(EU) 2021/1959Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1959 ze dne 11. listopadu 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Publikováno: Úř. věst. L 400, 12.11.2021, s. 1-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. listopadu 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/2063;

Provádí předpisy

(EU) 2017/2063;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/1696; (SZBP) 2020/1700; (EU) 2021/275;
Původní znění předpisu

12.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 400/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1959

ze dne 11. listopadu 2021,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. listopadu 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/2063.

(2)

Dne 12. listopadu 2020 Rada vzhledem k pokračující politické, hospodářské, sociální a humanitární krizi ve Venezuele a přetrvávajícím činnostem narušujícím demokracii, právní stát a dodržování lidských práv přijala rozhodnutí (SZBP) 2020/1700 (2), kterým prodloužila použitelnost existujících omezujících opatření včetně všech označení do 14. listopadu 2021. Téhož dne přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2020/1696 (3), kterým byla pozměněna odůvodnění týkající se 14 osob zařazených na seznam.

(3)

Dne 22. února 2021 přijala Rada vzhledem k přetrvávající závažné situaci ve Venezuele prováděcí nařízení (EU) 2021/275 (4), v němž označila 19 osob.

(4)

V souladu s čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2063 Rada přezkoumala platná omezující opatření. Na základě tohoto přezkumu by omezující opatření vůči všem osobám zařazeným na seznam uvedený v předmětném nařízení měla být zachována a odůvodnění týkající se 26 osob by měla být aktualizována.

(5)

Tato opatření nemají dopad na širokou veřejnost a mohou být zrušena s ohledem na pokrok, jehož bude dosaženo na cestě k obnovení demokracie, právního státu a dodržování lidských práv ve Venezuele.

(6)

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2021.

Za Radu

předseda

Z. POČIVALŠEK


(1)  Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 21.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1700 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 381, 13.11.2020, s. 24).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1696 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 381, 13.11.2020, s. 8).

(4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/275 ze dne 22. února 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 60I, 22.2.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze IV nařízení (EU) 2017/2063 se položky 1, 4, 7, 10, 12, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53 a 55 nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Néstor Luis REVEROL TORRES

datum narození: 28. října 1964

pohlaví: muž

Od října 2020 ministr pro elektrickou energii a od dubna 2019 viceprezident pro veřejné práce a služby a výkonný tajemník generálního štábu pro elektřinu. Od roku 2016 do října 2020 ministr pro vnitřní záležitosti, spravedlnost a mír. Od srpna 2020 vrchní generál Bolívarovské národní gardy. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně mučení (politických) vězňů, a za represe vůči demokratické opozici ve Venezuele, včetně zákazů a potlačování politických demonstrací, jichž se dopouštějí bezpečnostní síly pod jeho velením.

22.1.2018

4.

Antonio José BENAVIDES TORRES

datum narození: 13. června 1961

pohlaví: muž

Člen nedemokraticky zvoleného Národního shromáždění. Do ledna 2018 předseda vlády Území hlavního města (Distrito Capital). Do 21. června 2017 generální velitel Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí vůči občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením. Opatření a postupy, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda velela policejním jednotkám při demonstracích civilního obyvatelstva a že veřejně prosazoval, aby civilisté byli postaveni před vojenské soudy, narušily fungování právního státu ve Venezuele.

22.1.2018

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

datum narození: 15. dubna 1963

pohlaví: muž

Člen nedemokraticky zvoleného Národního shromáždění, bývalý předseda ústavodárného shromáždění a první místopředseda Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV). Je zapojen do narušování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné tím, že využívá sdělovací prostředky k veřejným útokům a výhrůžkám namířeným proti politickým oponentům, jiným sdělovacím prostředkům a občanské společnosti.

22.1.2018

10.

Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO

datum narození: 19. července 1962

pohlaví: muž

Od ledna 2021 předseda Výboru pro obranu a bezpečnost nedemokraticky zvoleného Národního shromáždění. Bývalý náčelník generálního štábu vrchního velitele ozbrojených sil (od července 2019 do září 2020). Bývalý vrchní velitel venezuelské Bolívarovské národní armády (do července 2019). Bývalý generální velitel venezuelské Bolívarovské národní armády a bývalý velitel venezuelského strategického regionu integrované obrany Centrum (REDI Central). Nese odpovědnost za závažné porušování lidských práv páchané ozbrojenými silami pod jeho velením v době, kdy byl generálním velitelem venezuelské Bolívarovské národní armády, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými. Zaměřuje se na demokratickou opozici a podporuje využívání vojenských soudů k souzení demonstrantů z řad civilistů.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ

datum narození: 18. května 1969

pohlaví: žena

Viceprezidentka Venezuely, ministryně hospodářství, financí a obchodu. Bývalá předsedkyně nelegitimního ústavodárného shromáždění a bývalá členka prezidentské komise pro nelegitimní Národní ústavodárné shromáždění. Její činnost coby členky prezidentské komise a poté ve funkci předsedkyně nelegitimního ústavodárného shromáždění vedly k oslabení demokracie a právního státu ve Venezuele, včetně přisvojování si pravomocí Národního shromáždění a jejich používání proti opozici a bránění účasti jejích členů v politickém procesu.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio MORENO REYES

pohlaví: muž

Od roku 2009 do června 2020 generální tajemník Národní volební rady (CNE). V této funkci Moreno Reyes usnadňoval, legitimizoval a zajišťoval věrohodnost rozhodnutí Národní volební rady, neboť její generální tajemník hraje roli při stanovování programu a formalizaci rozhodnutí. Moreno Reyes nadále vykonával funkci generálního tajemníka Národní volební rady v době, kdy byla vážně oslabena demokracie a nezávislá úloha této rady v rámci volebního procesu byla ohrožena. Nese tudíž odpovědnost za oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nelegitimního ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.

25.6.2018

20.

Rafael Ramón BLANCO MARRERO

datum narození: 28. února 1968

identifikační číslo: V-6250588

pohlaví: muž

Od 5. července 2019 divizní generál venezuelské Bolívarovské národní armády. Bývalý náměstek ředitele Generálního ředitelství vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních tohoto generálního ředitelství, jehož se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

datum narození: 14. ledna 1971

pohlaví: muž

Od srpna 2020 zástupce velitele a náčelník štábu 35. brigády vojenské policie. Minimálně od dubna do srpna 2019 vedoucí odboru vyšetřování Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Z pozice vedoucího odboru vyšetřování dohlížel na zařízení DGCIM v Boleitě. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými, jehož se dopouštěl on sám a příslušníci pod jeho velením, a to zejména v zařízení v Boleitě. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty.

27.9.2019

27.

Gladys DEL VALLE REQUENA

datum narození: 9. listopadu 1952

místo narození: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

identifikační číslo: V-4114842

pohlaví: žena

Členka nedemokraticky zvoleného Národního shromáždění a bývalá členka a druhá místopředsedkyně neuznaného Národního ústavodárného shromáždění (ANC). Ve své vedoucí funkci v neuznaném Národním ústavodárném shromáždění oslabovala demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné podepsáním dekretu, který předsedu Národního shromáždění Venezuely Juana Guaidóa zbavil jeho poslanecké imunity.

29.6.2020

28.

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ

datum narození: 18. června 1963

místo narození: Caracas, Území hlavního města (Distrito Capital), Venezuela

identifikační číslo: V-6432672

pohlaví: žena

Členka nedemokraticky zvoleného Národního shromáždění a bývalá první místopředsedkyně neuznaného Národního ústavodárného shromáždění (ANC). Ve své vedoucí funkci v neuznaném Národním ústavodárném shromáždění oslabovala demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné podepsáním dekretu, který předsedu Národního shromáždění Venezuely Juana Guaidóa zbavil jeho poslanecké imunity.

29.6.2020

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

datum narození: 4. srpna 1963

místo narození: Caracas, Území hlavního města (Distrito Capital), Venezuela

identifikační číslo: V-7659695

pohlaví: muž

Od 23. října 2018 generální kontrolor a bývalý první a druhý místopředseda neuznaného Národního ústavodárného shromáždění. Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že po dobu 15 let bránil členům opozice zastávat veřejné funkce a vedl neuznané Národní ústavodárné shromáždění, podepsal „zákon proti nenávisti“ a odůvodňoval odstranění zákonně zvoleného guvernéra opozice a zákaz toho, aby se Juan Guaidó ucházel o jakékoli veřejné funkce.

29.6.2020

34.

Luis Eduardo PARRA RIVERO

datum narození: 7. července 1978

identifikační číslo: V-14211633

pohlaví: muž

Člen nedemokraticky zvoleného Národního shromáždění. Jako člen Národního shromáždění zvoleného v roce 2015 zinscenoval dne 5. ledna 2020 své zvolení do funkce prezidenta Národního shromáždění, čímž poškodil demokracii a právní stát ve Venezuele. V průběhu volby zabránila vojenská policie několika poslancům ve vstupu do prostor Národního shromáždění, v důsledku čehož nebylo dosaženo usnášeníschopnosti. Členové opozice proto museli zorganizovat opětovné zvolení Juana Guaidóa předsedou Národního shromáždění mimo prostory této instituce. Krátce po zinscenovaných volbách Parry Rivera, které podpořila politická strana vládnoucího režimu (PSUV), byl Parra Rivero uvítán ve své funkci Madurem a neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC).

29.6.2020

35.

Franklyn Leonardo DUARTE

datum narození: 15. května 1977

identifikační číslo: V-3304045

pohlaví: muž

Člen nedemokraticky zvoleného Národního shromáždění. Bývalý člen Národního shromáždění zvoleného v roce 2015 a jeho nelegitimně zvolený první místopředseda. Jako člen Národního shromáždění zvoleného v roce 2015 zinscenoval dne 5. ledna 2020 své zvolení do funkce prvního místopředsedy Národního shromáždění, čímž poškodil demokracii a právní stát ve Venezuele. V průběhu volby zabránila vojenská policie několika poslancům ve vstupu do prostor Národního shromáždění, v důsledku čehož nebylo dosaženo usnášeníschopnosti. Členové opozice proto museli zorganizovat opětovné zvolení Juana Guaidóa předsedou Národního shromáždění mimo jeho prostory. Krátce po zinscenovaných volbách, které podpořila politická strana vládnoucího režimu (PSUV), přivítal Maduro spolu s neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC) zvolení předsednictva Národního shromáždění.

29.6.2020

36.

José Gregorio NORIEGA FIGUEROA

datum narození: 21. února 1969

identifikační číslo: V-8348784

pohlaví: muž

Člen nedemokraticky zvoleného Národního shromáždění. Bývalý člen a nelegitimně zvolený druhý místopředseda Národního shromáždění zvoleného v roce 2015. Nelegitimně jmenovaný ředitel ad hoc vedení politické strany Voluntad Popular. Jako člen Národního shromáždění zinscenoval dne 5. ledna 2020 své zvolení do funkce druhého místopředsedy Národního shromáždění, čímž poškodil demokracii a právní stát ve Venezuele. V průběhu volby zabránila vojenská policie několika poslancům ve vstupu do prostor Národního shromáždění, v důsledku čehož nebylo dosaženo usnášeníschopnosti. Členové opozice proto museli zorganizovat opětovné zvolení Juana Guaidóa předsedou Národního shromáždění mimo prostory této instituce. Krátce po zinscenovaných volbách Noriegy, které podpořila politická strana vládnoucího režimu (PSUV), přivítal Maduro spolu s neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC) zvolení této řídící rady Národního shromáždění. V červenci 2020 převzal José Noriega za pomoci venezuelského Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) nelegitimně vedení politické strany Voluntad Popular, čímž dále poškodil demokracii ve Venezuele.

29.6.2020

37.

Remigio CEBALLOS ICHASO

datum narození: 1. května 1963

identifikační číslo: V-6557495

pohlaví: muž

Bývalý velitel operačního a strategického velitelství Bolívarovských národních ozbrojených sil Venezuely (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB), které je nejvyšším orgánem venezuelských ozbrojených sil (červen 2017 – červenec 2021). CEOFANB řídí Bolívarovské národní ozbrojené síly (FANB) a Bolívarovskou národní gardu. CEOFANB je rovněž odpovědné za koordinaci zásahů sil FANB při demonstracích.

Z titulu své funkce velitele CEOFANB byl odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně používání nepřiměřené síly a nelidského a ponižujícího zacházení ze strany příslušníků FANB a podřízených sil pod jeho velením, včetně Bolívarovské národní gardy. Různé zdroje, včetně nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Bolívarovskou republiku Venezuela, přisuzují FANB a Bolívarovské národní gardě případy porušování lidských práv.

22.2.2021

41.

Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS

datum narození: 27. dubna 1946

pohlaví: muž

Soudce Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako člen Ústavního senátu Nejvyššího soudu je odpovědný za opatření, prohlášení a rozsudky, které zbavily Národní shromáždění jeho ústavních pravomocí a oslabily volební práva opozice, včetně jednostranného jmenování Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral (CNE)) ze strany Nejvyššího soudu v červnu 2020 a pozastavení činnosti a jednostranného nahrazení vedení tří z hlavních demokratických opozičních stran v červnu a červenci 2020, jakož i za rozhodnutí z května 2021 o prodloužení platnosti rozsudku týkajícího se strany Acción Democrática o jeden rok. Jeho činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele a Arcadio Delgado Rosales podporoval a usnadňoval narušování demokracie a právního státu ze strany orgánů výkonné moci.

22.2.2021

42.

Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON

datum narození: 7. března 1965

pohlaví: žena

Od 5. února 2021 předsedkyně ústavního senátu a první místopředsedkyně Nejvyššího soudu. Od prosince 2005 soudkyně Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako členka Ústavního senátu Nejvyššího soudu je odpovědná za opatření, prohlášení a rozsudky, které zbavily Národní shromáždění jeho ústavních pravomocí a oslabily volební práva opozice, včetně jednostranného jmenování Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral (CNE)) ze strany Nejvyššího soudu v červnu 2020 a pozastavení činnosti a jednostranného nahrazení vedení tří z hlavních demokratických opozičních stran v červnu a červenci 2020, jakož i za rozhodnutí z května 2021 o prodloužení platnosti rozsudku týkajícího se strany Acción Democrática o jeden rok. Její činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele a Carmen Auxiliadora Zuletová de Merchán podporovala a usnadňovala narušování demokracie a právního státu ze strany orgánů výkonné moci.

22.2.2021

43.

Calixto Antonio ORTEGA RÍOS

datum narození: 12. října 1950

pohlaví: muž

Soudce Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako člen Ústavního senátu Nejvyššího soudu je odpovědný za opatření, prohlášení a rozsudky, které zbavily Národní shromáždění jeho ústavních pravomocí a oslabily volební práva opozice, včetně jednostranného jmenování Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral (CNE)) ze strany Nejvyššího soudu v červnu 2020 a pozastavení činnosti a jednostranného nahrazení vedení tří z hlavních demokratických opozičních stran v červnu a červenci 2020, jakož i za rozhodnutí z května 2021 o prodloužení platnosti rozsudku týkajícího se strany Acción Democrática o jeden rok. Jeho činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele a Arcadio Delgado Rosales podporoval a usnadňoval narušování demokracie a právního státu ze strany orgánů výkonné moci.

22.2.2021

44.

René Alberto DEGRAVES ALMARZA

pohlaví: muž

Soudce Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako člen Ústavního senátu Nejvyššího soudu je odpovědný za opatření, prohlášení a rozsudky, které zbavily Národní shromáždění jeho ústavních pravomocí a oslabily volební práva opozice, včetně jednostranného jmenování Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral (CNE)) ze strany Nejvyššího soudu v červnu 2020 a pozastavení činnosti a jednostranného nahrazení vedení tří z hlavních demokratických opozičních stran v červnu a červenci 2020, jakož i za rozhodnutí z května 2021 o prodloužení platnosti rozsudku týkajícího se strany Acción Democrática o jeden rok. Jeho činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele a Arcadio Delgado Rosales podporoval a usnadňoval narušování demokracie a právního státu ze strany orgánů výkonné moci.

22.2.2021

45.

Arcadio DELGADO ROSALES

datum narození: 23. září 1954

pohlaví: muž

Soudce a místopředseda Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako člen Ústavního senátu Nejvyššího soudu je odpovědný za opatření, prohlášení a rozsudky, které zbavily Národní shromáždění jeho ústavních pravomocí a oslabily volební práva opozice, včetně jednostranného jmenování Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral (CNE)) ze strany Nejvyššího soudu v červnu 2020 a pozastavení činnosti a jednostranného nahrazení vedení tří z hlavních demokratických opozičních stran v červnu a červenci 2020, jakož i za rozhodnutí z května 2021 o prodloužení platnosti rozsudku týkajícího se strany Acción Democrática o jeden rok. Jeho činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele a Arcadio Delgado Rosales podporoval a usnadňoval narušování demokracie a právního státu ze strany orgánů výkonné moci.

22.2.2021

46.

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

datum narození: 13. prosince 1947

pohlaví: žena

Soudkyně Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako členka Ústavního senátu Nejvyššího soudu je odpovědná za opatření, prohlášení a rozsudky, které zbavily Národní shromáždění jeho ústavních pravomocí a oslabily volební práva opozice, včetně jednostranného jmenování Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral (CNE)) ze strany Nejvyššího soudu v červnu 2020 a pozastavení činnosti a jednostranného nahrazení vedení tří z hlavních demokratických opozičních stran v červnu a červenci 2020, jakož i za rozhodnutí z května 2021 o prodloužení platnosti rozsudku týkajícího se strany Acción Democrática o jeden rok. Její činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele a Carmen Auxiliadora Zuletová de Merchán podporovala a usnadňovala narušování demokracie a právního státu ze strany orgánů výkonné moci.

22.2.2021

47.

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE

datum narození: 29. dubna 1968

místo narození: La Guaira (stát La Guaira, Venezuela)

identifikační číslo: V-6978710

pohlaví: žena

Od května 2021 předsedkyně Volebního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Bývalá předsedkyně Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral (CNE)), kterou byla jmenována 13. června 2020. Bývalá členka Volebního senátu a pléna Nejvyššího soudu (TSJ), od roku 2015 do 24. února 2017 druhá místopředsedkyně Nejvyššího soudu, od 24. února 2017 do 12. června 2020 místopředsedkyně Nejvyššího soudu. Jako členka Volebního senátu Nejvyššího soudu je Alfonzo Izaguirreová odpovědná za opatření přijatá v prosinci 2015 proti tehdejšímu nově zvolenému Národnímu shromáždění, která znemožnila Národnímu shromáždění vykonávat jeho legislativní pravomoc. Kromě toho akceptovala, aby ji v červnu 2020 jmenoval do funkce předsedkyně Národní volební rady Nejvyšší soud, přestože tato pravomoc náleží Národnímu shromáždění. Z titulu své funkce připravovala nedemokratické volby do Národního shromáždění, které se konaly dne 6. prosince 2020, dohlížela nad nimi a podílela se na změně volebních pravidel pro předmětné volby, která byla přijata dne 30. června 2020, aniž by formálně opustila Nejvyšší soud (dočasné povolení k účasti v Národní volební radě). Po obměně Národní volební rady v květnu 2021 se vrátila na Nejvyšší soud. Její činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele.

22.2.2021

48.

Leonardo Enrique MORALES POLEO

pohlaví: muž

Bývalý místopředseda Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral (CNE)) a předseda Komise pro politickou účast a financování (srpen 2020 – květen 2021).

Dne 7. srpna 2020 byl Morales Poleo jmenován do funkce místopředsedy Národní volební rady a předsedy Komise pro politickou účast a financování Nejvyšším soudem (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)), přestože tato pravomoc náleží Národnímu shromáždění. Kromě toho bezprostředně před svým jmenováním působil ve straně Progresivní postup (Avanzada progresista). Jako člen Národní volební rady se plně podílel na dohledu nad volebním procesem vedoucím k nedemokratickým volbám do Národního shromáždění, které se uskutečnily 6. prosince 2020. Jeho činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele.

22.2.2021

51.

Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA

identifikační číslo: V-10132041

pohlaví: muž

Od března 2021 předseda státního podniku Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ). Divizní generál a od 21. srpna 2020 do 11. března 2021 náměstek ředitele Generálního ředitelství vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Nástupce generála Rafaela Ramóna Blanca Marrera. V dřívější době Carvallo Guevara pracoval pro DGCIM v regionu Los Andes a zastával vyšší funkce v Bolívarovské národní gardě. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv ve Venezuele, které páchali příslušníci DGCIM pod jeho velením. V nedávno zveřejněných zjištěních nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Bolívarovskou republiku Venezuela je DGCIM označena za instituci přímo odpovědnou za páchání závažného porušování lidských práv.

22.2.2021

53.

Carlos Enrique TERÁN HURTADO

identifikační číslo: V-8042567

pohlaví: muž

Od 5. července 2019 brigádní generál a od roku 2019 do roku 2021 vedoucí zvláštního ředitelství pro trestní vyšetřování Generálního ředitelství vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Na předchozích pozicích působil brigádní generál Terán Hurtado jako velitel policie ve státě Falcón a vedoucí DGCIM ve státě Táchira. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně krutého a nelidského zacházení se zadrženými, jehož se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením. V podrobných zjištěních nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Bolívarovskou republiku Venezuela je brigádní generál Terán Hurtado konkrétně označován za jednu z odpovědných osob a je spojován s případem kapitána De la Sotty.

22.2.2021

55.

Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ

datum narození: 28. září 1969

identifikační číslo: V-6864238

pohlaví: muž

Od 5. února 2016 ředitel Útvaru pro vědecké, trestní a forenzní vyšetřování (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)). V předchozí době zastával funkci náměstka ředitele tohoto útvaru. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopouštěli příslušníci CICPC pod jeho vedením. Ve zprávě nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Bolívarovskou republiku Venezuela je CICPC označen za útvar, který se dopouští systematického porušování lidských práv ve Venezuele. Podle zprávy vysoké komisařky OSN pro lidská práva vydané dne 16. června 2021 se CICPC rovněž podílí na mimosoudních popravách.

22.2.2021“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU