(EU) 2021/2066Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2066 ze dne 25. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022, pokud jde o podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky pro některé populace druhů žijících při dně v západním Středozemním moři na období 2022–2024

Publikováno: Úř. věst. L 421, 26.11.2021, s. 17-21 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 421/17


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2066

ze dne 25. srpna 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022, pokud jde o podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky pro některé populace druhů žijících při dně v západním Středozemním moři na období 2022–2024

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 ze dne 20. června 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 (1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/1022 stanoví víceletý plán výmětů pro rybolov druhů žijících při dně v západní části Středozemního moře. Článek 14 uvedeného nařízení svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se nařízení doplní upřesněním podrobností ohledně povinnosti vykládky pro všechny populace druhů v západním Středozemním moři, na něž se vztahuje povinnost vykládky, a pro náhodné úlovky pelagických druhů v rámci rybolovu populací v souladu s uvedeným ustanovením.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 (2) stanovilo plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři použitelný od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019, a to na základě tří společných doporučení předložených Komisi v roce 2016 několika členskými státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři (Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Malta a Slovinsko). Z uvedených tří společných doporučení se jedno týkalo západní části Středozemního moře, jedno Jaderského moře a jedno jihovýchodní části Středozemního moře.

(3)

Dne 7. května 2021 předložily Španělsko, Francie a Itálie (dále jen „skupina na vysoké úrovni Pescamed“) Komisi po konzultacích v rámci poradního sboru pro Středozemní moře (MEDAC) společné doporučení navrhující prodloužení některých výjimek z povinnosti vykládky pro rybolov druhů žijících při dně v západním Středozemním moři.

(4)

Toto společné doporučení bylo vyhodnoceno Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (dále jen „VTHVR“) mezi 17. a 21. květnem 2021 (3).

(5)

Dne 21. července 2021 předložila skupina na vysoké úrovni Pescamed aktualizované společné doporučení, které bylo v souladu s hodnocením výboru VTHVR.

(6)

Podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (4) posoudila Komise společné doporučení s ohledem na hodnocení výboru VTHVR, aby se ujistila, že je v souladu s příslušnými opatřeními pro zachování zdrojů, včetně povinnosti vykládky.

(7)

Komise konstatuje, že v západní části Středozemního moře jsou druhy loveny současně, a to ve velmi proměnlivých množstvích, což ztěžuje uplatňování přístupu zaměřeného na jedinou populaci. Tyto druhy navíc loví malá rybářská plavidla a vykládají je na mnoha různých místech vykládky geograficky rozložených podél pobřeží, což způsobuje nepřiměřené náklady při manipulaci s nežádoucími úlovky.

(8)

V aktualizovaném společném doporučení se navrhuje prodloužit výjimku na základě míry přežití stanovenou v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro mlže, konkrétně hřebenatky svatojakubské (Pecten jacobeus), tapesky (Venerupis spp.) a zaděnky (Venus spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD), na rok 2022. Výbor VTHVR připomněl členským státům dvě stávající studie, které mají být dokončeny za účelem dalšího posouzení míry přežití hřebenatek svatojakubských, tapesek a zaděnek. Jelikož důkazy o mírách přežití těchto druhů nejsou přesvědčivé, má Komise za to, že výjimka z důvodu přežití by měla být v tomto nařízení obsažena po dobu jednoho roku, dokud nebudou předloženy příslušné údaje o přežití. Příslušné členské státy by měly do 1. května 2022 Komisi předložit relevantní informace o přežití pro tyto tři druhy, aby výbor VTHVR mohl plně posoudit odůvodnění výjimky a aby ji Komise mohla přezkoumat.

(9)

V aktualizovaném společném doporučení se navrhuje prodloužit výjimku na základě míry přežití stanovenou pro humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) na roky 2022, 2023 a 2024. Výbor VTHVR byl toho názoru, že existují vědecké důkazy prokazující velmi nízkou míru přežití tohoto druhu v západním Středozemním moři a v jiných regionech v průběhu července a srpna. Vzhledem k tomu, že po zbytek roku jsou míry přežití vysoké, a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému má Komise za to, že výjimka na základě míry přežití by proto měla být prodloužena o tři roky, s výjimkou měsíců července a srpna každého roku.

(10)

V aktualizovaném společném doporučení se navrhuje prodloužit výjimku na základě míry přežití stanovenou pro humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného pomocí vrší a pastí (FPO, FIX) na roky 2022, 2023 a 2024. Výbor VTHVR byl toho názoru, že specifické informace, které by podporovaly tuto výjimku, byly omezeny. Vzhledem k tomu, že tento rybolov je poměrně selektivní, má však Komise za to, že by výjimka měla být prodloužena o tři roky.

(11)

V aktualizovaném společném doporučení se navrhuje prodloužit výjimku na základě míry přežití stanovenou pro růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) ulovenou pomocí háčků a šňůr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) na roky 2022 a 2023. Výbor VTHVR měl za to, že byly poskytnuty důkazy na podporu této výjimky, ale měly by být provedeny další vědecké studie za účelem přímého sledování přežití výmětů. Komise se domnívá, že by výjimka měla být prodloužena o dva roky.

(12)

V aktualizovaném společném doporučení se navrhuje prodloužit výjimku na základě míry přežití stanovenou pro humra evropského (Homarus gammarus) a langustovité (Palinuridae) ulovené pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a vrší a pastí (FPO, FIX) na roky 2022 a 2023. Výbor VTHVR měl za to, že byly poskytnuty důkazy na podporu toho, že dopad výjimky na základě míry přežití je pravděpodobně nízký, ale měly by být provedeny další vědecké studie za účelem přímého sledování míry přežití výmětů. Komise se domnívá, že by výjimka měla být prodloužena o dva roky.

(13)

Společné doporučení poskytlo aktualizované vědecké důkazy o nepřiměřených nákladech při manipulaci s nežádoucími úlovky. Přestože výbor VTHVR konstatoval, že jsou k dispozici odhady zvýšení nákladů, zdůraznil, že je obtížné posoudit, na jaké úrovni jsou náklady nepřiměřené. Výbor VTHVR konstatoval, že poskytnuté informace o nepřiměřených nákladech by mohly být dále doplněny a že by mělo být provedeno hodnocení dopadů výjimky. Výbor VTHVR dále poznamenal, že by mělo být upřednostněno snižování úrovně nežádoucích úlovků prostřednictvím používání selektivních zařízení nebo chráněných mořských oblastí. Komise vítá závazek skupiny na vysoké úrovni Pescamed pokračovat v práci na selektivitě a prostorových omezeních rybolovu jakožto na prioritě pro dosažení snížení množství nežádoucích úlovků. Výbor VTHVR konstatoval, že kombinovaný přístup de minimis se vztahuje na širokou skupinu druhů se širokou škálou míry výmětů, ale má za to, že toto široké pokrytí je vzhledem ke složitosti rybolovu v západní části Středozemního moře validním přístupem. Dále měl výbor VTHVR za to, že jednotlivé výjimky de minimis vztahující se na jednotlivé druhy by vedly k mnoha samostatným výjimkám, které by bylo stejně náročné monitorovat. Komise se domnívá, že by výjimka měla být rozšířena o navrhované procentní hodnoty.

(14)

Členské státy se ve svém společném doporučení opětovně zavázaly zvýšit selektivitu rybolovných zařízení v souladu s výsledky stávajících výzkumných programů s cílem snížit nežádoucí úlovky, a zejména úlovky pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů.

(15)

Dále se členské státy ve svém společném rozhodnutí rovněž zavázaly identifikovat další oblasti zákazu rybolovu, aby se snížila úmrtnost nedospělých jedinců, existují-li důkazy o vysoké koncentraci nedospělých ryb. Opatření navržená aktualizovanými společnými doporučeními jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. b) a c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(16)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

Povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na rybolov druhů žijících při dně ve vodách Unie v západní části Středozemního moře v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„zeměpisnými podoblastmi GFCM“ (GSA) se rozumí zeměpisné podoblasti Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) vymezené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (5);

b)

„západní částí Středozemního moře“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11.1, 11.2 a 12.

Článek 3

Výjimky na základě míry přežití

1.   Výjimka z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké důkazy prokazují vysokou míru přežití, v západní části Středozemního moře, se vztahuje na:

a)

hřebenatku svatojakubskou (Pecten jacobeus) ulovenou mechanizovanými drapáky (HMD) do 31. prosince 2022;

b)

tapesky (Venerupis spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) do 31. prosince 2022;

c)

zaděnky (Venus spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) do 31. prosince 2022;

d)

humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného všemi vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) během měsíců ledna až června a září až prosince, každý rok do 31. prosince 2024;

e)

humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného pomocí vrší a pastí (FPO, FIX) do 31. prosince 2024;

f)

růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) ulovenou pomocí háčků a šňůr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) do 31. prosince 2023;

g)

humra evropského (Homarus gammarus) uloveného pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a pastí (FPO, FIX) do 31. prosince 2023;

h)

langustovité (Palinuridae) ulovené pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a pastí (FPO, FIX) do 31. prosince 2023.

2.   Hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobeus), tapesky (Venerupis spp.), zaděnky (Venus spp.), humr severský (Nephrops norvegicus), růžicha šedá (Pagellus bogaraveo), humr evropský (Homarus gammarus) a langustovití (Palinuridae) ulovení za okolností uvedených v odstavci 1 se okamžitě vypustí, a sice v oblasti, kde byli odloveni.

3.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu v západní části Středozemního moře, do 1. května 2022 předloží Komisi doplňující údaje o výmětech a další relevantní vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. a), b) a c). Výbor VTHVR předložené údaje a informace posoudí nejpozději do 31. července 2022.

Článek 4

Výjimky de minimis

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 vyřadit následující množství druhů:

a)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2022 a 2023 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

b)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2022 a 2023 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

c)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea), mořana zlatého (Sparus aurata) a garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) v letech 2022 a 2023 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

d)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v letech 2022 a 2023 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

e)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v letech 2022 a 2023 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 172, 26.6.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (Úř. věst. L 14, 18.1.2017, s. 4).

(3)  Zprávy Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) – Hodnocení společných doporučení povinnosti vykládky (STECF-21-05) 2021. Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. K dispozici na https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU