(EU) 2021/1973Nařízení Komise (EU) 2021/1973 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 402, 15.11.2021, s. 4-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 5. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 402/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1973

ze dne 12. listopadu 2021,

kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (1), a zejména na čl. 41 odst. 3 první a třetí pododstavec a čl. 42 odst. 2 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V německém znění nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) se v příloze XII odst. 1 písm. b) bodě i) vyskytuje chyba, pokud jde o požadavky na dovoz a tranzit meziproduktů určených pro výrobu zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a laboratorních činidel.

(2)

Německé znění nařízení (EU) č. 142/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou touto opravou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU