(EU) 2021/2265Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2265 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci certifikovaných a samoosvědčených malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v elektronickém správním dokladu

Publikováno: Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 24-25 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2265

ze dne 17. prosince 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci certifikovaných a samoosvědčených malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v elektronickém správním dokladu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (1), a zejména čl. 29 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 (2) stanoví formulář osvědčení uvedeného v čl. 23a odst. 1 směrnice Rady 92/83/EHS (3), které mají členské státy vydávat malým nezávislým výrobcům alkoholických nápojů. Uvedené nařízení rovněž stanoví odkazy, které mají tito výrobci uvést ve správním dokladu pro přepravu alkoholických nápojů podle kapitol IV a V směrnice 2008/118/ES.

(2)

Příloha I nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (4) stanoví strukturu a obsah elektronických zpráv používaných pro účely dopravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, jakož i datové prvky požadované pro vyplnění některých datových položek v těchto zprávách.

(3)

S cílem zahrnout certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce je nezbytné změnit vysvětlení datových prvků „l“ a „n“ datové skupiny „17“ používaných v elektronickém správním dokladu pro přepravu alkoholických nápojů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

(4)

Nařízení (ES) č. 684/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Použitelnost tohoto nařízení by měla být odložena na 1. ledna 2022, aby bylo uvedeno do souladu s uplatňováním vnitrostátních opatření přijatých za účelem provedení směrnice Rady (EU) 2020/1151 (5).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009 se mění takto:

1)

v řádku pro datový prvek „l“ datové skupiny „17“ se body 3 a 4 ve sloupci F nahrazují tímto:

„3.

u alkoholických nápojů vyrobených samoosvědčenými malými nezávislými výrobci, u nichž bude požadována snížená sazba spotřební daně v členském státě určení, uveďte prohlášení týkající se statusu hospodářského subjektu v souladu s článkem 4, čl. 5 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2266*;

4.

u alkoholických nápojů vyrobených certifikovanými malými nezávislými výrobci, u nichž bude požadována snížená sazba spotřební daně v členském státě určení, uveďte prohlášení týkající se druhu alkoholického nápoje povoleného v osvědčení v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/2266.

*

Prováděcínařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (Úř. věst. L 26, s. …)“;

2)

v řádku pro datový prvek „n“ datové skupiny „17“ se text ve sloupci F nahrazuje tímto:

„U alkoholických nápojů vyrobených samoosvědčenými malými nezávislými výrobci, u nichž bude požadována snížená sazba spotřební daně v členském státě určení, uveďte roční výrobu v souladu s čl. 5 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2021/2266. Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(5)  Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 256, 5.8.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU