(EU) 2021/2119Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2119 ze dne 1. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se některých záznamů a prohlášení požadovaných od hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů, jakož i technických prostředků pro vydávání certifikátů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378, pokud jde o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích

Publikováno: Úř. věst. L 430, 2.12.2021, s. 24-27 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 430/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2119

ze dne 1. prosince 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se některých záznamů a prohlášení požadovaných od hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů, jakož i technických prostředků pro vydávání certifikátů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378, pokud jde o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 35 odst. 10, čl. 39 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 45 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 35 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/848 vydávají příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či kontrolní subjekty hospodářským subjektům nebo skupinám hospodářských subjektů certifikát pokud možno v elektronické podobě. S ohledem na vývoj elektronického obchodního řídicího a expertního systému (TRACES) podle čl. 2 bodu 36 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (2) a jeho plné uvedení do provozu budou od 1. ledna 2023 certifikáty v elektronické podobě moci vydávat všechny příslušné orgány, kontrolní orgány a kontrolní subjekty v Unii. Z tohoto důvodu je nezbytné stanovit, že certifikát uvedený v článku 35 nařízení (EU) 2018/848 musí být od 1. ledna 2023 vydáván v elektronické podobě za použití systému TRACES.

(2)

Nařízení (EU) 2018/848 vyžaduje, aby hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů vedly záznamy za účelem prokázání souladu s uvedeným nařízením. V čl. 9 odst. 10 písm. c) a čl. 34 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848 a v přílohách II a III uvedeného nařízení jsou stanoveny některé minimální požadavky na vedení záznamů a podrobné údaje.

(3)

V souladu s obecnými pravidly produkce uvedenými v nařízení (EU) 2018/848 musí být v každé fázi produkce, přípravy a distribuce případně přijata preventivní a bezpečnostní opatření. Z tohoto důvodu příslušné úřední kontroly zahrnují zejména ověření uplatňování takových opatření hospodářskými subjekty a skupinami hospodářských subjektů. Ačkoli uplatňování některých z těchto opatření lze ověřit fyzickými kontrolami na místě, u jiných opatření jsou k prokázání jejich uplatňování nezbytné záznamy. Hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů by proto měly tyto záznamy uchovávat, aby jim v případě potřeby umožnily předložit důkazy. Například opatření přijatá s cílem zabránit kontaminaci nepovolenými produkty a látkami a směšování s konvenčními produkty lze prokázat uchováváním dokladů o čištění zařízení, vybavení a dopravních prostředků a dokladem o odborné přípravě.

(4)

Účetní doklady jsou rovněž důležité pro účely sledovatelnosti a hmotnostní bilance, a tudíž i pro posouzení souladu s nařízením (EU) 2018/848. Kontroly sledovatelnosti a hmotnostní bilance podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 (3) zahrnují konkrétní informace, které musí být odůvodněny příslušnými doklady. Hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů by tyto doklady měly uchovávat, aby poskytly důkazy o souladu svých činností.

(5)

V souladu s čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848 se úřední kontroly provádějí zejména na základě pravděpodobnosti nesouladu. Za tímto účelem potřebují příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či kontrolní subjekty relevantní informace. Ustanovení čl. 39 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 proto vyžaduje, aby hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů činily všechna prohlášení a jiná sdělení, která jsou nezbytná pro úřední kontroly. Kromě toho čl. 39 odst. 1 písm. d) bod i) uvedeného nařízení vyžaduje mimo jiné úplný popis jejich ekologických produkčních jednotek nebo produkčních jednotek v přechodném období a jejich činností.

(6)

Aby bylo zajištěno, že úřední kontroly mohou být vhodně naplánovány, je nezbytné upřesnit informace, které mají být v těchto prohlášeních a jiných sděleních uvedeny, zejména informace týkající se činností, které jsou smluvně zadané, a některé podrobnosti o produkčních jednotkách a jiných prostorách, zařízeních a jednotkách používaných pro činnosti hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů a o plánované prognóze produkce.

(7)

V souladu s čl. 1 prvním pododstavcem a druhým pododstavcem písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378 (4), které se použije ode dne 1. ledna 2022, mají kontrolní orgány a kontrolní subjekty uznané v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 vydat hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích podléhajícím kontrole podle čl. 45 odst. 1 písm. b) bodu i) uvedeného nařízení certifikát v elektronické podobě za použití systému TRACES. Vzhledem k tomu, že systém TRACES nebude možné používat dříve než 1. ledna 2023, je nezbytné odložit povinnost používat systém TRACES rovněž v prováděcím nařízení (EU) 2021/1378.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1378 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848. Ustanovení o používání systému TRACES by se však mělo použít od 1. ledna 2023.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vydání certifikátu uvedeného v čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 v elektronické podobě

Certifikát uvedený v čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 se vydává takto:

a)

v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI nařízení (EU) 2018/848;

b)

v elektronické podobě za použití elektronického obchodního řídicího a expertního systému (TRACES) uvedeného v čl. 2 bodě 36 prováděcího nařízení (EU) 2019/1715.

Článek 2

Záznamy, které mají uchovávat hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů

1.   Hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů uchovávají všechny nezbytné doklady, včetně skladových a finančních záznamů, které příslušným orgánům nebo případně kontrolním orgánům či kontrolním subjektům umožní provádět zejména tyto kontroly:

a)

kontroly preventivních a bezpečnostních opatření přijatých v souladu s čl. 9 odst. 6 a článkem 28 nařízení (EU) 2018/848;

b)

kontrolu sledovatelnosti v souladu s čl. 1 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/771;

c)

kontrolu hmotnostní bilance v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/771.

2.   Doklady, které mají být uchovávány pro účely kontrol uvedených v odst. 1 písm. a), zahrnují zejména dokumenty potvrzující, že hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů přijaly přiměřená a vhodná opatření s cílem:

a)

zabránit výskytu škodlivých organismů a chorob;

b)

zabránit kontaminaci produkty či látkami, které nejsou povoleny pro použití v ekologické produkci v souladu s nařízením (EU) 2018/848, a směšování s konvenčními produkty.

Článek 3

Prohlášení a jiná sdělení nezbytná pro úřední kontroly

Hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů zahrnou do svých prohlášení nebo sdělení podle čl. 39 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 příslušnému orgánu, kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu, který provádí úřední kontroly, tyto informace:

a)

které činnosti, na něž se vztahuje certifikát uvedený v čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848, jsou smluvně zadány;

b)

adresu nebo geolokalizaci ekologických produkčních jednotek, produkčních jednotek v přechodném období a konvenčních produkčních jednotek, oblasti sběru volně rostoucích rostlin nebo řas a jiných prostor a jednotek využívaných pro jejich činnosti;

c)

v případě podniků rozdělených na různé produkční jednotky v souladu s čl. 9 odst. 7 nařízení (EU) 2018/848 popis a adresu nebo geolokalizaci konvenčních produkčních jednotek;

d)

plánovanou prognózu produkce.

Tato prohlášení a sdělení se v případě potřeby aktualizují.

Článek 4

Změna prováděcího nařízení (EU) 2021/1378

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1378 se mění takto:

1)

v článku 1 se druhý pododstavec písm. a) nahrazuje tímto:

„a)

se vydává takto:

i)

v souladu se vzorem uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

ii)

v elektronické podobě za použití elektronického obchodního řídicího a expertního systému (TRACES) uvedeného v čl. 2 bodě 36 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (*1);

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).“;"

2)

v článku 3 se doplňuje nový třetí pododstavec, který zní:

„Ustanovení čl. 1 druhého pododstavce písm. a) bodu ii) se použije ode dne 1. ledna 2023.“

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Ustanovení čl. 1 písm. b) se použije ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů (Úř. věst. L 165, 11.5.2021, s. 25).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 24).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU