(EU) 2021/2238Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2238 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o postupné ukončení platnosti zvláštních případů pro návěst „Konec vlaku“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 450, 16.12.2021, s. 57-58 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 450/57


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2238

ze dne 15. prosince 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o postupné ukončení platnosti zvláštních případů pro návěst „Konec vlaku“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bod 4.2.2.1.3.2 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/773 (2) stanoví lhůty, po jejichž uplynutí musí vnitrostátní orgány ve všech členských státech bez výjimky přijímat všechny nákladní vlaky vybavené návěstí „Konec vlaku“ ve formě dvou desek z odrazového materiálu a musí přestat vyžadovat jakýkoli jiný typ návěsti konec vlaku pro vlaky nákladní dopravy.

(2)

Bod 4.2.2.1.3.2 popisuje zvláštní případy několika členských států, mimo jiné Belgie, Francie, Portugalska a Španělska, jež mohly uplatňovat oznámené vnitrostátní předpisy, které požadují jako podmínku pro provoz na úsecích své sítě, aby vlaky nákladní dopravy byly vybaveny dvěma stálými červenými světly. Platnost těchto zvláštních případů by měla být postupně ukončena.

(3)

V zájmu zajištění, že členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby do 1. ledna 2026 umožnily úplnou harmonizaci návěstí „Konec vlaku“ u vlaků nákladní dopravy na úrovni Unie, měly by pravidelně podávat zprávy o provádění navrhovaných zmírňujících opatření a přijímat naléhavá opatření v případě zjištění odchylek od zamýšleného plánu.

(4)

Belgie, Francie, Portugalsko a Španělsko předložily Komisi zprávy o používání desek z odrazového materiálu, v nichž identifikovaly závažné překážky plánovaného odstranění do 1. ledna 2022 vnitrostátních předpisů v koridorech pro železniční nákladní dopravu specifikovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (3).

(5)

Agentura Evropské unie pro železnice předložila dne 29. června 2021 doporučení „REC TSI OPE 422132“, v němž navrhuje změnu bodu 4.2.2.1.3.2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2019/773. Komise na základě tohoto doporučení a s přihlédnutím ke zjištěním obsaženým ve zprávách předložených členskými státy přezkoumala lhůty pro harmonizaci desek z odrazového materiálu v Unii. Komise rovněž dospěla k závěru, že v současné době není nutná revize specifikace stanovená v dodatku E Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 (4). Komise náležitě zvážila obavy týkající se bezpečnosti a kapacity, jakož i dopad přechodu k harmonizovanému používání desek z odrazového materiálu na náklady.

(6)

Na základě zjištění uvedených ve zprávách předložených Belgií, Francií, Portugalskem a Španělskem a přezkumu těchto zjištění Komisí by lhůta 1. ledna 2022 pro akceptování vlaků nákladní dopravy vybavených dvěma deskami z odrazového materiálu v koridorech pro železniční nákladní dopravu specifikovaných podle nařízení (EU) č. 913/2010 měla být pro tyto členské státy prodloužena.

(7)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny probíhající práce Agentury Evropské unie pro železnice s cílem dále harmonizovat návěst „Konec vlaku“ a případný budoucí přezkum dodatku E nařízení (EU) č. 321/2013, který může Komise přijmout s ohledem na dopad na bezpečnost, kapacitu a náklady.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě 4.2.2.1.3.2 přílohy nařízení (EU) 2019/773 se odstavec „Postupné ukončení“ nahrazuje tímto:

Postupné ukončení:

Pro akceptování vlaků nákladní dopravy vybavených dvěma deskami z odrazového materiálu platí tyto lhůty:

1)

od 1. ledna 2022 v koridorech pro železniční nákladní dopravu stanovených v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010, s následujícími výjimkami na tratích, kde jsou stálá červená světla provozním požadavkem pro zajištění bezpečnosti:

a)

1. ledna 2026 pro Belgii a Francii;

b)

1. ledna 2025 pro Portugalsko a Španělsko.

2)

od 1. ledna 2026 v celé železniční síti Evropské unie.

Členské státy, jichž se týkají výjimky podle odst. 1 písm. a) a b), předloží Komisi nejpozději do 1. března 2022 podrobný akční plán a přesné cíle, jak zajistí odstranění požadavku na červená světla jako návěsti „Konec vlaku“. Poté členské státy podají Komisi každých šest měsíců zprávu o pokroku dosaženém při používání desek z odrazového materiálu ve své síti s cílem harmonizovat na úrovni Unie do 1. ledna 2026 návěst „Konec vlaku“. Zúčastněné strany poskytnou veškeré nezbytné informace, které členským státům umožní plnit jejich povinnost podávat zprávy.

Komise předloží výboru uvedenému v článku 51 směrnice (EU) 2016/797 zprávu o pokroku při provádění oddílu 4.2.2.1.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (Úř. věst. L 139I, 27.5.2019, s. 5).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES (Úř. věst. L 104, 12.4.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU