(EU) 2021/2246Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2246 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 453, 17.12.2021, s. 5-34 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 453/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2246

ze dne 15. prosince 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 47 odst. 2 písm. b) a čl. 54 odst. 4 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 (3) stanoví pravidla týkající se dočasného zintenzivnění úředních kontrol při vstupu určitých potravin a krmiv jiného než živočišného původu z určitých třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I uvedeného prováděcího nařízení do Unie a zavedení zvláštních podmínek pro vstup určitých zásilek potravin a krmiv z určitých třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II uvedeného prováděcího nařízení do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny, včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace.

(2)

Článek 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 stanoví, že seznamy uvedené v přílohách I a II budou v pravidelných intervalech nepřesahujících šest měsíců přezkoumávány s cílem zohlednit nové informace týkající se rizik pro lidské zdraví a nesouladu s právními předpisy Unie, jako například údaje vyplývající z oznámení obdržených prostřednictvím systému včasné výměny informací zřízeného nařízením (ES) č. 178/2002 nebo údaje a informace o zásilkách a výsledky kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol oznámené členskými státy Komisi.

(3)

Výskyt a závažnost nedávných případů v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) upozorňujícího na existenci vážného přímého či nepřímého rizika pro lidské zdraví plynoucího z potravin nebo krmiv, který byl zřízen nařízením (ES) č. 178/2002, a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy u potravin a krmiv jiného než živočišného původu v prvním pololetí roku 2021 ukazují, že seznamy v přílohách I a II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by měly být změněny za účelem ochrany lidského zdraví v Unii.

(4)

Podzemnice olejná a výrobky z podzemnice olejné z Argentiny podléhají od ledna 2019 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny. Úřední kontroly prováděné členskými státy a dostupné informace svědčí o zlepšení, pokud jde o soulad s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Z těchto výsledků vyplývá, že dovoz uvedených potravin do Unie nepředstavuje vážné riziko pro lidské zdraví. Proto již není zapotřebí vyžadovat, aby každou zásilku provázelo úřední osvědčení uvádějící, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz prokazují soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4). Zároveň by členské státy měly nadále provádět kontroly, aby se zajistilo, že bude zachována stávající úroveň dodržování požadavků. Položka týkající se podzemnice olejné z Argentiny v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být zrušena a převedena do přílohy I uvedeného prováděcího nařízení s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol ponechanou na úrovni 5 % zásilek vstupujících do Unie.

(5)

Lískové ořechy a výrobky z lískových ořechů z Ázerbájdžánu podléhají od ledna 2019 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny. Úřední kontroly prováděné členskými státy a dostupné informace svědčí o zlepšení, pokud jde o soulad s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Z těchto výsledků vyplývá, že dovoz uvedených potravin do Unie nepředstavuje vážné riziko pro lidské zdraví. Proto již není zapotřebí vyžadovat, aby každou zásilku provázelo úřední osvědčení uvádějící, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz prokazují soulad s nařízením (ES) č. 396/2005. Zároveň by členské státy měly nadále provádět kontroly, aby se zajistilo, že bude zachována stávající úroveň dodržování požadavků. Položka týkající se lískových ořechů z Ázerbájdžánu v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být zrušena a převedena do přílohy I uvedeného prováděcího nařízení s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol ponechanou na úrovni 20 % zásilek vstupujících do Unie.

(6)

Černý pepř (Piper nigrum) z Brazílie podléhá od ledna 2019 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace salmonelami. Od zavedení zesílených úředních kontrol prováděných členskými státy u této potraviny byla zaznamenána trvale vysoká míra nesouladu. Z těchto výsledků vyplývá, že dovoz uvedené potraviny do Unie představuje vážné riziko pro lidské zdraví.

(7)

Proto je nutné kromě zvýšené úrovně úředních kontrol stanovit zvláštní podmínky pro dovoz černého pepře (Piper nigrum) z Brazílie. Veškeré zásilky černého pepře z Brazílie by tak mělo doprovázet úřední osvědčení uvádějící, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz vykazují nepřítomnost salmonel v 25 g. Výsledky odběru vzorků a analýz by měly být připojeny k osvědčení. Položka týkající se černého pepře z Brazílie v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být převedena do přílohy II uvedeného prováděcího nařízení s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 50 % zásilek vstupujících do Unie.

(8)

V případě zásilek melounů cukrových galia (Cucumis melo var. reticulatus) z Hondurasu poukazují údaje získané na základě oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace salmonelami (Salmonella Braenderup). Proto je nutné požadovat zvýšenou úroveň úředních kontrol při dovozu těchto komodit z Hondurasu. Tyto komodity by proto měly být zařazeny do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 10 % zásilek vstupujících do Unie.

(9)

Sladká paprika (Capsicum annuum) z Číny podléhá od ledna 2019 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace salmonelami. Úřední kontroly prováděné členskými státy a dostupné informace svědčí o zlepšení, pokud jde o soulad s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Zesílené úřední kontroly na úrovni 20 % zásilek vstupujících do Unie již proto nejsou u této komodity odůvodněné. Členské státy by však měly nadále provádět kontroly, aby se zajistilo, že bude zachována stávající úroveň dodržování požadavků. Příslušná položka v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být změněna a četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol by měla být snížena na 10 % zásilek vstupujících do Unie.

(10)

Lilek (Solanum melongena) z Dominikánské republiky podléhá od ledna 2019 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů. Od zavedení zesílených úředních kontrol prováděných členskými státy u této potraviny byla zaznamenána trvale vysoká míra nesouladu. Z těchto výsledků vyplývá, že dovoz uvedené potraviny do Unie představuje vážné riziko pro lidské zdraví.

(11)

Proto je nutné kromě zvýšené úrovně úředních kontrol stanovit zvláštní podmínky pro lilek (Solanum melongena) z Dominikánské republiky. Veškeré zásilky uvedené komodity z Dominikánské republiky by tak mělo doprovázet úřední osvědčení uvádějící, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz prokazují soulad s nařízením (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pesticidů u zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů. Výsledky odběrů vzorků a analýz by měly být připojeny k uvedenému osvědčení. Položka týkající se lilku (Solanum melongena) z Dominikánské republiky v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být zrušena a převedena do přílohy II uvedeného prováděcího nařízení s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol ponechanou na úrovni 50 % zásilek vstupujících do Unie.

(12)

Papriky rodu Capsicum a fazole z Dominikánské republiky podléhají od ledna 2010 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů. Od zavedení zesílených úředních kontrol prováděných členskými státy u těchto potravin byla zaznamenána trvale vysoká míra nesouladu. Z těchto výsledků vyplývá, že vstup uvedených potravin do Unie představuje vážné riziko pro lidské zdraví.

(13)

Proto je nutné kromě zvýšené úrovně úředních kontrol stanovit zvláštní podmínky pro papriky rodu Capsicum a fazole z Dominikánské republiky. Veškeré zásilky paprik rodu Capsicum a fazolí z Dominikánské republiky by tak mělo doprovázet úřední osvědčení uvádějící, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz prokazují soulad s nařízením (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pesticidů u zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů. Výsledky odběrů vzorků a analýz by měly být připojeny k uvedenému osvědčení. Položka týkající se paprik rodu Capsicum a fazolí z Dominikánské republiky v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být zrušena a převedena do přílohy II uvedeného prováděcího nařízení s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol ponechanou na úrovni 50 %.

(14)

V případě zásilek moringy olejodárné (Moringa oleifera) z Indie poukazují údaje získané na základě oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné požadovat zvýšenou úroveň úředních kontrol při dovozu této komodity z Indie. Tato komodita by proto měla být zařazena do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 10 %.

(15)

U zásilek paprik rodu Capsicum (jiných než sladkých) z Indie byly při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s přílohou II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěny časté případy nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů. Proto je namístě zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek prováděny, na 20 %.

(16)

V případě zásilek rýže z Indie a Pákistánu poukazují údaje získané na základě oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace aflatoxiny a ochratoxinem A. Proto je zapotřebí vyžadovat zvýšenou úroveň úředních kontrol při dovozu těchto zásilek. Položky týkající se těchto komodit z Indie a Pákistánu by proto měly být zařazeny do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 10 %.

(17)

V případě zásilek pupečníku asijského/gotukoly (Centella asiatica) a plevuňky přisedlé/mukunuwenny (Alternanthera sessilis) ze Šrí Lanky poukazují údaje získané na základě oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné požadovat zvýšenou úroveň úředních kontrol při dovozu těchto zásilek. Položky týkající se těchto komodit ze Šrí Lanky by proto měly být zařazeny do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 10 %.

(18)

Lískové ořechy a výrobky z lískových ořechů z Turecka podléhají od dubna 2021 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny. Úřední kontroly prováděné členskými státy u těchto potravin svědčí o celkově uspokojivé míře souladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Zesílené úřední kontroly již proto nejsou u uvedené komodity odůvodněné a položka v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 týkající se uvedené komodity by měla být zrušena.

(19)

V případě zásilek grapefruitů z Turecka poukazují údaje získané na základě oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné požadovat zvýšenou úroveň úředních kontrol při dovozu těchto zásilek. Položka týkající se této komodity z Turecka by proto měla být zařazena do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 10 %.

(20)

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy a pomeranče z Turecka podléhají od ledna 2020 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů. Od zavedení zesílených úředních kontrol prováděných členskými státy u těchto potravin byla zaznamenána trvale vysoká míra nesouladu. Z těchto výsledků vyplývá, že dovoz uvedených potravin do Unie představuje vážné riziko pro lidské zdraví.

(21)

Proto je nutné kromě zvýšené úrovně úředních kontrol stanovit zvláštní podmínky pro mandarinky a pomeranče z Turecka. Veškeré zásilky mandarinek (včetně tangerinek a satsum), klementinek, wilkingů a podobných citrusových hybridů a pomerančů z Turecka by tak mělo doprovázet úřední osvědčení uvádějící, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz prokazují soulad s nařízením (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pesticidů u zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů. Výsledky odběrů vzorků a analýz by měly být připojeny k uvedenému osvědčení. Položka týkající se mandarinek a pomerančů z Turecka v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být zrušena a převedena do přílohy II uvedeného prováděcího nařízení s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol zvýšenou na 20 %.

(22)

V případě zásilek semen římského kmínu a sušeného oregana z Turecka poukazují údaje získané na základě oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace pyrrolizidinovými alkaloidy. Proto je nutné požadovat zvýšenou úroveň úředních kontrol při dovozu těchto zásilek. Položky týkající se těchto komodit z Turecka by proto měly být zařazeny do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 10 % zásilek vstupujících do Unie.

(23)

U pitahayi (dračího ovoce) z Vietnamu byly při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s přílohou II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěny časté případy nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů. Proto je namístě zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek prováděny, na 20 %.

(24)

Riziko plynoucí z kontaminace podzemnice olejné aflatoxiny se týká rovněž pasty z podzemnice olejné. V zájmu zajištění účinné ochrany vůči potenciálním zdravotním rizikům plynoucím z kontaminace pasty z podzemnice olejné aflatoxiny by proto do sloupců „Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)“ a „Kód KN“ v příloze I a v tabulce 1 v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 měla být doplněna kategorie „pasta z podzemnice olejné“ a příslušné kódy KN pro pastu z podzemnice olejné u položek týkajících se podzemnice olejné pro Argentinu, Bolívii, Brazílii, Čínu, Madagaskar, Senegal a Spojené státy americké v příloze I a Egypt, Ghanu, Gambii, Indii a Súdán v příloze II.

(25)

Sezamová semena z Indie podléhají od října 2020 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů včetně ethylenoxidu. Úřední kontroly prováděné členskými státy a dostupné informace svědčí o zlepšení, pokud jde o soulad s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o jiná rezidua pesticidů než ethylenoxid. Zesílené úřední kontroly u zásilek sezamových semen z důvodu možné kontaminace rezidui pesticidů, která mohou být zjištěna multireziduálními metodami, již proto nejsou u této komodity zapotřebí. Příslušná položka v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(26)

Údaje získané na základě oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy poukazují na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace ethylenoxidem, což vyžaduje zvýšenou úroveň úředních kontrol. Ethylenoxid je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5) klasifikován jako mutagenní látka kategorie 1B, karcinogenní látka kategorie 1B a látka toxická pro reprodukci kategorie 1B. Ethylenoxid navíc není schválen jako účinná látka pro použití v přípravcích na ochranu rostlin v Unii.

(27)

V případě zásilek svatojánského chleba (rohovníku), slizů a zahušťovadel ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba (též upravených) z Maroka, kořeněné pasty z Mexika a paprik rodu Capsicum (jiných než sladkých) z Ugandy poukazují výsledky úředních kontrol prováděných členskými státy na případy kontaminace ethylenoxidem.

(28)

V zájmu zajištění účinné ochrany vůči potenciálním zdravotním rizikům plynoucím z kontaminace uvedených komodit by proto měly být zásilky svatojánského chleba (rohovníku), slizů a zahušťovadel ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba (též upravených) z Maroka, kořeněné pasty z Mexika a paprik rodu Capsicum (jiných než sladkých) z Ugandy uvedeny v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 10 %.

(29)

Vzhledem k počtu oznámení obdržených v systému RASFF je namístě stanovit zvláštní podmínky pro zásilky xanthanu z Číny, svatojánského chleba (včetně slizů a zahušťovadel získaných ze svatojánského chleba), guarové gumy, různých druhů koření, uhličitanu vápenatého a doplňků stravy obsahujících rostlinné látky z Indie, doplňků stravy obsahujících rostlinné látky a instantních nudlí z Jižní Koreje, svatojánského chleba (včetně slizů a zahušťovadel získaných ze svatojánského chleba) z Malajsie a Turecka a instantních nudlí z Vietnamu. Z důvodu rizika kontaminace ethylenoxidem by zásilky uvedených produktů mělo doprovázet úřední osvědčení uvádějící, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz prokazují soulad s nařízením (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí ethylenoxidu u zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793. Výsledky odběrů vzorků a analýz by měly být připojeny k uvedenému osvědčení. Položky týkající se zásilek xanthanu z Číny, svatojánského chleba (včetně slizů a zahušťovadel ze svatojánského chleba), guarové gumy, různých druhů koření, uhličitanu vápenatého a doplňků stravy obsahujících rostlinné látky z Indie, doplňků stravy obsahujících rostlinné látky a instantních nudlí z Jižní Koreje, svatojánského chleba (včetně slizů a zahušťovadel získaných ze svatojánského chleba) z Malajsie a Turecka a instantních nudlí z Vietnamu by proto měly být zařazeny do přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 20 %.

(30)

V zájmu zajištění konzistentnosti a přehlednosti je vhodné nahradit přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 v plném rozsahu zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

(31)

Je vhodné stanovit přechodné období pro zásilky černého pepře (Piper nigrum) z Brazílie, lilku (Solanum melongena), sladké papriky (Capsicum annuum), paprik rodu Capsicum (jiných než sladkých) a fazolí (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) z Dominikánské republiky a mandarinek (včetně tangerinek a satsum), klementinek, wilkingů a podobných citrusových hybridů a pomerančů z Turecka, k nimž není připojeno úřední osvědčení, avšak které již podléhaly úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly v souladu s právními předpisy Unie platnými v dané době.

(32)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(33)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Přechodné období

Zásilky černého pepře (Piper nigrum) z Brazílie, lilku (Solanum melongena), sladké papriky (Capsicum annuum), paprik rodu Capsicum (jiných než sladkých) a fazolí (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) z Dominikánské republiky a mandarinek (včetně tangerinek a satsum), klementinek, wilkingů a podobných citrusových hybridů a pomerančů z Turecka, které již podléhaly zesíleným úředním kontrolám před vstupem tohoto nařízení v platnost, lze povolit pro vstup do Unie do dne 26. ledna 2022, aniž je k nim připojeno úřední osvědčení a výsledky odběru vzorků a analýz.“

2.   Přílohy I a II se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Úř. věst. L 277, 29.10.2019, s. 89).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, které pocházejí z určitých třetích zemí a podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly a na kontrolních místech

Řádek

Země původu

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN  (1)

Třídění TARIC

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Argentina (AR)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

5

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

2

Ázerbájdžán (AZ)

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Aflatoxiny

20

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05 ; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

Olej z lískových ořechů

(Potraviny)

ex 1515 90 99

20

3

Bolívie (BO)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

4

Brazílie (BR)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Rezidua pesticidů  (3)

20

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

5

Čína (CN)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

Sladká paprika (Capsicum annuum)

(Potraviny – drcené nebo mleté)

ex 0904 22 00

11

Salmonely  (6)

10

Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

0902

 

Rezidua pesticidů  (3)  (7)

20

6

Egypt (EG)

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Rezidua pesticidů  (3)  (9)

20

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

7

Gruzie (GE)

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Aflatoxiny

20

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05 ; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98

15

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

Olej z lískových ořechů

(Potraviny)

ex 1515 90 99

20

8

Ghana (GH)

Palmový olej

(Potraviny)

1511 10 90 ;

 

Barviva Sudan  (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

9

Honduras (HN)

Meloun cukrový galia (C. melo var. reticulatus)

(Potraviny)

ex 0807 19 00 ;

ex 0807 19 00

60

70

Salmonella Braenderup  (2)

10

10

Indie (IN)

Listy curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Potraviny – čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené)

ex 1211 90 86

10

Rezidua pesticidů  (3)  (11)

50

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Rezidua pesticidů  (3)  (12)  (22)

20

Moringa olejodárná (Moringa oleifera)

(Potraviny)

ex 0709 99 90

 

Rezidua pesticidů  (3)

10

Rýže

1006 10 79

 

Aflatoxiny a

ochratoxin A

10

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

1006 20 17 ;

1006 20 98

 

Polomletá nebo celomletá rýže

(Potraviny)

1006 30 98

 

11

Keňa (KE)

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0708 20

 

Rezidua pesticidů  (3)

10

12

Kambodža (KH)

Miřík celer (Apium graveolens)

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 40 00

20

Rezidua pesticidů  (3)  (13)

50

Fazole

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Rezidua pesticidů  (3)  (14)

50

13

Libanon (LB)

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Rhodamin B

50

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citronové, nezmrazené)

ex 2005 99 80

93

Rhodamin B

50

14

Šrí Lanka (LK)

Gotukola (Centella asiatica)

(Potraviny)

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

25

Rezidua pesticidů  (3)

10

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Potraviny)

ex 0709 99 90

35

Rezidua pesticidů  (3)

10

15

Maroko (MA)

Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů  (22)

10

Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené (Potraviny a krmiva)

1302 32 10

16

Madagaskar

(MG)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

17

Mexiko (MX)

Kečup a jiné omáčky z rajčat (Potraviny)

2103 20 00

 

Rezidua pesticidů  (22)

10

18

Malajsie (MY)

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

(Potraviny – čerstvé)

ex 0810 90 20

20

Rezidua pesticidů  (3)

50

19

Nigérie (NG)

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

Pákistán (PK)

Směsi koření

(Potraviny)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatoxiny

50

Rýže

1006 10 79

 

Aflatoxiny a

ochratoxin A

10

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

1006 20 17 ;

1006 20 98

 

Polomletá nebo celomletá rýže

(Potraviny)

1006 30 98

 

21

Sierra Leone (SL)

Melounová (egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxiny

50

22

Senegal (SN)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

23

Sýrie (SY)

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Rhodamin B

50

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citronové, nezmrazené)

ex 2005 99 80

93

Rhodamin B

50

24

Thajsko (TH)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (3)  (15)

20

25

Turecko (TR)

Citrony (Citrus limon, Citrus

limonum) (Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)

0805 50 10

 

Rezidua pesticidů  (3)

20

Grapefruity

(Potraviny)

0805 40 00

 

Rezidua pesticidů  (3)

10

Granátová jablka

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 75

30

Rezidua pesticidů  (3)  (16)

20

Sladká paprika (Capsicum annuum)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Rezidua pesticidů  (3)  (17)

20

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra určená k uvedení na trh pro konečného spotřebitele  (18)  (19)

(Potraviny)

ex 1212 99 95

20

Kyanid

50

Semena římského kmínu

0909 31 00

 

Pyrrolizidinové alkaloidy

10

Semena římského kmínu, drcená nebo mletá

(Potraviny)

0909 32 00

 

Sušené oregano

(Potraviny)

ex 1211 90 86

ex 1211 90 86

10

40

Pyrrolizidinové alkaloidy

10

26

Uganda (UG)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (3)

50

Rezidua pesticidů  (22)

10

27

Spojené státy americké

(US)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

28

Uzbekistán

(UZ)

Sušené meruňky

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

(Potraviny)

0813 10 00

2008 50

 

Siřičitany  (20)

50

29

Vietnam (VN)

Listy koriandru

ex 0709 99 90

72

Rezidua pesticidů  (3)  (21)

50

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 86

20

Máta

ex 1211 90 86

30

Petržel

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 99 90

40

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Rezidua pesticidů  (3)  (21)

50

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (3)  (21)

50

„PŘÍLOHA II

Potraviny a krmiva z určitých třetích zemí podléhající zvláštním podmínkám pro vstup do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace

1.   Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě i)

Řádek

Země původu

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN  (23)

Třídění TARIC

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Bangladéš (BD)

Potraviny obsahující listy pepře betelového (Piper betle) nebo z nich sestávající

(Potraviny)

ex 1404 90 00  (32)

10

Salmonely  (28)

50

2

Brazílie (BR)

Para ořechy ve skořápce

0801 21 00

 

Aflatoxiny

50

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce

(Potraviny)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

Černý pepř (Piper nigrum)

(Potraviny – nedrcené ani nemleté)

ex 0904 11 00

10

Salmonely  (24)

50

3

Čína (CN)

Xanthan

(Potraviny a krmiva)

ex 3913 90 00

40

Rezidua pesticidů  (33)

20

4

Dominikánská

republika (DO)

Lilek (Solanum melongena)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0709 30 00

 

Rezidua pesticidů  (26)

50

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Rezidua pesticidů  (26)  (30)

50

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Fazole (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

5

Egypt (EG)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

6

Etiopie (ET)

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0904

 

Aflatoxiny

50

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

(Potraviny – sušené koření)

0910

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

7

Ghana (GH)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

8

Gambie (GM)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 93 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

9

Indonésie (ID)

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxiny

20

10

Indie (IN)

Listy pepře betelového (Piper betle L.)

(Potraviny)

ex 1404 90 00

10

Salmonely  (24)

10

Papriky rodu Capsicum (sladké nebo jiné než sladké)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

0904 21 10 ;

 

Aflatoxiny

20

ex 0904 22 00 ;

11 ; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10 ; 90

ex 2005 99 80

94

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07 ; 08

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (26)  (27)

20

Sezamová semena

(Potraviny a krmiva)

1207 40 90

 

Salmonely  (28)

20

ex 2008 19 19

40

Rezidua pesticidů  (33)

50

ex 2008 19 99

40

Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů  (33)

20

Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

 

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

 

Guarová guma

(Potraviny a krmiva)

ex 1302 32 90

10

Rezidua pesticidů  (33)

20

Pentachlorfenol a dioxiny  (25)

5

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0904

 

 

 

Vanilka

0905

 

 

 

Skořice a květy skořicovníku

0906

 

Rezidua pesticidů  (33)

20

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

0907

 

 

 

Muškátový oříšek, muškátový květ a kardamom

0908

 

 

 

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, římského kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky

0909

 

 

 

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

(Potraviny)

0910

 

 

 

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice

(Potraviny)

2103

 

Rezidua pesticidů  (33)

20

Uhličitan vápenatý

(Potraviny a krmiva)

ex 2106 90 92/98

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

 

Rezidua pesticidů  (33)

20

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky

(Potraviny)

ex 1302

ex 2106

 

Rezidua pesticidů  (33)

20

11

Írán (IR)

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Aflatoxiny

50

 

 

 

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

 

 

 

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03 ; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

 

 

Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Mouka, krupice a prášek z pistácií

(Potraviny)

ex 1106 30 90

50

12

Jižní Korea (KR)

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky

(Potraviny)

ex 1302

ex 2106

 

Rezidua pesticidů  (33)

20

Instantní nudle

(Potraviny)

1902 30 10

 

Rezidua pesticidů  (33)

20

13

Šrí Lanka (LK)

Papriky rodu Capsicum (sladké nebo jiné než sladké)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

0904 21 10 ;

 

Aflatoxiny

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2005 99 10 ;

ex 2005 99 80

20

11 ; 19

10 ; 90

94

14

Malajsie (MY)

Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů  (33)

20

Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

 

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

 

15

Nigérie (NG)

Melounová (egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxiny

50

16

Pákistán (PK)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (26)

20

17

Súdán (SD)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

18

Turecko (TR)

Sušené fíky

0804 20 90

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky

ex 0813 50 99

50

Sušená pasta z fíků

ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01 ; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Sušené fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

Aflatoxiny

20

ex 2008 97 59 ;

11

 

 

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99 ;

60

Mouka, krupice a prášek ze sušených fíků

(Potraviny)

ex 1106 30 90

60

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

 

 

 

 

 

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

 

 

 

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03 ; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

 

 

 

Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13 ;

20

Aflatoxiny

50

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

 

 

 

Mouka, krupice a prášek z pistácií

(Potraviny)

ex 1106 30 90

50

Listy révy vinné

(Potraviny)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Rezidua pesticidů  (26)  (29)

50

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Rezidua pesticidů  (26)

20

Pomeranče

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 10

 

Rezidua pesticidů  (26)

20

Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů  (33)

20

Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

19

Uganda (UG)

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely  (28)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

Vietnam (VN)

Pitahaya (dračí ovoce)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 20

10

Rezidua pesticidů  (26)  (30)

20

Instantní nudle

(Potraviny)

1902 30 10

 

Rezidua pesticidů  (33)

20

2.   Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě ii)

Řádek

Potraviny sestávající ze dvou nebo více složek, které obsahují jakékoli jednotlivé produkty uvedené v tabulce v bodě 1 této přílohy z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny v množství větším než 20 % buď v jednom produktu, nebo v souhrnu produktů uvedených na seznamu

 

Kód KN  (34)

Popis  (35)

1

ex 1704 90

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao, jiné než žvýkací guma, též obalené cukrem

2

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

3

ex 1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky


(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. a).

(3)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(4)  Rezidua amitrazu.

(5)  Rezidua nikotinu.

(6)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. b).

(7)  Rezidua tolfenpyradu.

(8)  Rezidua amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’) a dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu).

(9)  Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.

(10)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň neboli Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).

(11)  Rezidua acefátu.

(12)  Rezidua diafenthiuronu.

(13)  Rezidua fenthoátu.

(14)  Rezidua chlorbufamu.

(15)  Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.

(16)  Rezidua prochlorazu.

(17)  Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)) a thiofanát-methylu.

(18)  „Nezpracované produkty“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(19)  „Uvádění na trh“ a „konečný spotřebitel“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(20)  Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.

(21)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.

(22)  Rezidua ethylenoxidu (suma ethylenoxidu a 2-chlorethanolu, vyjádřeno jako ethylenoxid).

(23)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(24)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. b).

(25)  Analytickou zprávu uvedenou v čl. 10 odst. 3 vydá laboratoř akreditovaná v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro analýzu pentachlorfenolu (PCP) v potravinách a krmivech.

Analytická zpráva musí obsahovat:

(1)  výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost PCP provedených příslušnými orgány země původu nebo země, z níž je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu;

(2)  údaj o nejistotě měření analytického výsledku;

(3)  mez detekce (LOD) analytické metody a

(4)  mez stanovitelnosti (LOQ) analytické metody.

Extrakce před analýzou se uskuteční pomocí okyseleného rozpouštědla. Analýza se provede v souladu se změněnou verzí metody QuEChERS, která je popsána na internetových stránkách referenčních laboratoří Evropské unie pro rezidua pesticidů, nebo v souladu se stejně spolehlivou metodou.

(26)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(27)  Rezidua karbofuranu.

(28)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. a).

(29)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a metrafenonu.

(30)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.

(31)  Popis zboží uvedený ve sloupci s popisem v kombinované nomenklatuře v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(32)  Potraviny obsahující listy pepře betelového (Piper betle) nebo z nich sestávající, deklarované mimo jiné pod kódem KN 1404 90 00.

(33)  Rezidua ethylenoxidu (suma ethylenoxidu a 2-chlorethanolu, vyjádřeno jako ethylenoxid).

(34)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(35)  Popis zboží uvedený ve sloupci s popisem v kombinované nomenklatuře v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU