(EU) 2021/2015Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2015 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Publikováno: Úř. věst. L 410I, 18.11.2021, s. 1-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. listopadu 2021 Autor předpisu:
Platnost od: 18. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 1352/2014;

Provádí předpisy

(EU) č. 1352/2014;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

18.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 410/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/2015

ze dne 18. listopadu 2021,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. prosince 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 1352/2014.

(2)

Dne 9. listopadu 2021 zařadil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) tři osoby na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 1352/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 1352/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2021.

Za Radu

předseda

Z. ČERNAČ


(1)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 60.


PŘÍLOHA

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 1352/2014 (Seznam osob, subjektů a orgánů podle článku 2) se doplňují tyto položky:

„7.   Saleh Mesfer Saleh Al Shaer (další jména: a) Saleh Mosfer Saleh al Shaer; b) Saleh Musfer Saleh al Shaer; c) Saleh Mesfer al Shaer; d) Saleh al Shae; e) Saleh al Sha’ir; f) Abu Yasser).

Původní zápis: الشاعر صالح مسفر صالح

Funkce: generálmajor, „soudní uschovatel“ majetku a finančních prostředků ve vlastnictví hútijských odpůrců. Adresa: Jemen. Místo narození: Al Safrah, provincie Sa’dah, Jemen. Státní příslušnost: Jemen. Cestovní pas č.: a) 05274639 (Jemen), vydán dne 7. 10. 2013 (Datum skončení platnosti: 7. 10. 2019) b) 00481779 (Jemen), vydán dne 9. 12. 2000 (Datum skončení platnosti: 9. 12. 2006) Národní identifikační číslo: a) 1388114 (Jemen) b) 10010057512 (Jemen). Další informace: Jako náměstek hútijského ministra obrany pro logistiku pomáhal Hútiům získávat pašované zbraně. Jako „soudní uschovatel“ byl přímo zapojen do rozsáhlého a neoprávněného přisvojování aktiv a subjektů ve vlastnictví soukromých osob, jež byly zatčeny ze strany Hútiů nebo jež byly přinuceny opustit Jemen. Fyzický popis: barva očí: hnědá; vlasy: šedé; barva pleti: střední; postava: štíhlá; výška (stopy/palce): není známo; váha: není známo; klan: člen kmenové konfederace Hašídů. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu – odkaz na internetové stránky. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Datum určení OSN:9. 11. 2021.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2140 zpřístupňuje v souladu s oddílem 5 písm. g) svých pokynů popisnou část odůvodnění zařazení osob, skupin, podniků a subjektů na jeho seznam sankcí.

Datum zpřístupnění popisné části odůvodnění na internetových stránkách výboru:9. listopadu 2021.

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer byl zařazen na seznam dne 9. listopadu 2021 podle bodů 11 a 15 rezoluce 2140 (2014) a bodu 14 rezoluce 2216 (2015), jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodě 17 a bodě 18 písm. c) rezoluce 2140 (2014).

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost a stabilitu Jemenu a poskytuje těmto činnostem podporu, včetně řízení činností, které porušují platné mezinárodní humanitární právo v Jemenu.

Další informace:

S odkazem na prohlášení skupiny odborníků OSN týkající se případu ze dne 28. srpna 2019 je Saleh Mesfer Saleh Al Shaer zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost a stabilitu Jemenu, a splňuje tedy kritéria pro určení stanovená v bodě 17 rezoluce 2140 (2014). Saleh Mesfer Saleh Al Shaer pomáhal z pozice náměstka hútijského ministra obrany pro logistiku Hútiům získávat pašované zbraně. Je zařazen na seznam také v souvislosti s tím, že se od začátku roku 2018 zapojil do rozsáhlého a neoprávněného přisvojování aktiv a subjektů ve vlastnictví soukromých osob, jež byly zatčeny ze strany Hútiů nebo jež byly přinuceny opustit Jemen, a to z titulu své funkce „soudního uschovatele“ a v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Al Shaer využívá své pravomoci a sítě vytvořené v San'á a zahrnující členy jeho rodiny, zvláštní trestní soud, národní bezpečnostní úřad, centrální banku, rejstříková oddělení jemenského ministerstva obchodu a průmyslu a některé soukromé banky ke svévolnému vyvlastňování majetku vybraných soukromých osob a subjektů bez řádného soudního řízení a možnosti domáhat se nápravy.

8.   Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari (další jména: a) Mohammad Al-Ghamari).

Původní zápis: الغماري محمد عبدالكریم

Funkce: generálmajor, hútijský náčelník generálního štábu. Adresa: Jemen. Datum narození: a) 1979; b) 1984. Místo narození: Izla Dhaen, okres Wahha, provincie Hadždža, Jemen. Státní příslušnost: Jemen. Další informace: Hútijský vojenský náčelník generálního štábu hraje vedoucí úlohu v organizaci vojenského úsilí Hútiů, jež přímo ohrožuje mír, bezpečnost a stabilitu Jemenu, mimo jiné v Maribu, jakož i v organizaci přeshraničních útoků na Saúdskou Arábii. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu – odkaz na internetové stránky: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Datum určení OSN:9. 11. 2021

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2140 zpřístupňuje v souladu s oddílem 5 písm. g) svých pokynů popisnou část odůvodnění zařazení osob, skupin, podniků a subjektů na jeho seznam sankcí.

Datum zpřístupnění popisné části odůvodnění na internetových stránkách výboru:9. listopadu 2021.

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari byl zařazen na seznam dne 9. listopadu 2021 podle bodů 11 a 15 rezoluce 2140 (2014) a bodu 14 rezoluce 2216 (2015), jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodě 17 rezoluce 2140 (2014).

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost a stabilitu Jemenu a poskytuje těmto činnostem podporu.

Další informace:

Al-Ghamari je na seznamu uveden z důvodu svého zapojení do hútijských vojenských kampaní ohrožujících mír, bezpečnost a stabilitu Jemenu a pro vedení těchto kampaní, čímž jsou splněna kritéria pro označení, jak jsou stanovena v bodě 17 rezoluce 2140 (2014). Al-Ghamari, jakožto hútijský vojenský náčelník generálního štábu, hraje vedoucí úlohu v organizaci vojenského úsilí Hútijů, jež přímo ohrožuje mír, bezpečnost a stabilitu Jemenu, jakož i v organizaci přeshraničních útoků na Saúdskou Arábii. V poslední době velel rozsáhlé hútijsjké ofenzívě proti územím pod kontrolou jemenské vlády v provincii Marib. Maribská ofenzíva stupňuje jemenskou humanitární krizi, neboť vystavuje přibližně jeden milion zranitelných vnitřně vysídlených osob riziku opětovného vysídlení, vede k úmrtím civilistů a je příčinou širší eskalace konfliktu.

Profil na Al Estiklal (v angličtině) – „Muhammad Al-Ghamari; The Houthi Leader Who Conveyed The Iranian ‘Revolutionary Guards’ Experience To Yemen“ (Muhammad Al-Ghamari; Hútijský vůdce, který přenesl zkušenosti íránských revolučních gard do Jemenu) (https://www.alestiklal.net/en/view/8824/muhammad-al-ghamari-the-houthi-leader-who-conveyed-the-iranian-revolutionary-guards-experience-to-yemen) [cit. 19/10/21]

Al Mashhad al-Yemeni (v arabštině) – „Insurgency Leader Al-Huthi Appoints Prominent Commander To Lead Fighting in Al Hudaydah“ (Vůdce povstání Al-Huthi jmenuje prominentního velitele, aby vedl boje v Hudajdě)(https://www.almashhad-alyemeni.com/print~136875) [cit.19/10/21]

Al Mashhad al-Yemeni (v arabštině) – Arabic report on appointment of al-Ghamari as „Commander in Chief“ in Marib (Arabská zpráva o jmenování al-Ghamariho „vrchním velitelem“ v Maribu) (https://www.almashhad-alyemeni.com/195498) [cit. 19/10/21]

Al Manar TV (v angličtině) – „Yemeni Chief of Staff: Ready for Long-Term War with Saudi-led Coalition States“ (Jemenský náčelník generálního štábu: Připraveni na dlouhodobou válku s koaličními státy vedenými Saúdskou Arábií) (http://english.manartv.com.lb/842052) [cit. 19/10/21]

Al Marjie (v arabštině) – Profil al-Ghamariho – https://www.almarjie-paris.com/1479 [cit. 19/10/21]

Al Jazeera (v angličtině) – „Houthis say they attacked Aramco, Patriot targets in Saudi Arabia“ (Hútijové tvrdí, že zaútočili na Aramco a protiraketové baterie Patriot v Saúdské Arábii) (https://www.aljazeera.com/news/2021/4/15/yemens-houthis-say-attacked-aramco-patriot-targets-in-jazan) [cit. 19/10/21]

Human Rights Watch (v angličtině) – „Houthi Landmines Kill Civilians, Block Aid“ (Nášlapné miny Hútijů zabíjejí civilisty a blokují pomoc) (https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid) [cit 19/10/21]

Raketová válka v Jemenu: Zpráva Střediska pro mezinárodní a strategická studia (v angličtině) ((https://www.csis.org/analysis/missile-war-yemen-1) [cit. 19/10/21]

Miny a improvizovaná výbušná zařízení používaná hútijskými silami na západním pobřeží Jemenu: zpráva společnosti Conflict Armament Research (v angličtině) (https://www.conflictarm.com/dispatches/mines-and-ieds-employed-by-houthi-forces-on-yemens-west-coast/) [cit. 19/10/21]

9.   Yusuf Al-Madani

Původní zápis: یوسف المداني

Titul: generálmajor. Funkce: velitel hútijské 5. vojenské oblasti. Adresa: Jemen. Datum narození: 1977. Místo narození: Okres Muhatta, provincie Hadždža, Jemen. Státní příslušnost: Jemen. Další informace: Čelní představitel hútijských sil a velitel sil v Hudajdě, Hadždže, Al Mahwitu a Raymahu v Jemenu – ohrožující mír, bezpečnost a stabilitu Jemenu. Od roku 2021 je Al-Madani přidělen k ofenzivě proti Maribu. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu – odkaz na internetové stránky: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Datum určení OSN:9. 11. 2021.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2140 zpřístupňuje v souladu s oddílem 5 písm. g) svých pokynů popisnou část odůvodnění zařazení osob, skupin, podniků a subjektů na jeho seznam sankcí.

Datum zpřístupnění popisné části odůvodnění na internetových stránkách výboru:9. listopadu 2021.

Yusuf Al-Madani byl zařazen na seznam dne 9. listopadu 2021 podle bodů 11 a 15 rezoluce 2140 (2014) a bodu 14 rezoluce 2216 (2015), jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodě 17 rezoluce 2140 (2014).

Yusuf Al-Madani je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost a stabilitu Jemenu a poskytuje těmto činnostem podporu.

Další informace:

Al-Madani je na seznamu uveden z důvodu svého zapojení do hútijských vojenských kampaní ohrožujících mír, bezpečnost a stabilitu Jemenu a pro vedení těchto kampaní, čímž jsou splněna kritéria pro označení, jak jsou stanovena v bodě 17 rezoluce 2140 (2014). Al-Madani je čelním představitelem hútijských sil a velitelem sil v Hudajdě, Hadždže, Al Mahwitu a Raymahu v Jemenu. Od roku 2021 je Al-Madani přidělen k ofenzivě proti Maribu. Přetrvávající hútijská přemísťování a další porušování ustanovení o příměří obsažených v dohodě z Hudajdy destabilizovala město, které slouží jako hlavní komunikace pro humanitární a základní obchodní komodity. K tomu se objevují pravidelné zprávy o hútijských útocích s dopadem na civilisty a civilní infrastrukturu v Hudajdě a okolí, což dále zhoršuje situaci Jemenců, kteří čelí jedné z největších humanitárních potřeb v zemi.

Al Masda (v arabštině) – „Houthis Appoint Acting Defense, Interior Ministers, Members of Supreme Security Committee“ (Hůtijové jmenují úřadující ministry obrany, vnitra, členy Nejvyššího bezpečnostního výboru) (https://almasdaronline.com/article/67627) [cit. 19/10/21]

Saba (v arabštině) – Report Says Head of Al-Huthi Supreme Political Council Visits Navy Missiles Exhibition (Zpráva o tom, že šéf nejvyšší politické rady Al-Huthi navštívil výstavu raket námořnictva) (https://www.saba.ye/ar/news478675.htm) [cit. 19/10/21]

Aden Al Hadath (v arabštině) – ‘Dissident Figure’ Says ‘Abd-al-Malik Al-Huthi Has Leukemia, Identifies’ Likely Successor‘ („Disident“ tvrdí, že „Abd-al-Malik Al-Huthi má leukémii, označuje pravděpodobného nástupce“)(https://aden-alhadath.info/news/35501) [cit. 19/10/21]

Twitterový účet Mohammada Ali al-Houthiho – Dne 2. února 2018 zveřejnil Al Huthi společnou fotografii s Yusufem Al-Madanim. Tyto příspěvky na Twitteru lze zhruba přeložit takto: „včerejší setkání se živým mučedníkem Abu Husseinem“ (Abu Hussein je přezdívka Yusufa Al-Madaniho).

Al Jazeera (v angličtině) – „Recordings: Houthi leaders planned general’s killing“ (Záznamy hovoří o tom, že hútijští vůdcové plánovali zabití generála (https://www.aljazeera.com/news/2016/6/29/recordings-houthi-leaders-planned-generals-killing) [cit. 19/10/21]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU