(EU) 2021/2223Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2223 ze dne 30. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 o podrobná pravidla pro fungování centrálního úložiště pro podávání zpráv a statistiky

Publikováno: Úř. věst. L 448, 15.12.2021, s. 7-13 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 448/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2223

ze dne 30. září 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 o podrobná pravidla pro fungování centrálního úložiště pro podávání zpráv a statistiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (1), a zejména na čl. 39 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/817 spolu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 (2) stanoví rámec pro zajištění interoperability mezi informačními systémy EU v oblasti hranic, víz, policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace.

(2)

Tento rámec zahrnuje řadu složek a nástrojů na podporu interoperability, včetně centrálního úložiště pro podávání zpráv a statistiky (dále jen „centrální úložiště“). Centrální úložiště uchovává anonymizované údaje získané ze základních informačních systémů EU, sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů, společného úložiště údajů o totožnosti a z detektoru vícenásobné totožnosti, aby bylo možné poskytovat mezisystémové statistické zprávy pro politické a provozní účely a pro účely kvality údajů.

(3)

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „eu-LISA“) je odpovědná za zřízení, provedení a provozování centrálního úložiště a za jeho provozní řízení.

(4)

Aby mohlo centrální úložiště poskytovat mezisystémové statistické údaje, je nutné stanovit podrobná pravidla pro jeho provoz, včetně zvláštních norem pro zpracování osobních údajů a bezpečnostních pravidel.

(5)

Aby nebylo možné na základě statistických údajů v centrálním úložišti identifikovat jednotlivce, měla by agentura eu-LISA v rámci své architektury vyvinout nástroj pro anonymizaci údajů. Proces anonymizace by měl být automatizovaný.

(6)

Kontrolovaný a zabezpečený přístup by měl být umožněn pouze zmocněným pracovníkům příslušných orgánů, institucí a agentur Unie k nahlížení do údajů a statistik v centrálním úložišti. Za tímto účelem by agentura eu-LISA měla jako součást své architektury vyvinout nástroj pro podávání zpráv. Zaměstnanci agentury eu-LISA by neměli mít přímý přístup k žádným osobním údajům uloženým v informačních systémech EU nebo složkám interoperability.

(7)

Aby bylo možné sledovat vzájemné porovnávání souborů s údaji o totožnosti v rámci odpovídajících informačních systémů EU nebo mezi nimi pro příslušné statistické účely, mělo by centrální úložiště uchovávat jedinečné identifikační číslo. Toto číslo by nemělo být možné použít k získání informací ze souborů s údaji o totožnosti.

(8)

Technické řešení provozující centrální úložiště by mělo být zavedeno v technických prostorách agentury eu-LISA a na záložním místě, aby byla zajištěna jeho nepřetržitá dostupnost.

(9)

Jelikož nařízení (EU) 2019/817 navazuje na schengenské acquis, oznámilo Dánsko, že v souladu s článkem 4 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, provedlo nařízení (EU) 2019/817 ve svém vnitrostátním právu. Toto nařízení je pro něj tudíž závazné.

(10)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko (3). Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro něj není závazné ani použitelné.

(11)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (4), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES (5).

(12)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (6), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (7).

(13)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (8), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (9).

(14)

Pokud jde o Kypr, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2011.

(15)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (10) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 17. června 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(1)

„statistickými údaji“ údaje, které jsou anonymizovány a použity výhradně pro účely vypracování statistických zpráv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 (11), (EU) 2018/1240 (12), (EU) 2018/1860 (13), (EU) 2018/1861 (14), (EU) 2018/1862 (15) a (EU) 2019/816 (16);

(2)

„(statistickými) zprávami“ organizovaná sada statistických údajů, kterou centrální úložiště vytváří automatizovaným způsobem podle souboru předem stanovených pravidel a která je uložena v centrálním úložišti;

(3)

„přizpůsobitelnými zprávami“ statistické zprávy, které jsou získávány na základě statistických údajů obsažených v centrálním úložišti v souladu se zvláštními pravidly stanovenými účelově uživatelem a jsou uložené v centrálním úložišti;

(4)

„kritickými údaji o totožnosti“ kterékoli z následujících údajů nebo jejich kombinace, na jejichž základě lze jednotlivce identifikovat:

a)

příjmení, jméno, rodné příjmení, křestní jména, přezdívky všech osob, jejichž údaje mohou být uloženy v jakémkoli informačním systému EU;

b)

číslo cestovního dokladu;

c)

adresa (ulice, číslo domu);

d)

telefonní číslo, IP adresa;

e)

e-mailové adresy;

f)

biometrické údaje.

Článek 2

Informace, které mají být obsaženy v centrálním úložišti

1.   Údaje uvedené v čl. 39 odst. 2 nařízení (EU) 2019/817 se zpřístupní a uloží do centrálního úložiště v souladu s tímto nařízením.

2.   Centrální úložiště obsahuje statistické údaje včetně zpráv o používání systému pro účely sledování fungování složek interoperability uvedených v článku 66 nařízení (EU) 2019/817.

3.   Centrální úložiště obsahuje technické zprávy, aby agentura eu-LISA zajistila sledování vývoje a fungování složek interoperability v souladu s čl. 78 odst. 1 nařízení (EU) 2019/817.

4.   Centrální úložiště uchovává jedinečné identifikační číslo, které umožňuje sledovat vzájemné porovnávání souborů s údaji o totožnosti v rámci příslušných informačních systémů EU nebo mezi nimi pro statistické účely. Toto identifikační číslo nelze použít k vyhledávání základních souborů s údaji o totožnosti.

5.   Řádně zmocnění pracovníci příslušných orgánů uvedených v čl. 39 odst. 2 nařízení (EU) 2019/817 mohou prostřednictvím centrálního úložiště získat:

a)

zprávy podle článku 63 nařízení (EU) 2017/2226, které obsahují následující statistické údaje o záznamech uchovaných v Systému vstupu/výstupu:

i)

přizpůsobitelné zprávy a statistiky o vstupech a výstupech, odepřeních vstupu a překročeních délky oprávněného pobytu týkajících se státních příslušníků třetích zemí;

ii)

denní statistiky osob překračujících délku oprávněného pobytu, státních příslušníků třetích zemí, kterým byl odepřen vstup, státních příslušníků třetích zemí, jejichž povolení k pobytu bylo zrušeno nebo prodlouženo, a státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od povinnosti poskytnout otisky prstů;

iii)

přizpůsobitelné zprávy a statistiky o kvalitě údajů podle čl. 38 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2226 a pravidelné statistiky pro zajištění sledování vývoje a fungování Systému vstupu/výstupu agenturou eu-LISA podle čl. 72 odst. 1 uvedeného nařízení;

b)

zprávy podle článku 84 nařízení (EU) 2018/1240, které obsahují následující statistické údaje o záznamech uchovaných v Evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS):

i)

denní statistiky o počtu a státní příslušnosti žadatelů, kterým bylo vydáno nebo zamítnuto cestovní povolení, včetně důvodů zamítnutí, a státních příslušníků třetích zemí, jejichž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné nebo zrušeno;

ii)

přizpůsobitelné zprávy a statistiky za účelem zlepšení posuzování bezpečnostních rizik, rizik nedovoleného přistěhovalectví a vysokého epidemického rizika, zvýšení účinnosti hraničních kontrol, pomoci ústřední jednotce ETIAS a národním jednotkám ETIAS při zpracovávání žádostí o cestovní povolení a podpory vytváření důkazně podložených politik Unie v oblasti migrace;

iii)

statistické údaje týkající se seznamu zájmových osob ETIAS v souladu s čl. 92 odst. 4 uvedeného nařízení;

iv)

pravidelné statistiky pro zajištění sledování vývoje a fungování informačního systému ETIAS agenturou eu-LISA podle čl. 92 odst. 1 uvedeného nařízení;

c)

zprávy podle čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240, které obsahují následující statistické údaje:

i)

údaje generované Systémem vstupu/výstupu, ze kterých vyplývají abnormální míry překračování délky oprávněného pobytu a odepření vstupu pro konkrétní skupinu cestujících;

ii)

údaje generované Evropským systémem pro cestovní informace a povolení podle článku 84 uvedeného nařízení, ze kterých vyplývají abnormální míry zamítnutí žádostí o cestovní povolení z důvodu bezpečnostního rizika, rizika nedovoleného přistěhovalectví nebo vysokého epidemického rizika spojeného s konkrétní skupinou cestujících;

iii)

údaje generované Evropským systémem pro cestovní informace a povolení podle článku 84 uvedeného nařízení a Systémem vstupu/výstupu, ze kterých vyplývají korelace mezi informacemi získanými prostřednictvím formuláře žádosti a případy překračování délky oprávněného pobytu cestujících nebo odepření vstupu;

d)

zprávy podle článku 16 nařízení (EU) 2018/1860 obsahující denní, měsíční a roční statistiky o počtu záznamů podle kategorie, a to pro každý členský stát i souhrnně;

e)

zprávy podle nařízení (EU) 2018/1861, které obsahují následující statistické údaje o záznamech uchovaných v Schengenském informačním systému:

i)

denní, měsíční a roční statistiky o počtu záznamů podle kategorie, a to pro každý členský stát i souhrnně podle čl. 60 odst. 3 uvedeného nařízení;

ii)

roční zprávy o počtu pozitivních nálezů podle kategorie záznamů, počtu vyhledávání v Schengenském informačním systému a počtu přístupů do tohoto systému za účelem vložení, aktualizace nebo výmazu záznamu, a to pro každý členský stát i souhrnně podle čl. 60 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1861 a článku 19 nařízení (EU) 2018/1860;

iii)

na žádost Komise další konkrétní statistické zprávy, pravidelné nebo účelové, o výkonnosti a využívání Schengenského informačního systému a o výměně doplňujících informací podle čl. 60 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (EU) 2018/1861 a článku 19 nařízení (EU) 2018/1860;

iv)

na žádost Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž další konkrétní statistické zprávy, pravidelné nebo účelové, pro účely provádění analýz rizik a hodnocení zranitelnosti podle čl. 60 odst. 5 třetího pododstavce nařízení (EU) 2018/1861 a článku 19 nařízení (EU) 2018/1860;

v)

zprávy a statistiky pro účely technické údržby, podávání zpráv, podávání zpráv o kvalitě údajů a pro účely statistik podle čl. 60 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1861 a článku 19 nařízení (EU) 2018/1860;

vi)

zprávy týkající se kvality údajů podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1861 a článku 19 nařízení (EU) 2018/1860.

6.   Technické zprávy uvedené v odstavci 2 obsahují statistické údaje o používání systému, dostupnosti, incidentech, výkonnosti, biometrické přesnosti, kvalitě údajů a v příslušných případech o nedokončených transakcích.

7.   Zprávy o provozu, které centrální úložiště zpracovává, musí být přizpůsobitelné uživatelem s cílem umožnit filtrování nebo seskupování údajů pomocí nástroje pro podávání zpráv, který se zpřístupní společně s centrálním úložištěm.

8.   Zpřístupní se katalog zpráv. Žádosti o nové zprávy nebo změny stávajících zpráv se řídí zásadami řízení změn agentury eu-LISA.

Článek 3

Úložiště údajů a nástroj pro podávání zpráv

1.   Centrální úložiště využívá technické řešení, které uchovává údaje získané ze základních informačních systémů EU a složek interoperability.

2.   Technické řešení obsahuje nástroj pro podávání zpráv, který je nastaven pro vytváření, uchovávání a provádění zpráv a přizpůsobitelných zpráv uvedených v článku 2.

3.   Nástroj pro podávání zpráv musí umožňovat vytváření zpráv o provozu a technických zpráv a jejich získání uživatelem.

4.   Stanoví-li tak právo Unie, musí nástroj pro podávání zpráv umožňovat poskytování mezisystémových statistických údajů a analytických zpráv pro politické a provozní účely a pro účely kvality údajů.

5.   Všechny zprávy musí být spravovány v rámci technického řešení. V technickém řešení musí být zavedena vhodná bezpečnostní opatření a opatření pro zajištění integrity, aby byly splněny požadavky bezpečnostního plánu v souladu s čl. 42 odst. 3 nařízení (EU) 2019/817.

6.   Technické řešení musí být zavedeno v technických prostorách agentury eu-LISA a na záložním místě.

Článek 4

Získávání údajů

Centrální úložiště získává z informačních systémů EU kopie údajů uvedených v čl. 39 odst. 2 a čl. 66 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) 2019/817 pouze pro čtení, aby mohlo vytvářet statistiky a zprávy uvedené v článcích 39 a 66 uvedeného nařízení. Údaje se získávají pravidelně, alespoň jednou denně, prostřednictvím jednosměrné extrakce.

Článek 5

Nástroj pro anonymizaci údajů

1.   Údaje získané ze základních informačních systémů EU a složek interoperability se anonymizují pomocí nástroje pro anonymizaci údajů. V centrálním úložišti se ukládají pouze anonymizované údaje.

2.   Nástroj pro anonymizaci údajů rozpoznává kritické údaje o totožnosti v informačních systémech EU a před uložením statistických údajů do centrálního úložiště je pomocí automatizovaného procesu anonymizuje. Proces anonymizace je nevratný.

Článek 6

Přístup

1.   Přístup řádně zmocněných pracovníků do centrálního úložiště se uděluje a řídí v souladu s článkem 63 nařízení (EU) 2017/2226, článkem 84 nařízení (EU) 2018/1240, článkem 60 nařízení (EU) 2018/1861 a článkem 16 nařízení (EU) 2018/1860.

2.   Centrální úložiště je přístupné členským státům, Komisi a agenturám Unie v souladu s jejich přístupovými právy podle práva Unie prostřednictvím zabezpečeného síťového připojení (TESTA).

3.   Přístup k nástroji podle čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení smí být udělen pouze řádně zmocněným pracovníkům v souladu s čl. 39 odst. 2 a čl. 66 odst. 1 až 5 nařízení (EU) 2019/817.

4.   Příslušné orgány mají přístup do centrálního úložiště prostřednictvím uživatelských profilů. Seznam uživatelských profilů spravuje agentura eu-LISA. Jeden orgán může mít v závislosti na svých přístupových právech několik profilů.

5.   Přístup do centrálního úložiště musí být zaprotokolován. Zaprotokolované informace musí obsahovat alespoň:

a)

časové razítko;

b)

orgán;

c)

druh dotčené zprávy.

6.   Na vnitrostátní úrovni a na úrovni Komise, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a Europolu se uchovávají protokoly umožňující identifikaci uživatelů přistupujících k centrálnímu úložišti. Protokoly o všech přístupových operacích spravuje agentura eu-LISA. Protokoly jsou ukládány v centrálním úložišti po dobu jednoho roku, poté jsou automaticky smazány.

7.   Veškeré konfliktní role v rámci centrálního úložiště musí být odhaleny a přístup musí být udělen v souladu s následujícími zásadami:

a)

„vědět jen to nejnutnější“;

b)

minimální přístupová práva;

c)

oddělení funkcí.

8.   Zprávy o kvalitě údajů vydávané podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1861 obsahují nástroj, pomocí něhož mohou členské státy poskytnout agentuře eu-LISA zpětnou vazbu ohledně nápravy zjištěných problémů.

Článek 7

Zpracovatel údajů

Pro účely anonymizace osobních údajů podle článku 5 je zpracovatelem údajů ve smyslu čl. 3 bodu 12 nařízení (EU) 2018/1725 agentura eu-LISA.

Článek 8

Další aspekty ochrany a zabezpečení údajů

1.   Údaje uložené v centrálním úložišti se smí využívat výhradně pro účely podávání zpráv a statistik.

2.   Agentura eu-LISA zavede nezbytná bezpečnostní opatření k zajištění integrity údajů v centrálním úložišti. Veškeré změny údajů musí být sledovatelné pro účely auditů.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 30. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).

(3)  Toto nařízení nespadá do oblasti působnosti opatření stanovených v rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(4)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(6)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(7)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(9)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU