(EU) 2021/2052Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2052 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se stanoví technické prvky souborů údajů výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek, pokud jde o trh práce a bydlení, mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění, potíže s bydlením a ad hoc téma pro rok 2023 týkající se energetické účinnosti domácností, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 420, 25.11.2021, s. 23-54 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2019/1700;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 223/2009;
Původní znění předpisu

25.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 420/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2052

ze dne 24. listopadu 2021,

kterým se stanoví technické prvky souborů údajů výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek, pokud jde o trh práce a bydlení, mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění, potíže s bydlením a ad hoc téma pro rok 2023 týkající se energetické účinnosti domácností, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo zajištěno přesné provádění oblasti příjmů a životních podmínek, měla by Komise stanovit technické prvky souborů údajů týkajících se trhu práce a bydlení, mezigeneračního přenosu zvýhodnění a znevýhodnění, potíží s bydlením a ad hoc tématu pro rok 2023 týkajícího se energetické účinnosti domácností.

(2)

Oblast příjmů a životních podmínek poskytuje informace požadované v rámci evropského semestru a evropského pilíře sociálních práv, zejména pokud jde o rozdělení příjmů, chudobu a sociální vyloučení. Poskytuje rovněž informace pro různé další politiky EU týkající se životních podmínek a chudoby. Je zde silná politická potřeba podrobných informací o trhu práce a bydlení, mezigeneračním přenosu zvýhodnění a znevýhodnění a potížích s bydlením. Ad hoc téma týkající se energetické účinnosti domácností má klíčový význam, zejména s ohledem na doporučení členským státům k řešení energetické chudoby.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém zřízeného článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technické charakteristiky souborů údajů v oblasti příjmů a životních podmínek, pokud jde o dílčí témata trh práce a bydlení, mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění, potíže s bydlením a ad hoc téma pro rok 2023 týkající se energetické účinnosti domácností, jsou stanoveny v příloze a odkazují na:

a)

identifikátor proměnné;

b)

název proměnné;

c)

označení a kód modality;

d)

statistickou jednotku;

e)

způsob sběru;

f)

referenční období.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství. (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).


PŘÍLOHA

Technické charakteristiky proměnných

Identifikátor proměnné

Název proměnné

Kód modality

Označení modality

Statistická jednotka

Způsob sběru

Referenční období

Dílčí téma: Charakteristiky místa výkonu práce

PL230

Veřejný/soukromý sektor zaměstnanosti

1

Veřejný

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Stávající

2

Soukromý

3

Smíšený

99

Neví

PL230_F

Veřejný/soukromý sektor zaměstnanosti (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PL032≠1)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PW100

Spokojenost s prací

0–10

Zcela nespokojen(a) – zcela spokojen(a)

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Stávající

99

Neví

PW100_F

Spokojenost s prací (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PL032≠1)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PL260

Počet obvykle odpracovaných hodin týdně

1–99

Počet hodin

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Období sledování příjmů

PL260_F

Počet obvykle odpracovaných hodin týdně (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PL211≠1–4)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PL130

Velikost místní jednotky (v rámci hlavního zaměstnání)

1–9

Pokud je osob 1 až 9, jejich přesný počet

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Stávající

10

10 až 19 osob

11

20 až 49 osob

12

50 až 249 osob

13

250 nebo více osob

14

Přesný počet není znám, ale méně než 10 osob

15

Přesný počet není znám, ale 10 nebo více osob

PL130_F

Velikost místní jednotky (v rámci hlavního zaměstnání) (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PL032≠1)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

Dílčí téma: Postavení v zaměstnání

PL035

Alespoň jedna odpracovaná hodina během minulého týdne

1

Ano

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Minulý týden

2

Ne

PL035_F

Alespoň jedna odpracovaná hodina během minulého týdne (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (RB081≠16–74)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PL025

Připravenost k okamžitému nástupu do práce

1

Ano

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Stávající

2

Ne

PL025_F

Připravenost k okamžitému nástupu do práce (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PL035=1)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PL020

Aktivní hledání zaměstnání

1

Ano

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Poslední čtyři týdny

2

Ne

PL020_F

Aktivní hledání zaměstnání (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PL035=1)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PL120

Důvod pro méně než 30 odpracovaných hodin

1

Účastník vzdělávání nebo odborné přípravy

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Stávající

2

Nemoc nebo zdravotní postižení

3

Chce odpracovat více hodin, ale nemůže najít zaměstnání nebo práci na více hodin

4

Nechce odpracovat více hodin

5

Počet hodin odpracovaný ve všech zaměstnáních se považuje za práci na plný pracovní úvazek

6

Práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby

7

Jiné důvody

PL120_F

Důvod pro méně než 30 odpracovaných hodin (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PL032≠1 nebo (PL032=1 a PL060 + PL100 >30))

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PL280

Délka evidence v nezaměstnanosti

1

Celé období

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Období nezaměstnanosti během období sledování příjmů

2

Část období

3

Vůbec neevidován/a

PL280_F

Délka evidence v nezaměstnanosti (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PL211≠5 nebo RB081≠16–74)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

Dílčí téma: Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

PE030

Rok dosažení nejvyššího vzdělání

 

Rok (čtyři číslice)

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Stávající

PE030_F

Rok dosažení nejvyššího vzdělání (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PE041 = 000)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PE050

Přerušené nebo předčasně ukončené vzdělávání

1

Ano, jednou

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16–34 let nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Celý život

2

Ano, několikrát

3

Ne

PE050_F

Přerušené nebo předčasně ukončené vzdělávání (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (RB081 ≠16–34 nebo nikdy nenavštěvoval(a) školu)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

Dílčí téma: Podrobné informace o podmínkách bydlení, včetně deprivace a imputovaného nájemného

HS160

Problémy s obydlím: příliš tmavé, nedostatek světla

1

Ano

Domácnost

Respondent za domácnost

Stávající

2

Ne

HS160_F

Problémy s obydlím: příliš tmavé, nedostatek světla (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HS170

Hluk od sousedů nebo z ulice

1

Ano

Domácnost

Respondent za domácnost

Stávající

2

Ne

HS170_F

Hluk od sousedů nebo z ulice (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HC020

Obytná plocha v metrech čtverečních

0–999

Metry čtvereční

Domácnost

Respondent za domácnost nebo registry

Stávající

HC020_F

Obytná plocha v metrech čtverečních (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HC080

Celková spokojenost s bytovou jednotkou

1

Velmi nespokojen(a)

Domácnost

Respondent za domácnost

Stávající

2

Nespokojen(a)

3

Spokojen(a)

4

Velmi spokojen(a)

HC080_F

Celková spokojenost s bytovou jednotkou (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HY030

Imputované nájemné

0–99 999 999,99

Částka (v národní měně)

Domácnost

Odhadnuto

Období sledování příjmů

HY030_F

Imputované nájemné (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HH040

Prosakující střecha, vlhké stěny/podlaha/základy nebo hniloba v okenních rámech nebo podlaze

1

Ano

Domácnost

Respondent za domácnost

Stávající

2

Ne

HH040_F

Prosakující střecha, vlhké stěny/podlaha/základy nebo hniloba v okenních rámech nebo podlaze (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HS140

Finanční zátěž celkových nákladů na bydlení

1

Velká zátěž

Domácnost

Respondent za domácnost

Stávající

2

Mírná zátěž

3

Nepředstavují žádnou zátěž

HS140_F

Finanční zátěž celkových nákladů na bydlení (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žádné náklady na bydlení)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HS180

Znečištění, špína nebo jiné problémy týkající se životního prostředí

1

Ano

Domácnost

Respondent za domácnost

Stávající

2

Ne

HS180_F

Znečištění, špína nebo jiné problémy týkající se životního prostředí (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HS190

Kriminalita, násilí nebo vandalismus v oblasti

1

Ano

Domácnost

Respondent za domácnost

Stávající

2

Ne

HS190_F

Kriminalita, násilí nebo vandalismus v oblasti (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HH081

Vana nebo sprcha v bytové jednotce (NEPOVINNÉ)

1

Ano, určená výhradně pro danou domácnost

Domácnost

Respondent za domácnost

Stávající

2

Ano, sdílená

3

Ne

HH081_F

Vana nebo sprcha v bytové jednotce (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)

HH091

Vnitřní splachovací záchod určený výhradně pro danou domácnost (NEPOVINNÉ)

1

Ano, určený výhradně pro danou domácnost

Domácnost

Respondent za domácnost

Stávající

2

Ano, sdílený

3

Ne

HH091_F

Vnitřní splachovací záchod určený výhradně pro danou domácnost (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)

Dílčí téma: Mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění

PT220

Typ domácnosti, v níž respondent žil ve věku kolem 14 let

1

Soukromá domácnost

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti

PT220_F

Typ domácnosti, v níž respondent žil ve věku kolem 14 let (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–3

Nevybraný respondent

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT230

Přítomnost matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Ne, nežila ve stejné domácnosti, ale udržovali (udržovaly) jsme kontakt

3

Ne, nežila ve stejné domácnosti a neudržovali (neudržovaly) jsme kontakt

4

Ne, zemřela

PT230_F

Přítomnost matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Není „vybraný respondent“

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT240

Přítomnost otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Ne, nežil ve stejné domácnosti, ale udržovali jsme kontakt

3

Ne, nežil ve stejné domácnosti a neudržovali jsme kontakt

4

Ne, zemřel

PT240_F

Přítomnost otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Není „vybraný respondent“

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT070

Občanství otce (NEPOVINNÉ)

99

Země hlavního státního občanství (SCL GEO dvoupísmenný kód)

Neví

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

PT070_F

Občanství otce (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–5

Nepoužije se (otec nebyl přítomen a nebyl s respondentem v kontaktu nebo zemřel)

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)

PT100

Občanství matky (NEPOVINNÉ)

99

Země hlavního státního občanství (SCL GEO dvoupísmenný kód)

Neví

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

PT100_F

Občanství matky (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–5

Nepoužije se (matka nebyla přítomna a nebyla s respondentem v kontaktu nebo zemřela)

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)

PT110

Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání otce

1

Nízká úroveň (nižší než primární vzdělání, primární vzdělání nebo nižší sekundární vzdělání)

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Střední úroveň (vyšší sekundární vzdělání a postsekundární neterciární vzdělání)

3

Vysoká úroveň (krátký cyklus terciárního vzdělání, bakalářská nebo jí odpovídající úroveň, magisterská nebo jí odpovídající úroveň, doktorská nebo jí odpovídající úroveň)

99

Neví

PT110_F

Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání otce (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–5

Nepoužije se (otec nebyl přítomen a nebyl s respondentem v kontaktu nebo zemřel)

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT120

Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání matky

1

Nízká úroveň (nižší než primární vzdělání, primární vzdělání nebo nižší sekundární vzdělání)

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Střední úroveň (vyšší sekundární vzdělání a postsekundární neterciární vzdělání)

3

Vysoká úroveň (krátký cyklus terciárního vzdělání, bakalářská nebo jí odpovídající úroveň, magisterská nebo jí odpovídající úroveň, doktorská nebo jí odpovídající úroveň)

99

Neví

PT120_F

Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání matky (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–5

Nepoužije se (matka nebyla přítomna a nebyla s respondentem v kontaktu nebo zemřela)

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT130

Typ ekonomické aktivity otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Zaměstnaný

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Samostatně výdělečně činný (i pomáhající rodinný příslušník)

3

Nezaměstnaný

4

V důchodu nebo v předčasném důchodu

5

V domácnosti

6

Pracovní neschopnost v důsledku dlouhodobých zdravotních potíží

7

Jiná neaktivní osoba

99

Neví

PT130_F

Typ ekonomické aktivity otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–5

Nepoužije se (otec nebyl přítomen a nebyl s respondentem v kontaktu nebo zemřel)

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT160

Typ ekonomické aktivity matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Zaměstnaná

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Samostatně výdělečně činná (i pomáhající rodinný příslušník)

3

Nezaměstnaná

4

V důchodu nebo v předčasném důchodu

5

V domácnosti

6

Pracovní neschopnost v důsledku dlouhodobých zdravotních potíží

7

Jiná neaktivní osoba

99

Neví

PT160_F

Typ ekonomické aktivity matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–5

Nepoužije se (matka nebyla přítomna a nebyla s respondentem v kontaktu nebo zemřela)

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT150

Hlavní zaměstnání otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let (NEPOVINNÉ)

 

ISCO-08 (COM) kód (1 číslice)

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

99

Neví

PT150_F

Hlavní zaměstnání otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–4

Nepoužije se, otec nebyl zaměstnaný

–5

Nepoužije se (otec nebyl přítomen a nebyl s respondentem v kontaktu nebo zemřel)

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)

PT180

Hlavní zaměstnání matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let (NEPOVINNÉ)

 

ISCO-08 (COM) kód (1 číslice)

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

99

Neví

PT180_F

Hlavní zaměstnání matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–4

Nepoužije se, matka nebyla zaměstnaná

–5

Nepoužije se (matka nebyla přítomna a nebyla s respondentem v kontaktu nebo zemřela)

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)

PT210

Nájemní poměr, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Vlastnictví

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Pronájem

3

Ubytování bylo poskytováno bezplatně

99

Neví

PT210_F

Nájemní poměr, když byl respondent ve věku kolem 14 let (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT190

Finanční situace domácnosti, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Velmi špatná

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Špatná

3

Spíše špatná

4

Spíše dobrá

5

Dobrá

6

Velmi dobrá

99

Neví

PT190_F

Finanční situace domácnosti, když byl respondent ve věku kolem 14 let (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT260

Dostupnost základního vybavení pro školní docházku (učebnice a školní potřeby), když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Ne, z finančních důvodů

3

Ne, z jiných důvodů

PT260_F

Dostupnost základního vybavení pro školní docházku (učebnice a školní potřeby), když byl respondent ve věku kolem 14 let (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT270

Každodenní konzumace jídla obsahujícího maso, kuře, rybu (nebo ekvivalentní vegetariánské jídlo), když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Ne, z finančních důvodů

3

Ne, z jiných důvodů

PT270_F

Každodenní konzumace jídla obsahujícího maso, kuře, rybu (nebo ekvivalentní vegetariánské jídlo), když byl respondent ve věku kolem 14 let (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PT280

Každoročně jeden týden prázdnin mimo domov, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

Všichni stávající členové domácnosti nebo vybraný respondent (je-li relevantní) ve věku 25–59 let

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Když byl respondent ve věku kolem 14 let

2

Ne, z finančních důvodů

3

Ne, z jiných důvodů

PT280_F

Každoročně jeden týden prázdnin mimo domov, když byl respondent ve věku kolem 14 let (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (žil(a) v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

–3

Nevybraný respondent

–6

Není v daném věkovém rozmezí (25–59 let)

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

Dílčí téma: Potíže s bydlením (včetně potíží s nájmem) a důvody

PHD01

Potíže s bydlením v minulosti

1

Ano, dočasné přebývání u přátel či příbuzných

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob ve věku 16–24 let)

Celý život

2

Ano, přebývání v zařízení pro nouzové či jiné dočasné ubytování

3

Ano, přebývání v místě, které není určené k trvalému bydlení

4

Ano, přespávání na ulici či přespávání ve veřejně přístupných prostorách

5

Ne

PHD01_F

Potíže s bydlením v minulosti (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PHD07

Kdy došlo k potížím s bydlením (NEPOVINNÉ)

1

Během posledních 5 let

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob ve věku 16–24 let)

Celý život

2

Před více než 5 lety

PHD07_F

Kdy došlo k potížím s bydlením (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PHD01=5)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)

PHD02

Doba trvání posledních potíží s bydlením (NEPOVINNÉ)

 

Doba trvání (počet měsíců)

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor

Celý život

PHD02_F

Doba trvání posledních potíží s bydlením (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PHD01=5)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)

PHD03

Hlavní důvod minulých potíží s bydlením

1

Vztahové nebo rodinné problémy

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob ve věku 16–24 let)

Celý život

2

Zdravotní problémy

3

Nezaměstnanost

4

Ukončení nájemní smlouvy

5

Neobyvatelné prostory

6

Opuštění zařízení po dlouhodobém pobytu bez existence domova, kam se lze vrátit

7

Finanční problémy / nedostatečné příjmy

8

Jiné

PHD03_F

Hlavní důvod minulých potíží s bydlením (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PHD01=5)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PHD05

Východisko z potíží s bydlením

1

Existující, nový či obnovený vztah s rodinou či partnerem/partnerkou

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob ve věku 16–24 let)

Celý život

2

Vyřešené zdravotní problémy

3

Získání zaměstnání

4

Nastěhování do sociálního či dotovaného soukromého bytu

5

Jiné

6

Potíže s bydlením přetrvávají

PHD05_F

Východisko z potíží s bydlením (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (PHD01=5)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

PHD06

Potíže s nájmem

1

Ano

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

2

Ne

PHD06_F

Potíže s nájmem (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–2

Nepoužije se (HH021=1,2,5)

–3

Nevybraný respondent

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

Ad hoc téma pro rok 2023 – Energetická účinnost domácností

HC001

Použitý systém vytápění

1

Síť centrálního zásobování teplem / dálkové vytápění

Domácnost

Respondent za domácnost nebo registry

Stávající

2

Systém ústředního vytápění

3

Individuální systém vytápění

4

Neupevněné topné těleso

5

Žádné vytápění

99

Neví

HC001_F

Použitý systém vytápění (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HC002

Hlavní zdroj energie

1

Elektřina

Domácnost

Respondent za domácnost nebo registry

Stávající

2

Plyn (zemní nebo propan)

3

Olej

4

Biomasa

5

Kusové dřevo

6

Uhlí

7

Obnovitelná energie

8

Jiné

99

Neví

HC002_F

Hlavní zdroj energie (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HC003

Renovace (tepelná izolace, okna nebo systém vytápění)

1

Ano – tři nebo více opatření

Domácnost

Respondent za domácnost

Posledních 5 let

2

Ano – dvě opatření

3

Ano – jedno opatření

4

Ne

99

Neví

HC003_F

Renovace (tepelná izolace, okna nebo systém vytápění) (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HC060

Neschopnost udržet v obydlí během zimního období příjemné teplo

1

Ano

Domácnost

Respondent za domácnost

Obvyklé

2

Ne

HC060_F

Neschopnost udržet v obydlí během zimního období příjemné teplo (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

HC070

Neschopnost udržet v obydlí během letního období příjemné chladno (NEPOVINNÉ)

1

Ano

Domácnost

Respondent za domácnost

Obvyklé

2

Ne

HC070_F

Neschopnost udržet v obydlí během letního období příjemné chladno (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)

HC004

Typ oken (NEPOVINNÉ)

1

Pouze zasklení jednosklem

Domácnost

Respondent za domácnost

Stávající

2

Pouze zasklení dvojsklem

3

Pouze zasklení trojsklem

4

Smíšené zasklení jednosklem a dvojsklem/trojsklem

5

Smíšené zasklení dvojsklem a trojsklem

99

Neví

HC004_F

Typ oken (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Proměnná je vyplněna

 

 

 

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)

HC005

Rok výstavby (NEPOVINNÉ)

1

Před rokem 1945

Domácnost

Respondent za domácnost nebo registry

Stávající

2

1946–1960

3

1961–1980

4

1981–2000

5

2001–2020

6

2021 nebo později

99

Neví

HC005_F

Rok výstavby (NEPOVINNÉ) (příznak)

1

Získáno pomocí zjišťování/dotazování

 

 

 

2

Získáno z administrativních údajů

3

Imputováno

4

Nelze určit zdroj

–1

Chybí

–7

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

–8

Nepoužije se (proměnná se neshromažďuje)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU