(EU) 2021/2063Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2063 ze dne 25. srpna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách

Publikováno: Úř. věst. L 421, 26.11.2021, s. 6-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 421/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2063

ze dne 25. srpna 2021,

kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (1), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 (2) upřesňuje způsob provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v západních vodách na období 2021–2023 na základě dvou společných doporučení předložených Belgií, Španělskem, Francií, Nizozemskem a Portugalskem (dále jen „členské státy jihozápadních vod“) a Belgií, Irskem, Španělskem, Francií a Nizozemskem (dále jen „členské státy severozápadních vod“).

(2)

Podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 jsou některé výjimky z povinnosti vykládky prozatímně použitelné do 31. prosince 2021. V těchto případech by členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, měly co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2021, předložit dodatečné vědecké informace podporující dotčenou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (dále jen „VTHVR“) by měl poskytnuté informace posoudit do 31. července 2021.

(3)

Členské státy severozápadních vod předložily dne 30. dubna 2021 – po konzultaci s poradním sborem pro severozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov – Komisi společné doporučení, v němž požadovaly změnu plánu výmětů pro rybolov některých druhů v severozápadních vodách.

(4)

Členské státy jihozápadních vod předložily dne 30. dubna 2021 – po konzultaci s poradním sborem pro jihozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov – Komisi společné doporučení, v němž požadovaly změnu plánu výmětů pro rybolov některých druhů v jihozápadních vodách.

(5)

Výbor VTHVR (3) tato společná doporučení přezkoumal v květnu 2021. Komise předložila návrhy aktů v přenesené pravomoci expertní skupině složené ze zástupců členských států, a to dne 16. července 2021 na schůzce, jíž se coby pozorovatel účastnil Evropský parlament.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 stanovilo rozsah výjimek použitelných v severozápadních vodách (podoblastech Mezinárodní rady pro průzkum moří (dále jen „ICES“) 5 – vyjma divize 5a a v případě divize 5b pouze v unijních vodách –, 6 a 7). Totéž nařízení stanovilo rozsah výjimek použitelných v jihozápadních vodách (podoblastech ICES 8, 9 a 10 (vody v okolí Azor)) a v oblastech Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (dále jen „CECAF“) 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 (vody v okolí Madeiry a Kanárských ostrovů). V zájmu právní jasnosti by se použití těchto opatření mělo výslovně vztahovat na unijní vody v těchto oblastech. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 by proto mělo být změněno.

(7)

Členské státy severozápadních vod požádaly o novou výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského odloveného pomocí nevodů (SSC) v divizích ICES 7b až 7k. Členské státy severozápadních vod předložily nové vědecké důkazy, aby prokázaly vysokou míru přežití výmětů platýse evropského odloveného při tomto rybolovu. Tyto důkazy byly předloženy výboru VTHVR, který dospěl k závěru (4), že údaje o míře přežití jsou spolehlivé a odhadovaná míra přežití při tomto rybolovu je značná. Výjimka by proto měla být do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 zahrnuta.

(8)

Ustanovení čl. 10 odst. 4 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 udělilo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 8 do 31. prosince 2021. Členské státy jihozápadních vod požádaly, aby výjimka byla prodloužena do 31. prosince 2023. Výbor VTHVR přezkoumal vědecké důkazy předložené členskými státy jihozápadních vod a dospěl k závěru, že podle posledních studií jsou míry přežití nízké, ale vykazují vysokou míru variability. V roce 2021 jsou nicméně plánovány další výzkumné studie, v jejichž rámci bude zkoumání životaschopnosti na palubě kombinováno se sledováním v zajetí. Výjimka by proto měla být prodloužena do roku 2022, aby byl poskytnut dostatek času na dokončení uvedených studií. Členské státy musí výsledky těchto studií předložit výboru VTHVR nejpozději do 1. května 2022.

(9)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 udělilo výjimku de minimis pro drsnatcovité odlovené plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně v divizích ICES 7b až 7c a 7f až 7k. Členské státy severozápadních vod požádaly o upřesnění, že výpočet výjimky by měl vycházet z úlovků všech lovných zařízení. Výbor VTHVR dospěl k závěru (5), že přestože je tento požadavek spojen s důsledky z hlediska povoleného potenciálního objemu výmětů de minimis, předpokládaný objem výmětů je při 0,5% výjimce de minimis malý, bez ohledu na to, zda vychází z odlovu všemi lovnými zařízeními nebo pouze z odlovu vlečnými sítěmi pro lov při dně. Výjimka by se kromě toho měla vztahovat pouze na kódy lovných zařízení příslušných vlečných sítí pro lov při dně, uvedené v příloze XI prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011. Výjimka by proto měla být za těchto podmínek udělena do 31. prosince 2022. Členské státy musí předložit údaje o úlovcích požadované výborem VTHVR nejpozději do 1. května 2022.

(10)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 udělilo výjimku de minimis pro tresku bezvousou odlovenou plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně a nevody, pelagické vlečné sítě a vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po boku lodi v divizích ICES 7b až 7k. Tato výjimka byla udělena pouze do prosince 2021, vzhledem k celkovému stavu populací tresky bezvousé v podoblastech ICES 7b až 7k. Členské státy severozápadních vod požádaly, aby tato výjimka byla prodloužena. Výbor VTHVR přezkoumal vědecké důkazy předložené členskými státy severozápadních vod a došel k závěru (6), že míry výmětů jsou poměrně nízké a selektivita se zlepšila díky nápravným opatřením zavedeným v Keltském moři (7). V Keltském moři je však treska bezvousá populací úzce spojenou s odlovem tresky obecné a je přísně sledována. Výjimka by proto měla být prodloužena do 31. prosince 2022 a členské státy musí předložit údaje o úlovcích požadované výborem VTHVR nejpozději do 1. května 2022.

(11)

Ustanovení čl. 14 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 udělilo výjimku de minimis pro tresku bezvousou odlovenou plavidly používajícími pelagické vlečné sítě, vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody v podoblasti ICES 8. V seznamu lovných zařízení však byla opomenuta lovná zařízení odpovídající pelagickým vlečným sítím (OTM, PTM a TM). Členské státy jihozápadních vod požádaly, aby Komise toto opomenutí napravila. Tato výjimka by proto měla být změněna.

(12)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno a změněno.

(13)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„V unijních vodách severozápadních vod (podoblasti ICES 5, 6 a 7), jihozápadních vod (podoblasti ICES 8, 9 a 10 (vody v okolí Azor)) a oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 (vody v okolí Madeiry a Kanárských ostrovů) se v období 2021–2023 pro rybolov druhů žijících při dně a pro pelagický rybolov v souladu s tímto nařízením použije výjimka z povinnosti vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.“

2)

V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7b až 7k pomocí nevodů (SSC).“

3)

V čl. 10 odst. 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 8 do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku pro rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně. Výbor VTHVR tyto vědecké informace posoudí do 31. července 2022.“

4)

V čl. 13 odst. 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

u drsnatcovitých (Caproidae) do maximální výše 0,5 % celkového ročního odlovu daného druhu pro všechna lovná zařízení v uvedených oblastech v případě plavidel, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) v divizích ICES 7b, 7c a 7f až 7k;“

5)

V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„Výjimka de minimis stanovená v odst. 1 písm. a) se použije do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2022, dodatečné vědecké informace týkající se složení úlovků. Výbor VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022.“

6)

V čl. 14 odst. 1 se písmeno m) nahrazuje tímto:

„m)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají pelagické vlečné sítě, vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblasti ICES 8;“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 ze dne 21. srpna 2020, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách (Úř. věst. L 415, 10.12.2020, s. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(7)  Nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 31).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU