(EU) 2021/2263Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2263 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o kód osvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů

Publikováno: Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 20-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2263

ze dne 17. prosince 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o kód osvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (1), a zejména na čl. 9 odst. 2, čl. 15 odst. 5 a čl. 16 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 (2) stanoví formulář osvědčení uvedeného v čl. 23a odst. 1 směrnice Rady 92/83/EHS (3), které mají členské státy vydávat malým nezávislým výrobcům alkoholických nápojů. Uvedené nařízení rovněž stanoví odkazy, které mají tito výrobci uvést ve správním dokladu pro dopravu alkoholických nápojů podle kapitol IV a V směrnice Rady 2008/118/ES (4).

(2)

Struktura a obsah elektronických zpráv používaných pro účely dopravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně jsou stanoveny v příloze I nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (5). Uvedená příloha rovněž stanoví prvky požadované pro vyplnění některých datových položek v těchto elektronických zprávách, včetně typu osvědčení v kolonce 18 e správního dokladu, kde má být uveden kód v souladu se seznamem kódů 15 v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/323 (6).

(3)

Za účelem identifikace osvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů ve správním dokladu pro dopravu těchto nápojů je vhodné doplnit do seznamu kódů 15 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2016/323 zvláštní kód a popis osvědčení ve smyslu prováděcího nařízení (EU) 2021/2266.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/323 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Použitelnost tohoto nařízení by měla být odložena na 1. ledna 2022, aby bylo uvedeno do souladu s uplatňováním vnitrostátních opatření přijatých za účelem provedení směrnice Rady (EU) 2020/1151 (7).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/323 se v seznamu kódů 15 vkládá nový řádek, který zní:

„19

Osvědčení malého nezávislého výrobce alkoholických nápojů“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).

(4)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/323 ze dne 24. února 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 (Úř. věst. L 66, 11.3.2016, s. 1).

(7)  Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 256, 5.8.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU