(EU) 2021/2003Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2003 ze dne 6. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 zřízením platformy Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 407, 17.11.2021, s. 4-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 6. srpna 2021 Autor předpisu:
Platnost od: 20. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2018/2001;

Provádí předpisy

(EU) 2018/2001;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1099/2008; 2009/28/ES; (EU) 2016/679; (EU) 2018/1999;
Původní znění předpisu

17.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 407/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2003

ze dne 6. srpna 2021,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 zřízením platformy Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2018/2001 stanoví řadu mechanismů spolupráce, jejichž účelem je usnadnit splnění cílů Unie v oblasti obnovitelné energie nákladově efektivním způsobem, včetně statistických převodů energie z obnovitelných zdrojů mezi členskými státy. Statistické převody prováděné podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (2) a článku 8 směrnice (EU) 2018/2001 umožňují členským státům, které nedosahují svého cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie stanoveného směrnicí 2009/28/ES nebo svého příspěvku obnovitelných zdrojů energie uvedeného v článku 3 směrnice (EU) 2018/2001, nakupovat statistickou energii z obnovitelných zdrojů od členských států, které svůj cíl nebo příspěvek překračují. Statistické převody mohou členské státy rovněž využít k dosažení referenčních bodů orientační trajektorie podle čl. 32 odst. 3 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 (3).

(2)

Podle čl. 3 odst. 6 směrnice (EU) 2018/2001 má Komise zřídit podpůrnou platformu na podporu členských států, které využívají mechanismy spolupráce, aby přispěly k závaznému celkovému cíli Unie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

(3)

Za účelem usnadnění statistických převodů mezi členskými státy je Komise zmocněna zřídit platformu Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (dále jen „URDP“). Platforma URDP by měla poskytnout přehled o plnění cílů a příspěvků v členských státech, obsahovat informace poskytnuté členskými státy o nabídce statistických převodů energie z obnovitelných zdrojů a poptávce po nich, umožnit členským státům vyjádřit ochotu zapojit se do statistických převodů a popsat možné podmínky převodu, vyhledat potenciální partnery pro převod prostřednictvím mechanismu přiřazení a poskytnout kontaktní místa odpovědná za statistické převody v členských státech. Platforma URDP by také měla obsahovat úložiště s pokyny a přehledem dostupných informací o uzavřených dohodách o statistickém převodu. Platforma URDP by měla být používána dobrovolně.

(4)

Dále by platforma URDP měla usnadnit dohody o statistickém převodu. Potenciální převody zjištěné pomocí mechanismu přiřazování by neměly být právně závazné.

(5)

Údaje o souhrnných množstvích energie, které jsou k dispozici pro statistické převody používané v rámci URDP, by měly pocházet z hodnocení třetích stran a z integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, aktualizovaných integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a případně z integrovaných vnitrostátních zpráv o pokroku v oblasti energetiky a klimatu, které členské státy předkládají podle nařízení (EU) 2018/1999. Komise by měla vkládat tyto údaje do platformy. Kromě toho by členské státy měly mít možnost uvést objem statistických převodů, o které mají zájem jako kupující nebo prodávající, jakož i konkrétní podmínky, které mají zájem do statistického převodu zahrnout.

(6)

V zájmu zajištění ochrany citlivých údajů týkajících se předávání mezi členskými státy by měl být přístup do URDP omezen na konkrétní kontaktní místa určená členskými státy. Proto by se v příslušných případech mělo použít nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (4).

(7)

Komise by měla poskytnout pokyny o URDP, včetně uživatelské příručky a šablon, jakož i příslušné informace o uzavřených dohodách o statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů, aby pomohla členským státům při uzavírání dohod o statistickém převodu.

(8)

Aby bylo možné začít opatření stanovená v tomto nařízení co nejrychleji uplatňovat, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zřizuje platforma Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (dále jen „URDP“) s cílem usnadnit statistické převody pro účely směrnice (EU) 2018/2001 a usnadnit splnění cíle Unie stanoveného v čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2018/2001 a příspěvku každého členského státu k tomuto cíli v souladu s čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„statistickým převodem“ převod statistické hodnoty určitého množství energie z obnovitelných zdrojů, aniž by se vyžadoval fyzický přenos, jak je uvedeno v příloze B bodě 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice (5), z jednoho členského státu do jiného členského státu, jehož množství se odečte od množství energie z obnovitelných zdrojů, které je zohledněno při výpočtu podílu energie z obnovitelných zdrojů členského státu provádějícího převod, a připočte se k množství energie z obnovitelných zdrojů, které je zohledněno při výpočtu podílu energie z obnovitelných zdrojů členského státu přijímajícího převod;

2)

„kupujícím členským státem“ členský stát, který uzavře dohodu o statistickém převodu za účelem nákupu určitého statistického množství energie z obnovitelných zdrojů z jiného členského státu, jež se přičítá k množství energie z obnovitelných zdrojů, které je zohledněno při výpočtu podílu energie z obnovitelných zdrojů tohoto členského státu podle čl. 8 odst. 1 směrnice (EU) 2018/2001;

3)

„prodávajícím členským státem“ členský stát, který uzavře dohodu o statistickém převodu za účelem prodeje určitého statistického množství energie z obnovitelných zdrojů jinému členskému státu, jež se odečítá od množství energie z obnovitelných zdrojů, které je zohledněno při výpočtu podílu energie z obnovitelných zdrojů tohoto členského státu podle čl. 8 odst. 1 směrnice (EU) 2018/2001;

4)

„dodatečnými podmínkami“ kritéria nad rámec časového rozvrhu, ceny a objemu statistického převodu, která se členské státy mohou rozhodnout připojit k dohodě o statistickém převodu;

5)

„energií z obnovitelných zdrojů“ energie z obnovitelných zdrojů ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice (EU) 2018/2001;

6)

„objemem statistického převodu“ nebo „objemem“ převedený objem energie z obnovitelných zdrojů, který se odečte od statistických účtů prodávajícího členského státu a přičte se k účtům kupujícího členského státu podle čl. 8 odst. 1 směrnice (EU) 2018/2001.

Článek 3

Cíle

1.   Cílem URDP je usnadnit statistické převody energie z obnovitelných zdrojů pro účely směrnice (EU) 2018/2001 a usnadnit splnění cíle Unie stanoveného v čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2018/2001 a příspěvku každého členského státu k tomuto cíli stanoveného v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice (EU) 2018/2001.

2.   Platforma URDP:

a)

zjišťuje potenciální příležitosti ke statistickým převodům mezi členskými státy tím, že poskytuje souhrnné informace o:

i)

členských státech, které překročily nebo se očekává, že překročí svůj příspěvek nebo cíl v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, a tudíž mají potenciální přebytek statistických množství energie z obnovitelných zdrojů, který může být převeden na jiný členský stát;

ii)

členských státech, které nesplnily nebo se očekává, že nesplní svůj příspěvek nebo cíl v oblasti energie obnovitelných zdrojů, a proto by mohly mít potenciální deficit statistických množství energie z obnovitelných zdrojů;

b)

obsahuje informace poskytnuté členskými státy o nabídce statistických převodů energie z obnovitelných zdrojů a poptávce po nich, včetně objemu, ceny a časového rámce, jakož i případných dalších podmínek pro převod;

c)

usnadňuje uzavírání dohod o statistických převodech mezi členskými státy prostřednictvím nezávazného mechanismu přiřazování poptávky po statistických převodech k nabídce statistických převodů mezi členskými státy a poskytováním kontaktních míst v členských státech pro zahájení jednání o dohodách;

d)

poskytuje přístup k poradenským materiálům, které členským státům pomáhají při uzavírání dohod o statistických převodech;

e)

zvyšuje transparentnost uzavřených dohod o statistických převodech poskytováním klíčových informací o těchto převodech, včetně informací o objemech, cenách a časovém rozvrhu, jakož i o dokumentech souvisejících s dohodami o statistických převodech, pokud jsou veřejně dostupné.

3.   Kromě cílů uvedených v odstavci 2 může URDP poskytovat jakékoli další funkce týkající se procesu statistických převodů energie z obnovitelných zdrojů, aby přispěla k dosažení cíle uvedeného v odstavci 1.

Článek 4

Zjištění dostupných množství energie pro statistické převody

1.   Platforma URDP usnadňuje uzavření dohod o statistických převodech mezi členskými státy tím, že vyhledá potenciální příležitosti ke statistickým převodům na základě souhrnných množství energie dostupných pro statistické převody.

2.   Tyto potenciální příležitosti lze vyhledat na základě odhadu očekávaného množství energie dostupného pro statistické převody za jednotlivé země do roku 2030, odvozeného z veřejně dostupných informací, včetně integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a jejich aktualizací, integrovaných vnitrostátních zpráv o pokroku v oblasti energetiky a klimatu předložených členskými státy podle nařízení (EU) 2018/1999 a posouzení třetích stran.

Článek 5

Žádosti členských států o koupi nebo prodej

1.   Členské státy mohou dobrovolně vkládat do URDP roční údaje o množství své nabídky a poptávky ohledně statistických převodů energie z obnovitelných zdrojů, včetně:

a)

objemu energie z obnovitelných zdrojů, který chtějí koupit z jiného členského státu nebo prodat do jiného členského státu prostřednictvím statistického převodu, případně včetně pevné nebo pohyblivé složky objemu,

b)

uvedení ceny nebo cenového rozpětí u přebytků výroby energie z obnovitelných zdrojů, za kterých by souhlasily s nákupem z jiného členského státu nebo prodejem do jiného členského státu prostřednictvím statistického převodu, včetně případné pevné nebo pohyblivé složky ceny,

c)

časového rámce, ve kterém může být statistický převod uzavřen, případně včetně jednoho roku nebo několika let, předchozího nebo současného roku nebo dalších budoucích let,

d)

jakýchkoli dalších dodatečných podmínek či priorit, které mají být se statistickým převodem spojeny.

2.   Objemy statistických převodů se uvádí v „ktoe“ (tisíc tun ropného ekvivalentu), „GWh“ (gigawatthodina), „TJ“ (terajoule) nebo v jiné ekvivalentní energetické jednotce. Při přepočtu z hmotnosti nebo objemu se uvede také odpovídající výhřevnost. Množství energie z obnovitelných zdrojů podléhající statistickému převodu se zaokrouhlí na tři desetinná místa.

3.   Údaje poskytnuté členským státem nepředstavují pro tento členský stát žádnou právní povinnost uzavřít dohodu s jiným členským státem. Slouží pouze pro informační účely k usnadnění jednání mezi členskými státy. Údaje jsou v rámci URDP dostupné pouze ostatním členským státům a Komisi.

4.   Platforma URDP zahrnuje mechanismus přiřazení pro účely sladění nabídky a poptávky, jak jej uvádějí členské státy, a zjištění potenciálních převodů energie z obnovitelných zdrojů mezi ostatními členskými státy.

5.   Veškeré potenciální převody zjištěné mechanismem přiřazení URDP jsou nezávazné a slouží pouze pro informační účely týkající se uzavření dohod o statistickém převodu mezi členskými státy.

Článek 6

Přístup k URDP a kontaktním místům členských států

1.   Členské státy informují Komisi o osobách oprávněných k přístupu do URDP. Přístup je těmto osobám odepřen pouze v případech, kdy je to považováno za odůvodněné z hlediska počtu nebo funkce těchto osob.

2.   Každý členský stát určí kontaktní místo odpovědné za statistické převody energie z obnovitelných zdrojů, vloží informace do URDP a podle potřeby je aktualizuje. Informace o kontaktních místech každého členského státu jsou na URDP k dispozici.

Článek 7

Pokyny a informace

1.   Komise poskytne pokyny o URDP a jejím použití na pomoc členským státům při uzavírání dohod o statistickém převodu, a to včetně uživatelské příručky pro statistické převody.

2.   Pokud jde o URDP, Komise může poskytnout přístup k dalším zdrojům a informacím souvisejícím s URDP, včetně šablony dohody, článků a zpráv z oblasti statistických převodů energie z obnovitelných zdrojů.

3.   Komise zpřístupní v rámci URDP informace o dohodách o statistickém převodu, které na ní byly uzavřeny, včetně jejich časového rozvrhu, objemu, ceny, dodatečných podmínek a související dohody o statistickém převodu, a dále informace o časovém rozvrhu, objemu a zúčastněných členských státech týkající se dohod o statistickém převodu uzavřených na základě článku 8 směrnice (EU) 2018/2001, jakož i článku 6 směrnice 2009/28/ES mimo platformu.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU