(EU) 2021/2062Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2062 ze dne 23. srpna 2021, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři

Publikováno: Úř. věst. L 421, 26.11.2021, s. 4-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 421/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2062

ze dne 23. srpna 2021,

kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014 (2) stanoví podrobnosti o způsobu provádění povinnosti vykládky pro některé druhy rybolovu v Severním moři v období 2021–2023 na základě společného doporučení předloženého Belgií, Dánskem, Německem, Francií, Nizozemskem a Švédskem (dále jen „Scheveningenská skupina“).

(2)

Podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014 jsou některé výjimky z povinnosti vykládky prozatímně použitelné do 31. prosince 2021. V těchto případech by členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, měly co nejdříve předložit, nejpozději do 1. května 2021, doplňující vědecké podklady podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství („STECF“) by měl podklady předložit do 31. července 2021.

(3)

Scheveningenská skupina po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře a poradním sborem pro pelagický rybolov předložila Komisi dne 30. dubna 2021 společné doporučení, v němž požádala o zachování některých výjimek z povinnosti vykládky po roce 2021 a poskytla další vědecké informace. Revidované znění společného prohlášení předložila Scheveningenská skupina dne 26. července 2021.

(4)

Výbor VTHVR (3) přezkoumal společné doporučení v květnu 2021. Komise návrh aktu v přenesené pravomoci předložila expertní skupině složené ze zástupců členských států, a to dne 16. července 2021 na setkání, jehož se coby pozorovatel účastnil Evropský parlament.

(5)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) bodu ii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014 zahrnuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, PTB) o velikosti ok 90 až 119 mm a vybavených určitými dílci ve vodách Unie divize 3a Mezinárodní rady pro průzkum moří („ICES“). Scheveningenská skupina požádala o rozšíření výjimky tak, aby bylo možné používat dílec se čtvercovými oky o velikosti nejméně 120 mm u vlečných sítí v subdivizi ICES Kattegat od 1. října do 31. prosince každého roku. Výbor VTHVR poznamenal (4), že další vědecké informace poskytnuté Dánskem potvrzují, že přežití výmětů platýse velkého bude podobné nebo lepší v případě větších velikostí ok, včetně dílců SELTRA a dílců se čtvercovými oky o velikosti 120 mm, ve srovnání s velikostí ok 80–99 mm povolenou pro rybolov pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami. Výjimka by proto měla být rozšířena tak, aby zahrnovala dílec se čtvercovými oky o velikosti nejméně 120 mm u vlečných sítí v subdivizi Kattegat.

(6)

Ustanovení čl. 11 odst. 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014 obsahuje výjimku de minimis pro tresku bezvousou pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, která byla odlovena plavidly používajícími vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok 80 až 119 mm v podoblasti ICES 4. Scheveningenská skupina požádala o prodloužení výjimky do 31. prosince 2023 a předložila nové vědecké informace. Výbor VTHVR tyto podklady posoudil a dospěl k závěru (5), že společné doporučení se do značné míry zabývá otázkami, které sám uvedl ve svých předchozích posouzeních. Zejména odhadované náklady na vykládku nežádoucích úlovků jsou značné a vyžadovaly by značné navýšení pracovní síly na palubě. Výbor VTHVR rovněž uznal problémy spojené se zlepšením selektivity při tomto rybolovu. Výjimka by proto měla být zachována do 31. prosince 2023.

(7)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci 2020/2014 se mění takto:

1)

V čl. 6 odst. 1 písm. c) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

s velikostí ok 90 až 119 mm vybavených dílcem seltra s vrchním dílcem o velikosti ok 140 mm (čtvercová oka), o velikosti ok 270 mm (kosočtvercová oka) nebo o velikosti ok 300 mm (čtvercová oka) nebo v subdivizi Kattegat dílcem se čtvercovými oky o velikosti nejméně 120 mm od 1. října do 31. prosince každého roku při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby ve vodách Unie divize ICES 3a;“

2)

v článku 11 se bod 11 nahrazuje tímto:

„(11)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně ve vodách Unie podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80–119 mm:

množství tresky bezvousé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 2 % celkového ročního odlovu platýse velkého a jazyka obecného;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014 ze dne 21. srpna 2020, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři (Úř. věst. L 415, 10.12.2020, s. 10).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d, p. 23-24.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d, p. 20-21.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU