(EU) 2021/2028Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2028 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Cerezas de la Montana de Alicante“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 415, 22.11.2021, s. 7-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 12. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1151/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1107/96; (EU) č. 106/2011; (EU) 2018/123;
Původní znění předpisu

22.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 415/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2028

ze dne 15. listopadu 2021,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Cerezas de la Montaña de Alicante“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změn údajů ve specifikaci chráněného zeměpisného označení „Cerezas de la Montaña de Alicante“, zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2) ve znění nařízení Komise (EU) č. 106/2011 (3) a prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/123 (4). Tato změna zahrnuje změnu názvu „Cerezas de la Montaña de Alicante“ na „Cerezas de la Montaña de Alicante“/„Cireres de la Muntanya d’Alacant“.

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (5).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Cerezas de la Montaña de Alicante“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 106/2011 ze dne 7. února 2011, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cerezas de la Montaña de Alicante (CHZO)) (Úř. věst. L 32, 8.2.2011, s. 3).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/123 ze dne 15. ledna 2018, kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu, (Cerezas de la Montaña de Alicante (CHZO)) (Úř. věst. L 22, 26.1.2018, s. 8).

(5)  Úř. věst. C 272, 8.7.2021, s. 35.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU