(EU) 2021/2048Nařízení Rady (EU) 2021/2048 ze dne 23. listopadu 2021 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

Publikováno: Úř. věst. L 420, 25.11.2021, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

12016E349;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 182/2011; (EU) č. 1386/2011; (EU) č. 952/2013; (EU) 2015/2447;
Původní znění předpisu

25.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 420/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/2048

ze dne 23. listopadu 2021

o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Rady (EU) č. 1386/2011 (3) má platnost pozastavení cel pro některé investiční prostředky určené pro obchodní a průmyslové využití skončit dne 31. prosince 2021.

(2)

V dubnu roku 2021 požádala vláda Španělska v souladu s článkem 349 Smlouvy o prodloužení platnosti pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro řadu výrobků. Opatření zavedená nařízením (EU) č. 1386/2011 pozitivně přispěla k rozvoji hospodářství Kanárských ostrovů, zejména v průmyslu a stavebnictví, a snížila tak závažný dopad hospodářských a obchodních nevýhod způsobených odlehlostí, ostrovní povahou a malou rozlohou těchto ostrovů.

(3)

Hospodářství Kanárských ostrovů je i nadále negativně ovlivněno malou velikostí ostrovního trhu, jeho roztříštěností a odlehlostí od pevninské Evropy, zvláště vysokou nezaměstnaností a vyššími výrobními a distribučními náklady, než je tomu u hospodářských subjektů v pevninské Evropě. Zatímco míra nezaměstnanosti na Kanárských ostrovech vykazovala do roku 2019 určité zlepšení, vzrostla nezaměstnanost z 20,5 % v roce 2019 na 22,6 % v roce 2020, což je výrazně nad průměrnou mírou nezaměstnanosti v roce 2020 ve výši 15,5 % pro Španělsko a ve výši 7,1 % pro členské státy celkem (Eurostat, 2021).

(4)

Pandemie COVID-19 navíc zastavila turistickou aktivitu na Kanárských ostrovech, což v roce 2020 vedlo k odhadovanému poklesu HDP přibližně o 20 %. Kromě toho došlo ve srovnání s rokem 2019 k poklesu stavební a průmyslové činnosti odhadem o 13 %.

(5)

Je proto vhodné prodloužit pozastavení platnosti cel společného celního sazebníku pro některé zboží uvedené v přílohách I a II nařízení (EU) č. 1386/2011 s cílem zajistit udržitelnost pozitivních účinků nařízení (EU) č. 1386/2011, přispět k diverzifikaci hospodářství, zajistit trvalý růst a vytváření pracovních míst v průmyslu a stavebnictví, podpořit inovace, snížit závislost místního hospodářství na odvětví služeb a doplnit další opatření zaměřená na stabilizaci hospodářského a sociálního prostředí na Kanárských ostrovech.

(6)

Vedle kategorií výrobků, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 1386/2011, španělská vláda požádala o pozastavení cel společného celního sazebníku pro sedm nových kategorií výrobků spadajících pod kódy KN 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 a 8479 90. Této žádosti by mělo být vyhověno, neboť pozastavení cel, která zahrnují pozastavení pro průmyslové stroje a suroviny, by posílilo hospodářství Kanárských ostrovů.

(7)

Aby se zajistilo, že z těchto celní opatření budou mít prospěch pouze hospodářské subjekty nacházející se na území Kanárských ostrovů, měla by být pozastavení podmíněna konečným užitím výrobků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (4) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (5).

(8)

V případě odklonu obchodu a za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které jí umožní pozastavení cel dočasně zrušit. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (6).

(9)

Aby byla zajištěna kontinuita po uplynutí doby platnosti nařízení (EU) č. 1386/2011, je vhodné použít opatření stanovená v tomto nařízení od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2031,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2031 se plně pozastavují cla společného celního sazebníku uvedená v čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 použitelná na dovoz investičních prostředků pro obchodní nebo průmyslové využití, které v současné době spadají pod kódy KN uvedené v příloze I tohoto nařízení, na Kanárské ostrovy.

Uvedené investiční prostředky musí být využívány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) č. 952/2013 a nařízení (EU) 2015/2447 po dobu nejméně 24 měsíců poté, co je hospodářské subjekty nacházející se na Kanárských ostrovech propustí do volného oběhu.

Článek 2

Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2031 se plně pozastavují cla společného celního sazebníku uvedená v čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 použitelná na dovoz surovin, součástí a dílů, které v současné době spadají pod kódy KN uvedené v příloze II tohoto nařízení a které se na Kanárských ostrovech používají pro průmyslovou přeměnu nebo údržbu, na Kanárské ostrovy.

Článek 3

Pozastavení cel uvedené v článcích 1 a 2 podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 4

1.   Má-li Komise důvody domnívat se, že některé pozastavení cel stanovené tímto nařízením způsobilo odklon obchodu s konkrétním výrobkem, má pravomoc přijmout prováděcí akty, kterými pozastavení cel u daného výrobku dočasně zruší na dobu nejvýše dvanácti měsíců. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 5 odst. 2.

Dovozní cla u výrobků, pro něž bylo pozastavení cel dočasně zrušeno, se zajišťují jistotou a propuštění dotyčných výrobků do volného oběhu na Kanárských ostrovech je podmíněno složením této jistoty.

2.   Pokud Rada postupem stanoveným Smlouvou ve dvanáctiměsíční lhůtě uvedené v odstavci 1 rozhodne, že pozastavení cel má být zrušeno definitivně, vyberou se cla zajištěná jistotami s konečnou platností.

3.   Pokud Rada nepřijme rozhodnutí o konečném zrušení pozastavení cel ve dvanáctiměsíční lhůtě uvedené v odstavci 2, jistoty se uvolní.

Článek 5

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex, zřízený čl. 285 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2021.

Za Radu

předseda

G. DOVŽAN


(1)  Stanovisko ze dne 5. října 2021 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 20. října 2021 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 1386/2011 ze dne 19. prosince 2011 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy (Úř. věst. L 345, 29.12.2011, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


PŘÍLOHA I

Investiční prostředky pro obchodní nebo průmyslové využití, které v současné době spadají pod tyto kódy KN (1):

4011 20

8418 61 00

8519 20

9006 30 00

4011 30 00

8418 69 00

8701

9006 53

4011 70 00

8418 91 00

8702

9006 59

4011 80 00

8418 99

8704 21

9007 10 00

4011 90 00

8427

8704 22

9007 20 00

5608

8431 20 00

8704 23

9008 50 00

6403 40 00

8441 40 00

8704 31

9010 10 00

6403 51 05

8450 11 90

8704 32

9011 20 90

6403 59 05

8450 12 00

8704 41

9030 33 20

6403 91 05

8450 19 00

8704 42

9106

6403 99 05

8450 20 00

8704 43

9107 00 00

8415

8450 90 00

8704 51

9207

8418 30 80

8472 30 00

8704 52

9506 91 90

8418 40 80

8479 90

8704 60

9507 10 00

8418 50

8501

8704 90 00

9507 20 90

 

 

8705

9507 30 00


(1)  Jak jsou definovány v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 385, 29.10.2021, s. 1).


PŘÍLOHA II

Suroviny, součásti a díly používané v zemědělství, pro průmyslovou přeměnu nebo údržbu, které v současné době spadají pod tyto kódy KN (1):

3901

5208

5507 00 00

7601

3902 10 00

5209

5508 10 10

7607 20

3903 11 00

5210

5508 20 10

8529 90

3903 19 00

5212

5509

8706 00

3904 10 00

5401 10 12

5510

8707

3906 10 00

5401 10 14

5512

8708

4407 21

5401 20 10

5513

8714

4407 22

5402

5514

9002 90 00

4407 23

5403

5515

9006 91 00

4407 25

5404 11 00

5516

9007 91 00

4407 26

5404 90

5603 94

9007 92 00

4407 29

5407

5604 10 00

9008 90 00

4407 99 40

5408

6001

9010 90 80

4410

5501

6002

9104 00 00

4412

5502

6217 90

9108

5108

5503

6305

9109

5110 00 00

5504

6309 00 00

9110

5111

5505

6406

9111

5112

5506

7326 90

9112

5205

 

 

9114


(1)  Jak jsou definovány v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 385, 29.10.2021, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU