(EU) 2021/2071Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2071 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se vývoz některých očkovacích látek a účinných látek používaných pro výrobu těchto očkovacích látek podmiňuje dohledem

Publikováno: Úř. věst. L 421, 26.11.2021, s. 52-55 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 421/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2071

ze dne 25. listopadu 2021,

kterým se vývoz některých očkovacích látek a účinných látek používaných pro výrobu těchto očkovacích látek podmiňuje dohledem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. ledna 2021 přijala Komise na období šesti týdnů prováděcí nařízení (EU) 2021/111 (2), kterým se vývoz očkovacích látek proti COVID-19, jakož i účinných látek, včetně bank základních a pracovních buněk používaných pro výrobu těchto očkovacích látek, podmiňuje předložením vývozního povolení podle článku 5 nařízení (EU) 2015/479. Komise dále dne 12. března 2021 přijala prováděcí nařízení (EU) 2021/442 (3), kterým se do dne 30. června 2021 podmiňuje vývoz týchž produktů předložením vývozního povolení podle článku 6 nařízení (EU) 2015/479.

(2)

Dne 24. března 2021 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2021/521 (4), kterým se jako dodatečný faktor, který se má zohlednit při rozhodování o vydání vývozního povolení, zavádí nutnost zvážit, zda toto povolení neohrožuje zajištění dodávek zboží, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2021/442, v Unii. Týmž nařízením Komise rozhodla o dočasném pozastavení vynětí některých zemí určení z oblasti působnosti nařízení (EU) 2021/442.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/521 bylo přijato podle článku 5 nařízení (EU) 2015/479 a platilo po dobu šesti týdnů. Opatření zavedená uvedeným nařízením byla následně prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/734 (5) prodloužena do 30. června 2021.

(4)

Nařízení (EU) 2021/442 i nařízení (EU) 2021/521 byla dále prodloužena, nejprve prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1071 (6) do 30. září 2021 a poté prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1728 (7) do 31. prosince 2021.

(5)

Výroba a dodávky dávek očkovacích látek proti COVID-19 v Unii byly urychleny a riziko, že by vývoz ohrozil plnění předběžných dohod o nákupu mezi Unií a výrobci očkovacích látek nebo bezpečnost dodávek očkovacích látek proti COVID-19 a jejich účinných látek do Unie, je nyní nižší.

(6)

Za současných okolností a situace v oblasti dodávek dospěla Komise k názoru, že uplatňování požadavku na předložení vývozního povolení pro vývoz očkovacích látek proti koronavirům způsobujícím SARS (druh SARS-CoV) a účinných látek, včetně bank základních a pracovních buněk používaných pro výrobu těchto očkovacích látek, není po 31. prosinci 2021 potřebné.

(7)

Nadále je však třeba vykonávat dohled za použití postupu podle čl. 56 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (8), a vyžadovat, aby ve vývozním prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu byly uvedeny doplňkové kódy TARIC uvedené v příloze, jakož i počet dávek (v případě vícedávkových obalů počet dávek pro dospělé), a to po dobu 24 měsíců ode dne 1. ledna 2022.

(8)

Tento dohled by měl Komisi umožnit shromažďovat doplňující statistické údaje o vývozu na úrovni jednotlivých výrobců s cílem včas zjistit i) jakékoli známky nesouladu s předběžnou dohodou o nákupu uzavřenou Komisí, ii) jakékoli další okolnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost dodávek v Unii, a iii) schopnost Unie přislíbit a darovat další očkovací látky. To by Komisi mělo umožnit, aby v odůvodněných případech přijala další opatření za účelem zabránění kritické situaci, jež by nastala v důsledku nedostatku těchto produktů v souladu s požadavky nařízení (EU) 2015/479,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývoz níže uvedeného zboží podléhá po dobu 24 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost dohledu:

a)

očkovací látky proti koronavirům způsobujícím SARS (druh SARS-CoV), v současnosti kódu KN 3002 20 10, bez ohledu na jejich balení;

b)

účinné látky, včetně bank základních a pracovních buněk používaných pro výrobu těchto očkovacích látek, v současnosti kódů KN ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 a ex 3504 00 90.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „vývozem“ rozumí:

a)

vývoz zboží Unie v režimu vývozu ve smyslu čl. 269 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013;

b)

zpětný vývoz zboží, které není zbožím Unie, ve smyslu čl. 270 odst. 1 uvedeného nařízení poté, co bylo toto zboží podrobeno výrobním operacím včetně plnění a balení na celním území Unie.

Článek 2

Ve vývozním prohlášení a prohlášení o zpětném vývozu zboží uvedeného v článku 1 musí být po dobu, která je v něm specifikována, uvedeny doplňkové kódy TARIC uvedené v příloze nebo jakékoli odpovídající budoucí kódy a počet dávek (v případě vícedávkových obalů počet dávek pro dospělé).

Článek 3

Komise informace o vývozu zveřejní, přičemž náležitě zohlední důvěrnou povahu údajů.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 31 I, 30.1.2021, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 85, 12.3.2021, s. 190.

(4)  Úř. věst. L 104, 25.3.2021, s. 52.

(5)  Úř. věst. L 158, 6.5.2021, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 230, 30.6.2021, s. 28.

(7)  Úř. věst. L 345, 30.9.2021, s. 34.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

DOPLŇKOVÉ KÓDY TARIC

Výrobce

Doplňkový kód Taric pro očkovací látky proti koronavirům způsobujícím SARS (druh SARS-CoV)

Doplňkový kód Taric pro účinné látky (*1)

AstraZeneca AB

4500

4520

Pfizer / BioNTech

4501

4521

Moderna Switzerland / Moderna Inc

4502

4522

Janssen Pharmaceutica NV

4503

4523

CureVac AG

4504

4524

Sanofi Pasteur / GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

4505

4525

Novavax

4506

4526

Valneva

4507

4527

Gedeon Richter

4508

4528

Arcturus

4509

4529

PCI Pharma

4510

4530

Jiní výrobci

4999

4999


Společnost

Doplňkový kód TARIC pro ostatní látky (*2)

Všichni výrobci

4599


(*1)  Účinné látky včetně bank základních a pracovních buněk používaných pro výrobu očkovacích látek proti koronavirům způsobujícím SARS (druh SARS-CoV).

(*2)  „Ostatními látkami“ se rozumí produkty nebo látky, které nebudou použity k výrobě očkovacích látek proti koronavirům způsobujícím SARS (druh SARS-CoV), ale které jsou klasifikovány pod týmiž kódy KN jako účinné látky.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU