(EU) 2021/2191Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2191 ze dne 10. prosince 2021, kterým se povoluje uvedení čerstvých rostlin Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 445, 13.12.2021, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 2. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 445/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2191

ze dne 10. prosince 2021,

kterým se povoluje uvedení čerstvých rostlin Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smí být uváděny pouze nové potraviny, které jsou povoleny a zařazeny na seznam Unie. Tradiční potravina ze třetí země je novou potravinou podle definice v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2015/2283.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 (2) stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí.

(3)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (3), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(4)

Dne 7. září 2020 předložila společnost GreenOnyx Ltd. (dále jen „žadatel“) Komisi oznámení o svém záměru uvést čerstvé rostliny Wolffia arrhizaWolffia globosa na trh Unie jako tradiční potravinu ze třetí země v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2015/2283. Žadatel požadoval, aby čerstvé rostliny Wolffia arrhizaWolffia globosa jako takové používala obecná populace.

(5)

V souladu s čl. 7 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/2468 požádala Komise žadatele o doplňující informace ohledně požadavků na platnost oznámení. Požadované informace byly předloženy dne 16. října 2020.

(6)

Údaje poskytnuté žadatelem prokazují, že čerstvé rostliny Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa jako takové mají v jihovýchodní Asii, zejména v Laosu, Myanmaru a Thajsku, historii bezpečného používání potraviny.

(7)

V souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 zaslala Komise dne 20. ledna 2021 platné oznámení členským státům a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(8)

Členské státy nebo úřad v rámci čtyřměsíční lhůty stanovené v čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 nepředložily Komisi žádné řádně odůvodněné námitky týkající se uvedení čerstvých rostlin Wolffia arrhizaWolffia globosa na trh v Unii.

(9)

Dne 30. června 2021 zveřejnil úřad svou technickou zprávu k oznámení týkajícímu se čerstvých rostlin Wolffia arrhizaWolffia globosa jako tradiční potraviny ze třetí země podle článku 14 nařízení (EU) 2015/2283 (4). Úřad dospěl k závěru, že dostupné údaje o složení a historii používání čerstvých rostlin Wolffia arrhizaWolffia globosa a poskytnuté údaje o tradiční potravině pěstované za podmínek vertikálního zemědělství, jak je popsáno v oznámení, nevyvolávají obavy ohledně bezpečnosti.

(10)

Úřad v uvedené zprávě uvedl, že bezpečnost čerstvých rostlin Wolffia arrhizaWolffia globosa je značně ovlivněna environmentálními podmínkami vod, kde se tyto rostliny pěstují. Nelze proto v těchto čerstvých rostlinách vyloučit přítomnost těžkých kovů a mikrocystinů. Kromě toho mohou bezpečnostní riziko pro lidské zdraví představovat určitá množství některých stopových prvků v nich obsažených, jako je měď, molybden, zinek, bor a mangan, které mohou být důsledkem používáním hnojiv při pěstování čerstvých rostlin Wolffia arrhizaWolffia globosa. Je proto vhodné stanovit ve specifikacích této tradiční potraviny na seznamu Unie pro povolené nové potraviny maximální množství těžkých kovů, mikrocystinů, mědi, molybdenu, zinku, boru a manganu.

(11)

Komise by proto měla povolit uvedení čerstvých rostlin Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa jako takových na trh v Unii a odpovídajícím způsobem aktualizovat seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(12)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Čerstvé rostliny Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa specifikované v příloze tohoto nařízení se zařazují jako tradiční potravina ze třetí země na seznam Unie pro povolené nové potraviny zřízený prováděcím nařízením (EU) 2017/2470.

2.   Záznam na seznamu Unie uvedený v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a specifikace, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 55).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(4)  EFSA Supporting Publications, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6658.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový záznam, který zní:

„Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Čerstvé rostliny Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa (tradiční potravina ze třetí země)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „Wolffia arrhizaWolffia globosa“, nebo „Wolffia arrhiza“ nebo „Wolffia globosa“ v závislosti na použité rostlině.“

 

Čerstvé rostliny Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa jako takové

 

2)

Do tabulky 2 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový záznam, který zní:

„Povolená nová potravina

Specifikace

Čerstvé rostliny Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa (tradiční potravina ze třetí země)

Popis/definice:

Tradiční potravina sestává z čerstvých rostlin Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. a/nebo Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas (čeleď: Araceae).

Mikrobiologická kritéria:

Počet mikroorganismů celkem: < 103 KTJ/g

Počet kvasinek a plísní celkem: < 100 KTJ/g

Celkem Enterobacteriaceae: < 100 KTJ/g

Escherichia coli: < 100 KTJ/g

Salmonella: nepřítomnost ve 25 g

Listeria monocytogenes: nepřítomnost ve 25 g

Staphylococcus aureus: nepřítomnost v 10 g

Těžké kovy:

Olovo: < 0,3 mg/kg

Arsen (anorganický): < 0,10 mg/kg

Kadmium: < 0,2 mg/kg

Chrom: < 1 mg/kg

Rtuť: < 0,10 mg/kg

Stopové prvky:

Měď: < 0,8 mg/kg

Molybden: < 0,3 mg/kg

Zinek: < 5 mg/kg

Bor: < 5 mg/kg

Mangan: < 6 mg/kg

Kyanotoxiny:

Mikrocystiny: 0,006 μg/g

Pesticidy:

Limity pesticidů v souladu s číselným kódem 0254000 (podskupina „d) potočnice lékařská/řeřicha potoční“ ve skupině „Listová zelenina, bylinky a jedlé květy“) stanovené v nařízení (ES) č. 396/2005 (1).

(*)

KTJ: kolonii tvořící jednotky.“


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU