(EU) 2021/2140Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2140 ze dne 2. prosince 2021, kterým se pro roky 2022 a 2023 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny

Publikováno: Úř. věst. L 433, 6.12.2021, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 30. června 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2140

ze dne 2. prosince 2021,

kterým se pro roky 2022 a 2023 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 první pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 39 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/892 (2) stanoví, že na produkty a období uvedené v příloze VII uvedeného prováděcího nařízení může být použito dodatečné dovozní clo podle čl. 182 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013. Dodatečné dovozní clo se použije, jestliže množství některého z produktů propuštěných do volného oběhu na některá z období použití stanovených v uvedené příloze překračuje spouštěcí objem dovozu v roce pro uvedený produkt. Dodatečná dovozní cla se neuloží, pokud není pravděpodobné, že by dovoz narušil trh Unie, nebo pokud by účinky nebyly přiměřené sledovanému cíli.

(2)

V souladu s čl. 182 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1308/2013 se spouštěcí objemy dovozu pro případné použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny zakládají na údajích o dovozu a údajích o domácí spotřebě za předcházející tři roky. Na základě údajů oznámených členskými státy za roky 2018, 2019 a 2020 by měly být stanoveny spouštěcí objemy pro některé druhy ovoce a zeleniny pro roky 2022 a 2023.

(3)

Vzhledem k tomu, že období případného použití dodatečných dovozních cel stanovených v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2017/892 začíná pro řadu produktů dne 1. ledna, mělo by se toto nařízení použít od 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Spouštěcí objemy uvedené v čl. 182 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013pro produkty uvedené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2017/892 pro roky 2022 a 2023 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Jeho použitelnost končí dnem 30. června 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 57).


PŘÍLOHA

Spouštěcí objemy pro produkty a období stanovené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2017/892 pro případné použití dodatečných dovozních cel

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, je třeba považovat popis produktů pouze za orientační. Působnost dodatečných dovozních cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Období použití

Spouštěcí objem (v tunách)

2022

2023

78.0020

07020000

Rajčata

Od 1. června do 30. září

 

165 053

78.0015

Od 1. října

do 31. května

764 097

78.0065

07070005

Okurky salátové

Od 1. května do 31. října

 

111 323

78.0075

Od 1. listopadu

do 30. dubna

62 867

78.0085

07099100

Artyčoky

Od 1. listopadu

do 30. června

10 744

78.0100

07099310

Cukety

Od 1. ledna do 31. prosince

 

157 892

78.0110

08051022

08051024

08051028

Pomeranče

Od 1. prosince

do 31. května

313 919

78.0120

08052200

Klementinky

Od 1. listopadu

do konce února

169 975

78.0130

080521

08052900

Mandarinky (včetně tangerine a satsuma); wilkingy a podobné citrusové hybridy

Od 1. listopadu

do konce února

252 244

78.0160

08055010

Citrony

Od 1. ledna do 31. května

 

57 013

78.0155

Od 1. června do 31. prosince

 

410 794

78.0170

08061010

Stolní hrozny

Od 16. července do 16. listopadu

 

81 062

78.0175

08081080

Jablka

Od 1. ledna do 31. srpna

 

321 996

78.0180

Od 1. září do 31. prosince

 

46 813

78.0220

08083090

Hrušky

Od 1. ledna do 30. dubna

 

117 126

78.0235

Od 1. července do 31. prosince

 

117 810

78.0250

08091000

Meruňky

Od 1. června do 31. července

 

9 631

78.0265

08092900

Třešně, s výjimkou višní

Od 16. května do 15. srpna

 

37 031

78.0270

080930

Broskve, včetně nektarinek

Od 16. června do 30. září

 

10 709

78.0280

08094005

Švestky

Od 16. června do 30. září

 

35 195


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU