(EU) 2021/2002Nařízení Rady (EU) 2021/2002 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/90, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři

Publikováno: Úř. věst. L 407, 17.11.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. listopadu 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 407/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/2002

ze dne 15. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení (EU) 2021/90, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2021/90 (1) stanoví na rok 2021 rybolovná práva pro populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři. Uvedeným nařízením se provádí v právu Unie víceletý plán řízení rybolovu pakambaly velké v Černém moři (zeměpisná podoblast 29), který Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „GFCM“) přijala doporučením GFCM/41/2017/4, ve znění doporučení GFCM/43/2019/3.

(2)

Na svém 44. výročním zasedání v roce 2021 přijala GFCM rozhodnutí, v němž konstatovala, že Evropská unie v roce 2020 nevyčerpala svou kvótu pro pakambalu velkou, a schválila převod nevyužité kvóty s ohledem na výjimečnou situaci způsobenou pandemií COVID-19. Rozhodnutí GFCM by mělo být provedeno v právu Unie.

(3)

Rozdělení rybolovných práv v Černém moři stanovené v nařízení (EU) 2021/90 by proto mělo být změněno tak, aby odráželo úpravy kvót Unie stanovené GFCM. Rozdělení rybolovných práv v důsledku jejich neúplného využití by mělo být provedeno podle toho, do jaké míry se jednotlivé členské státy podílely na uvedeném neúplném využití, aniž by se měnil alokační klíč stanovený v nařízení (EU) 2021/90, pokud jde o roční přidělování celkových přípustných odlovů (TAC).

(4)

Nařízení (EU) 2021/90 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Omezení odlovu stanovená v nařízení (EU) 2021/90 se použijí od 1. ledna 2021. Ustanovení tohoto nařízení týkající se omezení odlovu by proto měla vstoupit v platnost co nejdříve a měla by se použít zpětně od 1. ledna 2021. Touto zpětnou působností nejsou dotčeny zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva jsou zvýšena a nebyla dosud vyčerpána. Z důvodu naléhavosti by toto nařízení mělo vstoupit v platnost bezprostředně po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (EU) 2021/90

Příloha VII nařízení (EU) 2021/90 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2021.

Za Radu

předseda

J. PODGORŠEK


(1)  Nařízení Rady (EU) 2021/90 ze dne 28. ledna 2021, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze VII nařízení (EU) 2021/90 se tabulka rybolovných práv pro pakambalu velkou ve vodách Unie v Černém moři nahrazuje tímto:

„Druh:

Pakambala velká

Oblast:

Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29

Scophthalmus maximus

(TUR/F3742C)

Bulharsko

87,825

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Rumunsko

80,116

 

Unie

167,941

 (*1)

TAC

857


(*1)  Od 15. dubna do 15. června 2021 není povolena žádná rybolovná činnost, včetně překládky, uchovávání na palubě, vykládky a prvního prodeje.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU