(EU) 2021/2224Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2224 ze dne 16. listopadu 2021 kterým se stanoví podrobnosti o mechanismech a postupech pro automatizovanou kontrolu kvality údajů, společných ukazatelích kvality údajů a minimálních normách kvality pro ukládání údajů podle čl. 37 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818

Publikováno: Úř. věst. L 448, 15.12.2021, s. 14-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 448/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2224

ze dne 16. listopadu 2021

kterým se stanoví podrobnosti o mechanismech a postupech pro automatizovanou kontrolu kvality údajů, společných ukazatelích kvality údajů a minimálních normách kvality pro ukládání údajů podle čl. 37 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (1), a zejména na čl. 37 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/818 zřizuje společně s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 (2) rámec, který má zajistit interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic, víz, policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace.

(2)

Aby se zlepšila kvalita údajů a sladily požadavky na kvalitu, je nezbytné stanovit podrobnosti o mechanismech a postupech pro automatizovanou kontrolu kvality údajů, společných ukazatelích kvality údajů a minimálních normách kvality pro údaje zadávané do základních informačních systémů EU a v nich uchovávané, sdílenou službu pro porovnávání biometrických údajů a společné úložiště údajů o totožnosti.

(3)

Uvedená opatření by měla provádět a vyhodnocovat Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením pro každý informační systém EU a každou složku interoperability. Agentuře eu-LISA by při plnění těchto úkolů měli poskytovat poradenství odborníci z Komise, členských států a agentur Unie, kteří používají informační systémy EU a složky interoperability.

(4)

Mechanismy a postupy pro kontrolu kvality údajů by měly určovat soulad vstupních údajů s pravidly blokování a měkkými pravidly použitelnými pro základní informační systémy EU, sdílenou službu pro porovnávání biometrických údajů a společné úložiště údajů o totožnosti. Agentura eu-LISA by měla být odpovědná za zajištění toho, aby pravidla pro kvalitu údajů byla i nadále vhodná pro dosažení cílů informačních systémů EU a složek interoperability.

(5)

Pro každý ukazatel kontroly kvality údajů by agentura eu-LISA měla určit a posoudit vhodnost minimální normy kvality, která je nezbytná pro ukládání údajů v informačních systémech EU a složkách interoperability. Normy kvality údajů by měly umožnit automatickou identifikaci zjevně nesprávných nebo nekonzistentních vložených údajů tak, aby členský stát původu mohl údaje ověřit a provést veškeré nezbytné kroky k nápravě.

(6)

Měly by být zavedeny mechanismy pro čištění údajů a odhalování problémů za účelem pravidelné kontroly platnosti a souladu údajů ukládaných v základních informačních systémech EU a složkách interoperability s normami kvality údajů.

(7)

Agentura eu-LISA by měla zajistit centrální monitorovací kapacitu v oblasti kvality údajů, jakož i v oblasti pravidelného vypracovávání zpráv o kvalitě údajů pro členské státy. Tyto zprávy by měly být vypracovávány centrálním úložištěm pro podávání zpráv a statistiky v souladu s čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818 a pravidly stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci 2021/2222 (3).

(8)

Jelikož nařízení (EU) 2019/818 navazuje na schengenské acquis, oznámilo Dánsko, že v souladu s článkem 4 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, provedlo nařízení (EU) 2019/818 ve svém vnitrostátním právu. Toto nařízení je pro něj tudíž závazné.

(9)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko (4). Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(10)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (5), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES (6).

(11)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (7), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (8).

(12)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (9), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (10).

(13)

Pokud jde o Kypr, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2011.

(14)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (11) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 30. dubna 2021.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro interoperabilitu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podrobnosti o mechanismech a postupech pro automatizovanou kontrolu kvality údajů, jež se vztahují na údaje ukládané v informačních systémech EU a složkách interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818.

2.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobnosti o společných ukazatelích kvality údajů a minimálních normách kvality pro ukládání údajů, zejména v souvislosti s biometrickými údaji, v informačních systémech EU a složkách interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818.

3.   Opatřeními uvedenými v odstavcích 2 a 3 nejsou dotčena žádná zvláštní ustanovení týkající se kvality údajů v souvislosti s informačními systémy EU stanovená v právních předpisech Unie.

4.   Toto nařízení se vztahuje na informační systémy EU a složky interoperability uvedené v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(a)

„vstupními údaji“ údaje podléhající kontrolám kvality údajů za účelem jejich uložení v informačním systému EU nebo složce interoperability uvedeným v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818;

(b)

„mechanismem pro čištění údajů“ mechanismus provádějící kontroly s cílem zajistit plánované vymazání údajů uložených v informačním systému EU nebo složce interoperability v souladu s právními předpisy Unie;

(c)

„mechanismem pro odhalování problémů“ mechanismus provádějící kontroly s cílem určit údaje, jež nesplňují pravidla pro kvalitu údajů nebo normy kvality údajů;

(d)

„pravidly blokování“ pravidla nebo soubor pravidel, jimiž se měří, do jaké míry jsou vstupní údaje v souladu s definovanými požadavky na údaje podmiňujícími jejich ukládání nebo používání nebo obojí. Zahrnují také pravidla pro kvalitu údajů, jimiž se řídí každý informační systém EU a jež musí být dodržována před vložením údajů do systému. V případě vstupních údajů, jež nejsou v souladu s pravidlem blokování, bude zamítnuto jejich zadání do informačního systému EU a složky interoperability, jakož i jejich uchovávání v nich;

(e)

„měkkými pravidly“ pravidla nebo soubor pravidel, jimiž se měří, do jaké míry jsou vstupní údaje v souladu s definovanými požadavky na údaje podmiňujícími jejich relevanci nebo optimální využití nebo obojí. Měkká pravidla nebrání zadávání a uchovávání vstupních údajů, které nejsou v souladu s požadavky. Zahrnují také pravidla pro kvalitu údajů, jimiž se řídí každý informační systém EU a jež by měla být dodržována před vložením údajů do systému. Vstupní údaje, jež nejsou v souladu s měkkým pravidlem, se zadávají do informačního systému EU nebo složky interoperability s označením daného problému s kvalitou údajů, souvisejícím oznámením nebo varovnou zprávou.

Článek 3

Mechanismy a postupy pro automatizovanou kontrolu kvality údajů

1.   Automatizované kontroly kvality údajů zadávaných do sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů a společného úložiště údajů o totožnosti a v nich uchovávaných se provádějí v souladu s pravidly stanovenými v článku 4.

2.   Automatizované kontroly kvality údajů zadávaných do informačních systémů EU uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818 a v nich uchovávaných se provádějí v souladu s pravidly pro mechanismy kontroly kvality údajů v těchto systémech.

3.   Mechanismy kontroly kvality údajů se spustí v souladu s pravidly pro kvalitu údajů v uvedených informačních systémech EU a složkách interoperability.

4.   Aby bylo možné určit soulad vstupních údajů s pravidly blokování nebo měkkými pravidly, která se na ně vztahují, musí být mechanismy kontroly kvality údajů uvedené v odstavci 3 v souladu s oddílem 1 přílohy tohoto nařízení.

5.   Mají-li být vstupní údaje zadány do informačního systému EU nebo složky interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818, mechanismy kontroly kvality údajů posoudí rozsah, v němž jsou údaje v souladu s každým ukazatelem kvality údajů, a to uplatněním normy kvality údajů každého ukazatele. Na základě tohoto posouzení přidělí mechanismy kontroly kvality údajů vstupním údajům klasifikaci kvality údajů v souladu s postupem stanoveným v oddílech 2 a 3 přílohy tohoto nařízení.

6.   Společnými ukazateli kvality údajů jsou: úplnost, přesnost, včasnost, jedinečnost a konzistentnost.

7.   Agentura eu-LISA zavede normy kvality údajů pro každý ukazatel v souladu s postupy stanovenými v článku 5.

8.   Mechanismy pro čištění údajů a odhalování problémů pravidelně kontrolují platnost a dodržování kvality údajů ukládaných v informačních systémech EU a složkách interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818 v souladu s oddílem 4 přílohy tohoto nařízení.

Článek 4

Mechanismy pro automatizovanou kontrolu kvality údajů u zadávaných a uchovávaných údajů

1.   Ke zvýšení kvality údajů se zavedou mechanismy pro automatizovanou kontrolu kvality údajů na podporu zadávání a uchovávání údajů, jež jsou v souladu s požadavky na kvalitu údajů v informačních systémech EU a složkách interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818. Údaje se zadávají a uchovávají v souladu s pravidly pro kvalitu údajů v uvedených informačních systémech EU nebo složkách interoperability.

2.   Pro účely zadávání údajů řádně pověřenými pracovníky do informačních systémů EU a složek interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818 ověřují mechanismy pro automatizovanou kontrolu kvality údajů společné ukazatele kvality uvedené v oddíle 2 přílohy tohoto nařízení.

3.   Mechanismy kontroly kvality údajů umožňují uplatnění pravidel blokování a měkkých pravidel v souladu s čl. 3 odst. 4, jimiž se řídí kvalita údajů v informačních systémech EU a složkách interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818.

Článek 5

Postupy, jimiž se řídí ukazatele, normy a mechanismy kontroly kvality údajů

1.   Agentura eu-LISA je odpovědná za zajištění toho, aby pravidla pro kvalitu údajů byla vhodná pro dosažení cílů informačních systémů EU a složek interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818.

2.   Agentura eu-LISA je rovněž odpovědná za provádění minimálních norem kvality pro ukládání biometrických údajů v informačních systémech EU a složkách interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 tohoto článku zohlední agentura eu-LISA zvláštní potřeby každého informačního systému EU a každé složky interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818 a pomáhají a poskytují jí poradenství odborníci z Komise, členských států a agentur Unie, kteří používají uvedené informační systémy EU a složky interoperability.

4.   Uplatňují se tyto postupy kontroly kvality údajů:

(a)

agentura eu-LISA provádí normy kvality údajů pro každý ukazatel kvality údajů v souladu s oddílem 2 přílohy tohoto nařízení;

(b)

k normám se přiřadí hodnoty zvlášť pro každý z ukazatelů kvality údajů uvedených v čl. 3 odst. 6. Ke každému ukazateli lze na základě normy přiřadit různé hodnoty v závislosti na kategorii údajů;

(c)

v případě potřeby agentura eu-LISA po vydání pravidelných zpráv o kvalitě údajů podle článku 6 posoudí přiměřenost hodnot a norem a změní je v rozsahu, v němž již nejsou přiměřené;

(d)

v případě potřeby agentura eu-LISA po vydání pravidelných zpráv o kvalitě údajů podle článku 6 posoudí, zda mechanismy kontroly kvality údajů přiměřeně umožní uplatnit pravidla blokování a měkká pravidla, a případně je změní;

(e)

pokud jde o změnu norem kvality údajů a jejich hodnot a o přijetí jakékoli rozhodnutí o mechanismech kontroly kvality údajů podle písmen c) a d) tohoto odstavce, agentura eu-LISA vede konzultace s poradními skupinami pro každý z informačních systémů EU a každou ze složek interoperability uvedených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818.

5.   Pokud jde o změnu hodnot norem kvality údajů a o přijetí jakékoli rozhodnutí o mechanismech kontroly kvality údajů, agentura eu-LISA vychází z posouzení fungování mechanismů kontroly kvality údajů.

Článek 6

Zprávy o mechanismech a postupech pro automatizovanou kontrolu kvality údajů a společných ukazatelích kvality údajů podle čl. 37 odst. 3 nařízení (EU) 2019/818

1.   Zprávy uvedené v čl. 37 odst. 3 nařízení (EU) 2019/818 vypracovává centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky v souladu s čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818 a pravidly stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci 2021/2222.

2.   Zprávy neobsahují osobní údaje a obsahují alespoň tyto parametry kvality údajů získané prostřednictvím nástroje nebo souboru nástrojů vyvinutých pro tyto účely:

(a)

v případě alfanumerických a biometrických údajů posuzovaných na základě pravidel blokování a měkkých pravidel soulad s ukazateli kvality údajů:

(1)

úplnost (%);

(2)

přesnost (%);

(3)

jedinečnost (%);

(4)

včasnost (%);

(5)

konzistentnost údajů (%);

(b)

úplnost souborů žádostí (%);

(c)

soulad údajů s klasifikací „dobrá kvalita“ (%);

(d)

soulad údajů s klasifikací „nízká kvalita“ (%);

(e)

výsledky mechanismu pro čištění údajů;

(f)

výsledky mechanismu pro odhalování problémů;

(g)

datová pole, jež způsobují časté problémy s kvalitou;

(h)

seznam 10 nejčastějších problémů pro každou z kategorií uvedených v písmenech a) až g);

(i)

členské státy, jichž se 10 nejčastějších problémů s kvalitou týká.

3.   Agentura eu-LISA vytvoří centrální monitorovací kapacitu kvality údajů a vypracovávání týdenních zpráv uvedených v tomto článku.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne, 16. listopadu 2021

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2021/2222ze dne 30. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818, pokud jde o podrobná pravidla pro fungování centrálního úložiště pro podávání zpráv a statistiky. (Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku)

(4)  Toto nařízení nespadá do oblasti působnosti opatření stanovených v rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

ODDÍL 1

Mechanismus pro automatizovanou kontrolu kvality údajů u zadávaných údajů

Údaje zadávané do informačních systémů EU a složek interoperability budou podléhat mechanismům pro automatizovanou kontrolu kvality údajů založeným na pravidlech blokování a měkkých pravidlech definovaných v článku 2. Jde o pravidla stanovená v informačních systémech EU a složkách interoperability, která určují, zda má být zadání a uchování vstupních údajů povoleno nebo zamítnuto. Pravidla blokování a měkká pravidla jsou stanovena na základě těchto parametrů: délka, formát, typ, soulad s normami kvality, sémantika, opakování a syntax.

ODDÍL 2

Obecné úvahy o společných ukazatelích kvality údajů a minimálních normách kvality pro zadávané údaje

Vstupní údaje podléhající postupu ověřování kvality se posuzují na základě pravidel pro kvalitu údajů vymezených v každém informačním systému EU a složce interoperability, jak je stanoveno v oddíle 1. Jestliže pravidla pro vstupní údaje nebrání zadání a uchovávání, mechanismy kontroly kvality údajů změří kvalitu vstupních údajů pomocí ukazatelů kvality údajů, jež se na ně vztahují.

Mechanismy kontroly kvality údajů se měří kvalita vstupních údajů podle každého příslušného ukazatele. Mechanismy kontroly kvality údajů při výpočtu relativní váhy každého ukazatele ve vztahu k celkové kvalitě vstupních údajů zohledňují váhový koeficient.

Za tímto účelem se mechanismy kontroly kvality údajů upraví tak, aby se vztahovaly na jeden soubor údajů v rámci záznamu nebo na databázi.

Po uplatnění váhového koeficientu na vstupní údaje sestaví mechanismy kontroly kvality údajů profil vstupních údajů obsahující výsledky uplatnění norem ukazatelů, například číselné hodnoty hodnotící kvalitu vstupních údajů podle každého ukazatele.

Tabulka 1 uvádí minimální soubor ukazatelů kvality údajů, například ukazatelů, které se vždy uplatní na vstupní údaje, v souladu s pravidly uplatňovanými každým informačním systémem EU a složkou interoperability. Jde o tyto ukazatele: úplnost, přesnost, konzistentnost, včasnost, jedinečnost.

Tabulka 1

Seznam minimálních ukazatelů kvality údajů

Ukazatel

Popis

Hlavní rozsah uplatňování

Měrná jednotka

Úplnost

Míra, do jaké dosahují vstupní údaje hodnoty pro všechny očekávané atributy a související požadavky v konkrétním kontextu použití. Měří, zda jsou poskytnuty všechny povinné údaje a zda seznamy databází (nebo odvětvové seznamy) splňují stanovené požadavky.

Povinná datová pole (alfanumerická a biometrická)

Míra úplnosti údajů: poměr počtu poskytnutých datových buněk k počtu požadovaných datových buněk

Přesnost

Míra, do jaké se odhadní hodnota u vstupních údajů blíží neznámým skutečným hodnotám. Přesnost lze zaznamenat buď mezi údaji týkajícími se jednoho subjektu, nebo mezi podobnými údaji týkajícími se porovnatelných subjektů, nebo v obou kategoriích údajů.

Alfanumerické a biometrické údaje

Míry výběrové chyby, míra neposkytnutí odpovědi na úrovni jednotek, míra neposkytnutí odpovědi na úrovni položek, míry chybovosti při zachycování údajů atd.

Konzistentnost

Míra, do jaké vstupní údaje dosahují atributů, které si neodporují a jsou koherentní s jinými údaji v konkrétním kontextu použití. Udává, do jaké míry soubor údajů splňuje vymezenou míru shody (business rules) vztahující se na tyto údaje napříč jimi, tj. neexistenci rozporů datového obsahu. Konzistentnost lze zaznamenat buď mezi údaji týkajícími se jednoho subjektu, nebo mezi podobnými údaji týkajícími se porovnatelných subjektů, nebo v obou kategoriích údajů.

Alfanumerické údaje

Procentní podíl

Včasnost

Míra, do jaké jsou vstupní údaje poskytovány v rámci předem stanoveného data nebo času, jež podmiňují platnost údajů nebo jejich kontext použití. Měří aktuálnost údajů a zda lze požadované údaje poskytnout v požadované lhůtě.

Alfanumerické a biometrické údaje

Časová prodleva – konečná: počet dnů od posledního referenčního dne do dne poskytnutí vstupních údajů

Jedinečnost

Míra, do jaké nejsou vstupní údaje duplicitní v témže informačním systému EU nebo složce interoperability.

Povinná datová pole (alfanumerická a biometrická)

Procentní podíl datových jednotek, jež nejsou duplicitní

Ukazatel přesnosti u biometrických údajů zahrnuje rovněž rozlišení. Rozlišením se udává, do jaké míry vstupní údaje obsahují požadované množství bodů nebo pixelů na danou jednotku délky. Jednotka pro zobrazení pixelů na obrazovce: pi pro tisk; dpi pro výstupní systémy. Počet bitů (jeden nebo více) na pixel (barevná škála, např.: 16 barev na 4b, 256 barev na 8b, 65 000 barev na 16b, 16,5 mil. barev na 24b)

ODDÍL 3

Klasifikace kvality údajů

Po vypracování profilu vstupních údajů uvedeného v oddíle 2 se vstupním údajům přidělí klasifikace kvality údajů. Použijí se tyto klasifikace kvality údajů:

(a)

„dobrá kvalita“: profil vstupních údajů prokazuje požadovaný soulad s použitelným ukazatelem kvality údajů;

(b)

„nízká kvalita“: profil vstupních údajů neprokazuje požadovaný soulad s použitelnými ukazateli kvality údajů v případě měkkého pravidla;

(c)

„zamítnuto“: profil vstupních údajů neprokazuje požadovaný soulad s použitelnými ukazateli kvality údajů v případě pravidla blokování;

Je-li vstupním údajům přidělena klasifikace „dobrá kvalita“, údaje se uchovávají v systému nebo složce bez upozornění o kvalitě údajů.

Je-li vstupním údajům přidělena klasifikace „nízká kvalita“, údaje se uchovávají v systému nebo složce s upozorněním o kvalitě údajů. V upozornění se uvede, že vstupní údaje musí být opraveny, a uvede se důvod, proč vstupní údaje neprokazují požadovaný soulad s použitelnými ukazateli kvality údajů. Je-li to možné, v upozornění se určí datové (datová) pole nebo datový obsah (datové obsahy) anebo oboje, jichž se týkají problémy s kvalitou údajů, a navrhnou se změny nezbytné k tomu, aby vstupní údaje splňovaly klasifikaci „dobrá kvalita“.

ODDÍL 4

Monitorování kvality údajů

Pro účely čl. 3 odst. 8 se použijí dva druhy mechanismů:

(a)

Mechanismy pro čištění údajů. Tyto mechanismy provádějí kontroly s cílem určit údaje, pro něž je zbývající doba uchovávání kratší než doba vymezená v právních předpisech upravujících příslušný informační systém EU nebo složku interoperability. Mechanismy pro čištění údajů informují členský stát o plánovaném výmazu údajů a v případě potřeby mu umožní přijmout vhodná opatření.

(b)

Mechanismy pro odhalování problémů. Tyto mechanismy provádějí kontroly s cílem určit údaje, které již nesplňují jedno nebo více pravidel pro kvalitu údajů nebo norem kvality údajů týkajících se ukazatelů kvality údajů. Na základě těchto kontrol lze zaslat upozornění nebo oznámení odpovědnému orgánu členského státu s uvedením důvodu, proč údaje již nesplňují jedno nebo více pravidel pro kvalitu údajů nebo norem kvality údajů. Je-li to možné, v upozornění se navrhnou změny nezbytné k tomu, aby vstupní údaje splňovaly nová pravidla nebo normy. Uplatňování těchto kontrol nesmí v žádném případě vést k automatickému vymazání údajů uchovávaných v informačních systémech EU nebo složkách interoperability. Jsou-li do informačního systému EU nebo složky interoperability zadávány nové údaje v době, kdy mechanismy pro odhalování problémů provádějí kontrolu, na tyto údaje se mechanismy pro odhalování problémů neuplatňují.

Agentura eu-LISA může po přezkumu pravidel pro kvalitu údajů nebo norem kvality údajů rozhodnout, že v informačním systému EU a složkách interoperability provedou mechanismy pro odhalování problémů kontrolu ad hoc.

O tom, zda v příslušném informačním systému EU nebo složce interoperability provedou mechanismy pro odhalování problémů kontrolu ad hoc v rozsahu nezbytném pro účely daného informačního systému EU nebo složky interoperability, může agentura eu-LISA vést konzultace s poradní skupinou pro příslušný informační systém EU nebo složku interoperability.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU