(EU) 2021/2007Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2007 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

Publikováno: Úř. věst. L 407, 17.11.2021, s. 27-36 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2025
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 407/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2007

ze dne 16. listopadu 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 17 odst. 2, čl. 32 odst. 2, čl. 37a odst. 2 a čl. 37b odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlava XII kapitola 1 směrnice Rady 2006/112/ES (2), která stanoví zvláštní režim pro malé podniky, byla změněna směrnicí Rady (EU) 2020/285 (3).

(2)

Směrnicí (EU) 2020/285 bylo rovněž pozměněno nařízení (EU) č. 904/2010, jež stanoví pravidla pro správní spolupráci a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. g), čl. 21 odst. 2b, čl. 32 odst. 1 a článků 37a a 37b uvedeného nařízení se konkrétně týkají uchovávání informací, automatizované žádosti vztahující se k informacím a předávání informací týkajících se zmíněného zvláštního režimu. Opatření nezbytná pro dosažení souladu s uvedenými změnami se mají použít ode dne 1. ledna 2025.

(3)

Pro usnadnění automatizované žádosti je nezbytné vymezit praktické podrobnosti a specifikace týkající se přístupu, který má členský stát poskytnout příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu, k informacím, jako jsou identifikační údaje a hodnota dodání zboží nebo poskytnutí služeb uskutečněných osobou povinnou k dani využívající zvláštního režimu, jak je uplatňován členským státem, v němž k dodání zboží nebo poskytnutí služeb dochází.

(4)

Aby se zajistila jednotná výměna informací uvedených v čl. 37a odst. 1 a čl. 37b odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 904/2010, musí Komise přijmout praktické postupy pro tuto výměnu, včetně jednotné elektronické zprávy. Tím se rovněž umožní jednotné vypracování technických a funkčních specifikací, neboť by se řídily regulovanými rámcovými podmínkami.

(5)

Uvedené praktické postupy by měly zejména zajistit účinné předávání a zpracování informací týkajících se registrace malých podniků, které jsou nezbytné k tomu, aby mohly využívat zvláštního režimu mimo členský stát, v němž jsou usazeny, neboť elektronická rozhraní členských států v současné době umožňují osvobození od daně pouze podnikům usazeným v členském státě, v němž je daň z přidané hodnoty splatná, a bylo by zapotřebí je upravit, aby mohly být informace vyměňovány jednotným způsobem.

(6)

Informace týkající se změn identifikačních údajů, jako je vyloučení ze zvláštního režimu, by rovněž měly být vyměňovány jednotným způsobem, aby členské státy mohly sledovat správné uplatňování zvláštního režimu na svém území a bojovat proti podvodům. Pro tento účel by měly být přijaty společné postupy pro elektronickou výměnu těchto informací.

(7)

Aby se administrativní zátěž osob povinných k dani omezila na minimum a zároveň se sledovalo správné uplatňování zvláštního režimu, je nezbytné stanovit určité minimální požadavky na elektronické rozhraní pro účely podávání oznámení osobami povinnými k dani. Členským státům by se však mělo umožnit, aby poskytly dodatečné funkce v zájmu dalšího snížení administrativní zátěže.

(8)

Měly by být rovněž stanoveny praktické postupy, jež usnadní poskytování podrobných informací o opatřeních schválených jednotlivými členskými státy pro účely provádění článku 167a, hlavy XI kapitoly 3 a hlavy XII kapitoly 1 směrnice 2006/112/ES.

(9)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne, od něhož se použijí čl. 17 odst. 1 písm. g), čl. 21 odst. 2b, čl. 32 odst. 1 a články 37a a 37b nařízení (EU) č. 904/2010.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„zvláštním režimem“ zvláštní režim osvobození od daně pro malé podniky stanovený v hlavě XII kapitole 1 oddílu 2 směrnice 2006/112/ES;

2)

„členským státem osvobození“ členský stát, který poskytuje osvobození od DPH na dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečněná na jeho území osobami povinnými k dani, které jsou způsobilé pro osvobození podle zvláštního režimu;

3)

„členským státem usazení“ členský stát, v němž je usazena osoba povinná k dani využívající zvláštní režim.

Článek 2

Funkce elektronických rozhraní

Elektronické rozhraní v členském státě usazení, jehož prostřednictvím může být od osoby povinné k dani podle čl. 284c odst. 2 směrnice 2006/112/ES požadováno, aby podala předchozí oznámení nebo toto oznámení aktualizovala a oznámila hodnotu dodání zboží nebo poskytnutí služeb pro účely využití zvláštního režimu v jiném členském státě, musí poskytovat nástroj pro ukládání informací a jakýchkoli změn těchto informací, jež mají být poskytnuty podle čl. 284 odst. 3 a 4 a článků 284a a 284b směrnice 2006/112/ES.

Článek 3

Automatizovaná výměna informací

Podle čl. 21 odst. 2b nařízení (EU) č. 904/2010 členský stát usazení poskytne příslušnému orgánu jiných členských států automatizovaný přístup k následujícím informacím shromažďovaným a uchovávaným v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. g) uvedeného nařízení, a to prostřednictvím sítě CCN/CSI nebo prostřednictvím rovnocenné zabezpečené sítě nebo systému:

a)

osobní číslo, jímž je osoba povinná k dani využívající osvobození v kterémkoli z těchto jiných členských států identifikována podle čl. 284 odst. 3 směrnice 2006/112/ES;

b)

jméno, činnost a podnikatelské odvětví, je-li to relevantní podle čl. 284 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2006/112/ES, právní forma a adresa dotčené osoby povinné k dani;

c)

v případě změny místa usazení datum, od něhož tato změna nabývá účinku, a dále, je-li k dispozici, členský stát, v němž se osoba povinná k dani rozhodla usadit;

d)

členské státy, v nichž osoba povinná k dani zamýšlí využít osvobození od daně, pokud jde o předchozí oznámení nebo aktualizaci předchozího oznámení podle čl. 284 odst. 3 nebo 4 směrnice 2006/112/ES;

e)

členské státy, v nichž osoba povinná k dani využívá osvobození podle čl. 284 odst. 2 směrnice 2006/112/ES;

f)

datum, kdy začalo platit osvobození od daně v každém členském státě, v němž osoba povinná k dani osvobození od daně využívá;

g)

celková hodnota dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb uskutečněných v členském státě, v němž je osoba povinná k dani usazena, a v každém z ostatních členských států, a to podle podnikatelského odvětví, je-li to relevantní podle čl. 284c odst. 1 písm. c) směrnice 2006/112/ES, během kalendářního roku oznámení a během kalendářních let předcházejících oznámení podle čl. 288a odst. 1 směrnice 2006/112/ES;

h)

celková hodnota dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb, včetně jejich případných změn, uskutečněných za kalendářní čtvrtletí v členském státě, v němž je osoba povinná k dani usazena, a v každém z ostatních členských států, a to podle podnikatelského odvětví, je-li to relevantní podle čl. 284c odst. 1 písm. c) směrnice 2006/112/ES, nebo „0“, pokud se žádná dodání nebo poskytnutí neuskutečnila;

i)

datum, kdy roční obrat Unie překročil částku uvedenou v čl. 284 odst. 2 písm. a) směrnice 2006/112/ES a celkovou hodnotu dodání zboží nebo poskytnutí služeb uskutečněných v členském státě, v němž je osoba povinná k dani usazena, a v každém z ostatních členských států, a to podle podnikatelského odvětví, je-li to relevantní podle čl. 284c odst. 1 písm. c) směrnice 2006/112/ES, nebo „0“, pokud se žádná dodání nebo poskytnutí neuskutečnila, od začátku kalendářního čtvrtletí do dne, kdy byla překročena prahová hodnota ročního obratu Unie;

j)

datum, k němuž osoba povinná k dani již nemá nárok na osvobození od daně, a členský stát nebo členské státy, v nichž ukončení osvobození nabude účinku, v návaznosti na oznámení členskými státy osvobození podle čl. 284e písm. b) směrnice 2006/112/ES;

k)

datum, kdy nabude účinku rozhodnutí osoby povinné k dani dobrovolně přestat režim osvobození od daně využívat, a členský stát nebo členské státy, v nichž toto ukončení nabude účinku;

l)

datum, k němuž osoba povinná k dani ukončila činnost, a dotčený členský stát nebo dotčené členské státy.

Článek 4

Předávání informací

1.   Členské státy neprodleně poskytnou podrobnosti uvedené v příloze I tohoto nařízení a jejich aktualizace, pokud jde o ustanovení, jimiž se provádí článek 167a, hlava XI kapitola 3 a hlava XII kapitola 1 směrnice 2006/112/ES, v souladu s čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010. Uvedené informace se předkládají prostřednictvím internetového portálu zřízeného Komisí.

2.   Členský stát usazení předá tyto informace podle čl. 37a odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010 jako jednotnou elektronickou zprávu stanovenou v příloze II tohoto nařízení příslušným orgánům členského státu osvobození prostřednictvím sítě CCN/CSI nebo prostřednictvím rovnocenné zabezpečené sítě či systému, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy jsou tyto informace k dispozici:

a)

pokud jde o předchozí oznámení nebo aktualizaci předchozího oznámení podle čl. 284 odst. 3 nebo 4 směrnice 2006/112/ES, s cílem informovat dotčený členský stát o osobě povinné k dani, která žádá o osvobození:

i)

osobní identifikační číslo osoby povinné k dani vydané členským státem usazení a uvedené v čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010, nebo pokud ještě není k dispozici;

ii)

jakékoli jiné číslo pro účely identifikace osoby povinné k dani;

b)

pokud jde o předchozí oznámení nebo aktualizaci předběžného oznámení podle čl. 284 odst. 3 nebo 4 směrnice 2006/112/ES, poté, co osobu povinnou k dani informoval o jejím osobním identifikačním čísle nebo osobě povinné k dani toto číslo potvrdil podle čl. 284 odst. 5 směrnice 2006/112/ES:

i)

osobní identifikační číslo přidělené uvedené osobě povinné k dani podle čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010 a

ii)

datum, kdy začalo platit osvobození od daně podle čl. 21 odst. 2b písm. d) nařízení (EU) č. 904/2010 ve vztahu k osobě povinné k dani v dotčeném členském státě;

c)

pokud jde o každou osobu povinnou k dani, jejíž roční obrat v Unii překročil částku uvedenou v čl. 284 odst. 2 písm. a) směrnice 2006/112/ES:

i)

osobní identifikační číslo přidělené uvedené osobě povinné k dani podle čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010 a

ii)

datum, kdy roční obrat v Unii uvedené osoby povinné k dani překročil částku uvedenou v čl. 284 odst. 2 písm. a) směrnice 2006/112/ES;

d)

pokud jde o každou osobu povinnou k dani, která nesplnila oznamovací povinnosti stanovené v článku 284b směrnice 2006/112/ES:

i)

osobní identifikační číslo přidělené uvedené osobě povinné k dani podle čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010 a

ii)

skutečnost, že uvedené povinnosti nebyly splněny.

3.   Členský stát osvobození předá tyto informace podle čl. 37b odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 904/2010 jako jednotnou elektronickou zprávu uvedenou v příloze III tohoto nařízení příslušným orgánům členského státu usazení prostřednictvím sítě CCN/CSI nebo prostřednictvím rovnocenné zabezpečené sítě nebo systému:

a)

do 15 pracovních dnů od obdržení informací uvedených v odst. 2 písm. a):

i)

osobní identifikační číslo osoby povinné k dani vydané členským státem usazení a uvedené v čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010, nebo pokud ještě není k dispozici, jakékoli jiné číslo, jež obdržela od členského státu usazení pro účely identifikace;

ii)

informace o tom, zda byla v běžném roce překročena prahová hodnota ročního obratu platná v daném členském státě pro osvobození od daně podle čl. 284 odst. 2 písm. b) směrnice 2006/112/ES;

iii)

informace o tom, zda jsou splněny podmínky uvedené v čl. 288a odst. 1 směrnice 2006/112/ES;

iv)

veškeré žádosti o dodatečné vysvětlení s ohledem na informace, které mají být poskytnuty podle bodů ii) a iii);

b)

neprodleně osobní identifikační číslo osoby povinné k dani uvedené v čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010 a datum, k němuž přestala být způsobilá pro osvobození podle čl. 288a odst. 1 směrnice 2006/112/ES;

c)

neprodleně datum, k němuž zvláštní režim pro malé podniky přestal být v uvedeném členském státě uplatňován.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2025.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(3)  Směrnice Rady (EU) 2020/285 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem sledování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky (Úř. věst. L 62, 2.3.2020, s. 13).


PŘÍLOHA I

Informace, jež mají členské státy poskytnout podle čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010

1.   Zvláštní režim pro hotovostní účetnictví

Článek 167a směrnice 2006/112/ES – Volitelný režim pro hotovostní účetnictví

Otázka č. 1. Lze ve vašem členském státě zvolit zvláštní režim pro hotovostní účetnictví?

Otázka č. 2. Pokud ano, jaká je platná prahová hodnota? Hodnotu uveďte v eurech a ve vaší národní měně.

2.   Zvláštní režim pro malé podniky

Hlava XII kapitola 1 oddíl 1 směrnice 2006/112/ES

Článek 281 – Zjednodušené postupy vyměřování a výběru daně

Otázka č. 3. Uplatňujete u malých podniků zjednodušené postupy vyměřování a výběru DPH jako např. režimy daňového paušálu?

Otázka č. 4a. Pokud ano, jaké zjednodušené postupy pro malé podniky uplatňujete?

Otázka č. 4b. Za jakých podmínek nebo v rámci jakých omezení používáte tyto zjednodušené postupy?

Hlava XII kapitola 1 oddíl 2 směrnice 2006/112/ES

Články 282–290 směrnice 2006/112/EC – Osvobození od daně

Otázka č. 5. Uplatňujete zvláštní režim pro malé podniky podle ustanovení hlavy XII kapitoly 1 oddílu 2 směrnice 2006/112/ES?

Otázka č. 6a. Pokud ano, od kterého data?

Otázka č. 6b. Pokud ne, ale v minulosti jste jej používali, do kterého data byl režim v platnosti?

Ustanovení čl. 283 odst. 2 směrnice 2006/112/ES – Vyloučení

Otázka č. 7. Které transakce jsou z osvobození od daně v rámci zvláštního režimu pro malé podniky uplatňovaného ve vašem členském státě vyloučeny?

Ustanovení čl. 284 odst. 1 směrnice 2006/112/ES – Prahová hodnota

Otázka č. 8. Jaká je platná prahová hodnota (platné prahové hodnoty) ročního obratu pro účely využití osvobození od daně ve vašem členském státě? Hodnotu uveďte v eurech a ve vaší národní měně.

Otázka č. 9. Od kterého data je (jsou) stávající prahová hodnota (prahové hodnoty) pro osvobození od daně v platnosti?

Otázka č. 10. Používáte-li více než jednu prahovou hodnotu, uveďte kritéria pro stanovení příslušných kategorií dodávek nebo poskytnutí služeb, na něž se tyto prahové hodnoty vztahují, jakož i datum, od něhož se tato kritéria uplatňují.

Ustanovení čl. 284 odst. 3 směrnice 2006/112/ES – Osobní identifikační číslo

Otázka č. 11. Používáte pro účely identifikace podle čl. 284 odst. 3 písm. b) směrnice 2006/112/ES individuální identifikační číslo pro DPH, které je osobě povinné k dani již přiděleno v souvislosti s jejími povinnostmi v rámci vnitřního systému, nebo využíváte strukturu identifikačního čísla pro účely DPH nebo jiného čísla?

Ustanovení čl. 284c odst. 1 směrnice 2006/112/ES – Měna

Otázka č. 12. Požadujete pro účely čl. 284c odst. 1 prvního pododstavce písm. b) směrnice 2006/112/ES, aby byly hodnoty vyjádřeny ve vaší národní měně?

Ustanovení čl. 284c odst. 2 směrnice 2006/112/ES – Podávání informací

Otázka č. 13. Požadujete, aby osoba povinná k dani podávala informace uvedené v čl. 284 odst. 3 a 4 a v čl. 284b odst. 1 a 3 směrnice 2006/112/ES elektronickými prostředky?

Otázka č. 14. Pokud ano, za jakých podmínek?

Ustanovení čl. 284d odst. 3 směrnice 2006/112/ES – Nedodržení pravidel

Otázka č. 15. Pokud osoba povinná k dani nesplní povinnosti stanovené v článku 284b směrnice 2006/112/ES, požadujete od této osoby povinné k dani, aby splnila povinnosti týkající se DPH v souvislosti s plněním osvobozeným od daně ve vašem členském státě?

Otázka č. 16. Pokud ano, o jaké povinnosti jde?

Ustanovení čl. 288a odst. 1 směrnice 2006/112/ES – Přechodné období

Otázka č. 17. Přestává se ve vašem členském státě osvobození od daně podle čl. 284 odst. 1 směrnice 2006/112/ES uplatňovat od okamžiku překročení prahové hodnoty v souladu s uvedeným odstavcem, jak je stanoveno v čl. 288a odst. 1 čtvrtém pododstavci?

Otázka č. 18. Pokud tomu tak není a osobě povinné k dani je umožněno nadále využívat osvobození od daně podle čl. 284 odst. 1 směrnice 2006/112/ES během kalendářního roku, v němž je prahová hodnota překročena, uplatňujete horní hranici?

Otázka č. 19. Pokud ano, uplatňujete horní hranici ve výši 10 % nebo 25 %?

Otázka č. 20. Na kolik let je osoba povinná k dani vyloučena ze zvláštního režimu pro malé podniky, jestliže překročila prahovou hodnotu pro osvobození od daně?

Článek 290 směrnice 2006/112/ES – Možnost pro osoby povinné k dani, které mají nárok na osvobození od daně

Otázka č. 21. Jsou zavedena prováděcí pravidla nebo podmínky pro uplatnění možnosti stanovené v článku 290 směrnice 2006/112/ES?

Otázka č. 22. Pokud ano, jaká pravidla a podmínky uplatňujete?

Hlava XII kapitola 1 oddíl 2a směrnice 2006/112/ES

Články 292a–292d směrnice 2006/112/ES – Zjednodušení povinností pro malé podniky osvobozené od daně

Otázka č. 23. Jsou malé podniky usazené na území vašeho členského státu, které využívají osvobození od daně pouze ve vašem členském státě, zproštěny povinností?

Otázka č. 24. Pokud ano, o jaké povinnosti jde?

Otázka č. 25. Jsou malé podniky osvobozené od daně zproštěny některých povinností uvedených v článcích 217 až 271 směrnice 2006/112/ES, jak je stanoveno v článku 292d směrnice 2006/112/ES?

Otázka č. 26. Pokud ano, o jaké povinnosti jde?


PŘÍLOHA II

Informace, jež má členský stát usazení předat členskému státu (členským státům) přiznávajícímu (přiznávajícím) osvobození od daně podle čl. 37a odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010,

a to elektronickými prostředky do 15 pracovních dnů ode dne, kdy jsou tyto informace k dispozici

1.

Pokud jde o předchozí oznámení nebo aktualizaci předchozího oznámení podle čl. 284 odst. 3 nebo 4 směrnice 2006/112/ES:

a.

s cílem informovat dotčený členský stát o záměru osoby povinné k dani využít osvobození od daně v uvedeném členském státě:

i)

osobní identifikační číslo osoby povinné k dani vydané členským státem usazení a uvedené v čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010, nebo pokud ještě není k dispozici, jakékoli jiné číslo pro účely identifikace;

 

 

b.

poté, co obdrží od členského státu osvobození potvrzení, že osoba povinná k dani má nárok na osvobození od daně, a poté, co o tom byla osoba povinná k dani informována:

i)

osobní identifikační číslo osoby povinné k dani využívající osvobození od daně vydané členským státem usazení a uvedené v čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010;

 

 

ii)

členské státy, v nichž osoba povinná k dani využívá osvobození od daně, s uvedením data, kdy začalo osvobození od daně v každém z dotčených členských států platit:

 

lze uvést opakovaně

ii) 1.

členský stát;

 

 

ii) 2.

datum, kdy začalo osvobození od daně platit.

 

 

2.

Pokud jde o osoby povinné k dani, jejichž roční obrat v Unii překročil 100 000 EUR, jak je uvedeno v čl. 284 odst. 2 písm. a) směrnice 2006/112/ES:

a.

osobní identifikační číslo dotčené osoby povinné k dani vydané členským státem usazení a uvedené v čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010;

 

b.

datum, kdy roční obrat osoby povinné k dani v Unii překročil 100 000 EUR.

 

3.

Pokud jde o osoby povinné k dani, které nesplnily oznamovací povinnosti stanovené v článku 284b směrnice 2006/112/ES:

a.

osobní identifikační číslo dotčené osoby povinné k dani vydané členským státem usazení a uvedené v čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010;

 

b.

skutečnost, že nesplnily oznamovací povinnosti.

 


PŘÍLOHA III

Informace, jež má (mají) členský stát (členské státy) přiznávající osvobození od daně předat členskému státu usazení podle čl. 37b odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 904/2010,

a to elektronickými prostředky do 15 pracovních dnů po obdržení informací uvedených v příloze II bodě 1 písm. a)

1.

Pokud jde o předchozí oznámení nebo aktualizaci oznámení podle čl. 284 odst. 3 nebo 4 směrnice 2006/112/ES, za účelem informování členského státu usazení o nároku osoby povinné k dani na osvobození od daně v uvedeném členském státě:

a.

osobní identifikační číslo osoby povinné k dani vydané členským státem usazení a uvedené v čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010, nebo pokud ještě není k dispozici, jakékoli jiné číslo obdržené od členského státu usazení pro účely identifikace uvedené osoby povinné k dani;

 

b.

informace o tom, zda byla v běžném kalendářním roce překročena prahová hodnota ročního obratu uvedená v čl. 284 odst. 2 písm. b) směrnice 2006/112/ES;

 

c.

informace o tom, zda jsou splněny podmínky uvedené v čl. 288a odst. 1 směrnice 2006/112/ES;

 

d.

žádost o dodatečné objasnění nutné s ohledem na informace, které mají být poskytnuty podle písmen b) a c).

nepovinné údaje

a to neprodleně elektronickými prostředky

2.

Pokud jde o osoby povinné k dani, které přestaly mít na osvobození od daně nárok:

a)

osobní identifikační číslo osoby povinné k dani vydané členským státem usazení a uvedené v čl. 21 odst. 2b písm. a) nařízení (EU) č. 904/2010;

 

b)

datum, kdy osoba povinná k dani přestala mít nárok na osvobození od daně podle čl. 288a odst. 1 směrnice 2006/112/ES.

 

3.

Pokud jde o ukončení uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky v členském státě přiznávajícím osvobození od daně, podle čl. 284e písm. b) směrnice 2006/112/ES:

a)

datum, kdy zvláštní režim pro malé podniky přestal být v uvedeném členském státě uplatňován.

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU