(EU) 2021/2005Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2005 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 407, 17.11.2021, s. 10-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 407/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2005

ze dne 16. listopadu 2021,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 136 odst. 1 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1799 (2) v příloze III upřesňuje, jaké stupně úvěrové kvality stanovené v části třetí hlavě II kapitole 2 oddílu 2 nařízení (EU) č. 575/2013 odpovídají příslušným úvěrovým hodnocením od externích ratingových agentur („přiřazování“).

(2)

Od posledních změn přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2016/1799, zavedených prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2028 (3), se změnily kvantitativní a kvalitativní faktory, na nichž je v některých případech přiřazení úvěrových hodnocení v příloze III prováděcího nařízení (EU) 2016/1799 založeno. Některé externí ratingové agentury navíc rozšířily svá úvěrová hodnocení na nové segmenty trhu, v důsledku čehož vznikly nové ratingové stupnice a nové druhy ratingu. Je proto nutné aktualizovat přiřazení úvěrových hodnocení dotčených externích ratingových agentur.

(3)

Od přijetí prováděcího nařízení (EU) 2019/2028 byly v souladu s články 14 až 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (4) zaregistrovány dvě další ratingové agentury, zatímco dvěma jiným externím ratingovým agenturám, jejichž úvěrovým hodnocením prováděcí nařízení (EU) 2016/1799 přiřazovalo stupně úvěrové kvality, byla registrace zrušena. Jelikož ustanovení čl. 136 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 vyžaduje, aby bylo u všech externích ratingových agentur provedeno přiřazení stupňů úvěrové kvality jejich příslušným úvěrovým hodnocením, mělo by být uvedené nařízení změněno tak, aby byly přiřazeny stupně úvěrové kvality nově zaregistrovaným externím ratingovým agenturám a zrušeno přiřazení stupňů úvěrové kvality u externích ratingových agentur, jejichž registrace byla zrušena.

(4)

Jedna externí ratingová agentura zaregistrovaná v souladu s články 14 až 18 nařízení (EU) č. 1060/2009, jíž jsou prováděcím nařízením (EU) 2016/1799 přiřazeny stupně úvěrové kvality, navíc změnila symboly používané k označení ratingových kategorií svých ratingových stupnic. Je proto nutné změnit přiřazení stupňů úvěrové kvality úvěrovým hodnocením uvedené externí ratingové agentury tak, aby odpovídalo současným symbolům, jež tato externí ratingová agentura používá.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi společně předložily Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění („evropské orgány dohledu“).

(6)

O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, uskutečnily evropské orgány dohledu otevřené veřejné konzultace, analyzovaly potenciální související náklady a přínosy a požádaly o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (5), skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6) a skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (7).

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1799 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (EU) 2016/1799

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2016/1799 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1799 ze dne 7. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely úvěrového rizika dle čl. 136 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 275, 12.10.2016, s. 3).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2028 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 313, 4.12.2019, s. 34).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA III

Tabulky přiřazující úvěrová hodnocení pro účely článku 16

Stupeň úvěrového hodnocení (stupeň úvěrové kvality)

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Stupnice pro rating finanční síly

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro středně- a dlouhodobý rating emitentů

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro středně- a dlouhodobý rating emisí

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro rating schopnosti vyplácet pojistné plnění

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Stupnice pro krátkodobý rating podniků

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management S.L.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Stupnice pro globální krátkodobý rating

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating emitentů

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Stupnice pro globální dlouhodobý rating emitentů (nová)

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro globální krátkodobý rating

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating penzijních pojišťoven

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating penzijních pojišťoven

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating penzijních fondů

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Stupnice pro dlouhodobý rating záručních fondů

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Stupnice pro krátkodobý rating záručních fondů

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating emitentů

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating emisí

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating finanční síly pojišťoven

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating emitentů

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating emisí

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating finanční síly pojišťoven

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating podniků

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Stupnice pro krátkodobý rating podniků

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Stupnice pro rating MSP

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating obligací

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro rating komerčních papírů a krátkodobého dluhu

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Stupnice pro rating finanční síly

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Stupnice pro rating očekávaných ztrát

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating selhání emitentů

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Závazky z financování podniků – stupnice pro dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating finanční síly pojišťoven

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Stupnice pro rating protistran derivátů

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Stupnice pro krátkodobý rating

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating finanční síly pojišťoven

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Stupnice pro globální krátkodobý rating

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating emitentů

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Stupnice pro globální dlouhodobý rating emisí

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS S.A.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Stupnice pro globální krátkodobý rating

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit RatingAS

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Stupnice pro krátkodobý rating

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (dříve Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro globální krátkodobý rating

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Stupnice pro mezinárodní rating spolehlivosti

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro rating finanční síly pojišťoven

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Dlouhodobý rating protistran finančních institucí v případě řešení krize

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Stupnice pro rating hodnocení společností na středním trhu (MME)

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Krátkodobý rating protistran finančních institucí v případě řešení krize

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU