(EU) 2021/1962Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1962 ze dne 12. srpna 2021, kterým se opravuje příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 400, 12.11.2021, s. 16-17 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 400/16


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1962

ze dne 12. srpna 2021,

kterým se opravuje příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 37 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Při ověřování byly odhaleny chyby v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008. Uvedená příloha byla změněna nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 (2), kterým bylo do tabulky 3 v části 3 doplněno několik látek. Záznamy u látek pentakalium-2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(ethan-1,2-diylnitril)pentaacetát,{[(karboxymethyl)imino]bis(ethylennitrilo)}tetraoctová kyselina a pentanatrium-[(karboxylatomethyl)iminobis(ethylennitril)tetraacetát] obsahují chyby týkající se signálního slova. Uvedené látky jsou klasifikovány mimo jiné jako toxické pro specifické cílové orgány po opakované expozici kategorie 2, a proto by měly být označeny signálním slovem „Warning“, které odpovídá kódu signálního slova „Wng“, v souladu s tabulkou 3.9.5 v části 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008. Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 však byl u těchto látek omylem zaveden kód signálního slova „Dgr“ (zkratka pro slovo „Danger“). Tyto chyby by měly být opraveny.

(2)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Vzhledem k tomu, že ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/217, která tuto chybu obsahují, se použijí od 1. října 2021, měla by se jejich oprava použít rovněž od uvedeného data.

(4)

Aby se zohlednila ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/217, měli by mít dodavatelé možnost se dobrovolně rozhodnout, zda provedou opravy stanovené tímto nařízením u látek a směsí před datem jeho použitelnosti.

(5)

Dodavatelé by neměli být povinni měnit štítky a obaly látek a směsí, které byly uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, aby se předešlo zbytečným nákladům. Vzhledem k tomu, že chybný kód signálního slova odpovídá přísnější třídě nebezpečnosti, nesnižuje zachování odpovídajícího signálního slova na štítku úroveň ochrany lidského zdraví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kód signálního slova „Dgr“, který je zaznamenán v sedmém sloupci „Kódy výstražných symbolů a signálních slov“ v tabulce 3 části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 u látek pentakalium-2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(ethan-1,2-diylnitril)pentaacetát,{[(karboxymethyl)imino]bis(ethylennitrilo)}tetraoctová kyselina a pentanatrium-[(karboxylatomethyl)iminobis(ethylennitril)tetraacetát], se nahrazuje kódem signálního slova „Wng“.

Článek 2

Dodavatelé nejsou povinni, jak je uvedeno v článku 1, měnit štítek či obal látek nebo směsí obsahujících tyto látky, které uvedli na trh v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 před dnem 15. listopadu 2021.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2021.

Odchylně od druhého pododstavce tohoto článku mohou být látky uvedené v článku 1 tohoto nařízení a látky a směsi, které je obsahují, před 1. říjnem 2021 klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění opraveném tímto nařízením.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje (Úř. věst. L 44, 18.2.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU