(EU) 2021/2031Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2031 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 415, 22.11.2021, s. 20-24 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/692;
Původní znění předpisu

22.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 415/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2031

ze dne 19. listopadu 2021,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat a zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Dne 12. listopadu 2021 oznámilo Spojené království Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází v blízkosti měst Frinton-on-Sea v okrese Tendring v hrabství Essex v Anglii a bylo potvrzeno dne 12. listopadu 2021 laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Dne 14. listopadu 2021 oznámilo Spojené království Komisi ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Tato ohniska se nacházejí v blízkosti obce Leeming Bar v okrese Hambleton v hrabství North Yorkshire v Anglii a v blízkosti obce Salwick, v okrese Fylde v hrabství Lancashire v Anglii a dne 14. listopadu 2021 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Veterinární orgány Spojeného království vymezily ochranné pásmo kolem postiženého hospodářství v okruhu 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(8)

Spojené království předložilo Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Spojeného království v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(9)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojeném království, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, by změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.19 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.20, GB-2.21 a GB-2.22, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.20

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

12.11.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

12.11.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

12.11.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

12.11.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

12.11.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

12.11.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

12.11.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

12.11.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

12.11.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

12.11.2021

 

GB-2.21

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.11.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.11.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.11.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.11.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.11.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.11.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.11.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.11.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

 

GB-2.22

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.11.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.11.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.11.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.11.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.11.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.11.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.11.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.11.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021“

 

b)

v části 2 v položce pro Spojené království se za popis oblasti GB-2.19 doplňují nové popisy oblastí GB-2.20, GB-2.21 a GB-2.22, které znějí:

„Spojené království

GB-2.20

Blízko Frinton-on-Sea, Tendring, Essex, Anglie:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 51,84° s. š. a 1,22° z. d.

GB-2.21

Blízko Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, Anglie:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,30° s. š. a 1,50° z. d.

GB-2.22

Blízko Salwick, Fylde, Lancashire, Anglie:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,79° s. š. a 2,80° z. d.“

2)

v příloze XIV části 1 v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.19 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.20, GB-2.21 a GB-2.22, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.20

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

12.11.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

12.11.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

12.11.2021

 

GB-2.21

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.11.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.11.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

14.11.2021

 

GB-2.22

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.11.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.11.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

14.11.2021“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU