(EU) 2021/2228Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2228 ze dne 14. prosince 2021, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/2082

Publikováno: Úř. věst. L 448, 15.12.2021, s. 50-51 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 448/50


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2228

ze dne 14. prosince 2021,

kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/2082

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (1), a zejména na čl. 6e odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 6a nařízení (EU) č. 531/2012 by domovští poskytovatelé od 15. června 2017 neměli roamingovým zákazníkům v žádném členském státě účtovat žádný příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za přijatá regulovaná roamingové volání, jsou-li tato volání v rámci objemu stanoveného politikou přiměřeného využívání.

(2)

Nařízení (EU) č. 531/2012 stanoví povolení účtovat příplatek, avšak veškeré takové příplatky účtované za přijatá regulovaná roamingová volání omezuje na vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2082 (2) stanoví na základě hodnot údajů ze dne 1. července 2020 vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii, který se použije v roce 2021.

(4)

V souladu s články 32, 67 a 74 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 (3) poskytlo Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) Komisi aktualizované informace od vnitrostátních regulačních orgánů členských států o maximální úrovni sazeb za ukončení volání v mobilních sítích uložených na jednotlivých vnitrostátních trzích pro velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích a o celkovém počtu účastníků v členských státech.

(5)

Podle nařízení (EU) č. 531/2012 Komise vypočítala vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii vynásobením maximální sazby za ukončení volání v mobilních sítích povolené v daném členském státě celkovým počtem účastníků v tomto členském státě, sečtením těchto výsledků ze všech členských států a vydělením takto získaného celkového součtu celkovým počtem účastníků ve všech členských státech, a to na základě hodnot údajů ze dne 30. června 2021. V případě členských států, jejichž měnou není euro, je příslušným směnným kurzem průměr za druhé čtvrtletí roku 2021 získaný z databáze Evropské centrální banky.

(6)

Hodnotu váženého průměru maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii je proto třeba aktualizovat.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/2082 by tudíž mělo být zrušeno.

(8)

Podle nařízení (EU) č. 531/2012 by Komise měla každoročně přezkoumat vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii stanovený tímto prováděcím nařízením.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii činí 0,0072 EUR za minutu.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2020/2082 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2082 ze dne 14. prosince 2020, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/2116 (Úř. věst. L 423, 15.12.2020, s. 18).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU