(EU) 2021/2037Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2037 ze dne 22. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o výjimky z povinností týkajících se registrace zařízení akvakultury a vedení záznamů provozovatelů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 416, 23.11.2021, s. 80-83 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 13. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/691;
Původní znění předpisu

23.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 416/80


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2037

ze dne 22. listopadu 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o výjimky z povinností týkajících se registrace zařízení akvakultury a vedení záznamů provozovatelů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 175 odst. 2 a článek 190 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla týkající se povinnosti provozovatelů registrovat zařízení akvakultury a povinností provozovatelů zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů vést záznamy. Kromě toho uvedené nařízení stanoví, že Komise může stanovit prováděcí pravidla týkající se typů zařízení akvakultury, jež mohou být členskými státy vyjmuty z požadavku na registraci, protože představují nevýznamné riziko šíření nákaz uvedených na seznamu nebo nově se objevujících nákaz, jakož i prováděcí pravidla týkající se typů zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů, jež mohou být členskými státy osvobozeny od požadavku na vedení určitých typů záznamů. Proto je vhodné tato pravidla stanovit v tomto nařízení. Jelikož bylo navíc v rámci nařízení (EU) 2016/429 přijato nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 (2), které stanoví pravidla týkající se vodních živočichů, měly by se definice stanovené v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci použít i pro účely tohoto nařízení.

(2)

Definice „zařízení“ uvedená v čl. 4 bodě 27 nařízení (EU) 2016/429 je široká, stejně tak i definice „akvakultury“ uvedená v bodě 6 uvedeného článku. Je proto vhodné, aby zmocnění udělené Komisi ustanovením čl. 175 odst. 2 uvedeného nařízení bylo využito k tomu, aby členským státům bylo umožněno vyjmout určité typy zařízení akvakultury, které představují nevýznamné riziko, z požadavku na registraci příslušným orgánem.

(3)

Některá zařízení akvakultury, která jsou uzavřenými zařízeními nebo která nevypouštějí odpadní vody přímo do přírodních vod, představují z ohledu kontaminace otevřených vod nízké riziko. Při uvážení dalších faktorů, jako je přemísťování vodních živočichů do zařízení akvakultury a z něj a druhů, kategorií a množství živočichů chovaných v dotčeném zařízení, lze některá z těchto zařízení akvakultury považovat za zařízení představující nevýznamné riziko šíření nákazy, a členské státy je proto mohou vyjmout z požadavku na registraci.

(4)

Okrasní vodní živočichové jsou často chováni jako zvířata v zájmovém chovu v prostorách, které nejsou domácnostmi. Na tyto prostory se vztahuje definice „zařízení“ uvedená v čl. 4 bodě 27 nařízení (EU) 2016/429. Stejně tak se definice „zařízení“ vztahuje na prostory, kde jsou živočichové pocházející z akvakultury chováni pro účely zdravotní péče a jiné podobné účely. Živočichové pocházející z akvakultury určení k lidské spotřebě jsou rovněž často vystavováni v restauracích, kde jsou drženi, než jsou za účelem lidské spotřeby zakoupeni, a někdy jsou též drženi v rybnících nebo nádržích v domácnostech. Pokud jsou taková zařízení akvakultury uzavřená nebo nevypouštějí odpadní vody přímo do přírodních vod a nepřemísťují živočichy pocházející z akvakultury, představují nevýznamné riziko, a členské státy by proto měly mít možnost je osvobodit od požadavku na registraci.

(5)

V některých případech by v závislosti na typu dotčeného zařízení akvakultury měly být splněny i další požadavky, aby se zmírnila rizika nákaz a umožnila se výjimka z registrace. Například maloobchodní prodejny, které prodávají okrasné druhy chovatelům zvířat v zájmovém chovu, nebo rekreační zařízení či domácnosti, kde jsou živočichové pocházející z akvakultury chováni venku v rybnících nebo nádržích, které jsou jejich konečným místem určení, by měly získávat své dodávky přímo ze zařízení akvakultury schváleného v souladu s nařízením (EU) 2016/429, aby mohly být členskými státy vyňaty z požadavku na registraci.

(6)

Zařízení akvakultury, která sestávají ze síťových klecí nebo jiných struktur, v nichž jsou dříve volně žijící vodní živočichové dočasně drženi v přírodních vodách ve stejné epizootologické jednotce, v níž byli uloveni, než jsou vytěženi pro lidskou spotřebu, rovněž představují nevýznamné riziko nákazy a mohou být členskými státy vyňata z požadavku na registraci.

(7)

Vedení záznamů má význam pro vysledovatelnost živočichů pocházejících z akvakultury. Za určitých okolností však lze udělit výjimky z požadavku, aby provozovatelé tyto záznamy vedli, je-li riziko spojené s určitým typem zařízení akvakultury nízké. Zařízení akvakultury registrovaná v souladu s článkem 173 nařízení (EU) 2016/429, která nepřemísťují živočichy pocházející z akvakultury do jiných zařízení akvakultury nebo je nevypouštějí do volné přírody, představují nižší míru rizika než zařízení, která musí být schválena v souladu s články 176 nebo 177 uvedeného nařízení. Tato registrovaná zařízení akvakultury proto mohou být členskými státy osvobozena od požadavku na vedení určitých záznamů.

(8)

Členské státy mohou rovněž osvobodit dopravce určitých kategorií vodních živočichů, kteří jsou přepravováni biologicky bezpečným způsobem, od požadavku na vedení určitých záznamů. V tomto nařízení by měly být stanoveny kategorie vodních živočichů a podrobné údaje o podmínkách, za nichž musí být přepravováni, jakož i záznamy, které u těchto živočichů není nutné vést.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:

a)

typů zařízení akvakultury představujících nevýznamné riziko, které mohou být členskými státy vyňaty z požadavku na registraci v souladu s článkem 174 nařízení (EU) 2016/429;

b)

typů zařízení akvakultury a dopravců představujících nízké riziko šíření nákaz uvedených na seznamu nebo nově se objevujících nákaz, které mohou být členskými státy osvobozeny od požadavků na vedení záznamů stanovených v článcích 186 a 188 nařízení (EU) 2016/429.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/691.

Článek 3

Typy zařízení akvakultury, které mohou být členskými státy vyňaty z požadavku na registraci

Následující typy zařízení akvakultury mohou být členskými státy vyňaty z požadavku na registraci v souladu s článkem 174 nařízení (EU) 2016/429:

a)

zařízení akvakultury, která jsou uzavřenými zařízeními nebo která nevypouštějí odpadní vody přímo do přírodních vod a nepřemísťují živočichy pocházející z akvakultury do jiných zařízení akvakultury ani je nevypouštějí do volné přírody a jsou jedním z následujících zařízení akvakultury:

i)

prostory, kde jsou okrasní živočichové vystaveni v akváriích nebo rybnících jako zvířata v zájmovém chovu;

ii)

restaurace, kde jsou živočichové pocházející z akvakultury vystaveni v akváriích nebo rybnících pro nadcházející lidskou spotřebu;

iii)

zařízení, kde jsou živočichové pocházející z akvakultury chováni pro účely zdravotní péče a jiné podobné účely;

iv)

maloobchodní prodejny chovající živočichy pocházející z akvakultury určené k okrasným účelům, které dodávají přímo zařízení akvakultury nebo jejich skupiny schválené v souladu s článkem 176 nebo článkem 177 nařízení (EU) 2016/429 (dále jen „schválená zařízení akvakultury“) a které jsou prodávány přímo konečnému chovateli zvířat v zájmovém chovu;

v)

venkovní rekreační zařízení, kde jsou živočichové pocházející z akvakultury chováni v rybnících pro estetické účely nebo pro účely kvality vody a která získávají své dodávky přímo ze schváleného zařízení akvakultury;

vi)

domácnosti, kde jsou živočichové pocházející z akvakultury chováni venku v rybnících nebo nádržích výhradně pro osobní spotřebu a které získávají své dodávky přímo ze schváleného zařízení akvakultury.

b)

zařízení akvakultury, která sestávají ze síťových klecí nebo jiných struktur, v nichž jsou dříve volně žijící vodní živočichové dočasně drženi v přírodních vodách ve stejné epizootologické jednotce, v níž byli uloveni, než jsou vytěženi pro lidskou spotřebu.

Článek 4

Typy zařízení akvakultury a dopravců, které mohou být členskými státy osvobozeny od některých požadavků na vedení záznamů

1.   Typy zařízení akvakultury, které mohou členské státy v souladu s čl. 186 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429 osvobodit od požadavku na vedení záznamů o všech nebo některých informacích uvedených v čl. 186 odst. 1 písm. c), d) a e) uvedeného nařízení, jsou zařízení akvakultury nebo jejich skupiny, které splňují tyto podmínky:

a)

byly zaregistrovány příslušným orgánem v souladu s článkem 173 nařízení (EU) 2016/429 a

b)

nepřemísťují živočichy pocházející z akvakultury do jiných zařízení akvakultury ani je nevypouštějí do volné přírody.

2.   Dopravci, které mohou členské státy v souladu s čl. 188 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429 osvobodit od požadavku na vedení záznamů o všech nebo některých informacích uvedených v čl. 188 odst. 1 uvedeného nařízení, jsou dopravci níže uvedených kategorií vodních živočichů, pokud jsou tito vodní živočichové přemísťováni v zapečetěných nepropustných nádobách, které zůstávají neotevřené a neporušené od okamžiku jejich nakládky až do okamžiku jejich vykládky v jejich konečném místě určení:

a)

živočichové pocházející z akvakultury, kteří jsou určeni k okrasným účelům;

b)

jikry a mlíčí vodních živočichů, kteří jsou určeni pro účely akvakultury nebo k vypuštění do volné přírody.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 345).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU