(EU) 2021/1985Nařízení Rady (EU) 2021/1985 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Publikováno: Úř. věst. L 405, 16.11.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. listopadu 2021 Autor předpisu:
Platnost od: 17. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 765/2006;

Provádí předpisy

12016E215; 2012/642/SZBP;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(SZBP) 2021/1990;
Původní znění předpisu

16.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 405/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1985

ze dne 15. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 (2) uvádí v účinnost rozhodnutí 2012/642/SZBP, a zejména stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob, subjektů a orgánů, které jsou odpovědné za vážné porušování lidských práv nebo represi proti občanské společnosti a demokratické opozici, jejichž činnosti jiným závažným způsobem narušují demokracii nebo právní stát v Bělorusku nebo které mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují, a zakazuje zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám, subjektům a orgánům.

(2)

Dne 15. listopadu 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/1990 (3), kterým se zavádí dodatečné kritérium pro zařazení na sankční seznam, jež má umožnit uplatňování cílených omezujících opatření vůči fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům, které organizují činnosti Lukašenkova režimu usnadňující nedovolené překračování vnějších hranic Unie nebo přepravu zakázaného zboží a nedovolenou přepravu zboží podléhajícího omezením, včetně nebezpečného zboží, na území členského státu, nebo se na takových činnostech podílejí.

(3)

Uvedenou změnu je třeba zohlednit v nařízení (ES) č. 765/2006, aby se umožnilo správné a jednotné provádění zákazu v celé Unii.

(4)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2 nařízení (ES) č. 765/2006 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6.   Příloha I obsahuje rovněž seznam:

a)

fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které byly v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2012/642/SZBP určeny Radou jako osoby, subjekty nebo orgány, které organizují činnosti Lukašenkova režimu usnadňující:

i)

nedovolené překračování vnějších hranic unie nebo

ii)

přepravu zakázaného zboží a nedovolenou přepravu zboží podléhajícího omezením, včetně nebezpečného zboží, na území členského státu, nebo se na takových činnostech podílejí; a

b)

seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které byly v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) rozhodnutí 2012/642/SZBP určeny jako právnické osoby, subjekty nebo orgány ve vlastnictví osob subjektů nebo orgánů uvedených v prvním pododstavci nebo pod jejich kontrolou.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2021.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1990 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (viz strana 10 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU