(EU) 2021/2064Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2064 ze dne 25. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, pokud jde o stanovení výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro rybolov některých druhů žijících při dně v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře

Publikováno: Úř. věst. L 421, 26.11.2021, s. 9-13 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 421/9


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2064

ze dne 25. srpna 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, pokud jde o stanovení výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro rybolov některých druhů žijících při dně v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 7,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 (2) stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři použitelný od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019, a to na základě tří společných doporučení předložených Komisi v roce 2016 několika členskými státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři (Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Malta a Slovinsko). Z uvedených tří společných doporučení se jedno týkalo západní části Středozemního moře, jedno Jaderského moře a jedno jihovýchodní části Středozemního moře.

(2)

Aby se zamezilo nepřiměřeným nákladům při manipulaci s nežádoucími úlovky, stanovilo nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 výjimku de minimis, která se vztahuje na druhy žijící při dně. Toto nařízení pozbyde platnosti dne 31. prosince 2021.

(3)

Chorvatsko, Itálie a Slovinsko (dále jen „skupina na vysoké úrovni Adriatica“) a Řecko, Itálie, Kypr a Malta (dále jen „skupina na vysoké úrovni Sudestmed“) mají přímý zájem na řízení rybolovu v Jaderském moři a v jihovýchodní části Středozemního moře. Ve dnech 7. a 14. května 2021 předložily skupina na vysoké úrovni Adriatica a skupina na vysoké úrovni Sudestmed vědecké důkazy s cílem požádat o prodloužení výjimky de minimis stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86.

(4)

Výjimky de minimis pro malé pelagické druhy v druzích rybolovu zaměřených na tyto druhy stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/161 (3). Naopak výjimky de minimis pro vedlejší úlovky malých pelagických druhů provedené při rybolovu při dně by měly být zahrnuty do tohoto nařízení, jak požadují vědecké důkazy předložené skupinami na vysoké úrovni.

(5)

Vědecké důkazy byly vyhodnoceny Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) mezi 17. a 21. květnem 2021 (4). Ve dnech 13. a 21. července 2021 předložily skupiny na vysoké úrovni Adriatica a Sudestmed aktualizované vědecké důkazy, které byly v souladu s vědeckým doporučením výboru VTHVR.

(6)

Komise konstatuje, že v Jaderském moři a v jihovýchodní části Středozemního moře jsou druhy loveny současně, a to ve velmi proměnlivých množstvích, což ztěžuje uplatňování přístupu zaměřeného na jedinou populaci. Tyto druhy navíc loví malá rybářská plavidla a vykládají je na mnoha různých místech vykládky geograficky rozložených podél pobřeží, což způsobuje nepřiměřené náklady při manipulaci s nežádoucími úlovky.

(7)

Výbor VTHVR konstatoval, že kombinovaný přístup de minimis zahrnutý do předložených vědeckých důkazů se vztahuje na širokou skupinu druhů se širokou škálou míry výmětů, ale má za to, že toto široké pokrytí je vzhledem ke složitosti rybolovu v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře validním přístupem. Dále měl výbor VTHVR za to, že jednotlivé výjimky de minimis vztahující se na jednotlivé druhy by vedly k mnoha samostatným výjimkám, které by bylo stejně náročné monitorovat.

(8)

Skupina na vysoké úrovni Adriatica poskytla aktualizované vědecké důkazy o nepřiměřených nákladech při manipulaci s nežádoucími úlovky. Přestože výbor VTHVR konstatoval, že jsou k dispozici odhady zvýšení nákladů, zdůraznil, že je obtížné posoudit, na jaké úrovni jsou náklady nepřiměřené. Výbor VTHVR konstatoval, že poskytnuté informace o nepřiměřených nákladech by mohly být dále doplněny a že by mělo být provedeno hodnocení dopadů výjimky. Výbor VTHVR dále poznamenal, že by mělo být upřednostněno snižování úrovně nežádoucích úlovků prostřednictvím používání selektivních zařízení nebo chráněných mořských oblastí. Komise vítá závazek skupiny na vysoké úrovni Adriatica pokračovat v práci na selektivitě a prostorových omezeních rybolovu jakožto na prioritě pro dosažení snížení množství nežádoucích úlovků. Komise se domnívá, že by výjimka měla být rozšířena o navrhované procentní hodnoty.

(9)

Aktualizované vědecké důkazy pro Jaderské moře navrhují prodloužit výjimku de minimis pro sardel obecnou (Engraulis encrasicolus), sardinku obecnou (Sardina pilchardus), makrelu (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.) pro rok 2022 až na 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Výbor VTHVR měl za to, že míra výmětů je pro tento druh rybolovu velmi významná, ale že projekty selektivity stále probíhají. Komise se domnívá, že by výjimka měla být prodloužena o jeden rok a rozšířena o navrhované procentní hodnoty. Skupina na vysoké úrovni Adriatica by měla do 1. května 2022 předložit dodatečné údaje na základě probíhajících studií a hodnocení dopadu výjimky.

(10)

Skupina na vysoké úrovni Sudestmed poskytla aktualizované vědecké důkazy o nepřiměřených nákladech při manipulaci s nežádoucími úlovky. Přestože výbor VTHVR konstatoval, že jsou k dispozici odhady zvýšení nákladů, zdůraznil, že je obtížné posoudit, na jaké úrovni jsou náklady nepřiměřené. Výbor VTHVR konstatoval, že poskytnuté informace o nepřiměřených nákladech by mohly být dále doplněny a že by mělo být provedeno hodnocení dopadů výjimky. Výbor VTHVR dále poznamenal, že by mělo být upřednostněno snižování úrovně nežádoucích úlovků prostřednictvím používání selektivních zařízení nebo chráněných mořských oblastí. Komise vítá závazek skupiny na vysoké úrovni Sudestmed pokračovat v práci na selektivitě a prostorových omezeních rybolovu jakožto na prioritě pro dosažení snížení množství nežádoucích úlovků. Komise se domnívá, že by výjimka měla být rozšířena o navrhované procentní hodnoty.

(11)

Vzhledem k vysokému počtu různých druhů ulovených současně v rámci rybolovných operací při dně pomocí háčků, šňůr, tenatových sítí a třístěnných tenatových sítí v jihovýchodní části Středozemního moře navrhla skupina na vysoké úrovni Sudestmed odlišnou metodu de minimis pro některé druhy, které jsou loveny častěji, a to nižší prahovou hodnotu de minimis, než když jsou loveny méně často. Vzhledem k tomu, že to odráží realitu smíšeného rybolovu v jihovýchodní části Středozemního moře, se Komise domnívá, že by výjimka měla být udělena s navrhovanými procentními hodnotami.

(12)

Aktualizované vědecké důkazy poskytnuté pro jihovýchodní část Středozemního moře navrhují prodloužit výjimku de minimis pro sardel obecnou (Engraulis encrasicolus), sardinku obecnou (Sardina pilchardus), makrelu (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.) pro rok 2022 až na 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Výbor VTHVR měl za to, že míra výmětů je pro tento druh rybolovu velmi významná, ale že projekty selektivity probíhají. Komise se domnívá, že by výjimka měla být prodloužena o jeden rok a rozšířena o navrhované procentní hodnoty. Skupina na vysoké úrovni Sudestmed by měla do 1. května 2022 předložit dodatečné údaje na základě probíhajících studií a hodnocení dopadu výjimky.

(13)

Členské státy se ve svých aktualizovaných vědeckých důkazech opětovně zavázaly zvýšit selektivitu rybolovných zařízení v souladu s výsledky stávajících výzkumných programů s cílem snížit nežádoucí úlovky, a zejména úlovky pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů.

(14)

Dále se členské státy ve svých aktualizovaných vědeckých důkazech zavázaly identifikovat další oblasti zákazu rybolovu, aby se snížila úmrtnost nedospělých jedinců.

(15)

Požadovaná opatření jsou v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c).

(16)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Pro účely právní jistoty by se toto nařízení mělo použít ode dne 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

Povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na rybolov druhů žijících při dně ve vodách Unie v Jaderském moři a v jihovýchodní části Středozemního moře v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„zeměpisnými podoblastmi GFCM“ (GSA) se rozumí zeměpisné podoblasti Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) vymezené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (5);

b)

„Jaderským mořem“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 17 a 18;

c)

„jihovýchodní částí Středozemního moře“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27.

Článek 3

Výjimka de minimis

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 vyřadit následující množství druhů:

a)

v Jaderském moři:

i)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2022 a 2023 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2022 a 2023 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

iii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2022 a 2023 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečnou síť vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB);

iv)

u jazyka obecného (Solea solea) v letech 2022 a 2023 maximálně 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

v)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), mořana zlatého (Sparus aurata) a garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) v letech 2022 a 2023 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

vi)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v letech 2022 a 2023 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

vii)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v letech 2022 a 2023 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);

viii)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), sardinky obecné (Sardina pilchardus), makrely (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.) v roce 2022 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

b)

v jihovýchodní části Středozemního moře:

i)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2022 a 2023 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2022 a 2023 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

iii)

u garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) v letech 2022 a 2023 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

iv)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), mořana zlatého (Sparus aurata), humra severského (Nephrops norvegicus) a jazyka obecného (Solea solea) v letech 2022 a 2023 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

v)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), mořana zlatého (Sparus aurata), jazyka obecného (Solea solea), humra evropského (Homarus gammarus) a langustovitých (Palinuridae) v letech 2022 a 2023 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN). V případě, že vykládky těchto druhů představují méně než 25 % celkových vykládek rybolovu, lze v letech 2022 a 2023 vyřadit maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů;

vi)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a mořana zlatého (Sparus aurata) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). V případě, že vykládky těchto druhů představují méně než 25 % celkových vykládek rybolovu, lze vyřadit maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů;

vii)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), sardinky obecné (Sardina pilchardus), makrely (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.) v roce 2022 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně.

2.   Do 1. května 2022 členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu v Jaderském moři a v jihovýchodní části Středozemního moře, předloží Komisi doplňující údaje na základě probíhajících studií a hodnocení dopadu výjimky a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. a) bodě viii) a písm. b) bodě vii). Výbor VTHVR uvedené údaje a informace posoudí nejpozději do 31. července 2022.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (Úř. věst. L 14, 18.1.2017, s. 4).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/161 ze dne 23. října 2017, kterým se stanoví výjimka de minimis z povinnosti vykládky pro některé druhy drobného pelagického rybolovu ve Středozemním moři (Úř. věst. L 30, 2.2.2018, s. 1).

(4)  Zprávy Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) – Hodnocení společných doporučení povinnosti vykládky (VTHVR-21-05) 2021. Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk.

K dispozici na https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU