(EU) 2021/2169Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2169 ze dne 2. prosince 2021, kterým se na rok 2022 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 438, 8.12.2021, s. 43-45 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2169

ze dne 2. prosince 2021,

kterým se na rok 2022 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím ze dne 14. května 1973 (3) (dále jen „dvoustranná dohoda o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím“) a protokol 3 k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) (4) ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění protokoly 2 a 3 k Dohodě o EHP o zpracovaných a jiných zemědělských produktech (5), určují právní úpravu obchodování mezi Unií a Norským královstvím pro některé zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty.

(2)

Protokol 3 k Dohodě o EHP stanoví nulové clo použitelné na vody s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizované, zařazené pod kód KN 2202 10 00, a na ostatní nealkoholické nápoje neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků čísel 0401 až 0404, zařazené pod kód KN 2202 90 10.

(3)

Ke dni 1. ledna 2017 byl kód KN 2202 90 nahrazen kódy KN 2202 91 00 a 2202 99. Toto nařízení by se proto mělo vztahovat na produkty kódů KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99.

(4)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu (6) (dále jen „dohoda ve formě výměny dopisů“) dočasně pozastavuje režim osvobození od cla uplatňovaný na základě protokolu 2 pro produkty spadající do kódů KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex 2202 90 10 (jiné nealkoholické nápoje s přídavkem cukru), které byly nahrazeny kódy KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99. Podle dohody ve formě výměny dopisů je bezcelní dovoz uvedeného zboží pocházejícího z Norska povolen pouze v rámci limitů kvóty s nulovým clem. Clo se platí na dovoz nad rámec uvedené kvóty s nulovým clem.

(5)

Dohoda ve formě výměny dopisů dále stanoví, že pokud nebude ke dni 31. října daného roku celní kvóta vyčerpána, bude dotčeným produktům poskytnut neomezený bezcelní přístup do Unie od 1. ledna do 31. prosince následujícího roku.

(6)

Roční kvóta na rok 2020 pro dotčené produkty otevřená prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2154 (7) nebyla ke dni 31. října 2020 vyčerpána. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2122 (8) dále stanoví, že celní režim uvedený v dohodě ve formě výměny dopisů není použitelný na dovoz do Unie uskutečněný od 1. ledna do 31. prosince 2021, a tudíž dotčenému zboží povoluje neomezený bezcelní přístup do Unie.

(7)

Dohoda ve formě výměny dopisů stanoví, že kvóta s nulovým clem bude pro tyto vody a nápoje opět otevřena na rok 2022. Poslední roční kvóta pro tyto produkty byla otevřena prováděcím nařízením (EU) 2019/2154 na rok 2020. Na rok 2021 nebyla otevřena žádná roční kvóta, a proto je vhodné stanovit kvótu na rok 2022 na stejné úrovni jako kvótu na rok 2020.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na období od 1. ledna do 31. prosince 2022 se otevírá celní kvóta s nulovým clem uvedená v příloze pro zboží pocházející z Norska, které je uvedeno v dané příloze, za podmínek v ní uvedených.

2.   Na zboží uvedené v příloze tohoto nařízení se použijí pravidla původu stanovená v Protokolu 3 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím.

3.   Na množství dovezená nad rámec kvóty uvedené v příloze se uplatní preferenční clo ve výši 0,047 EUR za litr.

Článek 2

Celní kvótu s nulovým clem uvedenou v čl. 1 odst. 1 spravuje Komise v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (9).

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 34.

(6)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2154 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie (Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 66).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2122 ze dne 16. prosince 2020 o udělení neomezeného bezcelního přístupu na rok 2021 pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Evropské unie (Úř. věst. L 426, 17.12.2020, s. 32).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA

Zboží pocházející z Norska, kterému se od 1. ledna do 31. prosince 2022 poskytne neomezený bezcelní přístup do Unie

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

 

Objem kvóty

09.0709

2202 10 00

 

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

 

23,029 milionu litrů

ex 2202 91 00

10

Nealkoholické pivo obsahující cukr

 

ex 2202 99 11

11

19

Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny 2,8 % hmotnostních nebo více obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)

Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků čísel 0401 až 0404

ex 2202 99 15

11

19

Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny méně než 2,8 % hmotnostních; nápoje na bázi ořechů kapitoly 8 společného celního sazebníku, obilovin kapitoly 10 společného celního sazebníku nebo semen kapitoly 12 společného celního sazebníku obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)

ex 2202 99 19

11

19

Ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU