(EU) 2021/2009Nařízení Komise (EU) 2021/2009 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu mníka mořského ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 pro plavidla plující pod vlajkou Francie

Publikováno: Úř. věst. L 410, 18.11.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. listopadu 2021 Autor předpisu:
Platnost od: 19. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 1224/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1380/2013; (EU) 2021/92;
Původní znění předpisu

18.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 410/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2009

ze dne 12. listopadu 2021,

kterým se stanoví ukončení rybolovu mníka mořského ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 pro plavidla plující pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2021/92 (2) stanoví kvóty na rok 2021.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, byly kvóty přidělené na rok 2021 na úlovky mníka mořského ve vodách Spojeného království a v mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Francie nebo plavidly v ní registrovaných již vyčerpány.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená Francii na populaci mníka mořského ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 pro rok 2021, jež je uvedena v příloze, se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v dotčené příloze.

Článek 2

Zákazy

1.   Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie nebo registrovanými ve Francii se zakazuje od data stanoveného v dotčené příloze. Zakazuje se zejména vyhledávat ryby, nahazovat, pokládat nebo vytahovat lovné zařízení za účelem rybolovu této populace.

2.   Přeprava, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryb a produktů rybolovu z této populace odlovené těmito plavidly zůstávají povoleny pro úlovky odlovené před tímto dnem.

3.   Nežádoucí úlovky druhů z uvedené populace odlovené těmito plavidly musí být vyloveny a uchovány na palubě rybářských plavidel, zaznamenány, vyloženy a započítány do kvót v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3).

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 31).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

19/TQ92

ČLENSKÝ STÁT

Francie

POPULACE

LIN/1/2

DRUH

Mník mořský (Molva molva)

OBLAST

vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

DATUM UKONČENÍ

22. října 2021


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU