(EU) 2021/2026Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2026 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592, pokud jde o některé dočasné odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a dobu jejich uplatňování

Publikováno: Úř. věst. L 415, 22.11.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 16. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/592;

Provádí předpisy

(EU) č. 1308/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

22.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 415/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2026

ze dne 13. září 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592, pokud jde o některé dočasné odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a dobu jejich uplatňování

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 (2) zavedlo řadu odchylek od některých ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013, mimo jiné i v odvětví vína, jejichž cílem bylo poskytnout hospodářským subjektům v odvětví vína určitou úlevu a pomoci jim vyrovnat se s dopadem pandemie COVID-19. Navzdory užitečnosti těchto opatření se však trhu s vínem nepodařilo obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.

(2)

Pandemie COVID-19 není pod kontrolou. Očkovací kampaně v některých regionech Unie a na celém světě jsou nedostatečné a ve většině zemí jsou stále uplatňována omezení pohybu i opatření omezující fyzické kontakty. Mezi tato opatření i nadále patří omezení týkající se cestování, velikosti společenských akcí, soukromých oslav, veřejných akcí i možnosti konzumovat jídlo a nápoje mimo domov. Uvedená omezení vedou k dalšímu poklesu spotřeby vína v Unii, k větším zásobám a obecněji k narušování trhu. V některých členských státech je třetina spotřeby vína spojena s cestovním ruchem. Spotřeba vína proto nadále klesá a zásoby zůstávají vysoké. Tyto dopady pandemie spolu se cly uloženými Spojenými státy a mrazem, který udeřil v Evropě v dubnu 2021, mají závažný negativní dopad na příjmy producentů vína v Unii. Odhaduje se, že kombinace všech těchto faktorů vedla ke snížení obratu odvětví vína v Unii v průměru o 15 až 20 %, přičemž některé společnosti vykázaly ztráty až 40 %.

(3)

Stávající významné narušení trhu s vínem v Unii kromě toho dále prohlubuje nejistota co do délky trvání krize, kterou lze kvůli rychlé mutabilitě viru i nadále obtížně předvídat. To znamená, že proces oživení odvětví bude trvat déle, než se dalo předpokládat počátkem roku 2021. Je proto vhodné odvětví vína v Unii i nadále nabízet dočasnou a mimořádnou podporu, aby se zabránilo nárůstu úpadků, který byl zaznamenán.

(4)

Vzhledem k tomu, že pojištění sklizně je důležitým nástrojem pro řízení rizik, včetně rizik spojených s nepříznivými klimatickými jevy, jako byla pozdní a obzvláště dlouhá období silných mrazů v dubnu 2021, a rizik spojených s narušením trhu, jako jsou rizika vyplývající z pandemie COVID-19, je vhodné poskytnout pěstitelům vína silnější motivaci ke sjednání pojištění sklizně a zvýšit za tímto účelem podporu Unie pro toto opatření. Je rovněž vhodné, aby se tato motivace týkala více než jednoho hospodářského roku, protože zkušenosti ukázaly, že čerpání podpory na pojištění sklizně bylo v minulosti velmi omezené. Je tudíž nezbytné mít dostatek času na informování a přesvědčování členských států a hospodářských subjektů v odvětví vína, aby tuto výjimečnou míru podpory využily. Proto je třeba zvýšit finanční příspěvek Unie na podporu na pojištění sklizně podle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 od 16. října 2021 do konce programového období 2019–2023.

(5)

Jelikož se neočekává, že trh s vínem v Unii obnoví rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou v krátkodobém horizontu, je dále nezbytné prodloužit uplatňování opatření stanovených v článcích 5a a 6, čl. 7 odst. 2 a článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 do 15. října 2022.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Aby byla zajištěna kontinuita mezi rozpočtovými roky 2021 a 2022, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by se použít ode dne 16. října 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 se mění takto:

1)

článek 8 se mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

 

„Odchylně od čl. 49 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 nepřesáhne u vybraných činností od 4. května 2020 do 15. října 2021 finanční příspěvek Unie na podporu na pojištění sklizně 70 % nákladů na pojistné hrazené producenty jako pojištění:“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

 

„U vybraných činností od 16. října 2021 do 15. října 2023 nepřesáhne finanční příspěvek Unie na podporu na pojištění sklizně 80 % nákladů na toto pojistné.“;

2)

v článku 10 se datum „15. října 2021“ nahrazuje datem „15. října 2022“.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. října 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 ze dne 30. dubna 2020 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 6).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU