(EU) 2021/1986Nařízení Rady (EU) 2021/1986 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Publikováno: Úř. věst. L 405, 16.11.2021, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. listopadu 2021 Autor předpisu:
Platnost od: 17. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 765/2006;

Provádí předpisy

12016E215; 2012/642/SZBP;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2021/1030; (SZBP) 2021/1989;
Původní znění předpisu

16.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 405/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1986

ze dne 15. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 (2) uvádí v účinnost rozhodnutí 2012/642/SZBP a stanoví zejména zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob, subjektů či orgánů, které jsou odpovědné za porušování lidských práv či potlačování občanské společnosti a demokratické opozice, nebo jejichž činnosti jiným způsobem závažně narušují demokracii nebo právní stát v Bělorusku nebo které mají prospěch z Lukašenkova režimu, a zakazuje uvolnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů těmto osobám, subjektům či orgánům.

(2)

Nařízení Rady (EU) 2021/1030 (3), které pozměnilo nařízení (ES) č. 765/2006, zavedlo další cílené hospodářské sankce, včetně zákazu poskytování pojištění a zajištění běloruské vládě a běloruským veřejným orgánům a institucím.

(3)

Dne 15. listopadu 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/1989 (4), kterým se mění rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a zavádí některé výjimky ze zákazu poskytovat pojištění a zajištění běloruským veřejným orgánům a institucím, aby se předešlo nezamýšleným důsledkům.

(4)

Některá opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy , a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, a to proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1l nařízení (ES) č. 765/2006 se nahrazuje tímto:

„Článek 1l

1.   Zakazuje se poskytovat pojištění nebo zajištění:

i)

běloruské vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo

ii)

jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, které jednají jménem nebo podle pokynů právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v bodě i).

2.   Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na poskytování povinného pojištění nebo pojištění odpovědnosti běloruským osobám, subjektům či orgánům, pokud se pojištěné riziko nachází v Unii, ani na poskytování pojištění běloruským diplomatickým nebo konzulárním misím v Unii.

3.   Zákazy uvedené v odstavci 1 není dotčeno plnění smluv uzavřených před 25.červnem 2021 ani doplňkových smluv nezbytných k plnění těchto smluv.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2021.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2021/1030 ze dne 24. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 224I, 24.6.2021 s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1989 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (viz strana 8 tohoto Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU