(EU) 2021/2266Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně

Publikováno: Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 26-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2266

ze dne 17. prosince 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (1), a zejména na čl. 23a odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/83/EHS stanoví podmínky pro vytvoření a fungování vnitřního trhu v oblasti zdanění alkoholu.

(2)

Směrnice Rady (EU) 2020/1151 (2), kterou se změnila směrnice 92/83/EHS, rozšířila možnost členských států uplatňovat snížené sazby spotřební daně, které bylo dříve možné uplatňovat pouze na pivo a líh vyráběné v malých objemech malými nezávislými výrobci, na další alkoholické nápoje vyráběné v malých objemech malými nezávislými výrobci. V souladu s čl. 23a odst. 1 směrnice 92/83/EHS musí členské státy na vyžádání vydat malým nezávislým výrobcům usazeným na jejich území roční osvědčení potvrzující jejich celkovou roční výrobu a jejich soulad s relevantními kritérii stanovenými ve směrnici 92/83/EHS (dále jen „osvědčení“). Aby se usnadnilo uznání statusu malých nezávislých výrobců ve všech členských státech, použije se pro osvědčení společný formulář.

(3)

Certifikace malých nezávislých výrobců členským státem, v němž je malý nezávislý výrobce usazen, je žádoucí. V zájmu snížení administrativní zátěže je vhodné povolit malému nezávislému výrobci samoosvědčení za předpokladu, že členské státy přijaly vhodná opatření k předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu.

(4)

Aby se usnadnilo uznávání statusu malých nezávislých výrobců, odkaz na osvědčení vydané malému nezávislému výrobci by v souladu s čl. 23a odst. 1 směrnice Rady 92/83/EHS měl být uveden ve správním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly IV nebo V směrnice Rady 2008/118/ES (3).

(5)

S cílem objasnit, jaké důkazy mají být použity v případě samoosvědčení malými nezávislými výrobci, je nezbytné upřesnit informace, které mají být uvedeny ve správním dokladu a ve zjednodušeném průvodním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly IV nebo V směrnice 2008/118/ES.

(6)

Použitelnost tohoto nařízení by měla být odložena na 1. ledna 2022, aby bylo uvedeno do souladu s uplatňováním vnitrostátních opatření přijatých za účelem provedení směrnice (EU) 2020/1151.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Osvědčení malého nezávislého výrobce

Vzor osvědčení malého nezávislého výrobce podle čl. 23a odst. 1 směrnice 92/83/EHS (dále jen „osvědčení“) je stanoven v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odkaz na osvědčení ve správním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly IV směrnice 2008/118/ES

Pro účely odkazu na osvědčení ve správním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly IV směrnice 2008/118/ES se ve správním dokladu stanoveném v tabulce 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (4) uvede následující údaj:

a)

v kolonce 17 l: „Popsaný výrobek byl vyroben“, za nímž následuje jeden z těchto výrazů:

a)

„certifikovaným malým nezávislým pivovarem“;

b)

„certifikovaným malým nezávislým výrobcem vína“;

c)

„certifikovaným malým nezávislým výrobcem kvašených nápojů jiných než víno a pivo“;

d)

„certifikovaným malým nezávislým výrobcem meziproduktů“;

e)

„certifikovaným malým nezávislým lihovarem“;

b)

v kolonce 18 e: druh dokladu pro osvědčení;

c)

v kolonce 18 f: pořadové číslo osvědčení.

Článek 3

Odkaz na osvědčení ve správním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly V směrnice 2008/118/ES

1.   Pro účely odkazu na osvědčení ve správním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly V směrnice 2008/118/ES se v kolonce 14 zjednodušeného průvodního dokladu podle nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 (5) uvede pořadové číslo osvědčení a výraz „Osvědčení“, za nímž následuje jeden z těchto výrazů:

a)

„malého nezávislého pivovaru“;

b)

„malého nezávislého výrobce vína“;

c)

„malého nezávislého výrobce kvašených nápojů jiných než víno a pivo“;

d)

„malého nezávislého výrobce meziproduktů“;

e)

„malého nezávislého lihovaru“.

2.   Zahrnuje-li doprava zboží různé alkoholické nápoje a má-li se snížená spotřební daň uplatnit pouze na některé nápoje, uvede se obchodní popis alkoholických nápojů vyráběných malým nezávislým výrobcem v kolonce 14 zjednodušeného průvodního dokladu podle nařízení (EHS) č. 3649/92.

Článek 4

Samoosvědčení malých nezávislých výrobců

Pokud malí nezávislí výrobci odpovídají definicím uvedeným v čl. 4 odst. 2, čl. 9a odst. 2, čl. 13a odst. 4, čl. 18a odst. 3 nebo čl. 22 odst. 2 směrnice 92/83/EHS a umožňují-li členské státy malým nezávislým výrobcům usazeným na jejich území samoosvědčení, uvede se status výrobců a jejich roční výroba ve správním dokladu v souladu s články 5 a 6 tohoto nařízení.

Článek 5

Požadavky na vyplnění správního dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly IV směrnice 2008/118/ES v případě samoosvědčení

1.   V případě dopravy zboží podle kapitoly IV směrnice 2008/118/ES se status malých nezávislých výrobců uvede v kolonce 17 l správního dokladu stanoveného v tabulce 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009, a to v následujícím znění: „Tímto se potvrzuje, že popsaný výrobek vyrobil“, za nímž následuje jeden z těchto výrazů:

a)

„malý nezávislý pivovar“;

b)

„malý nezávislý výrobce vína“;

c)

„malý nezávislý výrobce kvašených nápojů jiných než víno a pivo“;

d)

„malý nezávislý výrobce meziproduktů“;

e)

„malý nezávislý lihovar“.

2.   Pokud odesílatel alkoholických nápojů není samoosvědčeným malým nezávislým výrobcem, uvede se v kolonce 17 l rovněž číslo pro účely systému pro výměnu údajů o spotřební dani uvedené v čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 389/2012 (6) (dále jen „číslo SEED“) nebo identifikační číslo pro účely DPH (dále jen „DIČ“).

Číslem SEED je číslo povolení pro účely spotřební daně udělené příslušnými orgány podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 389/2012. DIČ uvedené v článku 214 směrnice Rady 2006/112/ES (7) se uvede pouze v případě, že malý nezávislý výrobce nemá číslo SEED.

3.   V kolonce 17 n správního dokladu stanoveného v tabulce 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009 se uvede roční výroba alkoholických nápojů malého nezávislého výrobce. Množství se uvádí v hektolitrech, s výjimkou lihu, jehož množství se uvádí v hektolitrech čistého alkoholu.

Článek 6

Požadavky na vyplnění správního dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly V směrnice 2008/118/ES v případě samoosvědčení

V případě dopravy zboží podle kapitoly V směrnice 2008/118/ES se v kolonce 14 zjednodušeného průvodního dokladu podle nařízení (EHS) č. 3649/92 uvedou tyto informace:

a)

status malého nezávislého výrobce v tomto znění: „Tímto se potvrzuje, že popsaný výrobek vyrobil“, za nímž následuje jeden z těchto výrazů:

a)

„malý nezávislý pivovar“;

b)

„malý nezávislý výrobce vína“;

c)

„malý nezávislý výrobce kvašených nápojů jiných než víno a pivo“;

d)

„malý nezávislý výrobce meziproduktů“;

e)

„malý nezávislý lihovar“;

b)

celková roční výroba v hektolitrech, s výjimkou lihu, jehož množství se uvádí v hektolitrech čistého alkoholu;

c)

pokud odesílatel alkoholických nápojů není výrobcem, číslo SEED nebo DIČ samoosvědčeného malého nezávislého výrobce stanovené v čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení;

d)

pokud doprava zboží zahrnuje různé alkoholické nápoje a snížená spotřební daň se má uplatnit pouze na některé z nich, obchodní popis alkoholických nápojů vyrobených malým nezávislým výrobcem.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.

(2)  Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 256, 5.8.2020, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(5)  Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství (Úř. věst. L 369, 18.12.1992, s. 17).

(6)  Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

EVROPSKÁ UNIE

OSVĚDČENÍ MALÉHO NEZÁVISLÉHO VÝROBCE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ PRO ÚČELY SPOTŘEBNÍ DANĚ

(Směrnice Rady 92/83/EHS – článek 23a)

Pořadové číslo:

1.

IDENTIFIKACE MALÉHO NEZÁVISLÉHO VÝROBCE

Název/jméno

Ulice, číslo domu

Poštovní směrovací číslo, obec

Členský stát usazení

Číslo SEED/DIČ

2.

POPIS ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, K NIMŽ SE ŽÁDÁ OSVĚDČENÍ PRO ÚČELY SPOTŘEBNÍ DANĚ

 

 

 

 

Druh alkoholického nápoje

Popis

Celková roční výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

IDENTIFIKACE PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU

Název

Referenční číslo úřadu (v příslušných případech)

Adresa

Telefonní číslo

E-mail

4.

POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU

Níže podepsaný vnitrostátní orgán potvrzuje:

celkovou roční výrobu popsanou v kolonce 2 malého nezávislého výrobce uvedeného v kolonce 1,

že malý nezávislý výrobce uvedený v kolonce 1 splňuje kritéria stanovená v čl. 4 odst. 2, čl. 9a odst. 2, čl. 13a odst. 4, čl. 18a odst. 3 a čl. 22 odst. 2 směrnice 92/83/EHS.

 

 

 

 

Jméno a status podepsaného

Místo, datum

Razítko (v příslušných případech)

Podpis

Vysvětlivky

1.

Toto osvědčení slouží jako podklad pro uplatnění snížené sazby spotřební daně na alkoholické nápoje vyrobené malými nezávislými výrobci podle článku 23a směrnice 92/83/EHS. Každému malému nezávislému výrobci se vystaví jedno osvědčení za rok zahrnující všechny druhy vyrobených alkoholických nápojů.

2.

Tiskopis, na kterém je osvědčení vydáno, má rozměry 210 × 297 mm. Je-li tiskopis vytištěn, musí být vyhotoven na bílém papíře neobsahujícím mechanickou vlákninu.

3.

Osvědčení musí být vyplněno čitelně a nesmazatelně. Není povoleno vymazávání nebo přepisování údajů. Osvědčení se vyplňuje v jazyce uznaném členským státem, v němž je malý nezávislý výrobce usazen. „Uznaným jazykem“ se rozumí jeden z jazyků úředně používaných v členském státě malého nezávislého výrobce nebo jakýkoli jiný úřední jazyk Unie, který tento členský stát prohlásí za přijatelný pro tento účel.

4.

Je-li osvědčení vyhotoveno v jiném jazyce, než je jazyk uznaný členským státem určení, připojí příjemce na žádost orgánů tohoto členského státu při předložení osvědčení jeho překlad. Dotčený členský stát může podle svého uvážení od povinnosti připojit překlad upustit.

5.

Pořadové číslo se skládá ze 14 číslic. Začíná dvoumístným číslem odkazujícím na rok, v němž bylo osvědčení vydáno; následuje identifikátor členského státu s dvoupísmenným kódem vydávající země v souladu s bodem 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009 a dále jedinečný identifikátor v podobě desetimístného alfanumerického vnitrostátního čísla přidělený členským státem, v němž je malý nezávislý výrobce usazen. Příkladem takového pořadového čísla je: 22ES01ABCD234E.

6.

V kolonce 1 osvědčení se uvedou příslušné údaje nezbytné k identifikaci malého nezávislého výrobce, včetně jeho čísla SEED. Identifikační číslo pro DPH (DIČ) se uvede pouze v případě, že nezávislý malý výrobce nemá číslo SEED.

7.

V kolonce 2 osvědčení uvede příslušný orgán celkovou roční výrobu alkoholických nápojů malého nezávislého výrobce, pro které je osvědčení požadováno, přičemž zohlední následující:

a)

druh alkoholického nápoje musí být upřesněn v souladu s následujícím seznamem stanoveným ve směrnici 92/83/EHS:

i)

pivo;

ii)

víno;

iii)

jiné kvašené nápoje než víno a pivo;

iv)

meziprodukty;

v)

líh;

b)

může být uveden popis výrobku. Je-li uveden popis meziproduktů a jiných kvašených nápojů, měl by daný popis být v souladu s čl. 13a odst. 2 a 3 a čl. 18a odst. 2 směrnice 92/83/EHS;

c)

množství alkoholického nápoje se vyjadřuje v hektolitrech, s výjimkou lihu, u něhož se uvádí hektolitry čistého alkoholu.

8.

V kolonce 3 osvědčení se uvedou příslušné údaje nezbytné k identifikaci příslušného orgánu, v příslušných případech včetně referenčního čísla celního úřadu, jak je stanoveno v bodě 5 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009.

9.

Příslušné orgány mohou upustit od povinnosti opatřit vydané osvědčení razítkem, je-li ověřeno jinými prostředky, například elektronickým podpisem.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU