(EU) 2021/2065Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2065 ze dne 25. srpna 2021, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři

Publikováno: Úř. věst. L 421, 26.11.2021, s. 14-16 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 421/14


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2065

ze dne 25. srpna 2021,

kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků.

(2)

Pokud jde o Černé moře, článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví povinnost vykládky pro všechny úlovky druhů podléhající omezení odlovu. Podle čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky vztahuje na druhy charakteristické pro daný rybolov nejpozději od 1. ledna 2017. Jedním z těchto druhů je pakambala velká.

(3)

Dne 20. října 2016 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/87 (2), kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři, jímž byla udělena výjimka na základě míry přežití pro odlovy pakambaly velké odlovené ukotvenými tenatovými sítěmi. Nařízení bylo použitelné ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2019.

(4)

Bulharsko a Rumunsko mají přímý zájem na řízení rybolovu při využívání populací pakambaly velké v Černém moři. Dne 12. února 2021 uvedené členské státy předložily Komisi společné doporučení požadující obnovení plánu výmětů a výjimky na základě míry přežití pro pakambalu velkou odlovenou ukotvenými tenatovými sítěmi v Černém moři. Dne 15. července 2021 uvedené členské státy předložily aktualizované společné doporučení. Pokud jde o vysokou míru přežití tohoto druhu, byl získán vědecký příspěvek od příslušných vědeckých subjektů.

(5)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (3) (VTHVR) posoudil předložené aktualizované společné doporučení a konstatoval, že předané informace je třeba zlepšit. Komise uznává existenci vědeckých studií (4) prokazujících vysokou míru přežití pakambaly velké odlovené plavidly ze zemí mimo EU, která používají tenatové sítě v Černém moři. Vzhledem k tomu, že se studie týkají stejných mořských oblastí, druhů a zařízení jako ty, které jsou zahrnuty do výjimky požadované Bulharskem a Rumunskem, Komise se domnívá, že by tato studie měla být pro účely výjimky zohledněna.

(6)

Na základě vědeckých podkladů a posouzení VTHVR by výjimka na základě míry přežití povolená podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 měla být do tohoto nařízení zahrnuta na dobu jednoho roku.

(7)

Do 1. května 2022 by dotčené členské státy měly předložit doplňující údaje o odhadech přežití týkajících se rybolovu pakambaly velké ukotvenými tenatovými sítěmi.

(8)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na hospodářské činnosti související s rybářskou sezónou plavidel Unie a na její plánování, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení. V souladu se společným doporučením a s ohledem na časový rámec stanovený v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 by se toto nařízení mělo použít ode dne 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

Povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v Černém moři pro rybolov pakambaly velké (Psetta maxima) odlovené ukotvenými tenatovými sítěmi (kód lovných zařízení (5): GNS) v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „Černým mořem“ rozumí mořské vody v zeměpisné podoblasti Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) 29 vymezené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (6).

Článek 3

Výjimka na základě míry přežití

1.   Výjimka z povinnosti vykládky stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysoké míry přežití, se v roce 2022 použije pro odlovy pakambaly velké (Psetta maxima) odlovené ukotvenými tenatovými sítěmi (GNS) v Černém moři.

2.   Pakambala velká (Psetta maxima) odlovená v případech uvedených v odstavci 1 se okamžitě vypustí, a sice v oblasti, kde byla odlovena.

3.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu pakambaly velké v Černém moři, předloží do 1. května 2022 Komisi doplňující údaje o odhadech míry přežití v souvislosti s rybolovem pakambaly velké ukotvenými tenatovými sítěmi a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) uvedené údaje posoudí nejpozději do 31. července 2022.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna do 31. prosince 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/87 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři (Úř. věst. L 14, 18.1.2017, s. 9).

(3)  Zprávy Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) – Evaluation of the landing obligation joint recommendations (Hodnocení společných doporučení ohledně povinnosti vykládky) (VTHVR-21-05) 2021. Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. K dispozici na adrese: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(4)  Basaran, F. and N. Samsun, 2004, Survival rates of Black Sea Turbot (Psetta maxima maeotica, L. 1758) broodstock captured by gill nets from different depths and their adaptation culture conditions, Aquaculture International 12: 321–331, 2004; Giragosov, V. and A. Nikolayevna Khanaychenko, 2012, The State-of-Art of the Black Sea Turbot Spawning Population off Crimea (1998-2010), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, September 2012, DOI: 10.4194/1303-2712-v12_2_25; Samsun, N. and F. Kalayci, 2005, Survival Rates of Black Sea Turbot (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811), Captured by Bottom Turbot Gillnets in Different Depths and Fishing, Seasons Between 1999 and 2004, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 5: 57-62 (2005).

(5)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1). U plavidel, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU