(EU) 2021/1963Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1963 ze dne 8. listopadu 2021 kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích údržby, a opravuje uvedené nařízení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 400, 12.11.2021, s. 18-51 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 2. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 400/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1963

ze dne 8. listopadu 2021

kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích údržby, a opravuje uvedené nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 písm. g), čl. 62 odst. 14 a 15 a čl. 72 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (2) stanoví požadavky na zachování letové způsobilosti letadel, včetně požadavků na organizace údržby.

(2)

V souladu s bodem 3.1 písm. b) přílohy II nařízení (EU) 2018/1139 musí organizace oprávněná k údržbě podle typu prováděné činnosti a velikosti organizace zavést a udržovat systém řízení, který zajištuje soulad s hlavními požadavky stanovenými v uvedené příloze, řídit bezpečnostní rizika a usilovat o trvalé zdokonalování tohoto systému.

(3)

Podle přílohy 19 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“) mají příslušné úřady vyžadovat, aby organizace oprávněné k údržbě, které poskytují služby provozovatelům letounů nebo vrtulníků využívaných v mezinárodní obchodní letecké dopravě, zavedly systém řízení bezpečnosti.

(4)

Tudíž aby byly dodrženy mezinárodní standardy a doporučené postupy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) stanovené v příloze 19 Chicagské úmluvy, měl by být systém řízení zaveden pro všechny organizace údržby spadající do oblasti působnosti přílohy II nařízení (EU) č. 1321/2014 (dále jen „organizace údržby podle části 145“).

(5)

Všechny organizace údržby podle části 145 jsou povinny zavést systém hlášení událostí. Aby bylo zajištěno, že v rámci systému řízení organizací bude zaveden systém hlášení událostí a že požadavky na něj budou v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (3), měla by být změněna ustanovení přílohy II nařízení (EU) č. 1321/2014.

(6)

Aby byly zohledněny organizace údržby podle části 145, které jsou rovněž oprávněné jako organizace podle části CAMO, je vhodné harmonizovat obecná ustanovení, jakož i požadavky na příslušné úřady stanovené v příloze II (část 145) nařízení (EU) č. 1321/2014 s požadavky stanovenými v příloze Vc (část CAMO) uvedeného nařízení.

(7)

Mělo by být poskytnuto dostatečné přechodné období, které organizacím údržby umožní splnit nová pravidla a postupy zavedené tímto nařízením.

(8)

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (4) neobsahuje ustanovení pro vydávání průkazů způsobilosti palubním technikům (palubním inženýrům). Ustanovení čl. 145.A.30 písm. j) bodů 3 a 4 přílohy II nařízení (EU) č. 1321/2014 by proto měla být změněna tak, aby v nich byl zrušen odkaz na průkazy způsobilosti palubních inženýrů. Stávající omezená oprávnění k osvědčování údržby vydaná těmto palubním inženýrům na základě těchto ustanovení by však měla zůstat v platnosti, dokud jejich platnost neskončí nebo dokud nebudou zrušena. Článek 5 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(9)

Nařízení (EU) č. 1321/2014 by proto mělo být změněno.

(10)

Ustanovení čl. M.A.403 písm. b) přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014 a dodatek VII přílohy I (část M) uvedeného nařízení obsahují odkazy na různé prvky článku M.A.801. Vzhledem k tomu, že článek M.A.801 byl nahrazen prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1383 (5), měly by být písmeno b) článku M.A.403 a dodatek VII odpovídajícím způsobem změněny.

(11)

Článek M.A.904 přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014 byl změněn prováděcím nařízením (EU) 2019/1383 tak, aby byla rozšířena ustanovení o dovozu na letadla, která pocházejí z regulačního systému, kde se neuplatňuje nařízení (EU) 2018/1139. Stejná změna by měla být provedena rovněž v článku ML.A.906 přílohy Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014, aby byla harmonizována oblast působnosti ustanovení o dovozu obsažených v příloze Vb (část ML) s oblastí působnosti přílohy I (část M). Nařízení (EU) č. 1321/2014 by proto mělo být změněno.

(12)

Ustanovení čl. M.A.502 písm. c) přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014 odkazuje na organizace s kvalifikací kategorie B. Jelikož v příloze Vd (část CAO) žádné organizace s kvalifikací kategorie B nejsou, měl by čl. M.A.502 písm. c) odkazovat na „organizaci údržby motorů“. Ustanovení čl. M.A.502 písm. c) přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014 by proto měl být opraveno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska č. 04/2020 (6) vydaného Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) podle čl. 75 odst. 2 písm. b) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

v článku 4 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„7.   Odchylně od čl. 145.B.350 písm. d) bodů 1 a 2 přílohy II (část 145) může organizace údržby, která je držitelem platného osvědčení o oprávnění vydaného v souladu s přílohou II (část 145), do dne 2. prosince 2024 napravit jakékoliv nálezy nesouladu týkající se požadavků přílohy II zavedených nařízením Komise (EU) 2021/1963 (*1).

Pokud po dni 2. prosince 2024 organizace tyto nálezy neuzavře, bude osvědčení o oprávnění zcela nebo zčásti zrušeno, omezeno nebo pozastaveno.

(*1)  Úř. věst. L 400, 12.11.2021, s. 18“;"

2)

v článku 5 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„7.   Omezená oprávnění osvědčujícího personálu vydaná držitelům průkazů způsobilosti palubních inženýrů podle čl. 145.A.30 písm. j) bodu 3 nebo 4 přílohy II (část 145) přede dnem 2. prosince 2022 zůstávají v platnosti do uplynutí doby jejich platnosti nebo do doby, než je organizace údržby zruší.“;

3)

příloha I (část M) se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

4)

příloha II (část 145) se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

5)

příloha Vb (část ML) se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014 se opravuje v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. prosince 2022.

Níže uvedená ustanovení se však použijí ode dne 2. prosince 2021:

a)

článek 2;

b)

příloha I, body 2 a 4;

c)

příloha III.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES a nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Úř. věst. L 228, 4.9.2019, s. 1).

(6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PŘÍLOHA I

Příloha I (část M) se mění takto:

1)

v obsahu se název dodatku IV nahrazuje tímto:

 

„Dodatek IV – Systém tříd a kvalifikací pro podmínky oprávnění organizací údržby uvedených v příloze I (část M) hlavě F“;

2)

v článku M.A.403 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pouze osvědčující personál uvedený v čl. M.A.801 písm. b) bodě 1 nebo v hlavě F této přílohy nebo v příloze II (část 145) nebo v příloze Vd (část CAO) nebo osoba oprávněná podle čl. M.A.801 písm. c) této přílohy může za použití údajů o údržbě uvedených v článku M.A.401 této přílohy rozhodnout, zda závada letadla vážně ohrožuje bezpečnost letu, a proto rozhodnout, kdy a jaká nápravná opatření musí být provedena před dalším letem a které odstranění závady lze odložit. To se však nevztahuje na případy, když pilot nebo osvědčující personál používají seznam minimálního vybavení.“;

3)

dodatek IV se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Dodatek IV

Systém tříd a kvalifikací pro podmínky oprávnění organizací údržby uvedených v příloze I (část M) hlavě F

“;

b)

body 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.

Není-li u nejmenších organizací uvedených v bodě 11 uvedeno jinak, tabulka v bodě 12 stanoví standardní systém pro schválení organizace údržby uvedené v příloze I (část M) hlavě F. Organizaci musí být uděleno schválení v rozsahu od jediné třídy a kvalifikace s omezeními až po všechny třídy a kvalifikace s omezeními.

2.

Kromě tabulky uvedené v bodě 12 musí organizace oprávněná k údržbě uvádět rozsah práce ve své příručce organizace údržby.“;

c)

body 8 až 12 se nahrazují tímto:

„8.

Účelem části omezení je dát příslušným úřadům flexibilitu umožňující přizpůsobit schválení jakékoli konkrétní organizaci. Kvalifikace se v oprávnění uvádějí jen v případě, že jsou řádně omezeny. Tabulka uvedená v bodě 12 určuje možné typy omezení. Zatímco údržba je v každé třídní kvalifikaci uváděna jako poslední, je přijatelné klást důraz spíše na úkol údržby než na typ letadla nebo motoru nebo na výrobce, je-li to pro organizaci vhodnější (příkladem mohou být zástavby a související údržba systémů avioniky). Taková zmínka v části omezení značí, že organizace údržby je oprávněna provádět údržbu až po tento konkrétní typ nebo úkol včetně.

9.

Odkazuje-li se v oddílu o omezení tříd A a B na řadu, typ a skupinu, rozumí se řadou konkrétní typová řada, jako je řada Cessna 150 nebo Cessna 172 nebo Beech 55 nebo řada Continental O-200 atp.; typem se rozumí konkrétní typ nebo model, například typ Cessna 172RG; může být uveden libovolný počet řad nebo typů; skupinou se rozumí například letadla Cessna s jednopístovým motorem, nepřeplňované pístové motory Lycoming apod.

10.

Pokud se používá rozsáhlý seznam schopností, který může podléhat častým změnám, pak takové změny mohou být prováděny v souladu s postupem nepřímého schválení uvedeným v čl. M.A.604 písm. c) a v čl. M.B.606 písm. c).

11.

Organizace údržby zaměstnávající pouze jednu osobu pro plánování i samotné provádění údržby může být držitelem pouze omezené kvalifikace. Maximální přípustná omezení jsou:

TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

TŘÍDA LETADLA

KVALIFIKACE A2 LETOUNY 5 700 KG A MÉNĚ

5 700 KG A MÉNĚ S PÍSTOVÝM MOTOREM

TŘÍDA LETADLA

KVALIFIKACE A3 VRTULNÍKY

3 175 KG A MÉNĚ S JEDNÍOPÍSTOVÝM MOTOREM

TŘÍDA LETADLA

KVALIFIKACE A4 LETADLA JINÁ NEŽ A1, A2 A A3

BEZ OMEZENÍ

TŘÍDA MOTORY

KVALIFIKACE B2 PÍSTOVÉ

MÉNĚ NEŽ 450 HP

TŘÍDA LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU

C1 AŽ C22

PODLE SEZNAMU SCHOPNOSTÍ

TŘÍDA SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY

D1 NDT

METODY NDT NUTNO URČIT

Je nutno poznamenat, že taková organizace může být dále omezena příslušným úřadem, co se týče podmínek oprávnění v závislosti na schopnostech dané organizace.

12.

Tabulka

TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

TĚŽKÁ

TRAŤOVÁ

LETADLA

A2 Letouny 5 700 kg a méně

[Nutno uvést výrobce letounu nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

Příklad: řada DHC-6 Twin Otter

Uveďte, zda je vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti povoleno.

[ANO/NE]  (*1)

[ANO/NE]  (*1)

A3 Vrtulníky

[Nutno uvést výrobce vrtulníku nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

Příklad: Robinson R44

[ANO/NE]  (*1)

[ANO/NE]  (*1)

A4 Letadla jiná než A1, A2 a A3

[Nutno uvést kategorii letadla (kluzák, balon, vzducholoď atd.), výrobce nebo skupinu nebo řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

Uveďte, zda je vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti povoleno.

[ANO/NE]  (*1)

[ANO/NE]  (*1)“;

MOTORY

B1 Turbínové

[Nutno uvést řadu či typ motoru a/nebo úkol(y) údržby.]

Příklad: řada PT6A

B2 Pístové

[Nutno uvést výrobce motoru nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

B3 APU

[Nutno uvést výrobce motoru nebo řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU

C1 Klimatizace a přetlakování

[Nutno uvést typ letadla nebo výrobce letadla nebo letadlového celku nebo konkrétní letadlový celek a/nebo odkaz na seznam schopností ve výkladu a/nebo úkol(y) údržby.]

Příklad: palivová regulace PT6A

C2 Automatické řízení letu

C3 Spojení a navigace

C4 Dveře – Přístupové otvory

C5 Elektrické napájení a osvětlení

C6 Vybavení

C7 Motor – APU

C8 Řízení letadla

C9 Palivo

C10 Vrtulníky – Rotory

C11 Vrtulníky – Převody

C12 Hydraulika

C13 Indikátory – Záznamový systém

C14 Podvozek

C15 Kyslík

C16 Vrtule

C17 Pneumatický a podtlakový systém

C18 Ochrana proti námraze/dešti/požáru

C19 Okna

C20 Konstrukce draku

C21 Vodní přítěž

C22 Zvýšení tahu

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY

D1 Nedestruktivní zkoušení (NDT)

[Nutno uvést konkrétní metodu (metody) NDT]

d)

bod 13 se zrušuje;

4)

v dodatku VII se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Toto jsou složité úkoly údržby uvedené v čl. M.A.801 písm. b):“.


(*1)  Nehodící se vymažte“.


PŘÍLOHA II

Příloha II (část 145) se mění takto:

1)

obsah se nahrazuje tímto:

„OBSAH

145.1

Příslušný úřad

ODDÍL A – TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY

145.A.10

Rozsah

145.A.15

Žádost o osvědčení organizace

145.A.20

Podmínky oprávnění a rozsah práce

145.A.25

Požadavky na zařízení

145.A.30

Požadavky na personál

145.A.35

Osvědčující personál a podpůrný personál

145.A.37

Personál kontroly letové způsobilosti

145.A.40

Vybavení a nářadí

145.A.42

Letadlové celky

145.A.45

Údaje pro údržbu

145.A.47

Produkční plánování

145.A.48

Provádění údržby

145.A.50

Osvědčování údržby

145.A.55

Uchovávání záznamů

145.A.60

Hlášení událostí

145.A.65

Postupy údržby

145.A.70

Výklad organizace údržby (MOE)

145.A.75

Práva organizace

145.A.85

Změny organizace

145.A.90

Zachování platnosti oprávnění

145.A.95

Nálezy

145.A.120

Způsoby průkazu

145.A.140

Přístup

145.A.155

Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

145.A.200

Systém řízení

145.A.202

Interní plán bezpečnostních hlášení

145.A.205

Dodavatelé a subdodavatelé

ODDÍL B – POŽADAVKY NA ÚŘAD

145.B.005

Rozsah

145.B.115

Dokumentace dozoru

145.B.120

Způsoby průkazu

145.B.125

Informace poskytované agentuře

145.B.135

Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

145.B.200

Systém řízení

145.B.205

Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům

145.B.210

Změny systému řízení

145.B.220

Uchovávání záznamů

145.B.300

Zásady dozoru

145.B.305

Program dozoru

145.B.310

Postup prvního osvědčování

145.B.330

Změny – organizace

145.B.350

Nálezy a nápravná opatření; připomínky

145.B.355

Pozastavení, omezení a zrušení

Dodatek I

– Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – Formulář 1 EASA

Dodatek II

– Systém tříd a kvalifikací pro podmínky oprávnění organizací údržby podle části 145

Dodatek III

– Osvědčení organizace údržby – Formulář 3-145 EASA

Dodatek IV

– Podmínky pro využití personálu, který nevlastní kvalifikaci v souladu s přílohou III (část 66) podle čl. 145.A.30 písm. j) bodů 1 a 2“;

2)

článek 145.1 se nahrazuje tímto:

„145.1   Příslušný úřad

Pro účely této přílohy se příslušným úřadem rozumí:

1)

v případě organizací, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází na území, za které je odpovědný členský stát podle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“), úřad určený tímto členským státem nebo jiným členským státem v souladu s článkem 64 nařízení (EU) 2018/1139, nebo agentura, pokud byla odpovědnost přenesena na agenturu v souladu s články 64 nebo 65 nařízení (EU) 2018/1139, nebo

2)

v případě organizací, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází mimo území, za něž je podle Chicagské úmluvy odpovědný členský stát, agentura.“;

3)

v oddílu A se nadpis nahrazuje tímto:

ODDÍL A   TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY“;

4)

článek 145.A.10 se nahrazuje tímto:

„145.A.10   Rozsah

Tento oddíl stanoví požadavky, které organizace musí splnit, aby se kvalifikovala pro vydání nebo zachování osvědčení o oprávnění k údržbě letadel a letadlových celků.“;

5)

článek 145.A.15 se nahrazuje tímto:

„145.A.15   Žádost o osvědčení organizace

a)

Žádost o osvědčení nebo o změnu stávajícího osvědčení v souladu s touto přílohou se podává formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem s ohledem na příslušné požadavky přílohy I (část M), přílohy Vb (část ML) a této přílohy.

b)

Žadatelé o první osvědčení podle této přílohy příslušnému úřadu poskytnou:

1.

výsledky předběžného auditu provedeného organizací z hlediska použitelných požadavků přílohy I (část M), přílohy Vb (část ML) a této přílohy;

2.

dokumentaci prokazující, jak splní požadavky stanovené tímto nařízením.“;

6)

článek 145.A.20 se nahrazuje tímto:

„145.A.20   Podmínky oprávnění a rozsah práce

a)

Rozsah prací organizace je uveden ve výkladu organizace údržby (MOE) podle článku 145.A.70.

b)

Organizace dodržuje podmínky oprávnění připojené k osvědčení organizace vydanému příslušným úřadem a rozsah práce stanovený v MOE.“;

7)

článek 145.A.30 se mění takto:

a)

písmena a), b) a c) se nahrazují tímto:

„a)

Organizace ustanoví odpovědného vedoucího, který má statutární pravomoc zajistit, aby všechny činnosti údržby organizace mohly být financovány a prováděny v souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a s jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. Odpovědný vedoucí:

1.

zajišťuje, aby byly k dispozici veškeré nezbytné zdroje k provedení údržby v souladu s touto přílohou, přílohou I (část M) a případně přílohou Vb (část ML) na podporu osvědčení organizace;

2.

zavádí a prosazuje bezpečnostní politiku podle čl. 145.A.200 písm. a) bodu 2;

3.

musí prokázat základní porozumění tomuto nařízení.

b)

Odpovědný vedoucí jmenuje osobu nebo skupinu osob zastupující řídící strukturu pro funkce údržby a odpovědnou za zajištění toho, že organizace pracuje v souladu s MOE a schválenými postupy. V postupech musí být jasně uvedeno, kdo zastupuje určitou osobu v případě její dlouhodobé nepřítomnosti.

c)

Odpovědný vedoucí jmenuje osobu nebo skupinu osob odpovědných za řízení funkce sledování souladu v rámci systému řízení.“;

b)

vkládají se nová písmena ca), cb) a cc), která znějí:

„ca)

Odpovědný vedoucí jmenuje osobu nebo skupinu osob odpovědnou za řízení vývoje, správy a udržování účinných procesů řízení bezpečnosti v rámci systému řízení.

cb)

Osoba nebo skupina osob jmenovaná v souladu s písmeny b), c) a ca) odpovídá odpovědnému vedoucímu a má k němu přímý přístup, aby jej řádně informovala o otázkách souladu a bezpečnosti.

cc)

Osoba nebo osoby jmenované v souladu s písmeny b), c) a ca) musí být schopny prokázat příslušné znalosti a předchozí uspokojivou praxi v oblasti údržby letadel a letadlových celků a praktickou znalost tohoto nařízení.“;

c)

písmena d) a e) se nahrazují tímto:

„d)

Organizace musí mít plán normohodin pro údržbu, aby bylo zajištěno, že má dostatečný počet vhodně kvalifikovaných pracovníků pro plánování, provádění, kontrolu a sledování činností organizace v souladu s podmínkami oprávnění. Kromě toho musí mít organizace postupy k přehodnocení zamýšlené práce, která má být provedena, když skutečná dostupnost personálu je ve srovnání s plánovanou úrovní vybavení personálem pro určitou pracovní směnu nebo určité období snížena.

e)

„V souladu s postupem a standardem odsouhlasenými s příslušným úřadem organizace stanoví a řídí způsobilost personálu zapojeného do jakékoliv údržby, kontrol letové způsobilosti, řízení bezpečnosti nebo sledování souladu. Kromě nezbytných odborných znalostí souvisejících s pracovní funkcí musí způsobilost personálu zahrnovat pochopení uplatňování zásad řízení bezpečnosti, včetně problematiky lidských činitelů a lidské výkonnosti, která je přiměřená jejich funkci a odpovědnosti v organizaci.“;

d)

písmeno j) se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„j)

Odchylně od písmen g) a h) může organizace v souvislosti s povinností splňovat přílohu III (část 66) využívat osvědčující personál a podpůrný personál s kvalifikací podle těchto ustanovení:“;

b)

body 1 až 4 se nahrazují tímto:

„1.

V případě těžké údržby v místě mimo území, za které je podle Chicagské úmluvy odpovědný členský stát, může být osvědčující personál a podpůrný personál kvalifikován v souladu s vnitrostátními leteckými předpisy státu, ve kterém se nachází zařízení pro těžkou údržbu, za podmínek stanovených v dodatku IV této přílohy.

2.

Pro traťovou údržbu prováděnou na stanici traťové údržby nacházející se mimo území, za které je podle Chicagské úmluvy odpovědný členský stát, může být osvědčující personál za podmínek stanovených v dodatku IV této přílohy kvalifikován v souladu s těmito alternativními podmínkami:

vnitrostátními leteckými předpisy státu, v němž se stanice traťové údržby nachází;

vnitrostátními leteckými předpisy státu, v němž se nachází hlavní místo obchodní činnosti organizace.

3.

Pro opakovaný příkaz k zachování letové způsobilosti, který zvláště uvádí, že takový příkaz k zachování letové způsobilosti může letová posádka provádět, může organizace vydat omezené oprávnění k osvědčování pilotovi na základě jeho průkazu způsobilosti letové posádky. V takovém případě musí organizace zajistit, aby pilot absolvoval dostatečný praktický výcvik zajišťující, že pilot může vykonat příkaz k zachování letové způsobilosti.

4.

Je-li letadlo provozováno mimo podporované místo, může organizace pilotovi vydat omezené oprávnění k osvědčování na základě jeho průkazu způsobilosti letové posádky, pokud se přesvědčí, že pilot absolvoval dostatečný praktický výcvik zajišťující, že pilot může vykonat stanovený úkol.“;

e)

písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)

Pokud organizace provádí kontroly letové způsobilosti a vydává odpovídající osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s článkem ML.A.903 přílohy Vb (část ML), musí disponovat personálem kontroly letové způsobilosti, který je kvalifikován a oprávněn v souladu s článkem 145.A.37.“;

8)

článek 145.A.35 se mění takto:

a)

písmena d), e) a f) se nahrazují tímto:

„d)

Organizace zajistí, aby veškerý osvědčující personál a podpůrný personál absolvoval v období každých dvou let dostatečný opakovací výcvik, aby měl aktuální znalosti relevantních technologií, organizačních postupů a řízení bezpečnosti, včetně problematiky lidských činitelů.

e)

Organizace zavede program opakovacího výcviku osvědčujícího personálu a podpůrného personálu, včetně postupu pro zajištění souladu s příslušnými ustanoveními tohoto článku a postupu pro zajištění souladu s přílohou III (část 66).

f)

S výjimkou nepředvídatelných případů uvedených v čl. 145.A.30 písm. j) bodě 5 organizace posoudí veškerý osvědčující personál z hlediska jeho způsobilosti, kvalifikace a schopnosti vykonávat povinnosti týkající se osvědčování v souladu s postupem v MOE před vydáním nebo opětovným vydáním oprávnění k osvědčování podle této přílohy tomuto personálu.“;

b)

písmena i) až n) se nahrazují tímto:

„i)

Osoba nebo osoby uvedené v čl. 145.A.30 písm. c), které jsou odpovědné za funkci sledování souladu, zůstávají rovněž odpovědné za vydávání oprávnění k osvědčování osvědčujícímu personálu. Tento personál může jmenovat další osoby, které budou fakticky vydávat nebo rušit oprávnění k osvědčování v souladu s postupem v MOE.

j)

Organizace osvědčujícímu personálu poskytne kopii jeho oprávnění k osvědčování buď v písemné, nebo v elektronické formě.

k)

Osvědčující personál musí být schopen předložit své oprávnění k osvědčování jakékoliv oprávněné osobě do 24 hodin.

l)

Minimální věk osvědčujícího personálu a podpůrného personálu je 21 let.

m)

Držitel průkazu způsobilosti k údržbě letadel kategorie A smí vykonávat práva k osvědčování na určitém typu letadla teprve po úspěšném ukončení příslušného zácviku úkolů údržby na letadlo kategorie A, poskytnutého organizací oprávněnou odpovídajícím způsobem podle přílohy II (část 145) nebo přílohy IV (část 147). Zácvik musí obsahovat praktickou část a výuku teoretických znalostí tak, jak je to přiměřené každému úkolu, pro který se oprávnění vydává. Úspěšné ukončení zácviku musí být prokázáno zkouškou nebo hodnocením na pracovišti, provedeným organizací.

n)

Držitel průkazu způsobilosti k údržbě letadel kategorie B2 smí vykonávat práva k osvědčování popsaná v čl. 66.A.20 písm. a) bodě 3 podbodě ii) přílohy III (část 66) teprve po úspěšném dokončení:

i)

příslušného zácviku úkolů údržby na letadlo kategorie A a

ii)

doložené šestiměsíční praxe pokrývající rozsah oprávnění, které bude vydáno.

Zácvik úkolů údržby musí obsahovat praktickou část a výuku teoretických znalostí tak, jak je to přiměřené každému úkolu, pro který se oprávnění vydává. Úspěšné ukončení zácviku musí být prokázáno zkouškou nebo hodnocením na pracovišti. Zácvik úkolů údržby a zkouška/hodnocení provádí organizace údržby, která vydává oprávnění osvědčujícímu personálu. V této organizaci údržby se zároveň získává praxe.“

c)

písmeno o) se zrušuje;

9)

článek 145.A.36 se zrušuje;

10)

vkládá se nový článek 145.A.37, který zní:

„145.A.37   Personál kontroly letové způsobilosti

a)

Aby organizace získala oprávnění provádět kontroly letové způsobilosti a vydávat odpovídající osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) pro letadla, na něž se vztahuje příloha Vb (část ML), musí mít personál kontroly letové způsobilosti, jehož členové splňují všechny tyto požadavky:

1)

mají alespoň jednoletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti, pokud jde o kluzáky a balony, a alespoň tříletou, pokud jde o všechna ostatní letadla;

2)

mají oprávnění osvědčujícího personálu pro odpovídající letadlo;

3)

mají znalosti přílohy I (část M) hlavy C nebo přílohy Vb (část ML) hlavy C;

4)

mají znalosti postupů organizace údržby, které jsou důležité pro kontrolu letové způsobilosti a vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti.

b)

Před tím, než organizace kandidátovi vydá oprávnění ke kontrole letové způsobilosti, musí tato osoba provést kontrolu letové způsobilosti pod dohledem příslušného úřadu nebo pod dohledem osoby, která již byla organizací oprávněna jako personál kontroly letové způsobilosti. Je-li tato kontrola letové způsobilosti pod dohledem uspokojivá, příslušný úřad formálně akceptuje, aby se osoba stala členem personálu kontroly letové způsobilosti.

c)

Organizace zajistí, aby personál kontroly letové způsobilosti mohl prokázat vhodnou nedávnou praxi v oblasti letové způsobilosti.“;

11)

článek 145.A.45 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Organizace musí uchovávat a užívat použitelné aktuální údaje pro údržbu nezbytné pro provádění údržby, včetně modifikací a oprav. „Použitelnými“ se rozumí to, že se týkají jakéhokoliv letadla, letadlového celku nebo postupu stanoveného v podmínkách oprávnění organizace a v jakémkoliv souvisejícím seznamu schopností.

Údaje pro údržbu poskytnuté osobou nebo organizací žádající o údržbu organizace uchovává, když práce probíhají, s výjimkou potřeby vyhovět čl. 145.A.55 písm. a) bodu 3.“;

b)

písmena c), d) a e) se nahrazují tímto:

„c)

Organizace stanoví postupy, které zajistí, že pokud se v údajích pro údržbu používaných pracovníky údržby zjistí nepřesné, neúplné nebo nejednoznačné postupy, praxe, informace nebo pokyny k údržbě, tyto se zaznamenají jako součást interního plánu bezpečnostních hlášení uvedeného v článku 145.A.202 a oznámí se původci údajů pro údržbu.

d)

Organizace smí měnit pokyny k údržbě pouze v souladu s postupem stanoveným ve výkladu organizace údržby (MOE). Pokud jde o změny pokynů k údržbě, musí organizace prokázat, že vedou k rovnocenným nebo zdokonaleným standardům pro údržbu, a musí o těchto změnách informovat autora pokynů k údržbě. Pro účely tohoto článku se „pokyny k údržbě“ rozumí pokyny, jak provádět konkrétní úkol údržby; nepatří mezi ně technické projektování oprav a modifikací.

e)

Organizace zajistí běžný systém technologických karet nebo technologických postupů pro použití ve všech relevantních částech organizace. Kromě toho organizace buď přesně opíše údaje pro údržbu uvedené v písmenech b) a d) do těchto technologických karet nebo technologických postupů, nebo vytvoří přesný odkaz na konkrétní úkol nebo úkoly údržby obsažené v těchto údajích pro údržbu. Technologické karty a technologické postupy mohou být generovány počítačem a uchovávány v elektronické databázi, jež je vhodně chráněna proti neoprávněným změnám a pro niž existuje záložní elektronická databáze, která je aktualizována do 24 hodin po každém zápisu do hlavní elektronické databáze. Složité či dlouhé úkoly údržby se opisují do technologických karet nebo technologických postupů a dělí do jasných etap tak, aby existoval záznam o splnění kompletních úkolů údržby.

Pokud organizace poskytuje služby údržby provozovateli letadel, který požaduje, aby byl používán jeho systém technologických karet nebo technologických postupů, může být použit tento systém. V takovém případě organizace zavede postup s cílem zajistit, aby tyto technologické karty nebo technologické postupy byly řádně vyplněny.“;

12)

článek 145.A.47 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

V rámci systému řízení plánování úkolů údržby a organizování směn zohledňuje omezení lidské výkonnosti, včetně hrozby únavy personálu údržby.“;

b)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„d)

Organizace zajistí, aby v systému řízení organizace byla zohledněna ohrožení bezpečnosti letectví spojená s externími pracovními týmy provádějícími údržbu v provozních prostorách organizace.“;

13)

článek 145.A.48 se nahrazuje tímto:

„145.A.48   Provádění údržby

a)

Organizace může provádět údržbu letadla nebo letadlového celku, pro které má oprávnění, pouze jsou-li k dispozici veškeré nezbytné provozní prostory, vybavení, nářadí, materiál, údaje pro údržbu a personál.

b)

Organizace je odpovědná za údržbu, která je prováděna v rámci jejího oprávnění.

c)

Organizace zajistí, aby:

1)

po dokončení údržby bylo provedeno obecné ověření, že v letadle nebo letadlovém celku nezůstalo žádné nářadí, vybavení a jakékoliv nepotřebné části a materiál a že všechny sejmuté přístupové panely byly namontovány zpět;

2)

po splnění všech kritických úkolů údržby byla provedena metoda pro odhalení chyb;

3)

riziko chyb při údržbě a riziko opakování chyb při stejných úkolech údržby bylo co nejmenší;

4)

bylo posuzováno poškození a změny a opravy byly prováděny za použití údajů uvedených v článku M.A.304 přílohy I (část M) nebo případně článku ML.A.304 přílohy Vb (část ML);

5)

posouzení závad letadla bylo prováděno v souladu s čl. M.A.403 písm. b) přílohy I (část M) nebo případně s čl. ML.A.403 písm. b) přílohy Vb (část ML).“;

14)

článek 145.A.50 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Osvědčení o uvolnění do provozu vydává odpovídajícím způsobem oprávněný osvědčující personál jménem organizace poté, co tento osvědčující personál ověřil, že veškerou objednanou údržbu organizace řádně provedla v souladu s postupy stanovenými v článku 145.A.70 při zohlednění dostupnosti a užití údajů pro údržbu stanovených v článku 145.A.45 a že neexistuje žádný známý nesoulad, jenž ohrožuje bezpečnost letu.“;

b)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

Nové závady nebo nedokončené zakázky údržby zjištěné během údržby se oznámí osobě nebo organizaci odpovědné za zachování letové způsobilosti letadla za konkrétním účelem získání souhlasu s nápravou těchto závad nebo dokončení chybějících prvků zakázky údržby. Pokud tato osoba nebo organizace odmítne, aby byla taková údržba podle tohoto písmene provedena, použije se písmeno e).

d)

Osvědčení o uvolnění do provozu vydává řádně oprávněný osvědčující personál jménem organizace poté, co byla objednaná údržba na letadlovém celku provedena v době, kdy byl odmontován z letadla. Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou „Formulář 1 EASA“, uvedený v dodatku II přílohy I (část M) představuje osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu, pokud není v článku M.A.502 přílohy I (část M) nebo případně v článku M.A.502 přílohy Vb (část ML) uvedeno jinak. Když organizace provádí údržbu letadlového celku pro svoji vlastní potřebu, nemusí být použití formuláře 1 EASA nutné, pokud tak stanoví vnitřní postupy organizace pro uvolnění do provozu uvedené v jejím výkladu organizace údržby (MOE).“;

c)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

Odchylně od čl. 145.A.50 písm. a) a článku 145.A.42 může organizace smluvně sjednaná pro údržbu daného letadla, je-li letadlo odstaveno z provozu v jiném místě, než je hlavní stanice traťové údržby nebo hlavní technická základna, z důvodu nedostupnosti letadlového celku s příslušným osvědčením o uvolnění, dočasně zabudovat letadlový celek bez příslušného osvědčení o uvolnění po dobu nejvýše 30 letových hodin, nebo do doby, než se letadlo poprvé vrátí na hlavní stanici traťové údržby nebo na hlavní technickou základnu, podle toho, co nastane dříve, se souhlasem osoby nebo organizace odpovědné za zachování letové způsobilosti letadla a za předpokladu, že daný letadlový celek má příslušné osvědčení o uvolnění, ale jinak splňuje všechny platné požadavky na údržbu a provoz Tyto letadlové celky se sejmou ve lhůtě stanovené v první větě tohoto písmene, pokud mezitím nebylo získáno odpovídající osvědčení o uvolnění podle čl. 145.A.50 písm. a) a článku 145.A.42.“;

15)

článek 145.A.55 se nahrazuje tímto:

„145.A.55    Uchovávání záznamů

a)

Záznamy o údržbě

1)

Organizace zaznamenává podrobnosti o údržbě, která je prováděna v rámci jejího oprávnění. Organizace uchovává přinejmenším všechny záznamy, které jsou nezbytné k prokázání toho, že byly splněny všechny požadavky pro vydání osvědčení o uvolnění do provozu, včetně případných dokumentů subdodavatele o uvolnění.

2)

Organizace poskytne provozovateli nebo zákazníkovi kopii každého osvědčení o uvolnění spolu s kopiemi podrobných záznamů o údržbě souvisejících s provedenými pracemi a potřebných k prokázání souladu s článkem M.A.305 přílohy I (část M) nebo případně s článkem ML.A.305 přílohy Vb (část ML).

3)

Organizace uchovává kopii všech podrobných záznamů o údržbě (včetně osvědčení o uvolnění do provozu) a veškerých s nimi souvisejících údajů pro údržbu tři roky od data, kdy bylo letadlu nebo letadlovému celku, jehož se práce týkají, vydáno osvědčení o uvolnění do provozu.

4)

Pokud organizace ukončí svou činnost, předá veškeré uchovávané záznamy o údržbě za poslední tři roky poslednímu zákazníkovi nebo vlastníkovi příslušného letadla nebo letadlového celku nebo je uloží způsobem stanoveným příslušným úřadem.

b)

Záznamy o kontrolách letové způsobilosti

1)

Má-li organizace právo uvedené v čl. 145.A.75 písm. f), uchovává kopii každého osvědčení kontroly letové způsobilosti, které vydala, spolu se všemi podpůrnými dokumenty a tyto záznamy na požádání zpřístupní vlastníkovi letadla.

2)

Organizace uchovává kopii všech záznamů uvedených v bodě 1 po dobu tří let od vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti.

3)

Pokud organizace ukončí svou činnost, předá veškeré uchovávané záznamy o kontrolách letové způsobilosti za poslední tři roky poslednímu vlastníkovi nebo provozovateli příslušného letadla nebo je uloží způsobem stanoveným příslušným úřadem.

c)

Systém řízení, záznamy o dodavatelích a subdodavatelích

Po dobu nejméně pěti let zajistí organizace uchování těchto záznamů:

i)

záznamy o klíčových procesech systému řízení uvedených v článku 145.A.200;

ii)

smlouvy, jak dodavatelské, tak subdodavatelské, uvedené v článku 145.A.205.

d)

Personální záznamy

1)

Organizace zajistí uchování těchto záznamů:

i)

záznamy o kvalifikacích, výcviku a zkušenostech personálu zapojeného údržby, sledování souladu a řízení bezpečnosti;

ii)

záznamy o kvalifikacích, výcviku a zkušenostech veškerého personálu kontroly letové způsobilosti.

2)

Záznamy o veškerém personálu kontroly letové způsobilosti zahrnují podrobnosti o všech odpovídajících kvalifikacích, které mají, spolu se shrnutím jejich příslušných zkušeností a výcviku v oblasti zachování letové způsobilosti a kopie oprávnění kontroly letové způsobilosti vydaného tomuto personálu organizací.

3)

Záznamy o veškerém osvědčujícím personálu a podpůrném personálu zahrnují:

i)

podrobnosti o veškerých průkazech způsobilosti k údržbě letadel držených podle přílohy III (část 66) nebo rovnocenných;

ii)

rozsah oprávnění k osvědčování, která byla těmto pracovníkům vydána, je-li to relevantní;

iii)

údaje o pracovnících, kteří byli držiteli omezených nebo jednorázových oprávnění k osvědčování uvedených v článku 145.A.30 písm. j).

4)

Personální záznamy se uchovávají po dobu, po kterou daná osoba pracuje pro organizaci, a dále po dobu nejméně tří let poté, co daná osoba organizaci opustila, nebo po odnětí oprávnění uděleného této osobě.

5)

Organizace poskytne pracovníkům uvedeným v bodech 2 a 3 na jejich žádost přístup k jejich personálním záznamům, jak je podrobně uvedeno v těchto bodech. Kromě toho poskytne organizace údržby pracovníkům na požádání kopii jejich personálního záznamu při odchodu z organizace.

e)

Organizace zavede systém uchovávání záznamů, který umožňuje adekvátní ukládání a spolehlivou sledovatelnost všech jejích činností.

f)

Formát záznamů je upřesněn v postupech organizace.

g)

Záznamy se ukládají tak, aby byly chráněny před poškozením, pozměněním a odcizením.“;

16)

článek 145.A.60 se nahrazuje tímto:

„145.A.60    Hlášení událostí

a)

Organizace v rámci svého systému řízení zavede a udržuje systém hlášení událostí včetně povinného a dobrovolného hlášení. Pro organizace, které mají hlavní místo obchodní činnosti v členském státě, může být zřízen jeden systém, který splňuje požadavky nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho prováděcích aktů a nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

b)

Organizace hlásí svému příslušnému úřadu a držiteli schválení návrhu letadla nebo letadlového celku jakoukoli událost nebo stav letadla nebo letadlového celku související s bezpečností, který organizace zjistila a který ohrožuje, nebo pokud by nebyl opraven či řešen, mohl by ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jakoukoli jinou osobu, a zejména jakoukoli nehodu nebo vážný incident.

c)

Organizace rovněž hlásí jakoukoli takovou událost nebo stav týkající se letadla osobě nebo organizaci, která je odpovědná za zachování letové způsobilosti daného letadla v souladu s článkem M.A.201 přílohy I (část M) nebo případně s článkem ML.A.201 přílohy Vb (část ML). Události nebo stavy ovlivňující letadlové celky hlásí organizace osobě nebo organizaci, která o údržbu požádala.

d)

V případě organizací, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nenachází v členském státě:

1)

první povinné hlášení:

i)

náležitě zabezpečují utajení totožnosti osoby podávající hlášení a osob v hlášení uvedených;

ii)

se podává, jakmile je to možné, ale v každém případě do 72 hodin poté, co se organizace o události dozvěděla, nezabrání-li tomu výjimečné okolnosti;

iii)

se vypracuje formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

iv)

obsahuje všechny příslušné informace o stavu, který je organizaci znám;

2)

v příslušných případech se vypracuje následná zpráva s podrobnými údaji o opatřeních, jež má organizace v úmyslu přijmout, aby podobným událostem v budoucnu zabránila, a to jakmile budou tato opatření určena; tyto následné zprávy:

i)

se zasílají subjektům uvedeným v písmenech b) a c), jimž bylo zasláno první hlášení;

ii)

se vypracují formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.“;

17)

článek 145.A.65 se nahrazuje tímto:

„145.A.65   Postupy údržby

a)

Organizace stanoví postupy, které zajistí, aby byly při údržbě zohledněny lidské činitele a správné provádění údržby, včetně subdodavatelských činností, a které splňují příslušné požadavky této přílohy, přílohy I (část M) a přílohy Vb (část ML). Tyto postupy se dohodnou s příslušným úřadem.

b)

Postupy údržby stanovené podle tohoto článku:

1)

zaručují, že se organizace a osoba nebo organizace, která žádá o provedení údržby, dohodly na jasné zakázce údržby nebo smlouvě s cílem jasně stanovit, jaká údržba má být provedena, aby letadlo a letadlové celky mohly být uvolněny do provozu podle článku 145.A.50;

2)

se týkají všech hledisek provádění údržby, včetně zajišťování a řízení specializovaných služeb a stanoví standardy, podle kterých organizace zamýšlí pracovat.“;

18)

článek 145.A.70 se nahrazuje tímto:

„145.A.70   Výklad organizace údržby (MOE)

a)

Organizace vypracuje a udržuje výklad organizace údržby (MOE), který zahrnuje, přímo nebo prostřednictvím odkazu, všechny tyto prvky:

1)

prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že organizace údržby bude vždy pracovat v souladu s touto přílohou, přílohou I (část M) nebo případně přílohou Vb (část ML) a v souladu se schváleným MOE. Není-li odpovědný vedoucí výkonným ředitelem organizace, musí prohlášení podepsat také výkonný ředitel;

2)

bezpečnostní politiku organizace a související bezpečnostní cíle uvedené v čl. 145.A.200 písm. a) bodě 2;

3)

tituly a jména osob jmenovaných podle čl. 145.A.30 písm. b), c) a ca);

4)

povinnosti a odpovědnosti osob jmenovaných podle čl. 145.A.30 písm. b), c) a ca) včetně záležitostí, o nichž mohou jednat jménem organizace přímo s příslušným úřadem;

5)

organizační schéma znázorňující povinnosti a související odpovědnostní vztahy stanovené v souladu s čl. 145.A.200 písm. a) bodem 1 mezi všemi osobami uvedenými v čl. 145.A.30 písm. a), b), c) a ca);

6)

seznam osvědčujícího personálu a případně podpůrného personálu a personálu kontroly letové způsobilosti s jejich rozsahem oprávnění;

7)

obecný popis lidských zdrojů a zavedeného systému plánování dostupnosti pracovníků, jak je požadováno v čl. 145.A.30 písm. d);

8)

obecný popis provozních prostor na každém schváleném místě;

9)

upřesnění rozsahu práce organizace odpovídající podmínkám oprávnění, jak požaduje článek 145.A.20;

10)

postup, který stanoví rozsah změn, které nevyžadují předchozí schválení, a popisuje, jak budou tyto změny řízeny a oznamovány příslušnému úřadu, jak vyžaduje čl. 145.A.85 písm. c);

11)

postup pro změnu MOE;

12)

postupy upřesňující, jak organizace zajišťuje soulad s touto přílohou;

13)

seznam obchodních provozovatelů, kterým organizace poskytuje pravidelnou údržbu letadel, a související postupy;

14)

v příslušných případech seznam subdodavatelských organizací uvedených v čl. 145.A.75 písm. b);

15)

seznam schválených míst, případně včetně míst traťové údržby uvedených v čl. 145.A.75 písm. d);

16)

seznam smluvních organizací;

17)

seznam aktuálně schválených alternativních způsobů průkazu, které organizace používá.

b)

První vydání MOE schvaluje příslušný úřad. Mění se podle potřeby tak, aby byl vždy aktuálním popisem organizace.

c)

Změny MOE se řídí tak, jak je stanoveno v postupech podle písm. a) bodů 10 a 11. Změny neuvedené v rozsahu postupu uvedeného v písm. a) bodě 10 a změny týkající se změn uvedených v čl. 145.A.85 písm. a) schvaluje příslušný úřad.“;

19)

článek 145.A.75 se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„V souladu s výkladem organizace údržby (MOE) je organizace oprávněna provádět následující úkoly:“;

b)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

provádět údržbu jakéhokoli letadla nebo letadlového celku, pro který má oprávnění, v místech uvedených v osvědčení a v MOE;

b)

sjednávat údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, pro který má oprávnění, u jiné subdodavatelské organizace, která pracuje podle systému řízení této organizace. To je omezeno na práce povolené podle postupů stanovených v souladu s článkem 145.A.65 a nezahrnuje to prohlídku letadla v rámci těžké údržby nebo kompletní dílenskou údržbu nebo generální opravu motoru nebo modulu motoru;“

c)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

je-li k tomu zvlášť oprávněna u letadel, na která se vztahuje příloha Vb (část ML), a má-li hlavní místo obchodní činnosti v některém z členských států, může organizace provádět kontroly letové způsobilosti a vydávat odpovídající osvědčení kontroly letové způsobilosti za podmínek stanovených v článku ML.A.903 přílohy Vb (část ML).“;

20)

článek 145.A.80 se zrušuje;

21)

článek 145.A.85 se nahrazuje tímto:

„145.A.85   Změny organizace

a)

Níže uvedené změny organizace vyžadují předchozí schválení příslušným úřadem:

1)

změny osvědčení, včetně podmínek oprávnění organizace;

2)

změny osob uvedených v čl. 145.A.30 písm. a), b), c) a ca);

3)

změny v hierarchických vztazích mezi pracovníky jmenovanými podle čl. 145.A.30 písm. b), c) a ca) a odpovědným vedoucím;

4)

postup u změn nevyžadujících předchozí schválení podle písmene c);

5)

další místa organizace kromě těch, na něž se vztahuje čl. 145.A.75 písm. c).

b)

V případě změn uvedených v písmenu a) a u všech ostatních změn vyžadujících předchozí schválení v souladu s touto přílohou musí organizace požádat o oprávnění vydané příslušným úřadem a získat jej. Žádost musí být podána před tím, než k takovým změnám dojde, aby příslušný úřad mohl určit, zda budou i nadále dodrženy požadavky této přílohy, a v případě potřeby změnit osvědčení organizace a související podmínky oprávnění, které jsou k němu připojeny.

Organizace příslušnému úřadu poskytne veškerou potřebnou dokumentaci.

Změna se provede až po obdržení formálního souhlasu příslušného úřadu v souladu s článkem 145.B.330.

Během těchto změn bude organizace svou činnost provozovat v souladu s platnými podmínkami, které jí příslušný úřad stanovil.

c)

Veškeré změny, které nevyžadují předchozí souhlas, budou řízeny a příslušnému úřadu oznamovány na základě postupu, který tento příslušný úřad schválí v souladu s čl. 145.B.310 písm. h).“;

22)

článek 145.A.90 se nahrazuje tímto:

„145.A.90   Zachování platnosti osvědčení

a)

Osvědčení organizace zůstává v platnosti, dokud splňuje všechny tyto podmínky:

1)

organizace zůstává v souladu s požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů s přihlédnutím k ustanovením článku 145.B.350 této přílohy týkajícího se řešení nálezů;

2)

příslušnému úřadu je udělen přístup k organizaci, jak je uvedeno v článku 145.A.140;

3)

osvědčení se organizace nevzdala ani nebylo příslušným úřadem pozastaveno či zrušeno podle článku 145.B.355.

b)

Pokud se provozovatel osvědčení vzdá nebo je-li zrušeno, vrátí je neprodleně příslušnému úřadu.“;

23)

článek 145.A.95 se nahrazuje tímto:

„145.A.95   Nálezy a připomínky

a)

Po obdržení oznámení o nálezech podle článku 145.B.350 organizace:

1)

zjistí hlavní příčinu nebo příčiny nesouladu a faktory, které k němu přispěly;

2)

vytvoří plán nápravných opatření;

3)

ke spokojenosti příslušného úřadu prokáže provádění nápravných opatření.

b)

Kroky uvedené v písmenu a) musí být provedeny ve lhůtě dohodnuté s daným příslušným úřadem v souladu s článkem 145.B.350.

c)

Připomínky obdržené v souladu s čl. 145.B.350 písm. f) organizace náležitě zváží. Organizace zaznamenává rozhodnutí přijatá ohledně těchto připomínek.“;

24)

doplňuje se nový článek 145.A.120, který zní:

„145.A.120   Způsoby průkazu

a)

Organizace může k prokázání souladu s tímto nařízením použít jakékoli alternativní způsoby průkazu.

b)

Pokud si organizace přeje použít alternativní způsoby průkazu, poskytne příslušnému úřadu, dříve než je začne používat, jejich úplný popis. Tento popis musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být relevantní, a zároveň i vysvětlení uvádějící, jak bylo souladu s tímto nařízením dosaženo.

Organizace může tyto alternativní způsoby průkazu použít, pokud je předtím schválí příslušný úřad.“;

25)

doplňuje se nový článek 145.A.140, který zní:

„145.A.140   Přístup

Za účelem určení souladu s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů zajistí organizace přístup do veškerých provozních prostor a letadel a k veškerým dokumentům, záznamům, údajům, postupům a jakýmkoli dalším materiálům týkajícím se její činnosti, na kterou se vztahuje osvědčení, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby zajišťovány subdodavatelsky nebo nikoli, a to všem osobám, které k tomu oprávní jeden z těchto úřadů:

a)

příslušný úřad podle článku 145.1;

b)

úřad vykonávající úkoly dozoru v souladu s čl. 145.B.300 písm. d).“;

26)

doplňuje se nový článek 145.A.155, který zní:

„145.A.155   Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

Organizace provede:

a)

veškerá bezpečnostní opatření, která jí uložil příslušný úřad v souladu s článkem 145.B.135;

b)

veškeré relevantní povinné bezpečnostní informace vydávané agenturou.“;

27)

doplňuje se nový článek 145.A.200, který zní:

„145.A.200   Systém řízení

a)

Organizace vytvoří, zavede a spravuje systém řízení, jehož součástí jsou:

1)

jasně vymezené povinnosti a související odpovědnostní vztahy v rámci celé organizace, včetně přímé odpovědnosti za bezpečnost, kterou nese odpovědný vedoucí;

2)

popis celkových přístupů a zásad organizace v oblasti bezpečnosti („bezpečnostní politika“) a souvisejících bezpečnostních cílů;

3)

určení činností organizace, které mohou představovat ohrožení bezpečnosti letectví, jejich vyhodnocení a řízení souvisejících rizik, včetně opatření ke zmírnění těchto rizik a ověřování jejich účinnosti;

4)

zajištění průběžného výcviku a způsobilosti členů personálu k výkonu jejich úkolů;

5)

dokumentace veškerých klíčových procesů systému řízení, včetně procesu seznamování členů personálu s jejich povinnostmi a postupu pro změny této dokumentace;

6)

funkce zajišťující sledování souladu organizace s příslušnými požadavky. Sledování shody zahrnuje systém zpětné vazby odpovědnému vedoucímu v případě nálezů, který zajistí, aby byla v případě potřeby účinným způsobem provedena nápravná opatření.

b)

Systém řízení odpovídá velikosti organizace a povaze a složitosti jejích činností a zohledňuje ohrožení a s nimi spojená rizika, která s sebou tyto činnosti nesou.

c)

Pokud je organizace držitelem jednoho nebo více dalších osvědčení organizace v rámci oblasti působnosti nařízení (EU) 2018/1139, může být systém řízení integrován se systémem požadovaným podle těchto dalších osvědčení.“;

28)

doplňuje se nový článek 145.A.202, který zní:

„145.A.202   Interní plán bezpečnostních hlášení

a)

V rámci svého systému řízení vytvoří organizace vnitřní plán bezpečnostních hlášení pro sběr a vyhodnocování událostí, které se mají hlásit podle článku 145.A.60.

b)

Tento plán umožní rovněž sběr a vyhodnocování těchto chyb, téměř nastalých selhání a ohrožení nahlášených interně, která nespadají pod písmeno a).

c)

Organizace prostřednictvím tohoto plánu:

1)

identifikuje příčiny nahlášených chyb, téměř nastalých selhání a ohrožení a faktory, které k nim přispěly, a řeší je v rámci svého postupu řízení bezpečnostních rizik podle čl. 145.A.200 písm. a) bodu 3;

2)

zajistí, aby byly vyhodnoceny všechny známé relevantní informace o chybách, téměř nastalých selháních, ohroženích a nemožnosti dodržet postupy. a zajistí metodu pro cirkulaci těchto informací podle potřeby.

d)

Organizace přijme opatření ke shromažďování informací o bezpečnostních problémech týkajících se subdodavatelských činností.“;

29)

doplňuje se nový článek 145.A.205, který zní:

„145.A.205   Dodavatelé a subdodavatelé

a)

Zadává-li organizace jakoukoli část své údržby smluvnímu dodavateli nebo ji zadává subdodavatelsky, zajistí, aby:

1)

údržba byla v souladu s příslušnými požadavky;

2)

jakékoli ohrožení bezpečnosti letectví související s takovými dodávkami či subdodávkami bylo posuzováno v rámci systému řízení organizace.

b)

Pokud organizace zadává subdodavatelsky jakoukoli část svých činností údržby jiné organizaci, musí tato subdodavatelská organizace pracovat v souladu s rozsahem oprávnění organizace zadávající subdodávku.“;

30)

oddíl B se nahrazuje tímto:

ODDÍL B

POŽADAVKY NA ÚŘAD

145.B.005   Rozsah

Tento oddíl stanoví podmínky pro provádění úkolů v oblasti osvědčování, dozoru a prosazování, jakož i požadavky na systém správy a řízení, které musí dodržovat příslušný úřad, jenž je odpovědný za provádění a prosazování oddílu A.

145.B.115   Dokumentace dozoru

Příslušný úřad poskytne příslušnému personálu veškeré legislativní akty, standardy, pravidla, technické publikace a související dokumenty, které potřebuje k výkonu svých úkolů a plnění povinností.

145.B.120   Způsoby průkazu

a)

Agentura stanoví přijatelné způsoby průkazu („AMC“), které lze používat k prokazování souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.

b)

K prokazování souladu s tímto nařízením lze používat i alternativní způsoby průkazu.

c)

Příslušné úřady informují agenturu o veškerých alternativních způsobech průkazu, které organizace pod jejich dohledem nebo ony samy používají k prokazování souladu s tímto nařízením.

145.B.125   Informace poskytované agentuře

a)

Příslušný úřad členského státu informuje agenturu v případě jakýchkoli závažných problémů s prováděním nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů do 30 dnů od okamžiku, kdy se příslušný úřad o těchto problémech dozvěděl.

b)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, poskytne příslušný úřad agentuře co nejdříve veškeré informace významné z hlediska bezpečnosti vyplývající z hlášení událostí uložených ve vnitrostátní databázi podle čl. 6 odst. 6 nařízení (EU) č. 376/2014.

145.B.135   Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

a)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, zavede příslušný úřad systém umožňující řádným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím je možné náležitě analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží, a neprodleně poskytovat příslušnému úřadu členských států a Komisi jakékoli informace, včetně doporučení nebo nápravných opatření, která je nutno přijmout, jež jsou nezbytné k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na bezpečnostní problém týkající se výrobků, letadlových částí, zařízení, osob nebo organizací, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

c)

Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmenu a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného bezpečnostního problému.

d)

Příslušný úřad neprodleně oznámí opatření přijatá podle písmene c) všem osobám nebo organizacím, které je musí dodržovat podle nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Příslušný úřad o těchto opatřeních vyrozumí rovněž agenturu a v případě, že je třeba, aby se na jejich uplatňování podílelo více členských států, vyrozumí i další dotčené členské státy.

145.B.200   Systém řízení

a)

Příslušný úřad zřídí a udržuje systém řízení, který zahrnuje minimálně:

1)

dokumentované politiky a postupy, které popisují jeho organizaci a jeho způsoby a metody prokazování souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci dotčeného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny jeho související úkoly;

2)

dostatečný počet pracovníků k výkonu úkolů úřadu a k plnění jeho povinností. Vytvoří se systém plánování dostupnosti personálních zdrojů v zájmu zajištění řádného plnění všech úkolů;

3)

personál s kvalifikací pro výkon zadaných úkolů, který má potřebné znalosti a zkušenosti a absolvoval vstupní výcvik a pravidelně absolvuje opakovací výcvik, aby byla zajištěna jeho trvalá odborná způsobilost;

4)

odpovídající provozní a kancelářské prostory umožňující personálu vykonávat zadané úkoly;

5)

funkci pro sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení vnitřního auditu a řízení bezpečnostních rizik. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy auditu a vedením příslušného úřadu umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla uplatněna nápravná opatření;

6)

osobu nebo skupinu osob, které jsou odpovědné vedení příslušného úřadu za sledování shody.

b)

Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti, včetně systému řízení, jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.

c)

Příslušný úřad zavede postupy pro účast na vzájemné výměně veškerých nezbytných informací a pomoci s dalšími dotčenými příslušnými úřady, ať už ze stejného členského státu nebo z jiných členských států, včetně těchto:

1)

veškerých nálezů a všech následných opatření přijatých v důsledku dozoru nad osobami a organizacemi, které vykonávají činnosti na území členského státu, avšak jsou osvědčeny příslušným úřadem jiného členského státu nebo agenturou;

2)

informací vyplývajících z povinného a dobrovolného hlášení událostí podle požadavků článku 145.A.60.

d)

Kopie postupů týkajících se systému řízení a jejich změn se za účelem standardizace dává k dispozici agentuře.

145.B.205   Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům

a)

Příslušný úřad může kvalifikovaným subjektům zadávat úkoly související s prvním osvědčením nebo s průběžným dozorem nad organizacemi, na které se vztahuje nařízení (EU)2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Při zadávání úkolů zajistí příslušný úřad, aby měl:

1)

zavedený systém umožňující počáteční a průběžné posouzení, zda je oprávněný subjekt v souladu s přílohou VI nařízení (EU) 2018/1139. Tento systém a výsledky uvedených hodnocení jsou dokumentovány;

2)

s kvalifikovaným subjektem uzavřenu písemnou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné úrovni řízení, která stanoví:

i)

úkoly, jež mají být prováděny;

ii)

prohlášení, zprávy a záznamy, které mají být poskytovány;

iii)

technické podmínky, které musí být při výkonu těchto úkolů splněny;

iv)

související míru odpovědnosti;

v)

ochranu údajů získaných při provádění těchto úkolů.

b)

Příslušný úřad zajistí, aby proces vnitřního auditu a proces řízení bezpečnostního rizika zřízené podle čl. 145.B.200 písm. a) bodu 5 zahrnovaly veškeré úkoly osvědčování či průběžného dozoru prováděné kvalifikovaným subjektem jménem úřadu.

145.B.210   Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad má zaveden systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a v jeho aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech. Uvedený systém umožňuje příslušnému úřadu přijímat nezbytná opatření k zajištění, aby jeho systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení včas tak, aby odrážel veškeré změny nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, aby bylo zajištěno jejich účinné provádění.

c)

Příslušný úřad oznámí agentuře veškeré změny, které ovlivňují jeho schopnost provádět své úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech.

145.B.220   Uchovávání záznamů

a)

Příslušný úřad zavede systém uchovávání záznamů, který umožňuje adekvátní ukládání, zpřístupnění a spolehlivou sledovatelnost:

1)

dokumentovaných politik a postupů uplatňovaných v rámci systému řízení;

2)

výcviku personálu, jeho kvalifikací a oprávnění;

3)

zadávání úkolů, což zahrnuje náležitosti požadované v článku 145.B.205, a podrobností o zadaných úkolech;

4)

procesů osvědčování a průběžného dozoru nad organizacemi, jimž bylo vydáno osvědčení, včetně:

i)

žádosti o osvědčení organizace;

ii)

programu příslušného úřadu pro průběžný dozor, včetně veškerých hodnocení, auditů a záznamů o kontrolách;

iii)

osvědčení organizace, včetně jakýchkoliv jeho změn;

iv)

kopie programu dozoru uvádějící data, kdy mají audity proběhnout a kdy audity proběhly;

v)

kopie veškeré úřední korespondence;

vi)

doporučení pro vydání nebo pokračování osvědčení, podrobnosti o nálezech a opatřeních přijatých organizacemi k uzavření těchto nálezů, včetně data uzavření, donucovacích opatření a připomínek;

vii)

veškerých zpráv o hodnoceních, auditech a kontrolách vydaných jiným příslušným úřadem podle čl. 145.B.300 písm. d);

viii)

kopií všech výkladů organizace údržby (MOE) nebo příruček organizace a všech jejich změn;

ix)

kopií jakýchkoli jiných dokumentů schválených příslušným úřadem;

5)

dokladů na podporu použití alternativních způsobů průkazu;

6)

bezpečnostních informací poskytnutých v souladu s článkem 145.B.125 a návazných opatření;

7)

využití ochranných ustanovení a ustanovení o pružnosti v souladu s článkem 70, čl. 71 odst. 1 a čl. 76 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1139.

b)

Příslušný úřad vede seznam všech osvědčení organizací, která vydal.

c)

Všechny záznamy podle písmen a) a b) se uchovávají nejméně po dobu pěti let, s výhradou použitelných právních předpisů o ochraně údajů.

d)

Všechny záznamy podle písmen a) a b) se na požádání zpřístupní příslušnému úřadu jiného členského státu nebo agentuře.

145.B.300   Zásady dozoru

a)

Příslušný úřad ověřuje:

1)

splnění požadavků, které se vztahují na organizace, před vydáním osvědčení organizace;

2)

průběžný soulad s požadavky vztahujícími se na organizace, kterým vydal osvědčení;

3)

uplatňování příslušných opatření souvisejících s bezpečností z pověření příslušného úřadu v souladu s čl. 145.B.135 písm. c) a d).

b)

Toto ověřování:

1)

vychází z dokumentace vypracované s konkrétním záměrem poskytnout personálu, který odpovídá za dozor, pokyny pro výkon jeho funkcí;

2)

poskytuje dotčeným organizacím výsledky činností dozoru;

3)

je založeno na hodnoceních, auditech a kontrolách a, je-li to zapotřebí, neohlášených kontrolách;

4)

poskytuje příslušnému úřadu důkazy pro případ, že je nutno přijmout další kroky, včetně opatření stanovených v článku 145.B.350.

c)

Příslušný úřad určí rozsah dozoru stanoveného v písmenech a) a b) a zohlední při tom výsledky minulých činností dozoru a priority v oblasti bezpečnosti.

d)

Nacházejí-li se provozní prostory organizace ve více než jednom státě, může příslušný úřad ve smyslu článku 145.1 souhlasit s tím, že úkoly v oblasti dozoru budou prováděny příslušným úřadem (příslušnými úřady) členského státu (členských států), kde se prostory nachází, nebo agenturou v případě prostor, které se nacházejí mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy. Všechny organizace, které jsou předmětem takové dohody, jsou informovány o její existenci a o jejím rozsahu.

e)

U veškerých činností dozoru, které jsou vykonávány v provozních prostorách umístěných v jiném členském státě, než ve kterém má organizace hlavní místo obchodní činnosti, informuje příslušný úřad ve smyslu článku 145.1 příslušný úřad daného členského státu před provedením auditu nebo kontroly provozních prostor na místě.

f)

Příslušný úřad shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které považuje za nezbytné pro výkon činností dozoru.

145.B.305   Program dozoru

a)

Příslušný úřad vypracuje a vede program dozoru, který zahrnuje činnosti dozoru stanovené v článku 145.B.300.

b)

Program dozoru zohledňuje specifickou povahu organizace, složitost jejích činností, výsledky předchozích činností osvědčování nebo dozoru a je založen na posouzení souvisejících rizik. V rámci každého plánovaného cyklu dozoru program zahrnuje:

1)

posouzení, audity a kontroly, které případně zahrnují:

i)

hodnocení systému řízení a audity procesů;

ii)

produktové audity relevantního vzorku údržby provedené organizací;

iii)

výběr vzorků provedených kontrol letové způsobilosti;

iv)

neohlášené kontroly;

2)

schůzky sjednané mezi odpovědným vedoucím a příslušným úřadem za účelem informování obou stran o závažných problémech.

c)

Plánovací cyklus dozoru nepřesáhne 24 měsíců.

d)

Bez ohledu na písmeno c) může být plánovací cyklus dozoru prodloužen na dobu 36 měsíců, jestliže příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

1)

organizace prokázala schopnost účinným způsobem zjišťovat ohrožení bezpečnosti letectví a řídit související rizika;

2)

organizace průběžně prokazovala soulad s článkem 145.A.85 a má plnou kontrolu nad všemi změnami;

3)

nebyly zjištěny žádné nálezy úrovně 1;

4)

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, jak je stanoveno v článku 145.B.350.

Bez ohledu na písmeno c) v případě, že organizace má kromě podmínek stanovených v písm. d) bodech 1 až 4 zavedený a příslušným úřadem schválený účinný systém průběžných hlášení, prostřednictvím kterého informuje příslušný úřad o výkonnosti z hlediska bezpečnosti a o tom, jak dodržuje právní předpisy, lze plánovaný cyklus dozoru dále prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců.

e)

Jsou-li důkazy o tom, že výkonnost dané organizace z hlediska bezpečnosti se snížila, může být plánovací cyklus dozoru zkrácen.

f)

Program dozoru zahrnuje vedení záznamů o datech, na něž jsou naplánovány hodnocení, audity, kontroly a schůzky, a o datech, kdy tyto hodnocení, audity, kontroly a schůzky skutečně proběhly.

g)

Na konci každého plánovacího cyklu dozoru vydá příslušný úřad zprávu, ve které na základě výsledků dozoru doporučí, zda oprávnění může pokračovat.

145.B.310   Postup prvního osvědčování

a)

Po obdržení žádosti organizace o vydání prvního osvědčení příslušný úřad ověří soulad organizace s příslušnými požadavky.

b)

Nejméně jednou během vyšetřování za účelem získání prvního osvědčení je svolána schůzka s odpovědným vedoucím organizace s cílem zajistit, aby tato osoba porozuměla své úloze a odpovědnosti.

c)

Příslušný úřad zaznamená všechny vydané nálezy, závěrečná opatření a doporučení pro vydání osvědčení.

d)

Příslušný úřad organizaci písemně potvrdí všechny nálezy zjištěné během ověřování. U prvního osvědčení musí být před jeho vydáním všechny nálezy napraveny ke spokojenosti příslušného úřadu.

e)

Pokud dojde k závěru, že organizace splňuje platné požadavky, příslušný úřad:

1)

vydá osvědčení uvedené v dodatku III „Formulář 3-145 EASA“ v souladu se systémem tříd a kvalifikací stanoveným v dodatku II;

2)

formálně schválí výklad organizace údržby (MOE).

f)

Číslo osvědčení musí být na osvědčení podle formuláře 3-145 EASA uvedeno způsobem stanoveným agenturou.

g)

Osvědčení se vydává na neomezenou dobu. Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je organizace oprávněna, včetně případných omezení, jsou upřesněna v podmínkách oprávnění, které jsou připojeny k osvědčení.

h)

Aby organizace mohla provádět změny bez předchozího schválení příslušným úřadem v souladu s čl. 145.A.85 písm. c), schválí příslušný úřad relevantní postup MOE, který vymezuje rozsah těchto změn a popisuje způsob jejich řízení a oznamování příslušnému úřadu.

145.B.330   Změny – organizace

a)

Po obdržení žádosti o změnu, která vyžaduje předchozí schválení, ověří příslušný úřad před vydáním oprávnění, zda organizace splňuje příslušné požadavky.

b)

Pokud příslušný úřad nezjistí, že platnost osvědčení organizace je třeba pozastavit, stanoví podmínky, za jakých tato organizace může po dobu provádění změny provozovat svou činnost.

c)

Dojde-li k závěru, že organizace splňuje platné požadavky, příslušný úřad změnu schválí.

d)

Aniž jsou dotčena jakákoli další donucovací opatření, pokud organizace provádí změny vyžadující předchozí schválení, aniž získala schválení příslušného úřadu podle písmene c), příslušný úřad zváží, zda je nutné pozastavit, omezit či zrušit platnost osvědčení organizace.

e)

V případě změn, které nevyžadují předchozí schválení, zahrne příslušný úřad přezkum těchto změn do svého průběžného dozoru v souladu se zásadami stanovenými v článku 145.B.300. Zjistí-li příslušný úřad jakýkoli nesoulad, oznámí to organizaci, vyžádá si další změny a jedná v souladu s článkem 145.B.350.

145.B.350   Nálezy a nápravná opatření; připomínky

a)

Příslušný úřad má zaveden systém pro rozbor nálezů za účelem určení jejich významu z hlediska bezpečnosti.

b)

K vydání nálezu úrovně 1 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí jakýkoli významný nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, s postupy a příručkami organizace nebo s osvědčením organizace, včetně podmínek oprávnění, jenž snižuje bezpečnost nebo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost letu.

Nálezy úrovně 1 zahrnují též případy, kdy:

1)

organizace neposkytla příslušnému úřadu během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech přístup do svých provozních prostor podle článku 145.A.140;

2)

osvědčení organizace nebo zachování jeho platnosti bylo získáno paděláním předložených dokladů;

3)

byly zjištěny jakékoli důkazy o tom, že osvědčení organizace bylo používáno neoprávněným nebo podvodným způsobem;

4)

není určen odpovědný vedoucí.

c)

K vydání nálezu úrovně 2 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí jakýkoli nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, s postupy a příručkami organizace nebo s osvědčením organizace, včetně podmínek oprávnění, který není klasifikován jako nález úrovně 1.

d)

Je-li nález zjištěn během dozoru nebo jinak, příslušný úřad tento nález, aniž jsou dotčena další opatření požadovaná nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, písemně sdělí organizaci a požaduje nápravná opatření s cílem vyřešit zjištěný nesoulad. Pokud se nález úrovně 1 přímo týká letadla, příslušný úřad informuje příslušný úřad členského státu, ve kterém je letadlo zapsáno v rejstříku.

1)

V případě jakýchkoli nálezů úrovně 1 přijme příslušný úřad okamžitá a vhodná opatření vedoucí k zákazu či omezení činnosti dotyčné organizace a v případě potřeby přijme opatření, kterým zruší platnost osvědčení nebo jeho platnost úplně nebo částečně omezí či pozastaví v závislosti na míře závažnosti nálezu úrovně 1, dokud organizace úspěšně neprovede nápravná opatření.

2)

V případě jakýchkoli nálezů úrovně 2 příslušný úřad:

i)

poskytne dotyčné organizaci lhůtu k provedení nápravných opatření, která odpovídá povaze nálezu, ale která napoprvé v žádném případě není delší než 3 měsíce. Lhůta začíná dnem, kdy bylo organizaci zasláno písemné sdělení o nálezu spolu s žádostí o nápravná opatření k vyřešení zjištěného nesouladu. Na konci této lhůty a v závislosti na povaze nálezu může příslušný úřad tuto tříměsíční lhůtu prodloužit, pokud byl s příslušným úřadem dohodnut plán nápravných opatření;

ii)

posoudí organizací navržený plán nápravných opatření a plán jejich provádění, a dojde-li při tomto posouzení k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je.

3)

V případě, že organizace nepředloží přijatelný plán nápravných opatření nebo tato nápravná opatření neprovede ve lhůtě, která byla příslušným úřadem schválena či prodloužena, zvýší příslušný úřad úroveň nálezu na úroveň 1 a přijme opatření, která jsou uvedena v písm. d) bodě 1.

4)

Příslušný úřad vede záznamy o všech nálezech, k nimž dospěl nebo které mu byly sděleny v souladu s písmenem e), a popřípadě o jím uplatněných donucovacích opatřeních a rovněž i o všech nápravných opatřeních přijatých v souvislosti s těmito nálezy a o datech, k nimž byla tato opatření pro všechny nálezy ukončena.

e)

Aniž jsou tím dotčena další donucovací opatření, pokud úřad vykonávající úkoly dozoru podle čl. 145.B.300 písm. d) zjistí jakýkoli nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů ze strany organizace, jíž vydal osvědčení příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura, informuje o tom tento příslušný úřad a uvede, o jakou úroveň nálezu se jedná.

f)

Příslušný úřad může vydat připomínky v kterémkoli z těchto případů nevyžadujících nálezy úrovně 1 nebo úrovně 2:

1)

pro každou položku, jejíž výkonnost byla vyhodnocena jako neúčinná;

2)

pokud bylo zjištěno, že určitá položka může způsobit nesoulad podle písmene b) nebo c);

3)

pokud jsou návrhy nebo zlepšení důležité pro celkovou úroveň bezpečnosti organizace.

Připomínky vydané podle tohoto bodu příslušný úřad písemně sdělí organizaci a zaznamená.

145.B.355   Pozastavení, omezení a zrušení

Příslušný úřad:

a)

pozastaví platnost osvědčení, pokud usoudí, že existují oprávněné důvody, že je to nezbytné k zabránění věrohodnému ohrožení bezpečnosti letadla;

b)

pozastaví, zruší nebo omezí platnost osvědčení, je-li to vyžadováno podle článku 145.B.350;

c)

zcela nebo částečně pozastaví platnost osvědčení nebo ji omezí, pokud nepředvídatelné okolnosti mimo kontrolu příslušného úřadu brání jeho inspektorům plnit jejich povinnosti v oblasti dozoru nad plánovacím cyklem dozoru.“;

31)

dodatek II se nahrazuje tímto:

„Dodatek II

Systém tříd a kvalifikací pro podmínky oprávnění organizací údržby podle části 145

a)

Kromě případů, kdy je stanoveno jinak pro nejmenší organizace uvedené v písmenu m), stanoví tabulka uvedená v písmenu l) možné třídy a kvalifikace, které se použijí ke stanovení podmínek oprávnění osvědčení organizace oprávněné v souladu s přílohou II (část 145). Organizaci musí být poskytnuty podmínky oprávnění v rozsahu od jediné třídy a kvalifikace s omezeními až po všechny třídy a kvalifikace s omezeními.

b)

Kromě tabulky uvedené v písmenu l) musí každá organizace údržby uvést rozsah práce ve svém výkladu organizace údržby (MOE).

c)

V rámci tříd a klasifikací stanovených příslušným úřadem vymezuje rozsah prací uvedený v MOE přesné meze jejího oprávnění. Je proto nezbytné, aby třídy a kvalifikace oprávnění souhlasily s rozsahem práce organizace.

d)

Třídní kvalifikace kategorie A znamená, že organizace údržby může provádět údržbu na letadle a letadlových celcích (včetně motorů a/nebo pomocných energetických jednotek (APU)) v souladu s údaji pro údržbu letadla, nebo, schválí-li to příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku, pouze pokud jsou tyto letadlové celky namontovány v letadle. Taková organizace údržby s kvalifikací kategorie A však může kvůli údržbě letadlový celek dočasně vyjmout, aby byl k němu usnadněn přístup, s výjimkou případů, kdy by takové vyjmutí vyvolalo potřebu další údržby, kterou organizace není oprávněna provádět. Takové vyjmutí letadlového celku pro účely údržby organizací údržby s kvalifikací A musí být předmětem vhodného kontrolního postupu v MOE.

Sloupec omezení musí přesně stanovit rozsah takové údržby, čímž je dán rozsah oprávnění.

e)

Třídní kvalifikace kategorie A se dále dělí na kategorie „těžké“ a „traťové“ údržby. Taková organizace může být oprávněna k provádění buď „těžké“ údržby, nebo traťové údržby, případně obou druhů údržby. Je nutno poznamenat, že zařízení pro traťovou údržbu, které se nachází v hlavním zařízení pro těžkou údržbu, musí mít oprávnění k traťové údržbě.

f)

Třídní kvalifikace kategorie B znamená, že organizace údržby může provádět údržbu nezastavěných motorů a/nebo APU a celků motorů a/nebo APU v souladu s údaji pro údržbu motoru a/nebo APU, nebo pokud to schválí příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku, pouze pokud jsou tyto letadlové celky namontovány na motoru a/nebo APU. Taková organizace oprávněná k údržbě s kvalifikací kategorie B však může kvůli údržbě letadlový celek dočasně vyjmout, aby byl k němu usnadněn přístup, s výjimkou případů, kdy by takové vyjmutí vyvolalo potřebu další údržby, kterou organizace není oprávněna provádět.

Sloupec omezení musí přesně stanovit rozsah takové údržby, čímž je dán rozsah oprávnění.

Organizace údržby, která má oprávnění třídní kvalifikace kategorie B, může rovněž provádět údržbu zastavěného motoru během těžké a traťové údržby za předpokladu, že příslušný úřad schválil náležitý kontrolní postup v MOE. Pokud tyto činnosti povolí příslušný úřad, odrazí se v rozsahu práce v MOE.

g)

Třídní kvalifikace kategorie C znamená, že organizace údržby může provádět údržbu nezastavěných letadlových celků (s výjimkou úplných motorů a APU), které jsou určeny k montáži do letadla nebo motoru/APU.

Sloupec omezení musí přesně stanovit rozsah takové údržby, čímž je dán rozsah oprávnění.

Organizace údržby, která má oprávnění třídní kvalifikace kategorie C, může rovněž provádět údržbu zastavěného letadlového celku (jiného než úplný motor/APU) během těžké a traťové údržby nebo v zařízení pro údržbu motorů/APU za předpokladu, že příslušný úřad schválil náležitý kontrolní postup v MOE. Pokud tyto činnosti povolí příslušný úřad, odrazí se v rozsahu práce v MOE.

h)

Třídní kvalifikace kategorie D je samostatnou třídní kvalifikací, která nemá nutně vztah k určitému letadlu, motoru nebo jinému letadlovému celku. Kvalifikaci D1 – Nedestruktivní zkoušení (NDT) potřebuje pouze organizace údržby, která provádí nedestruktivní zkoušení jako konkrétní pracovní úkol pro jinou organizaci. Organizace údržby, která á oprávnění třídní kvalifikace A, B nebo C, může detestruktivní zkoušení provádět u výrobků, které udržuje, aniž by potřebovala třídní kvalifikaci D1, za předpokladu, že MOE obsahuje náležité postupy pro nedestruktivní zkoušení.

i)

Účelem sloupce omezení je dát příslušným úřadům flexibilitu přizpůsobit oprávnění jakékoli konkrétní organizaci. Kvalifikace lze na oprávnění uvádět, pouze pokud jsou náležitě omezeny. Tabulka v bodě l) určuje možné typy omezení. Je přijatelné ve sloupci omezení zdůraznit spíše úkol údržby než typ nebo výrobce letadla či motoru, pokud je to pro organizaci vhodnější (příkladem mohou být instalace systémů avioniky a související údržba). Je-li to uvedeno ve sloupci omezení, znamená to, že je organizace údržby oprávněna provádět údržbu až po tento konkrétní typ nebo úkol včetně.

j)

Odkazuje-li se ve sloupci omezení třídy A a B na sérii, typ a skupinu, rozumí se:

„řadou“ konkrétní typová řada, jako je Airbus 300, 310 nebo 319, nebo řada Boeing 737-300, řada RB211-524, Cessna 150 nebo Cessna 172, Beech 55, řada Continental O-200 atd.;

„typem“ konkrétní typ nebo model jako například typ Airbus 310-240 nebo typ RB 211-524 B4 nebo typ Cessna 172RG.

Může být uveden libovolný počet řad nebo typů;

„skupinou“ například letadla Cessna s jednopístovým motorem nebo nepřeplňované pístové motory Lycoming apod.

k)

Odchylně od čl. 145.A.85 písm. a) bodu 1, je-li použit seznam schopností, který by mohl být často měněn, může organizace navrhnout, aby byly tyto změny zahrnuty do postupu uvedeného v čl. 145.A.85 písm. c) pro změny, které nevyžadují předchozí schválení.

l)

Tabulka

TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

TĚŽKÁ

TRAŤOVÁ

LETADLA

A1

Letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOM) vyšší než 5 700 kg

[Nutno uvést výrobce letounu nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkoly údržby]

Příklad: řada Airbus A320

[ANO/NE]  (*1)

[ANO/NE]  (*1)

A2

Letouny s MTOM 5 700 kg a nižší

[Nutno uvést výrobce letounu nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkoly údržby]

Příklad: řada DHC-6 Twin Otter

Uveďte, zda je povoleno vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti (možné pouze pro letadla, na něž se vztahuje příloha Vb (část ML))

[ANO/NE]  (*1)

[ANO/NE]  (*1)

A3

Vrtulníky

[Nutno uvést výrobce vrtulníku nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

Příklad: Robinson R44

Uveďte, zda je povoleno vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti (možné pouze pro letadla, na něž se vztahuje příloha Vb (část ML))

[ANO/NE]  (*1)

[ANO/NE]  (*1)

A4

Letadla jiná než letadla A1, A2 a A3

[Nutno uvést kategorii letadla (kluzák, balon, vzducholoď atd.), výrobce nebo skupinu nebo řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

Uveďte, zda je povoleno vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti (možné pouze pro letadla, na něž se vztahuje příloha Vb (část ML))

[ANO/NE]  (*1)

[ANO/NE]  (*1)

MOTORY

B1

Turbínové

[Nutno uvést řadu či typ motoru a/nebo úkol(y) údržby.]

Příklad: řada PT6A

B2

Pístové

[Nutno uvést výrobce motoru nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

B3

APU

[Nutno uvést výrobce motoru nebo řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU

C1 Klimatizace a přetlakování

[Nutno uvést typ letadla nebo výrobce letadla či letadlového celku nebo konkrétní letadlový celek a/nebo odkaz na seznam schopností ve výkladu a/nebo úkol(y) údržby]

Příklad: palivová regulace PT6A

C2 Automatické řízení letu

C3 Spojení a navigace

C4 Dveře – Přístupové otvory

C5 Elektrické napájení a osvětlení

C6 Vybavení

C7 Motor – APU

C8 Řízení letadla

C9 Palivo

C10 Vrtulníky – Rotory

C11 Vrtulníky – Převody

C12 Hydraulika

C13 Indikátory – Záznamový systém

C14 Podvozek

C15 Kyslík

C16 Vrtule

C17 Pneumatický a podtlakový systém

C18 Ochrana proti námraze/dešti/požáru

C19 Okna

C20 Konstrukce

C21 Vodní přítěž

C22 Zvýšení tahu

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY

D1 Nedestruktivní zkoušení (NDT)

[Nutno uvést konkrétní metodu (metody) NDT]

m)

Organizace údržby zaměstnávající pouze jednu osobu pro plánování i samotné provádění všech činností údržby může být držitelem pouze omezených podmínek oprávnění. Maximální přípustná omezení jsou:

TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

LETADLA

A2

LETOUN S PÍSTOVÝMI MOTORY S MTOM 5 700 KG NEBO NIŽŠÍ

LETADLA

A3

VRTULNÍK S JEDNOPÍSTOVÝM MOTOREM S MTOM 3 175 KG NEBO NIŽŠÍ

LETADLA

A4

BEZ OMEZENÍ

MOTORY

B2

MÉNĚ NEŽ 450 HP

LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU

C1 AŽ C22

PODLE SEZNAMU SCHOPNOSTÍ

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY

D1 NDT

METODY NDT NUTNO URČIT

Je nutno poznamenat, že taková organizace může být dále omezena příslušným úřadem, co se týče podmínek oprávnění v závislosti na schopnostech dané organizace.


(*1)  Nehodící se vymažte.


PŘÍLOHA III

V příloze Vb (část ML) se v čl. ML.A.906 písm. a) úvodní věta nahrazuje tímto:

„Při dovozu letadla do rejstříku členského státu ze třetí země nebo z regulačního systému, kde se neuplatňuje nařízení (EU) 2018/1139, žadatel musí:“.


PŘÍLOHA IV

V příloze I (část M) se v čl. M.A.502 písm. c) třetí věta nahrazuje tímto:

„Taková organizace údržby motorů může pro účely údržby letadlový celek dočasně vyjmout, je-li to potřebné pro lepší přístup k celku, avšak kromě případů, kdy by takové vyjmutí vedlo k potřebě další údržby“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU