádaly si stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené na základě článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (8), skupiny subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízené na základě článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (9) a skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené na základě článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (10).

(12)

Vzhledem k tomu, že regulační technické normy jsou vzájemně úzce provázané a je potřeba zajistit úplnou konzistentnost jimi zavedených požadavků, je vhodné přijmout jediný právní akt, kterým se změní regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653.

(13)

Aby měli tvůrci produktů s investiční složkou a osoby prodávající tyto produkty nebo poskytující poradenství o těchto produktech dostatek času na přípravu na plnění povinnosti vypracovat sdělení klíčových informací v souladu s novými požadavky, mělo by toto nařízení platit od 1. července 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 se mění takto:

1)

článek 1 se mění takto:

a)

v prvním odstavci se doplňují nová písmena f) až i), která znějí:

„f)

je-li případně tvůrce produktů s investiční složkou pro právní nebo administrativní účely nebo účely uvádění na trh součástí skupiny společností, název dané skupiny;

g)

je-li produktem s investiční složkou subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nebo alternativní investiční fond (AIF), výrazně uvedené označení SKIPCP nebo AIF včetně třídy akcií nebo jejich podfondu;

h)

případně údaje o povolení;

i)

má-li produkt s investiční složkou podobu SKIPCP nebo AIF a v případech, kdy je SKIPCP spravován správcovskou společností podle čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES nebo kdy se jedná o investici společnost uvedenou v článku 27 uvedené směrnice (společně dále jen „správcovská společnost SKIPCP“), která vykonává s ohledem na tento SKIPCP práva podle článku 16 uvedené směrnice, nebo v případech, kdy je AIF spravován správcem alternativních investičních fondů, který vykonává s ohledem na tento AIF práva podle článků 31, 32 a 33 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (*1), uvede se v souvislosti s touto skutečností doplňkové prohlášení.

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).“;"

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pro účely prvního odstavce písm. g) se v případě podfondu nebo třídy akcií uvede za názvem podfondu nebo třídy akcií název SKIPCP nebo AIF. Má-li SKIPCP nebo AIF, podfond nebo třída akcií identifikační kód, je uveden jako součást označení SKIPCP nebo AIF.“;

2)

článek 2 se mění takto:

a)

vkládají se nové odstavce 2a, 2b a 2c, které znějí:

„2a.   Má-li produkt s investiční složkou podobu SKIPCP nebo AIF, uvedou se v oddíle s názvem „O jaký produkt se jedná?“ sdělení klíčových informací základní charakteristiky SKIPCP nebo AIF, o nichž je retailový investor informován, přestože tyto charakteristiky nejsou součástí popisu cílů a investiční politiky v prospektu SKIPCP podle článku 68 směrnice 2009/65/ES nebo popisu investiční strategie a cílů AIF podle čl. 23 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU, přičemž mezi ně patří:

a)

hlavní kategorie přípustných finančních nástrojů, jež jsou předmětem investování;

b)

možnost vyplacení podílových jednotek SKIPCP nebo AIF na žádost retailového investora s upřesněním frekvence vydávání a odkupu podílových jednotek nebo případně prohlášení, že není možnost vyplacení podílových jednotek na žádost;

c)

informace o tom, zda má SKIPCP nebo AIF zvláštní cíl ve vztahu k nějakému průmyslovému, zeměpisnému nebo jinému sektoru trhu nebo konkrétním druhům majetku;

d)

informace o tom, zda SKIPCP nebo AIF umožňuje volbu podle vlastního uvážení v případě určitých zamýšlených investic a zda tento přístup zahrnuje nebo předpokládá odkaz na referenční hodnotu, a pokud ano, na jakou;

e)

informace o tom, zda se dividendy rozdělují nebo reinvestují.

Pro účely prvního pododstavce písmene d) se v případě, že se předpokládá odkaz na referenční hodnotu, uvede přípustná míra odchýlení od této referenční hodnoty, a pokud je cílem SKIPCP nebo AIF sledování indexu, pak i tato informace.

2b.   Informace uvedené v odstavci 2a musí v příslušných případech obsahovat tyto údaje:

a)

investuje-li SKIPCP nebo AIF do dluhových cenných papírů, údaj, zda jsou emitentem těchto dluhových cenných papírů obchodní společnosti, státní orgány nebo jiná osoba, a případné minimální požadavky na rating, jsou-li stanoveny;

b)

je-li SKIPCP nebo AIF strukturovaným investičním fondem, jednoduché vysvětlení všech charakteristik nezbytných ke správnému pochopení systému vyplácení a faktorů, od nichž se očekává, že předurčí výkonnost, v případě potřeby včetně odkazů na podrobnější informace o algoritmu a jeho fungování, které jsou uvedeny v prospektu SKIPCP nebo popisu investiční strategie a cílů alternativního investičního fondu;

c)

řídí-li se volba majetku zvláštními kritérii, vysvětlení těchto kritérií, například slovy „růst“, „hodnota“ nebo „vysoké dividendy“;

d)

používají-li se zvláštní metody správy majetku, jež mohou zahrnovat obchodování za účelem snížení rizika („hedging“), cenovou arbitráž nebo pákový efekt, jednoduché vysvětlení faktorů, od nichž se očekává, že předurčí výkonnost SKIPCP nebo AIF.

2c.   Při uvádění informací podle odstavců 2a a 2b je třeba rozlišovat mezi obecnými kategoriemi investic uvedenými v odst. 2a písm. a) a c) a odst. 2b písm. a) a přístupem k těmto investicím, který má správcovská společnost SKIPCP nebo správce alternativních investičních fondů přijmout, uvedeným v odst. 2a písm. d) a odst. 2b) písm. b), c) a d).

Oddíl s názvem „O jaký produkt se jedná?“ sdělení klíčových informací může obsahovat jiné údaje, než jaké jsou uvedeny v odstavcích 2a a 2b, včetně popisu investiční strategie SKIPCP nebo AIF, je-li jejich uvedení nutné k náležitému popisu cílů a investiční politiky SKIPCP nebo AIF.“;

b)

doplňují se nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„6.   Má-li produkt s investiční složkou podobu SKIPCP nebo AIF, označení a vysvětlení rizik podle příloh II a III tohoto nařízení odpovídá vnitřním postupům pro zjišťování, měření, řízení a sledování rizik, které správcovská společnost SKIPCP přijala v souladu se směrnicí 2009/65/ES nebo které správce alternativních investičních fondů přijal v souladu se směrnicí 2011/61/EU. Jestliže správcovská společnost spravuje více než jeden SKIPCP nebo jestliže správce alternativních investičních fondů spravuje více než jeden AIF, je označování a vysvětlování rizik sladěno.

7.   Má-li produkt s investiční složkou podobu SKIPCP nebo AIF, uvedou se v oddíle sdělení klíčových informací s názvem „O jaký produkt se jedná?“ pro každý členský stát, v němž je SKIPCP nebo AIF uváděn na trh, následující informace:

a)

jméno depozitáře;

b)

kde a jakým způsobem lze získat další informace o SKIPCP nebo AIF, výtisky prospektu SKIPCP nebo výtisky popisu investiční strategie a cílů AIF, poslední výroční zprávy a případné pozdější pololetní zprávy SKIPCP uvedené v čl. 68 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 2009/65/ES nebo poslední výroční zprávu AIF uvedenou v článku 22 směrnice 2011/61/EU, v jakém jazyce či jazycích jsou uvedené dokumenty k dispozici a sdělení, že dokumenty jsou k dispozici zdarma;

c)

kde a jakým způsobem lze získat další praktické informace včetně údaje, kde lze najít aktuální ceny podílových jednotek.“;

3)

článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V příslušných případech se uvede výrazné upozornění, že osoby prodávající produkty s investiční složkou nebo poskytující poradenství o těchto produktech si mohou účtovat dodatečné náklady.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   V tabulce „Skladba nákladů“ v oddíle sdělení klíčových informací nazvaném „S jakými náklady je investice spojena?“ uvedou tvůrci produktů s investiční složkou souhrnné ukazatele těchto typů nákladů:

a)

jakékoli jednorázové náklady, jako jsou vstupní a výstupní náklady;

b)

jakékoli opakované náklady, přičemž se oddělí transakční náklady portfolia a další opakované náklady;

c)

jakékoli vedlejší náklady, jako jsou výkonnostní poplatky či odměna za zhodnocení kapitálu.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Tvůrci produktů s investiční složkou popíší každý z různých nákladů obsažených v tabulce „Skladba nákladů“ v oddíle sdělení klíčových informací nazvaném „S jakými náklady je investice spojena?“ v souladu s přílohou VII s upřesněním, kde a jak se mohou tyto náklady lišit od skutečných nákladů, které mohou retailovému investorovi vzniknout, a kde a jak mohou tyto náklady záviset na tom, zda retailový investor využije či nevyužije určitých možností.“;

4)

v článku 8 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   V případě SKIPCP, který je stanoven v bodě 1 písm. a) přílohy VIII, AIF, který je stanoven v bodě 1 písm. b) uvedené přílohy, nebo pojistných produktů s investiční složkou spojených s podílovými jednotkami, které jsou stanoveny v bodě 1 písm. c) uvedené přílohy, oddíl s názvem „Jiné relevantní informace“ sdělení klíčových informací obsahuje:

a)

odkaz na internetovou stránku nebo odkaz na dokument poskytující informace o dosavadní výkonnosti zveřejněné tvůrcem produktů s investiční složkou v souladu s uvedenou přílohou VIII;

b)

počet let, za které jsou údaje o dosavadní výkonnosti prezentovány.

V případě produktů s investiční složkou uvedených v příloze II části 1 bodu 5, které jsou otevřenými fondy, nebo jiných produktů s investiční složkou, které mohou být upisovány, se výpočty scénářů dosavadní výkonnosti zveřejňují měsíčně a v oddíle s názvem „Jiné relevantní informace“ se uvede, kde lze tyto výpočty nalézt.“;

5)

nadpis kapitoly II se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SDĚLENÍCH KLÍČOVÝCH INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH PRODUKTY S INVESTIČNÍ SLOŽKOU NABÍZEJÍCÍMI ŘADU MOŽNOSTÍ PRO INVESTICE“

6)

v článku 10 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

sdělení klíčových informací pro každou z možností podkladových investic v rámci produktu s investiční složkou v souladu s kapitolou I včetně informací o produktu s investiční složkou jako celku, přičemž každé sdělení klíčových informací odráží případ, kdy retailový investor investuje pouze do jedné investiční možnosti;

b)

obecné sdělení klíčových informací popisující produkt s investiční složkou v souladu s kapitolou I, není-li v článcích 11 až 14 stanoveno jinak, včetně údaje o tom, kde lze konkrétní informace o každé z možností podkladových investic nalézt.“;

7)

v článku 11 se zrušuje písmeno c);

8)

článek 12 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušuje písmeno d);

b)

odstavec 2 se zrušuje;

9)

články 13 a 14 se nahrazují tímto:

„Článek 13

Oddíl „S jakými náklady je investice spojena?“ v obecném sdělení klíčových informací

Odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. b) upřesní tvůrci produktů s investiční složkou v oddíle nazvaném „S jakými náklady je investice spojena?“:

a)

nelze-li náklady na produkty s investiční složkou jiné než náklady na možnosti podkladových investic uvést v rámci jednoho údaje, včetně případů, kdy se tyto náklady liší na základě zvolené možnosti podkladových investic:

i)

rozsah nákladů pro produkt s investiční složkou v tabulkách „Náklady v čase“ a „Skladba nákladů“ uvedených v příloze VII;

ii)

prohlášení, že náklady vzniklé retailovému investorovi se liší na základě možností podkladových investic;

b)

lze-li náklady na produkty s investiční složkou jiné než náklady na možnosti podkladových investic uvést v rámci jednoho údaje:

i)

tyto náklady uvedené odděleně od rozsahu nákladů na možnosti podkladových investic nabízené produkty s investiční složkou v tabulkách „Náklady v čase“ a „Skladba nákladů“ uvedených v příloze VII;

ii)

prohlášení, že celkové náklady vzniklé retailovému investorovi sestávají z kombinace nákladů na zvolené možnosti podkladových investic a dalších nákladů na produkty s investiční složkou a liší se na základě možností podkladových investic.

Článek 14

Konkrétní informace o každé z možností podkladových investic

Konkrétní informace o každé z možností podkladových investic uvedené v čl. 10 písm. b) se uvedou ve sdělení konkrétních informací, kterým se doplňuje obecné sdělení klíčových informací. Tvůrci produktů s investiční složkou zahrnou pro každou z možností podkladových investic veškeré tyto informace:

a)

tam, kde je potřeba, upozornění týkající se srozumitelnosti;

b)

investiční cíle, prostředky k jejich dosažení a zamýšlený cílový trh podle čl. 2 odst. 2 a 3;

c)

souhrnný ukazatel rizik a slovní vysvětlení a scénáře výkonnosti podle článku 3;

d)

prezentace nákladů v souladu s článkem 5, včetně prohlášení, zda tyto náklady zahrnují všechny náklady na produkty s investiční složkou v případě, že retailový investor investuje pouze do této konkrétní možnosti investice;

e)

v případě možností podkladových investic, které jsou SKIPCP stanovenými v bodě 1 písm. a) přílohy VIII, AIF stanovenými v bodě 1 písm. b) uvedené přílohy nebo pojistnými produkty s investiční složkou spojenými s podílovými jednotkami stanovenými v bodě 1 písm. c) uvedené přílohy, informace o dosavadní výkonnosti podle čl. 8 odst. 3.

Informace uvedené v písmenech a) až e) tohoto odstavce mají strukturu příslušných částí šablony stanovené v příloze I.“;

10)

vkládá se nová kapitola IIa, která zní:

„KAPITOLA IIa

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SDĚLENÍCH KLÍČOVÝCH INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH NĚKTERÝMI SKIPCP A AIF

Článek 14a

Podfondy SKIPCP nebo AIF

1.   Pokud se SKIPCP nebo AIF skládá ze dvou nebo více podfondů, připraví se pro každý podfond samostatné sdělení klíčových informací.

2.   V každém sdělení klíčových informací podle odstavce 1 se v oddíle s názvem „O jaký produkt se jedná?“ uvede následující:

a)

prohlášení, že sdělení klíčových informací popisuje podfond SKIPCP nebo AIF, a případně, že se prospekt SKIPCP nebo popis investiční strategie a cílů AIF a pravidelné zprávy připravují za celý SKIPCP nebo AIF jmenovaný v úvodu sdělení klíčových informací;

b)

informace, zda jsou majetek a závazky každého podfondu ze zákona odděleny, či nikoliv, a jaký to může mít dopad pro investora;

c)

informace, zda má retailový investor právo vyměnit svou investici do podílových jednotek jednoho podfondu za podílové jednotky jiného podfondu, či nikoliv, a pokud ano, kde lze získat informace o tom, jak toto právo uplatnit.

3.   Pokud správcovská společnost SKIPCP nebo správce alternativních investičních fondů účtuje retailovým investorům poplatek za výměnu investice v souladu s odst. 2 písm. c) a tento poplatek se liší od běžných poplatků za nákup nebo prodej podílových jednotek, je tento poplatek uveden samostatně v oddíle sdělení klíčových informací s názvem „S jakými náklady je investice spojena?“.

Článek 14b

Třídy akcií SKIPCP nebo AIF

1.   Pokud SKIPCP nebo AIF sestává z více než jedné třídy podílových jednotek nebo akcií, připraví se pro každou třídu podílových jednotek nebo akcií samostatné sdělení klíčových informací.

2.   Sdělení klíčových informací týkající se dvou nebo více tříd podílových jednotek nebo akcií téhož SKIPCP nebo AIF mohou být sloučeny do jediného sdělení klíčových informací za předpokladu, že takto připravený dokument plně vyhovuje všem požadavkům na délku, jazyk a prezentaci sdělení klíčových informací.

3.   Správcovská společnost SKIPCP nebo správce alternativních investičních fondů může vybrat jednu třídu podílových jednotek nebo akcií, která bude zastupovat jednu nebo více jiných tříd podílových jednotek nebo akcií SKIPCP nebo AIF, pokud je tato volba provedena poctivě, jasně a neuvádí v omyl potenciální retailové investory investující do těchto jiných druhů. V takových případech obsahuje oddíl sdělení klíčových informací s názvem „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?“ vysvětlení podstatného rizika souvisejícího s jakoukoli z těchto jiných zastoupených tříd. Sdělení klíčových informací o reprezentativní třídě může být poskytnuto retailovým investorům investujícím do těchto jiných tříd.

4.   Odlišné třídy podílových jednotek nebo akcií nelze sloučit do jedné souhrnné reprezentativní třídy ve smyslu odstavce 3.

5.   Správcovská společnost SKIPCP nebo správce alternativních investičních fondů vede záznamy o tom, které třídy jsou zastoupeny reprezentativní třídou podle odstavce 3, a o důvodech opodstatňujících tuto volbu.

6.   V relevantních případech se v oddíle sdělení klíčových informací nazvaném „O jaký produkt se jedná?“ doplní informace o tom, která třída byla zvolena jako reprezentativní, přičemž je použito označení totožné s jeho označením v prospektu SKIPCP nebo v popisu investiční strategie a cílů AIF.

7.   Tento oddíl rovněž uvádí, kde mohou retailoví investoři získat informace o ostatních třídách podílových jednotek nebo akcií SKIPCP nebo AIF, které jsou uvedeny na trh v jejich členském státě.

Článek 14c

SKIPCP nebo AIF jako fond fondů

1.   Pokud SKIPCP investuje významný podíl svého majetku do jiného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. e) směrnice 2009/65/ES, popis cílů a investiční politiky tohoto SKIPCP ve sdělení klíčových informací obsahuje stručné vysvětlení způsobu průběžného výběru těchto jiných subjektů kolektivního investování. Pokud je SKIPCP fondem hedgeových fondů, obsahuje sdělení klíčových informací informace o nákupu mimounijních AIF, které nejsou pod dohledem.

2.   Pokud SKIPCP investuje významný podíl svého majetku do jiného SKIPCP nebo AIF, použijí se obdobně odstavce 1 a 2.

Článek 14d

„Feeder“ SKIPCP

1.   Sdělení klíčových informací za „feeder“ SKIPCP definovaný v článku 58 směrnice 2009/65/ES obsahuje v oddíle s názvem „O jaký produkt se jedná?“ tyto informace, které jsou specifické pro „feeder“ SKIPCP:

a)

sdělení, že prospekt, sdělení klíčových informací a pravidelné zprávy a výkazy „master“ SKIPCP jsou zpřístupněny retailovým investorům „feeder“ SKIPCP na jejich žádost, jakým způsobem je lze získat a v jakém jazyce či jazycích jsou k dispozici;

b)

sdělení, zda jsou dokumenty uvedené v písmenu a) tohoto odstavce k dispozici pouze v papírové kopii nebo na jiných trvalých nosičích a zda se účtuje poplatek za dokumenty, které nejsou povinně poskytovány bezplatně v souladu s čl. 63 odst. 5 směrnice 2009/65/ES;

c)

je-li „master“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „feeder“ SKIPCP a pokud tato skutečnost může ovlivnit daňové zatížení „feeder“ SKIPCP, uvedení této informace;

d)

údaj o tom, jak velký podíl majetku „feeder“ SKIPCP je investován do „master“ SKIPCP;

e)

popis cílů a investiční politiky „master“ SKIPCP doplněný podle situace buď:

i)

informací, zda výnosnost investic „feeder“ SKIPCP bude velmi podobná výnosnosti „master“ SKIPCP, nebo

ii)

vysvětlením, jak a proč se výnosnost investic „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP mohou lišit.

2.   Pokud se poměr rizika a výnosů „feeder“ SKIPCP liší v jakémkoli podstatném směru od poměru rizika a výnosů „master“ SKIPCP, je tato skutečnost uvedena a její důvody vysvětleny v oddíle sdělení klíčových informací s názvem „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?“.

3.   Případné riziko likvidity a vztah mezi mechanismy nákupu a vyplácení mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP jsou vysvětleny v oddíle sdělení klíčových informací s názvem „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?“.

Článek 14e

Strukturované SKIPCP nebo AIF

Strukturované investiční fondy jsou SKIPCP nebo AIF, které retailovým investorům k určitému předem stanovenému datu poskytují výplatu založenou na určitém algoritmu, která je vztažena k výkonnosti nebo realizaci změn ceny či jiných podmínek finančních aktiv, indexů nebo referenčních portfolií nebo SKIPCP nebo AIF s podobnými rysy.“;

11)

v čl. 15 odst. 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

pokud jsou scénáře výkonnosti založeny na vhodných srovnávacích ukazatelích či zástupných ukazatelích, soulad srovnávacích ukazatelů či zástupných ukazatelů s cíli produktů s investiční složkou.“;

12)

vkládá se nová kapitola IVa, která zní:

„KAPITOLA IVa

ODKAZY

Článek 17a

Použití odkazů na jiné zdroje informací

Aniž by byl dotčen článek 6 nařízení (EU) č. 1286/2014, sdělení klíčových informací může odkazovat na jiné zdroje informací včetně prospektu a výročních nebo pololetních zpráv, pokud všechny informace nezbytné k tomu, aby investor pochopil základní rysy investice, jsou obsaženy již v samotném sdělení klíčových informací.

Připouštějí se odkazy na internetové stránky produktů s investiční složkou nebo tvůrců produktů s investiční složkou včetně části těchto internetových stránek, na nichž je uveden prospekt a pravidelné zprávy.

Odkazy podle prvního pododstavce nasměrují retailového investora na konkrétní pasáž příslušného zdroje informací. Ve sdělení klíčových informací je možné použít několik různých odkazů, jejich počet se však omezí na minimum.“;

13)

v článku 18 se třetí odstavec nahrazuje tímto: „Ustanovení čl. 14 odst. 2 se použije do 30. června 2022.“;

14)

příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

15)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

16)

příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

17)

příloha IV se nahrazuje zněním obsaženým v příloze IV tohoto nařízení;

18)

příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení;

19)

příloha VI se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení;

20)

příloha VII se nahrazuje zněním obsaženým v příloze VII tohoto nařízení;

21)

doplňuje se nová příloha VIII ve znění uvedeném v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2022. Ustanovení čl. 1 odst. 13 se však použijí ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)  COM(2021) 397 final.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU