(EU) 2021/2259Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o prodloužení přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. prosince 2021 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 21. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/2259

ze dne 15. prosince 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o prodloužení přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (3) vyžaduje, aby tvůrci strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „produkty s investiční složkou“) předtím, než produkt s investiční složkou začnou nabízet retailovým investorům, vypracovali a zveřejnili sdělení klíčových informací.

(2)

Ustanovení čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 osvobozuje správcovské společnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (4), investiční společnosti uvedené v článku 27 dané směrnice a osoby, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) uvedených v čl. 1 odst. 2 dané směrnice nebo tyto podílové jednotky prodávají, od povinností stanovených v uvedeném nařízení, a tudíž od požadavku na vypracování sdělení klíčových informací, a to do 31. prosince 2021 (dále jen „přechodné opatření“). V souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1286/2014 se má přechodné opatření, pokud členský stát uplatňuje pravidla týkající se formátu a obsahu sdělení klíčových informací pro investory, jak je stanoveno v článcích 78 až 81 směrnice 2009/65/ES, na jiné fondy než SKIPCP nabízené retailovým investorům, vztahovat na správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby poskytující poradenství ohledně podílů takových jiných fondů než SKIPCP nebo prodávající podíly těchto fondů retailovým investorům.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (5) doplňuje nařízení (EU) č. 1286/2014 tím, že stanoví regulační technické normy, pokud jde o prezentaci, obsah a standardní formát sdělení klíčových informací, metodiku prezentace rizik a výnosů a výpočet nákladů, podmínky a minimální četnost přezkumu informací obsažených ve sdělení klíčových informací a podmínky pro předkládání sdělení klíčových informací retailovým investorům.

(4)

Dne 7. září 2021 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku. Datum použitelnosti uvedeného nařízení v přenesené pravomoci je 1. červenec 2022; je však důležité zohlednit, že je třeba dát těmto správcovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, dostatek času připravit se na konec platnosti přechodného opatření, a tedy i na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací.

(5)

Aby byl zajištěn dostatek času k přípravě na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací, je nezbytné prodloužit platnost přechodného opatření do 31. prosince 2022.

(6)

Nařízení (EU) č. 1286/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Cílem nařízení (EU) č. 1286/2014 je umožnit retailovým investorům činit informovanější investiční rozhodnutí. Navzdory dobrému záměru obsaženému v nařízení (EU) č. 1286/2014 byly od jeho přijetí vyjádřeny četné obavy směřující mimo jiné k potřebě přesnějšího vymezení retailových investorů, vymezení produktů spadajících do působnosti uvedeného nařízení, odstranění papírové podoby sdělení jako základní možnosti při osobním nabízení produktu s investiční složkou, institutu několika po sobě následujících obchodů a režimu poskytování předsmluvních informací profesionálním investorům. Na tyto obavy je zapotřebí naléhavě reagovat tak, aby byla posílena důvěra retailových investorů ve finanční trhy, a to tak, aby z toho měli prospěch jak společnosti hledajících financování, tak z dlouhodobého hlediska i investoři. Potřeba širšího přezkumu již byla uvedena v nařízení (EU) č. 1286/2014 a na její naléhavosti se nic nezměnilo. Na základě tohoto přezkumu v souladu s nařízením (EU) č. 1286/2014 se očekává, že Komise bezodkladně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí návrh na řešení stávajících omezení.

(8)

Vzhledem k velmi krátké době, která zbývá do konce platnosti původního přechodného opatření, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost neprodleně,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 se datum „31. prosince 2021“ nahrazuje datem „31. prosince 2022“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. prosince 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2021 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2021.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavku na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU