(EU) 2021/2229Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2229 ze dne 14. prosince 2021 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Turecka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

Publikováno: Úř. věst. L 448, 15.12.2021, s. 52-57 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 16. prosince 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2022/1478 Pozbývá platnosti: 9. září 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 448/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2229

ze dne 14. prosince 2021

o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Turecka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 23 odst. 4 a čl. 24 odst. 5 uvedeného nařízení,

poté, co informovala členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST

(1)

Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela žádost podle čl. 23 odst. 4 a čl. 24 odst. 5 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení vyrovnávacích opatření uložených na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta a aby zavedla celní evidenci dovozu některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Turecka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka.

(2)

Žádost podala dne 3. listopadu 2021 společnost TECH-FAB Europe e.V.

B.   VÝROBEK

(3)

Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou textilie z tkaných a/nebo vpichovaných pramenců a/nebo příze z nekonečných skleněných vláken, též s dalšími prvky, s výjimkou výrobků, které jsou impregnované či předimpregnované („pre-preg“), a s výjimkou otevřených síťovin o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti vyšší než 35 g/m2, ke dni vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/776 (2) v platnost kódů KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 a ex 7019 90 00 (kódy TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 a 7019900080), pocházející z Čínské lidové republiky a Egypta (dále jen „dotčený výrobek“). Jde o výrobek, na který se vztahují stávající platná opatření.

(4)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek uvedený v předchozím bodě odůvodnění, v současnosti kódů KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 a ex 7019 90 00, avšak zasílaný z Turecka, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Turecka (kódy TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 a 7019900083) (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(5)

V současné době platnými opatřeními, k jejichž obcházení pravděpodobně dochází, jsou vyrovnávací opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2020/776, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/492, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta (dále jen „stávající opatření“).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(6)

Žádost obsahuje dostatečné důkazy o tom, že dochází k obcházení stávajících vyrovnávacích opatření uložených na dovoz dotčeného výrobku, a to formou dovozu výrobku, který je předmětem šetření. Z důkazů, které má Komise k dispozici, vyplývají níže uvedené skutečnosti.

(7)

Po uložení opatření na dotčený výrobek došlo ke změně obchodních toků souvisejících s vývozem z Čínské lidové republiky, Egypta a Turecka do Unie.

(8)

Zdá se, že tato změna vyplývá z praxe, pro kterou neexistuje jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod než uložení cla, konkrétně odeslání dotčeného výrobku přes Turecko do Unie poté, co v Turecku došlo nebo nedošlo k montáži nebo kompletaci.

(9)

Důkazy dále nasvědčují tomu, že z důvodu výše popsaných praktik jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících vyrovnávacích opatření uložených na dotčený výrobek, pokud se jedná o množství i ceny. Na trh EU se zřejmě ve velkém množství dovážel výrobek, který je předmětem šetření. Kromě toho existují dostatečné důkazy o tom, že se dovoz výrobku, který je předmětem šetření, uskutečňuje za ceny působící újmu.

(10)

Důkazy rovněž nasvědčují tomu, že výrobek, který je předmětem šetření, a/nebo jeho části jsou nadále subvencovány. Výrobek, který je předmětem šetření, a jeho části jsou ve skutečnosti vyráběny a vyváženy do Turecka společnostmi v Číně a Egyptě, u nichž bylo zjištěno, že na výrobu a prodej výrobku, který je předmětem šetření, získávají napadnutelné subvence v rámci stávajících opatření.

(11)

Budou-li v průběhu šetření kromě výše uvedených postupů zjištěny jiné praktiky obcházení, na něž se vztahuje článek 23 základního nařízení, může se šetření vztahovat také na tyto praktiky.

E.   POSTUP

(12)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 23 odst. 4 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, v souladu s čl. 24 odst. 5 základního nařízení.

(13)

Aby Komise získala informace, které jsou pro její šetření nezbytné, měly by se všechny zúčastněné strany v každém případě nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení obrátit na Komisi. Lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení se vztahuje na všechny zúčastněné strany. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Unie.

(14)

Orgány Turecka, Čínské lidové republiky a Egypta budou informovány o zahájení šetření.

a)   Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

(15)

Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.

(16)

Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Sensitive“ (3). Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

(17)

Strany, které sdělily informace označené poznámkou „Sensitive“, mají podle čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1037 předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označeno poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací.

(18)

Pokud strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že jsou správné.

(19)

Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly prostřednictvím portálu TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení.

Pro získání přístupu k portálu TRON.tdi potřebují mít zúčastněné strany účet EU Login. Úplné informace o registraci a používání portálu TRON.tdi jsou k dispozici na adrese https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Použitím portálu TRON.tdi nebo e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství G:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: [email protected]

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(20)

Všechny zúčastněné strany, včetně výrobního odvětví Unie, dovozců a všech příslušných sdružení se vyzývají k tomu, aby písemně předložily svá stanoviska a poskytly důkazy s tím, že taková podání je třeba učinit ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 2. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a uvedou zvláštní důvody pro takové slyšení.

c)   Žádosti o osvobození

(21)

V souladu s čl. 23 odst. 5 základního nařízení může být dovoz výrobku, který je předmětem šetření, osvobozen od opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.

(22)

Jelikož k možnému obcházení dochází mimo Unii, osvobození se v souladu s čl. 23 odst. 6 základního nařízení může udělit těm výrobcům výrobku, který je předmětem šetření, v Turecku, kteří mohou prokázat, že se nepodílejí na praktikách obcházení ve smyslu čl. 23 odst. 3 základního nařízení. Pokud takoví výrobci vůbec existují a chtějí získat osvobození, měli by se přihlásit ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení. Kopie dotazníku pro vyvážející výrobce v Čínské lidové republice a Egyptě, formuláře žádosti o osvobození pro vyvážející výrobce v Turecku a dotazníků pro dovozce v EU jsou k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572. Dotazníky musí být předloženy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(23)

Podle čl. 24 odst. 5 základního nařízení se zavádí celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, aby se zajistilo, že pokud bude šetřením zjištěno obcházení, mohou být vyrovnávací cla v příslušné výši, která nepřesáhne clo pro „všechny ostatní společnosti“ uložené prováděcím nařízením (EU) 2020/776, respektive pro Čínskou lidovou republiku a Egypt, vybrána ode dne zavedení celní evidence dovozu tohoto výrobku.

G.   LHŮTY

(24)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi, předložit dotazníky, předložit písemně svá stanoviska nebo jakékoliv další informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

výrobci v Turecku mohou požádat o osvobození od opatření,

zúčastněné strany mohou písemně požádat Komisi o slyšení.

(25)

Upozorňuje se na skutečnost, že výkon procesních práv stanovených v základním nařízení proto závisí na tom, zda se strany samy přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(26)

Pokud zúčastněná strana odepře přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušných lhůtách nebo pokud závažným způsobem brání šetření, mohou podle článku 28 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(27)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je možné vycházet z dostupných údajů v souladu s článkem 28 základního nařízení.

(28)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 28 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

I.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ

(29)

Podle čl. 23 odst. 4 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

J.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(30)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4).

(31)

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetových stránkách GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(32)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv zúčastněných stran a třetích stran na obhajobu, které se mohou objevit v průběhu řízení.

(33)

Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení pro zúčastněné strany a působit jako prostředník mezi těmito stranami a útvary Komise, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu. Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

(34)

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly zúčastněné strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter nadnesených záležitostí a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

(35)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1037 za účelem stanovení toho, zda dovoz textilií z tkaných a/nebo vpichovaných pramenců a/nebo příze z nekonečných skleněných vláken, též s dalšími prvky, s výjimkou výrobků, které jsou impregnované či předimpregnované („pre-preg“), a s výjimkou otevřených síťovin o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti vyšší než 35 g/m2, v současnosti kódů KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 a ex 7019 90 00, zasílaných z Turecka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka (kódy TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 a 7019900083), obchází opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2020/776.

Článek 2

1.   Celní orgány členských států přijmou podle čl. 23 odst. 4 a čl. 24 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1037 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.

2.   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

1.   Zúčastněné strany se musí přihlásit tak, že se do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost obrátí na Komisi.

2.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musí tyto strany předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník, žádosti o osvobození nebo další informace do 37 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.   Zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné lhůtě 37 dnů požádat Komisi o slyšení. Žádost o slyšení týkající se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Jakákoli žádost o slyšení musí být podána písemně s uvedením důvodů žádosti.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/776 ze dne 12. června 2020, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/492, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta (Úř. věst. L 189, 15.6.2020, s. 1).

(3)  Dokument označený poznámkou „Sensitive“ je považován za důvěrný podle článku 29 základního nařízení a článku 12 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU