(EU) 2021/2046Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2046 ze dne 23. listopadu 2021 o udělení ochrany v Unii zeměpisnému označení „?????????“/„Kampot Pepper zapsanému v mezinárodním rejstříku označení původu a zeměpisných označení Ženevského aktu

Publikováno: Úř. věst. L 418, 24.11.2021, s. 11-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2019/1753;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

24.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 418/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2046

ze dne 23. listopadu 2021

o udělení ochrany v Unii zeměpisnému označení „ម្រេចកំពត“/„Kampot Pepper zapsanému v mezinárodním rejstříku označení původu a zeměpisných označení Ženevského aktu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 5 odst. 1 a 2 Ženevského aktu mohou příslušné orgány každé smluvní strany aktu podávat žádosti o mezinárodní zápis označení původu nebo zeměpisného označení Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví, který je zapisuje v souladu s článkem 6 Ženevského aktu do mezinárodního rejstříku. Podle článku 9 Ženevského aktu poskytnou ostatní smluvní strany zapsaným označením původu a zeměpisným označením ochranu v rámci svého právního systému s výhradou odmítnutí, vzdání se, prohlášení neplatnosti, anebo zrušení.

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 4 Ženevského aktu vyrozuměl Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví dne 14. prosince 2020 Komisi o tom, že do mezinárodního rejstříku označení původu a zeměpisných označení byl podle Ženevského aktu zapsán jako zeměpisné označení název „ម្រេចកំពត“/„Kampot Pepper“, o jehož zápis požádala Kambodža.

(3)

V souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1753 byl mezinárodní zápis zeměpisného označení „ម្រេចកំពត“/„Kampot Pepper“ zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie (2), aby bylo možné podat případné námitky.

(4)

V souladu s článkem 5 nařízení (EU) 2019/1753 posoudila Komise mezinárodní zápis zeměpisného označení „ម្រេចកំពត“/„Kampot Pepper“ z hlediska podmínek stanovených v uvedeném článku a dospěla k závěru, že jsou splněny.

(5)

Vzhledem k tomu, že Komise neobdržela žádné námitky podle článku 6 nařízení (EU) 2019/1753, měla by být názvu „ម្រេចកំពត“/„Kampot Pepper“ udělena v souladu s Ženevským aktem ochrana v Unii.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Názvu „ម្រេចកំពត“/„Kampot Pepper“ zapsanému v mezinárodním rejstříku jako zeměpisné označení se uděluje ochrana v Unii.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt typu „pepř“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 271, 24.10.2019, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 30, 27.1.2021, s. 9.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU