(EU) 2021/1948Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1948 ze dne 10. listopadu 2021 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení rozhodnutí Komise 1999/622/ES, Euratom a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 398, 11.11.2021, s. 4-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 398/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1948

ze dne 10. listopadu 2021

o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení rozhodnutí Komise 1999/622/ES, Euratom a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nakládání s vratkami DPH je jedním z prvků definovaných v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2147 (2) o seznamu prvků, jež mají zajistit spolehlivost, úplnost a srovnatelnost údajů o hrubém národním důchodu v tržních cenách (dále jen „HND“), kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat.

(2)

Aby byly údaje o HND spolehlivé, úplné a srovnatelné, je třeba vyjasnit definici nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně.

(3)

Souhrnné ukazatele HND a jejich složky by měly být srovnatelné mezi členskými státy a měly by být v souladu s příslušnými definicemi a účetními pravidly evropského systému účtů 2010 (dále jen „ESA 2010“) (3).

(4)

Rozhodnutí Komise 1999/622/ES, Euratom (4) a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 (5) by proto měly být zrušeny.

(5)

Směrnice Rady 2006/112/ES (6) používá pojmy „osoba povinná k dani“, „osoba nepovinná k dani“ a „činnosti osvobozené od daně“, které by měly být rovněž použity pro účely tohoto aktu.

(6)

ESA 2010 výslovně neupravuje nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém, uvedeného v článku 8 nařízení (EU) 2019/516,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Při sestavování souhrnných ukazatelů národních účtů pro účely nařízení (EU) 2019/516 se s vratkami DPH připadajícími na nákupy vracenými osobám nepovinným k dani nebo osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, nakládá v rámci ESA 2010 jako s ostatními běžnými transfery (D.7) nebo kapitálovými transfery (D.9), a nikoli jako s odpočitatelnou DPH.

2.   Pro účely odstavce 1 má výraz „osoba povinná k dani“ obsah vymezený články 9 až 13 směrnice 2006/112/ES a výrazem „činnosti osvobozené od daně“ se rozumí činnosti uvedené v článcích 132 až 137 uvedené směrnice.

Článek 2

Rozhodnutí 1999/622/ES, Euratom a nařízení (ES, Euratom) č. 116/2005 se zrušují.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 19.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2147 ze dne 8. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 vymezením seznamu prvků, kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat (Úř. věst. L 428, 18.12.2020, s. 9).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise 1999/622/ES, Euratom ze dne 8. září 1999 o nakládání s vratkami DPH subjektům nepovinným k dani a subjektům povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely provádění směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (Úř. věst. L 245, 17.9.1999, s. 51).

(5)  Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 ze dne 26. ledna 2005 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 6).

(6)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU