(EU) 2021/2006Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2006 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1800, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 407, 17.11.2021, s. 18-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 407/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2006

ze dne 16. listopadu 2021,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1800, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 1 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800 (2) mimo jiné v příloze upřesňuje, jaké stupně úvěrové kvality podle článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (3) odpovídají příslušným úvěrovým hodnocením od externích ratingových agentur.

(2)

Od posledních změn přílohy prováděcího nařízení (EU) 2016/1800, zavedených prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/744 (4), se změnily kvantitativní a kvalitativní faktory, na nichž je v některých případech přiřazení úvěrových hodnocení založeno. Některé externí ratingové agentury navíc rozšířily svá úvěrová hodnocení na nové segmenty trhu, v důsledku čehož vznikly nové ratingové stupnice a nové druhy ratingu. Je proto nutné aktualizovat přiřazení úvěrových hodnocení dotčených externích ratingových agentur.

(3)

Po přijetí prováděcího nařízení (EU) 2020/744 byly v souladu s články 14 až 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 (5) nově zaregistrovány dvě ratingové agentury, zatímco dvěma jiným externím ratingovým agenturám, jejichž úvěrovým hodnocením prováděcí nařízení (EU) 2016/1800 přiřazovalo stupně úvěrové kvality, byla registrace zrušena. Je proto nutné nově zaregistrovaným externím ratingovým agenturám přiřadit stupně úvěrové kvality a zrušit přiřazení stupňů úvěrové kvality u externích ratingových agentur, jejichž registrace byla zrušena.

(4)

Jedna externí ratingová agentura zaregistrovaná v souladu s články 14 až 18 nařízení (EU) č. 1060/2009, jíž jsou prováděcím nařízením (EU) 2016/1800 přiřazeny stupně úvěrové kvality, navíc změnila symboly používané k označení ratingových kategorií svých ratingových stupnic. Je proto nutné změnit přiřazení stupňů úvěrové kvality úvěrovým hodnocením u uvedené externí ratingové agentury tak, aby odpovídalo současným symbolům, jež tato externí ratingová agentura používá.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi společně předložily Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (evropské orgány dohledu).

(6)

O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, uskutečnily evropské orgány dohledu otevřené veřejné konzultace, analyzovaly potenciální související náklady a přínosy a požádaly o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (6), skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (7) a skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (8).

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1800 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2016/1800

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2016/1800 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 275, 12.10.2016, s. 19).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/744 ze dne 4. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 176, 5.6.2020, s. 4).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

Přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení

Stupeň úvěrového hodnocení (stupeň úvěrové kvality)

0

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Stupnice pro rating finanční síly

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro středně- a dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro středně- a dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro rating schopnosti vyplácet pojistné plnění

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Stupnice pro krátkodobý rating podniků

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Stupnice pro globální krátkodobý rating

 

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating emitentů

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Stupnice pro globální dlouhodobý rating emitentů (nová)

 

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro globální krátkodobý rating

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating penzijních pojišťoven

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating penzijních pojišťoven

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating penzijních fondů

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Stupnice pro dlouhodobý rating záručních fondů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Stupnice pro krátkodobý rating záručních fondů

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating finanční síly pojišťoven

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C,RS, SD, D

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating emitentů

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating emisí

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating finanční síly pojišťoven

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating podniků

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Stupnice pro krátkodobý rating podniků

 

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

 

BBB

BB , B

C, SD, D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

 

BBB

BB , B

C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Stupnice pro rating MSP

 

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating obligací

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro rating komerčních papírů a krátkodobého dluhu

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Stupnice pro rating finanční síly

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Stupnice pro rating očekávaných ztrát

 

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating selhání emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Závazky z financování podniků – Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating finanční síly pojišťoven

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Stupnice pro rating protistran derivátů

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Stupnice pro krátkodobý rating

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating finanční síly pojišťoven

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Stupnice pro globální krátkodobý rating

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating emitentů

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Stupnice pro globální dlouhodobý rating emisí

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS SA

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Stupnice pro globální krátkodobý rating

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit Rating AS

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Stupnice pro krátkodobý rating

 

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (dříve Spread Research)

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro globální krátkodobý rating

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

Stupnice pro mezinárodní rating spolehlivosti

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating

 

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings AG

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro rating finanční síly pojišťoven

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Dlouhodobý rating protistran finančních institucí v případě řešení krize

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Stupnice pro rating hodnocení společností na středním trhu (MME)

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Krátkodobý rating protistran finančních institucí v případě řešení krize

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU