(EU) 2021/1951Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1951 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 398, 11.11.2021, s. 21-22 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 398/21


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1951

ze dne 10. listopadu 2021,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2014/115/EU (2) Rada schválila Protokol o změně Dohody o vládních zakázkách (3) uzavřené v rámci Světové obchodní organizace. Pozměněná dohoda o vládních zakázkách (dále jen „dohoda“) je mnohostrannou dohodou a jejím cílem je vzájemné otevření trhů s vládními zakázkami mezi jejími stranami. Dohoda se vztahuje na všechny zakázky, jejichž hodnota dosahuje nebo přesahuje částky (dále jen „finanční limity“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Jedním z cílů směrnice 2014/23/EU je, aby zadavatelé a veřejní zadavatelé, kteří ji uplatňují, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. Aby se zajistilo, že finanční limit pro koncese stanovený v čl. 8 odst. 1 směrnice 2014/23/EU odpovídá finančnímu limitu pro koncese stanovenému v dohodě, je nutné upravit finanční limit stanovený v uvedené směrnici.

(3)

Ustanovení čl. 9 odst. 1 směrnice 2014/23/EU vyžaduje, aby Komise každé dva roky upravila finanční limity s účinností od 1. ledna. Finanční limity pro roky 2022–2023 by se proto měly uplatňovat ode dne 1. ledna 2022.

(4)

Směrnice 2014/23/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 8 odst. 1 směrnice 2014/23/EU se částka „5 350 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 382 000 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/115/EU ze dne 2. prosince 2013 o uzavření Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách (Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 2.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU